Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

8. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

31 Integraal waterbeheer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
31 Integraal waterbeheer2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200670 58465 87464 94764 25061 53660 653 
Mutatie NvW       
Mutatie amendement       
1e suppletore wet 2006 3 5301 5039441 078346346
Nieuwe mutaties 1 0798 3708 9188 4788 2598 245
Stand ontwerpbegroting 200770 58470 48374 82074 11271 09269 25869 244

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Verplichtingen/uitgaven 200620072008200920102011
1. Loonbijstelling 2006 578499511513510510
2. Prijsbijstelling 2006 439458458458467467
3. Overheveling IVW-gelden  7 1377 0506 5176 6876 726
4. Overige mutaties 62276899990595542
Totaal 1 0798 3708 9188 4788 2598 245

ad 1/2. Betreft de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.


ad 3. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Artikel 38 «Inspectie Verkeer en Waterstaat» komt hiermee te vervallen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
31 Integraal waterbeheer2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006454454454454454454454
Mutatie NvW       
Mutatie amendement       
1e suppletore wet 2006 12562    
Nieuwe mutaties  2219182323
Stand ontwerpbegroting 2007454579538473472477477

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
ontvangsten 200620072008200920102011
1. Overheveling IVW-gelden  2219182323
Totaal  2219182323

ad 1. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Ook de hiermee samenhangende geraamde ontvangsten worden overgeboekt naar de (beleids)artikelen.

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
32 Optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 32 73628 81929 17529 07729 07729 077
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006 – 4 603179127125125125
Nieuwe mutaties 8 48433 75732 09426 97324 27224 406
Stand ontwerpbegroting 2007 36 61762 75561 39656 17553 47453 608

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
uitgaven 200620072008200920102011
1. Loonbijstelling 259227228231231231
2. Prijsbijstelling 365291298296296296
3. Kosten nieuw rijbewijs 5 0005 0006 0003 000  
4. Kosten rijgeschiktheid CBR 2 0002 000    
5. Overheveling IVW-gelden  25 11824 81222 93723 53423 671
Overige mutaties 8601 121756509211208
Totaal 8 48433 75732 09426 97324 27224 406

ad 1/2. Betreft de loon- en prijsbijstellingstranche 2006


ad 3. Het betreft de vergoeding (in de periode 2005–2008) aan RDW van de projectmatige kosten (ad € 24 mln) die samenhangen met het nieuwe rijbewijs. In 2005 is al 5 mln betaald.


ad 4. Betreft de aan het CBR te vergoeden kosten voor onderzoeken naar rijgeschiktheid.


ad 5. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Artikel 38 «Inspectie Verkeer en Waterstaat» komt hiermee te vervallen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
32 Optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 000000
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006       
Nieuwe mutaties 1 1509 8808 9348 72510 09110 091
Stand ontwerpbegroting 2007 1 1509 8808 9348 72510 09110 091

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
ontvangsten 200620072008200920102011
1. Nieuwe mutatie: terugvordering IDV 1 150     
2. Overheveling IVW-gelden  9 8808 9348 72510 09110 091
Totaal 1 1509 8808 9348 72510 09110 091

ad 1. Betreft een terugvordering van in 2001 beschikbaar gestelde middelen voor de Interim-regeling Duurzaam Veilig (IDV), die voor het einde van het derde kalenderjaar (2004) besteed moesten zijn. Op basis van ingediende verantwoordingen is vastgesteld dat circa € 1 miljoen niet besteed is en teruggevorderd moet worden.


ad 2. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Ook de hiermee samenhangende geraamde ontvangsten worden overgeboekt naar de (beleids)artikelen.

