Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

41 Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat

Algemene doelstelling

De strategische en uitvoerende besturing- en bedrijfsvoeringstaken continue verbeteren.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om op centraal niveau de ambtelijke en politieke leiding te adviseren en te ondersteunen bij de besturing van het departement en om de Directoraten-Generaal te ondersteunen en te adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Om (interne) klanten binnen het verzorgingsgebied op een efficiënte en optimale wijze de basisfaciliteiten te bieden van de uitvoering van de bedrijfsvoering.

Verantwoordelijkheid

De Minister van VenW is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het departement.

Succesfactoren

De mate waarin het departement effectief en efficiënt functioneert hangt onder andere af van rijksbrede (organisatie)ontwikkelingen, zoals bijv. shared service concepten en gezamenlijke uitvoerings- en inkooptrajecten.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
41 Ondersteuning functioneren VenW2005200620072008200920102011
Verplichtingen 231 929227 271219 122225 844220 789220 350
Uitgaven240 033251 811234 611224 165227 477220 789220 350
41.01 Centrale diensten126 133143 686145 494139 958145 232139 599139 160
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW10 26514 9469 2749 2729 2739 2749 274
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW40 43035 82737 82532 05432 05832 06032 060
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding5 6836 0736 6116 6106 0116 0126 012
41.01.04 Internationaal beleid VenW2 3093 3553 5173 5163 5173 5173 517
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijkjuridische advisering6 8969 3069 1059 1009 1029 1039 103
41.01.06 Financial en operational auditing5 1836 1166 3966 3946 3956 3956 395
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak4 5704 7074 0774 0754 0764 0764 076
41.01.08 HGIS-gelden2 0672 2652 2652 2652 2652 2652 265
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden48 73060 02761 47458 69764 03558 29757 858
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit01 8647 5508 0758 5008 6008 600
41.02 Shared Service Organisatie94 85989 04065 70162 68760 56859 51859 518
41.02.01 ICT-dienstverlening6 94813 2027 4637 3727 3547 3527 352
41.02.02 Facilitaire dienstverlening54 05450 10936 99537 03336 09935 25735 257
41.02.03 Personele dienstverlening16 29611 76211 2149 3418 3838 3838 383
41.02.04 Financiële dienstverlening4 1523 6073 4213 4203 4183 4183 418
41.02.05 Advies, Innovatie en ontwikkeling13 40910 3606 6085 5215 3145 1085 108
41.03 Alg.uitgaven dep.onderd.19 04118 28520 81621 42021 67721 67221 672
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO3 5775 8734 7114 7114 7114 7114 711
41.03.02 Personeel en materieel DGP5 1854 6265 5995 7676 0236 0216 021
41.03.03 Personeel en materieel DGTL7 9255 5967 2287 5647 5647 5617 561
41.03.04 Personeel en materieel DGW2 3542 1903 2783 3783 3793 3793 379
Van totale uitgaven       
– Apparaatsuitgaven 187 858170 995158 429165 313159 464159 112
– Baten-lastendiensten 7 867877871879877855
– Restant 55 28660 13964 76561 28560 44860 383
41.09.01 Ontvangsten13 35919 27722 11315 02312 0433 0933 093kst99341_2_13.gif

Centrale diensten

Bij de bestuurlijke verplichtingen gaat het om uitgaven waarover met derden afspraken zijn gemaakt die nog niet in strikte zin juridische verplicht zijn.

De beleidsmatige verplichte uitgaven hebben betrekking op reserveringen op grond van een formele regeling of op grond van een beleidsprogramma waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd.

De complementair noodzakelijke uitgaven zijn uitgaven die ten opzichte van de initiële verplichting technisch noodzakelijk zijn om de initiële verplichting aan haar doel te laten beantwoorden.

De beleidsmatig nog niet ingevulde uitgaven resteren nadat de bovengenoemde reserveringen zijn ingeboekt.

Shared Services Organisatie

De door de Shared Services Organisatie (SSO) te verrichten uitgaven worden voornamelijk bepaald door een aantal peilers zoals personeelskosten en huur- en exploitatiegelden.

Daarnaast dient SSO voor haar zorggebied diverse licenties jaarlijks te continueren en liggen in principe vast.

