Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF


De «Veranderopgave VenW» is de invulling van VenW van het Hoofdlijnenakkoord Balkenende II en het programma Andere Overheid. Deze veranderopgave heeft tot doel om te komen tot een bestuursdepartement. Het gaat om:

1. het versterken van de externe oriëntatie,

2. het versterken van de politiek-bestuurlijke oriëntatie en

3. het versterken van de samenwerking binnen VenW tussen de beleids-, uitvoerings- en inspectieonderdelen.


Het komende jaar zal worden ingezet op verbreding, verdieping en verankering van het veranderproces in de lijnorganisatie onder andere door middel van concrete onderwerpen. Deze onderwerpen dienen als voorbeeld van werken, houding en gedrag voor de rest van de organisatie. Via verschillende sporen wordt er aan gewerkt om VenW-ers te laten denken en handelen vanuit een bestuursdepartement onder andere via bewustwording in het werk, diverse werkgerelateerde sessies, het activeren van interne netwerken en HRM- (leer en ontwikkel) programma’s (zie Beleidsagenda onder «Anders werken»). Tenslotte wordt de vooruitgang richting het werken vanuit een bestuursdepartement gemonitord door onder andere de departementale jaarplancyclus, de VenW-monitor en het medewerkerstevredenheidsonderzoek.


De HRM-beleidsagenda vindt zijn motivatie in de doelen van de veranderopgave. Met als beoogd resultaat een optimaal lopend primair proces, een efficiënte bedrijfsvoering en gemotiveerde medewerkers wordt komend jaar voortgegaan met een vernieuwingsimpuls voor de HRM-functie. De HRM-beleidsagenda omvat vier belangrijke thema’s, te weten: leiderschap en managementontwikkeling, mobiliteit, leren en ontwikkelen en resultaat en kwaliteitsgericht werken.


VenW werkt in het kader van het programma Andere Overheid hard aan het boeken van concrete resultaten. Die zullen liggen op het terrein van betere dienstverlening (onder andere één watervergunning), een reductie van administratieve lasten en regels (middels het VenW-programma «Beter Geregeld») en op een effectievere en slagvaardiger overheid. De samenwerking van rijksinspecties zal worden verbeterd, om zo te komen tot een grotere effectiviteit en minder lasten voor burgers en bedrijven.


De veranderopgave leidt tot verbetering van de sturing en beheersing van de bedrijfsvoering op een meer vereenvoudigde, pragmatische en effectieve wijze door stroomlijning van de bedrijfsprocessen, het verder bundelen van stafondersteuning en bestuursneutrale ondersteunende processen.


Per 1 januari 2006 is de baten-lastendienst Rijkswaterstaat (RWS) ingesteld. De vorming van de baten-lastendienst beoogt de publiekgerichte dienstverlening te bevorderen en het doelmatig werken beter zichtbaar te maken. Dit maakt onderdeel uit van het Ondernemingsplan RWS. Dit plan is het spoorboekje voor de vernieuwing van RWS in de periode 2004 tot 2008. Hiermee geeft de RWS invulling aan de veranderopgave VenW waarmee het ministerie voor de uitdaging staat meer kwaliteit te gaan leveren met minder mensen. Het Ondernemingsplan richt zich op drie belangrijke speerpunten, namelijk: het verbeteren van de bedrijfsvoering die zo simpel mogelijk is en de werkprocessen optimaal ondersteunt, de ontwikkeling van RWS tot een publiekgerichte netwerkmanager en veranderingen in gedrag en houding om de vereiste kwaliteit en kwantiteit van het personeel te verkrijgen. In 2006 is RWS begonnen met de uitvoering van een ambitieus onderhoudsprogramma met betrekking tot het hoofdwegennet, die in 2007 zal doorlopen. In het kader van de ontwikkeling tot een publiekgerichte netwerkmanager zijn een aantal trajecten gestart met als doel de verkeershinder zoveel als mogelijk te beperken. Deze trajecten hebben onder meer betrekking op de verbetering van de afstemming van wegwerkzaamheden tussen de verschillende wegbeheerders, acties om de ergernissen top-5 over werkzaamheden te verminderen en de verbetering van een goede communicatie met de weggebruiker over geplande wegwerkzaamheden (zowel informatie via internet/nieuwsbladen als langs de weg).