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2007 24 82423 19923 49321 19717 43117 431
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006 – 1 417– 2 320– 2 324– 1 830– 1 827– 3 578
Nieuwe mutaties 22246 81548 35443 58746 20546 136
Stand ontwerpbegroting 2007 23 62967 96469 52362 95461 80959 989

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
uitgaven 200620072008200920102011
1. Loonbijstelling 2006 159140140143143143
2. Prijsbijstelling 2006 219198193171146146
3. Overheveling IVW-gelden  47 95847 37143 79144 93245 194
4. Overige mutaties – 156– 1 481650– 518984653
Totaal 22246 81548 35443 58746 20546 136

ad 1/2. Deze mutaties betreffen de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.


ad 3. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Artikel 38 «Inspectie VenW» komt hiermee te vervallen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 333333333333
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006       
Nieuwe mutaties – 3316 66214 22513 68517 20717 207
Stand ontwerpbegroting 2007 016 69514 25813 71817 24017 240

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
ontvangsten 200620072008200920102011
1. Overheveling IVW-gelden  16 69514 25813 71817 24017 240
2. Overige mutaties – 33– 33– 33– 33– 33– 33
Totaal 016 66214 22513 68517 20717 207

ad 1. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Ook de hiermee samenhangende geraamde ontvangsten worden overgeboekt naar de (beleids)artikelen.

34 betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
34 Betrouwbare netwerken en reistijden 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 247 555199 847171 387150 170150 166142 166
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006 – 5 542– 20 940– 20 222– 20 227– 20 22320 223
Nieuwe mutaties 2 593– 35 964– 31 898– 35 332– 47 744– 49 131
Stand ontwerpbegroting 2007 244 606142 943119 26794 61182 19972 812

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven 200620072008200920102011
1. Loonbijstelling 1 128918923932932932
2. Prijsbijstelling 3 4372 6352 1221 7381 7381 738
3. Extra bijdrage Chipkaart  40 000    
4. Gebruiksvergoeding 3 5616 9093 3504 3504 0504 050
5. Vrijval contractsector – 6 000– 5 800– 10 226– 16 449– 23 762– 32 338
6. Vrijval stim. Marktw. OV   – 19 733– 19 298– 19 298– 19 298
7. Vrijval WROOV-middelen    – 2 846– 7 154 
8. Vrijval kapitaallsten  – 31 530    
9. Decentrale lijnen  – 10 510– 9 912– 9 912– 9 912– 9 912
10. Overheveling IVW-gelden  8 5428 4377 7998 0028 049
11. Overheveling chipkaart naar BDU  – 71 958– 21 214   
12. BTW-compensatie (contractsector)  4 0003 0003 00020002000
13. Programma Filevermindering 2 15525 65516 020   
Overige mutaties – 1 688– 4 825– 4 665– 4 646– 4 340– 4 352
Totaal 2 593– 35 964– 31 898– 35 332– 47 744– 49 131

ad 1/2. Dit betreft de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.


ad 3. Dit betreft een extra bijdrage van circa € 40 mln aan het project OV-Chipkaart. Hiervan komt € 34 mln ten goede aan de reiziger. VenW trekt namelijk € 14 mln extra uit zodat de aanschafprijs van de OV-chipkaart ongeveer kan worden gehalveerd. Daarnaast wordt het distributienetwerk uitgebreid, zodat reizigers in dunbevolkte gebieden makkelijk aan een kaart en saldo kunnen komen (€ 20 mln). Voorts wordt er naast de nog beschikbare middelen binnen het Chipkaartbudget nog extra middelen (€ 6 mln) uitgetrokken om regionale businesscases gezond te houden. Hier bovenop worden middelen uit de BDU (na 2011) versneld beschikbaar gesteld aan de decentrale overheden ten behoeve van de invoering van de chipkaart (zie artikel 39).


ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds van middelen (van ProRail) ten behoeve van de gebruiksvergoeding voor de reeds vóór 2006 gedecentraliseerde contractsectorlijnen.


ad 5. Op basis van de meest actuele inzichten (o.a. tarieven gebruiksvergoeding) blijkt dat op het contractsectorbudget ruimte is ontstaan, die onder andere wordt ingezet voor de extra bijdrage OV-Chipkaart en de impuls BDU voor toegankelijkheid OV (zie ook verdiepingshoofdstuk artikel 39).


ad 6. Dit betreffen middelen ten behoeve van stimulering martkwerking OV die nu onder andere worden ingezet voor de extra bijdrage OV-Chipkaart en de impuls BDU voor toegankelijkheid OV (zie ook verdiepingshoofdstuk artikel 39).