De beleidsmatige aspecten voor 2007 voor de niet verplichte gelden betreffen voornamelijk productontwikkeling/innovatie voor efficiëntere en effectievere dienstverlening voor het zorggebied door alle directies van SSO. Daarnaast zal diverse hardware vervangen (ICT) dienen te worden binnen het zorggebied. Voorts zal zowel het netwerk- als systeembeheer ook de nodige verplichtingen met zich meebrengen.

41.01 Centrale Diensten

Motivering

Om te zorgen voor een verbetering van de departementale effectiviteit middels een kwalitatief-hoogwaardige ondersteuning en advisering op de gebieden van: Communicatie, Financiën, Personeel, Organisatie en Informatie, Strategie, Politiek-Bestuurlijk, Juridisch, Internationaal, Kennis, Audit en Control.

Producten

Interne en externe communicatie VenW

Het voeren van een effectieve en strategische communicatie op de beleidsprioriteiten en de grote projecten van VenW en het versterken en op elkaar afstemmen van de identiteit en imago van VenW

• voor de externe communicatie, de brede campagnes zoals «van A naar Beter», «Nederland leeft met water» en «Daar kun je mee thuiskomen»;

• voor de interne communicatie, intern strategisch communicatieadvies en omgevingsinformatie en kennis t.b.v. de beleidsontwikkeling.

Bedrijfsvoering VenW

Het realiseren van een integrale concernbrede focus op de gebieden Financiën, Personeel, Informatie en Organisatie.

• Ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van Bedrijfsvoeringsbeleid en -kaders;

• Regisseren van proces en inhoud van de Management- en Begrotingscyclus;

• Beleidscontrol door toetsing van en advisering over beleidsvoorstellen;

• Advisering over de inrichting van en control op de bestuurlijke organisatie en de bedrijfsvoering;

• Beheer en gebruik van systemen en (bijbehorende) werkprocessen.

Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

• intern adviseren door het verbinden van de beleidsprioriteiten met externe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen;

• verbinden van de politieke prioriteiten met de departementale producten en processen;

• verbinden van VenW processen met politiek-bestuurlijk en interdepartementale processen;

• tijdig onderkennen van nieuwe strategische vragen;

• zorgdragen voor het logistieke proces, de protocollaire ondersteuning en de directe ondersteuning van de politieke en ambtelijke top.

Internationaal beleid VenW

Het versterken van de samenhang en effectiviteit in het internationale werk en optreden van VenW.

• advisering en ondersteuning politieke en ambtelijke top internationaal;

• opstellen en monitoren internationale beleidsprioriteiten;

• uitvoeren van verkenningen, beleidsontwikkeling en kaderstelling op internationaal terrein;

• vertegenwoordiging in internationale netwerken.

Wetgeving en bestuurlijk-juridisch advisering

Het waarborgen van duurzame en toonaangevende wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering die rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is.

• het bevorderen van de bestuurlijk-juridische kwaliteit van beslissingen op het beleidsterrein van VenW en het tijdig tot stand brengen van toegesneden bestuurlijk-juridisch instrumentarium;

• het bevorderen van de kwaliteit van de juridische professie en professionals binnen de directie Juridische Zaken en de gehele juridische functie van VenW;

• het implementeren van het VenW-programma Beter Geregeld, dat ziet op het verminderen en het moderniseren van de regelgeving.

Financial en operational auditing

Het geven van assurance en het zijn van een volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner en adviseur van het management ten aanzien van:

• sturings- en beheersingsvraagstukken op financieel, administratief en organisatorisch gebied, zowel met betrekking tot primaire als ondersteunende processen;

• het afgeven van accountantsverklaringen, daarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de beleids- en bedrijfsvoering.

Externe oriëntatie en inspraak

Het ondersteunen van de externe oriëntatie en inspraak om te komen tot beleid op VenW-gebied. Hieronder vallen de bijdragen aan het apparaat van de volgende advies- en overlegorganen:

• Nationale Havenraad;

• Raad voor Verkeer en Waterstaat;

• Overlegorganen Verkeer en Waterstaat;

• Inspraakpunt.