In het kader van het Actieprogramma Kennis en Innovatie wordt in het komende jaar concreet invulling gegeven aan de ambitie van VenW om meer «kennisgedreven» en «innovatiegericht» te worden. Op het gebied van kennis houdt dit onder meer in dat met regelmaat en in samenspraak met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden de strategische kennisvragen van VenW worden geformuleerd. In dat kader wordt de in 2006 verschenen eerste versie van de Strategische Kennisagenda in 2007 geactualiseerd. De kennisinfrastructuur die VenW ter beschikking staat wordt deels op een nieuwe leest geschoeid. Begin 2007 wordt het Delta-instituut ingesteld. Verder is 2007 het eerste volledige jaar dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) operationeel is. Het KiM levert kennisproducten, zoals trendanalyses, prognoses en beleidsevaluaties, ten behoeve van het mobiliteitsbeleid voor de middellange en lange termijn. Tegelijkertijd wordt er een start gemaakt met een traject dat er op is gericht om beleidsmedewerkers optimaal gebruik te laten maken van de beschikbare kennis in de beleidstrajecten. Innovatie wordt gezien als een essentieel element van het beleid en de beheersmaatregelen van VenW. Alleen als optimaal gebruik wordt gemaakt van innovatie zijn de beleidsopgaven van VenW haalbaar. In 2006 is door VenW, samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, een publiek-private innovatieagenda opgesteld. Het komende jaar staat in het teken van – de start van – de uitvoering daarvan.


De Inspectie Verkeer en Waterstaat (Inspectie VenW) staat de komende jaren voor belangrijke veranderingen. De kern is dat de Inspectie VenW wil toegroeien naar een moderne inspectieorganisatie met meer kwaliteit, meer synergie en minder mensen. In lijn met de Kaderstellende Visie op Toezicht (oktober 2005) is het doel om te komen tot meer eigen verantwoordelijkheid en minder toezichtlast voor burgers en bedrijven, een betere samenwerking tussen rijksinspecties (motie Aptroot) en digitalisering van het toezicht. Hierin past de omvorming van de Inspectie VenW naar een baten-lastendienst. Deze ontwikkelingen vormen kansen voor de organisatie om haar bedrijfsvoering naar een kwalitatief hoogwaardiger niveau te brengen.


Een interdepartementaal traject is gestart rondom de vermindering van inhuur van externen. VenW volgt deze interdepartementale lijn, waarbij gestreefd zal worden naar een meer dan tot nu toe selectieve inzet van externen. In lijn met deze interdepartementale ontwikkeling heeft VenW om bedrijfseconomische redenen en het behouden van kennis waar mogelijk externen zelf in dienst genomen. De verwachting is dat de dalende lijn van inhuur in 2006 en 2007 tijdelijk moet worden onderbroken. Dit omdat Rijkswaterstaat vanwege de forse uitstroom de afgelopen jaren tijdelijk moet inhuren omdat het aantrekken van nieuwe en deskundige RWS-medewerkers, gegeven de krapte op de arbeidsmarkt, meer tijd gaat kosten dan voorheen gedacht.


In de Veranderopgave VenW is over de periode 2003–2007 een formatieve personele reductie opgenomen van 2 769 fte. De huidige inzichten geven aan dat de uiteindelijk te realiseren personele formatieve reductie lager zal liggen. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Zo kende RWS een grote kennisuitstroom in 2004 en 2005 als gevolg van het vertrek van deskundig personeel. Om kennisbehoud te borgen en de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen in het personeelsbestand van RWS te kunnen realiseren resulteert dit in de ook in het Ondernemingsplan Rijkswaterstaat opgenomen variant in fte-daling van 1 800 fte. Verder heeft VenW in dezelfde periode nieuwe taken verkregen, waarvan sommige tijdelijk, zoals toezichthoudende taken die voortvloeien uit wet- en regelgeving, de ontwikkeling van smartcard en E-goverment. Daarnaast heeft ook de hiervoor aangegeven omzetting van externe inhuur in eigen personeel invloed op de verwachte reductie gehad.

De totale formatieve reductie komt nu neer op 2 122 fte, maar ligt daarmee overigens nog ruim boven de opgelegde taakstellingen Balkenende I en II van 1 551 fte. Voorgaande leidt tot de in de onderstaande tabel opgenomen geraamde begrotingssterkte (formatie).

Volume ambtelijk personeel in fte’s
 200620072008200920102011
Geraamde formatie ministerie van Verkeer en Waterstaat12 67612 64912 63312 57912 56812 568

De bezetting van VenW op 31 december 2005 ligt met 11 557 fte ruim onder de geraamde formatie. In 2006 en daarna zal de bezetting, gegeven de hierboven aangehaalde krapte op de arbeidsmarkt, geleidelijk toegroeien naar de geraamde formatie.