ad 7. Door invoering van de chipcard zullen de Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen (WROOV)-middelen vanaf 2009 vrijvallen, die nu onder andere worden ingezet voor de extra bijdrage OV-Chipkaart en de impuls BDU voor toegankelijkheid OV (zie ook verdiepingshoofdstuk artikel 39).


ad 8. Deze mutatie houdt verband met de vervroegde aflossing in 2005 van de annuïteit voor afkoop kapitaallasten metro. Hierdoor vallen in 2007 jaar middelen vrij, die VenW-breed worden ingezet.


ad 9. Deze mutatie houdt verband met de decentalisatie van 4 contractsecorlijnen die worden opgenomen in de BDU: Gouda–Alphen, Dordrecht–Geldermalsen, Arnhem–Tiel en Zwolle–Kampen.


ad 10. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Artikel 38 «Inspectie Verkeer en Waterstaat» komt hiermee te vervallen.


ad 11. Dit betreft het overhevelen van de Chipkaartmiddelen die via de BDU worden beschikt. Het gaat hier om de extra bijdrage van € 40 mln (zie ad 3) alsmede de binnen dit artikel (in de begroting 2005) reeds gereserveerde migratie-gelden voor de chipkaart.


ad 12. Tussen Financiën en VenW is afgesproken om voor de onderdelen exploitatie spoorvervoer, capaciteitsmanagement, exploitatie stad/streek vervoer en aanleg en onderhoud spoorinfra met ingang van 2007 af te stappen van verrekening van BTW door Financiën (declaratiebasis). In plaats daarvan zal de te compenseren BTW aan de begroting van VenW worden toegevoegd. Dit geschiedt door een overheveling van de middelen vanuit de BTW-compensatieregeling van Financiën naar de begrotingen van VenW. Voor de HSL en BR blijft het oude compensatieregime gelden. Dit omdat deze projecten op korte termijn aflopen. Met name bij de BDU kan de nieuwe werkwijze leiden tot een forse administratieve lastenbesparing voor de regio en voor VenW. In plaats van aanvraag en verantwoorden kan de BTW nu immers via de verdeelsleutel worden verdeeld. Met deze overboeking worden middelen toegevoegd aan onderdeel 34.03.04.


ad 13. Het «Programma Filevermindering» is in 2006 gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen met andere maatregelen die snel realiseerbaar zijn. Daarvoor zijn in korte tijd duizenden ideeën gegenereerd, waaruit een selectie voortkwam van de meest kansrijke en meest effectieve maatregelen (zie ook bijlage 11 Programma Filevermindering).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
34 Betrouwbare netwerken en reistijden 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 989898989898
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006       
Nieuwe mutaties 02 2741 9411 8682 3482 348
Stand ontwerpbegroting 2007 982 3722 0391 9662 4462 446

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
ontvangsten 200620072008200920102011
1. Overheveling IVW-gelden  2 2741 9411 8682 3482 348
Totaal 02 2741 9411 8682 3482 348

ad 1. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Ook de hiermee samenhangende geraamde ontvangsten worden overgeboekt naar de (beleids)artikelen.

35 Mainports en logistiek

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
35 Mainports en logistiek 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2007 63 13859 63459 65360 45359 65055 650
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006 1 872– 374– 352– 342– 339– 379
Nieuwe mutaties 2 09718 71914 98511 9298 43811 387
Stand ontwerpbegroting 2007 67 10777 97974 28672 04067 74966 658