HGIS gelden

De uitgaven betreffen personele en materiële kosten van verkeersattachees op een zestal posten in het buitenland. Deze uitgaven worden via de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) gefinancierd

Uitgaven t.b.v. algemeen departement en bijdragen derden

Dit betreft het VenW-deel van rijksbrede uitgaven aan de volgende instellingen en organisaties.

• het Koninklijk Huis (declarabele kosten in 2007: € 5,5 mln.);

• het Nederland Antarctisch programma, betreft onderzoek naar het (mogelijk) afsmelten van de ijskap en naar de ozonproblematiek;

• Centraal Planbureau (jaarlijkse bijdrage);

• de organisatie van de Conferentie van Europese Transportministers (CEMT);

• uitkeringsuitgaven voor VenW post-actieven en wachtgelders bij het UWV en ABP;

• apparaatsuitgaven van de uitvoeringsorganisaties UWV en ABP;

• uitgaven voor Sociaal flankerend beleid van VenW.

• bijdragen aan externe kennisinstituten en organisaties

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Het versterken van de strategische kennisbasis voor het mobiliteitsbeleid door:

• het leveren van kennisproducten zoals (toekomst)verkenningen, scenariostudies en ex ante beleidsevaluaties;

• het uitbrengen van een jaarlijkse «Mobiliteitsbalans» met daarin de stand van zaken rond de vraag naar mobiliteit en het aanbod van infrastructuur en vervoerdiensten, met inbegrip van effecten op bereikbaarheid, economie, veiligheid, milieu en ruimte;

• het bijeenbrengen, bewerken en verspreiden van elders geproduceerde kennis of informatie op het gebied van mobiliteit;

• het adviseren over de aard en omvang van wetenschappelijke ondersteuning bij de beantwoording van beleidsvragen;

• het verlenen van opdrachten voor het verrichten van extern onderzoek voor VenW.

41.02 Shared services organisatie

Motivering

Om (interne) klanten binnen het verzorgingsgebied op een efficiënte en optimale wijze de basisfaciliteiten te bieden van de uitvoering van de bedrijfsvoering.

Producten

De taken van SSO hebben een structureel en ondersteunend karakter.

ICT-Dienstverlening

Verzorgen van de ICT-dienstverlening, waaronder faciliteren van een ICT werkplek inclusief beheer en onderhoud van de hard- en software.

Facilitaire dienstverlening

Het uitvoeren van facilitaire zaken, waaronder de zorg en exploitatie van de huisvesting en facilitaire advisering.

Personele dienstverlening

Bestuursneutrale taken op personeel gebied, waaronder beheer- en adviestaken, alsmede het verlenen van specialistische diensten op personeel gebied.

Financiële dienstverlening

Bestuursneutrale taken op financieel gebied, waaronder het verzorgen van financiële administratie, bedrijfsvoering en contractzaken alsmede de informatievoorziening.

Advies, innovatie en ontwikkelingen

Bestuursneutrale taken voor projecten en taken die veelal gericht zijn op productontwikkeling of interne bedrijfsvoering van de SSO teneinde de dienstverlening van de SSO aan haar klanten te vernieuwen of te verbeteren.

Meetbare gegevens

Huisvestingsuitgaven bestuurskern

Prestatie-Indicatoren
Indicator2005200620072008200920102011
Huisvestingsuitgaven bestuurskern*42 44244 31537 75034 53534 53534 53534 535

* Onder de huisvestingsuitgaven bestuurskern worden de huurgelden, exploitatie- en inrichtingskosten alsmede de infrastucturele voorzieningen gerekend van de centrale diensten, de beleids DG’s, IVW en Staf DG-RWS.

41.03 Algemene uitgaven ten behoeve van het departement of derden

Motivering

Hier worden de apparaatsuitgaven van de Bestuurskern verantwoord die niet toe te rekenen zijn aan beleidsdoelstellingen.

Producten

De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de uitgaven verbonden aan de stafondersteuning van de DG Personenvervoer, DG Transport en Luchtvaart en DG Water.

Verder worden hier de uitgaven verantwoord van het onderhoud en de exploitatie van het regeringsvliegtuig (de kosten die samenhangen met het gebruik van vliegtuigen door leden van het Koninklijk Huis bedragen in 2007 € 0,9 mln. inclusief de inzet van het regeringsvliegtuig).