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven 200620072008200920102011
1. Betere marktwerking spoor ombouw ETCS  6 721– 3 614– 4 614– 6 114– 6 114
2. Evaluatie Schipholbeleid 1 6002 5001 8001 3001 3001 300
3. Innovatiefonds binnenvaart 5002 5003 0003 0001 000 
4. Innovatiefonds zeevaart 2259552 6202 6201 3051 305
5. Overheveling IVW-gelden  8 59212 11810 66512 11812 118
6. BTW-compensatie  100100100100100
7. Loonbijstelling 2006 689600604610609609
8. Prijsbijstelling 2006 526468469483469469
9. Overige mutaties – 1 443– 3 717– 2 112– 2 235– 2 3491 600
Totaal 2 09718 71914 98511 9298 43811 387

ad 1. Dit betreffen de kosten die gemaakt moeten worden in het kader van de prototyping Betuweroute en de ombouw ETCS. De uitgaven in 2007 worden door een temporele schuif uit 2008 en 2009 gedekt. Vanaf 2010 vallen de beschikbare gelden vrij. Met de reeds toegezegde (gedeeltelijke) bijdrage van de EU voor prototyping (€ 3 mln.) is rekening gehouden.


ad 2. Deze mutatie vloeit voort uit het kabinetsstandpunt Schiphol en bestaat uit de volgende componenten: een bijdrage aan de CROS en aan de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voor het feit dat ze er meer taken bij krijgen. Daarnaast betreft het onderzoeksgelden voor een boetesysteem lawaaiige vliegtuigen, het valideren van een rekenmodel geluid en een verkenning vergroting capaciteit Luchtvaart.


ad 3/4. In de Nota Mobiliteit is het instellen van een Innovatiefonds Zeevaart aangekondigd. Daarnaast is door de Minister een innovatiefonds voor de binnenvaart toegezegd.


ad 5. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Artikel 38 «Inspectie VenW» komt hiermee te vervallen.


ad 6. ussen Financiën en VenW is afgesproken om voor de onderdelen exploitatie spoorvervoer, capaciteitsmanagement, exploitatie stad/streek vervoer en aanleg en onderhoud spoorinfra met ingang van 2007 af te stappen van verrekening van BTW door Financiën (declaratiebasis). In plaats daarvan zal de te compenseren BTW aan de begroting van VenW worden toegevoegd. Dit geschiedt door een overheveling van de middelen vanuit de BTW-compensatieregeling van Financiën naar de begrotingen van VenW. Voor de HSL en BR blijft het oude compensatieregime gelden. Dit omdat deze projecten op korte termijn aflopen. Met name bij de BDU kan de nieuwe werkwijze leiden tot een forse administratieve lastenbesparing voor de regio en voor VenW. In plaats van aanvraag en verantwoorden kan de BTW nu immers via de verdeelsleutel worden verdeeld. Met deze overboeking worden middelen toegevoegd aan het Betere marktwerking spoor-budget.


ad 7/8. Deze mutaties betreffen de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
35 Mainports en logistiek 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 5 3485 3485 3485 3485 3485 348
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006       
Nieuwe mutaties       
Stand ontwerpbegroting 2007 5 3485 3485 3485 3485 3485 348

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2007 103 78196 10289 72389 55077 93070 486
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006 – 1 116– 1 121– 1 068– 1 081– 1 080– 1 080
Nieuwe mutaties – 12 87110 428– 1 0832807 821– 11 379
Stand ontwerpbegroting 2007 89 794105 40987 57288 74984 67158 027

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven 200620072008200920102011
1. Groenvoorziening Schiphol – 843– 3 837– 3 838– 3 838– 3 838– 3 838
2. Geluidsisolatie Schiphol fase 1      – 14 087
3. Geluidsisolatie Schiphol fase 2 – 5 0009 606    
4. Geluidsisolatie Schiphol fase 3 – 12 415– 418– 2 7237910 1387 000
5. Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol  – 3 7589801 000– 5– 177
6. Geluidsisolatie regionale luchthavens 3761212 310422  
7. Het Nieuwe Rijden deel 3 3002 0003 5004 0003 0001 200
8. Loonbijstelling 2006 726663634141
9. Prijsbijstelling 2006 814776745729566566
10. Bijdrage FES tbv roetfilters 4 0008 000    
11. Overige mutaties – 175– 2 128– 2 120– 2 175– 2 081– 2 084
Totaal – 12 87110 428– 1 0832807 821– 11 379

ad 1. In 2006 heeft de laatste betaling plaatsgevonden ten behoeve van de bijdrage aan de Stichting Mainport en Groen. Hierdoor vallen de beschikbare middelen vanaf 2007 volledig vrij.


ad 2. Naar verwachting zullen in de loop van 2011 de eerder door de Stichting GIS gemaakte kosten afgelost zijn. Hierdoor zijn er vanaf 2011 geen uitgaven meer benodigd op de begroting. Zie ook de toelichting onder de ontvangsten van dit artikel.


ad 3. In 2006 worden de resterende objecten geïsoleerd, met uitzondering van woningen waarvan de uitvoering wegens problemen (constructief gebrek, bezwaar- en beroepsprocedure) meer tijd in beslag neemt. Deze woningen zullen begin 2007 worden afgerond en zijn in de voortgangsrapportage nader gespecificeerd. De financiële afronding van het totale project GIS-2 is eveneens in 2007 voorzien.


ad 4. Na de start van het Geluidsisolatie project fase 3 in het tweede kwartaal van 2006, zijn de ramingen van dit project geactualiseerd.


ad 5. Volgens de meest recente inzichten blijken de geraamde uitgaven ca. € 2 mln lager te zullen uitvallen. Tevens vinden er enkele verschuivingen plaats in de programmering.


ad 6. In 2006 is gestart met de tweede fase geluidsisolatie regionale luchthavens. Het betreft het isoleren van woningen rondom de regionale luchthaven Maastricht Aachen Airport.


ad 7. Deze mutatie heeft betrekking op het project Het Nieuwe Rijden (HNR) deel 3. De totale omvang bedraagt € 15,5 mln, waarvan € 0,9 mln in 2012 en € 0,6 mln in 2013.


ad 8/9. Deze mutaties betreffen de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.


ad 10. Uit het Fonds Economische Structuurversterking wordt in totaal € 12 mln overgeboekt ten behoeve van roetfilters voor schone bussen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 56 98258 72860 42862 59242 57856 944
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006       
Nieuwe mutatie      – 14 087
Stand ontwerpbegroting 2007 56 98258 72860 42862 59242 57842 857

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
ontvangsten 200620072008200920102011
1. Nieuwe mutatie: Afloop project GIS-1      – 14 087
Totaal 00000– 14 087

ad 1. Deze mutatie hangt samen met het aflopen van het Geluidsisolatieproject Schiphol fase 1.

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200641 74841 29641 65642 33742 33442 334
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
1e suppletore wet 2006      
Nieuwe mutaties8206 3884 944319– 2 923624
Stand ontwerpbegroting 200742 56847 68446 60042 65639 41142 958

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven200620072008200920102011
1. Gevolgen internationale afspraken ruimtevaart1536 0343 383– 1 255– 4 497 
2. Loonbijstelling 2006399349353357357357
3. Prijsbijstelling 2006282255258267267267
4. Overige mutaties– 14– 250950950950 
Totaal8206 3884 944319– 2 923624

ad 1. Naast een intertemporele verschuiving uit de latere jaren worden middelen toegevoegd ten behoeve van onder andere EOEP-2. Dekking hiervoor is gevonden door herprioritering binnen de begroting van VenW.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006454454454454454454
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
1e suppletore wet 2006      
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 2007454454454454454454

38 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
38 Inspectie Verkeer en Waterstaat200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006102 07799 087101 36194 48197 02197 021
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
1e suppletore wet 20066 7911 2011 2971 2971 2971 297
Nieuwe mutaties– 7 470– 100 288– 102 658– 95 778– 98 318– 98 318
Stand ontwerpbegroting 2007101 39800000

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven200620072008200920102011
1. Loonbijstelling 20061 3551 1541 1421 1441 1271 127
2. Prijsbijstelling 2006780768835716780780
3. Invoering Digitale Tachograaf (kasschuif)– 1 8001 800    
4. Overboeking naar SSO– 10 410– 7 277– 5 461– 4 657– 3 815– 3 815
5. Diverse mutaties2 6052 6642 564523423423
6. Overheveling IVW-gelden – 99 397– 101 738– 93 504– 96 833– 96 833
– Naar art 31.04 Waterkwaliteit – 7 137– 7 050– 6 517– 6 687– 6 726
– Naar art 32.01 Verkeersslachtoffers op de weg – 17 786– 17 569– 16 241– 16 664– 16 761
– Naar art 32.02 Verkeersslachtoffers op het spoor – 7 332– 7 243– 6 696– 6 870– 6 910
– Naar art. 33.02 Veiligheid scheepvaart – 23 655– 23 366– 21 600– 22 163– 22 292
– Naar art. 33.03 Veiligheid Luchtvaart – 24 303– 24 005– 22 191– 22 769– 22 902
– Naar art 34.04 Netwerk reg/decentraal vervoer – 8 542– 8 437– 7 799– 8 002– 8 049
– Naar artikel 35.04 Logistieke efficientie goederenvervoer – 8 592– 12 118– 10 665– 12 118– 12 118
– Naar art. 41.01.09 Uitg tbv alg departement en bijdr derden – 2 050– 1 950– 1 795– 1 560– 1 075
Totaal– 7 470– 100 288– 102 658– 95 778– 98 318– 98 318

ad 1/2. Betreft de loon- en prijsbijstellingstranche 2006.


ad 3. Deze mutatie is het gevolg van de actualisering van de raming van de invoering van de Digitale Tachograaf.


ad 4. Deze mutatie is het gevolg van overheveling van taken en middelen naar de SSO VenW.


ad 6. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Artikel 38 «Inspectie VenW» komt hiermee te vervallen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
38 Inspectie Verkeer en Waterstaat200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200628 96424 97124 55223 72929 10229 102
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
1e suppletore wet 2006      
Nieuwe mutaties– 5 500– 24 971– 24 552– 23 729– 29 102– 29 102
Stand ontwerpbegroting 200723 46400000

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
ontvangsten200620072008200920102011
1. Ontvangsten Dig. Tachograaf– 3 3003 300    
2. Diverse mutaties– 2 200600600600600600
3. Overheveling IVW-gelden – 28 871– 25 152– 24 329– 29 70229 702
Naar art 31.09 Waterkwaliteit – 22– 19– 18– 23– 23
Naar art 32.09 Verkeersslachtoffers op het spoor – 9 880– 8 934– 8 725– 10 091– 10 091
Naar art. 33.09 Veiligheid Luchtvaart – 16 695– 14 25813 718– 17 240– 17 240
Naar art 34.09 Netwerk reg/decentraal vervoer – 2 274– 1 941– 1 868– 2 348– 2 348
Totaal– 5 500– 24 971– 24 552– 23 729– 29 102– 29 102

ad 1. De ontvangsten van de digitale tachograaf komen later binnen dan aanvankelijk gepland in verband met een korte vertraging van het project. De in 2006 geraamde ontvangsten zijn doorgeschoven naar 2007.


ad 3. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Ook de hiermee samenhangende geraamde ontvangsten worden overgeboekt naar de (beleids)artikelen.

39 Bijdragen IF en BDU

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
39 Bijdragen IF en BDU 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 6 214 8076 179 5566 207 3796 350 0826 559 2856 619 905
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006 – 539 786135 231135 696313 660153 096– 47 455
Nieuwe mutaties 44 011327 506664 678523 637691 956621 042
Stand ontwerpbegroting 2007 5 719 0326 642 2937 007 7537 187 3797 404 3377 193 492

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Verplichtingen/uitgaven 200620072008200920102011
1. Loonbijstelling BDU 5 7171200112 23412 67613 52813 528
2. Loonbijstelling IF 14 22512 56612 84012 76413 13711 845
3. Prijsbijstelling BDU 9 07310 04310 16710 39511 09311 093
4. Prijsbijstelling IF 43 57445 42144 57345 11446 64543 921
5. Toegank. haltes stad/streek  1200025 00025 00025 0000
6. Afrekening GDU  – 6 600    
7. Project Mediapark Hilversum  25 000    
8. Te decentraliseren lijnen  10 5109 9129 9129 9129 912
9. Diverse overboekingen/kasschuiven IF/HXII (incl. BTW spoor) – 32 57860 281492 958355 876519 741477 843
10. Chipkaart-middelen naar BDU  71 95821 214   
11. Voorfinanciering chipkaart  76 000    
12. BTW-compensatie (BDU)  25 90026 90026 90027 90027 900
13. Programma Filevermindering 4 000– 28 255– 16 120   
14. Exogeen: waterveiligheid   25 00025 00025 00025 000
Overige mutaties  681    
Totaal 44 011327 506664 678523 637691 956621 042

ad 1/4. Betreft loon- en prijsbijstellingstranche 2006.


ad 5. Met het oog op een verbeterde toegankelijkheid van de haltes in het stads en streekvervoer wordt gestreefd naar het aanpassen van de voor de doelgroep belangrijkste haltes t/m 2010. Dit betreft met name haltes bij vitale bestemmingen en voorzieningen zoals zieken- en verzorgingstehuizen en OV-knooppunthaltes. Leidende gedachte is de doelgroep «mensen met een mobiliteitsbeperking» te bereiken. Van de totale geraamde kosten van € 224 mln, bedraagt de VenW bijdrage € 87 mln. Dit bedrag wordt via de BDU aan de decentrale overheden beschikt. De regio’s dragen zelf € 137 mln bij.


ad 6. Betreft de eindafrekening van projecten tussen de € 11,3 en € 112,5 mln die in BDU waren opgenomen. De vrijvallende middelen worden hierbij terug geboekt naar het Infrastructuurfonds.


ad 7. Dit betreft de overboeking van het project Mediapark Hilversum vanuit IF art 14 regionaal lokaal.


ad 8. Deze mutatie houdt verband met de decentralisatie van 4 contractsectorlijnen (Gouda–Alphen, Dordrecht–Geldermalsen, Arnhem–Tiel en Zwolle–Kampen) die worden opgenomen in de BDU (zie ook artikel 34).


ad 9. Dit betreft een technische mutatie en is het saldo van overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en Hoofdstuk XII en kasschuiven op het Infrastructuurfonds. De toelichtingen zijn terug te vinden bij de diverse artikelen op het Infrastructuurfonds en Hoofdstuk XII.


ad 10. Dit betreft het overhevelen van de Chipkaartmiddelen die via de BDU worden beschikt. Het gaat hier om de extra bijdrage van € 40 mln (zie verdiepingshoofdstuk artikel 34) alsmede de binnen dit artikel (in de begroting 2005) reeds gereserveerde migratie-gelden voor de chipkaart.


ad 11. Dit betreft een voorfinanciering aan de lagere overheden via de BDU ten behoeve van de invoering van de chipkaart. Deze middelen komen na 2011 weer terug naar de begroting van VenW.


ad 12. Tussen Financiën en VenW is afgesproken om voor de onderdelen exploitatie spoorvervoer, capaciteitsmanagement, exploitatie stad/streek vervoer en aanleg en onderhoud spoorinfra met ingang van 2007 af te stappen van verrekening van BTW door Financiën (declaratiebasis). In plaats daarvan zal de te compenseren BTW aan de begroting van VenW worden toegevoegd. Dit geschiedt door een overheveling van de middelen vanuit de BTW-compensatieregeling van Financiën naar de begrotingen van VenW. Voor de HSL en BR blijft het oude compensatieregime gelden. Dit omdat deze projecten op korte termijn aflopen. Met name bij de BDU kan de nieuwe werkwijze leiden tot een forse administratieve lastenbesparing voor de regio en voor VenW. In plaats van aanvraag en verantwoorden kan de BTW nu immers via de verdeelsleutel worden verdeeld. Met deze overboeking worden middelen toegevoegd aan het BDU-budget.


ad 13. Het «Programma Filevermindering» is in 2006 gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen met andere maatregelen die snel realiseerbaar zijn. Daarvoor zijn in korte tijd duizenden ideeën gegenereerd, waaruit een selectie voortkwam van de meest kansrijke en meest effectieve maatregelen (zie ook bijlage 11 Programma Filevermindering).


ad 14. Door het kabinet worden middelen vrijgemaakt om voortvarend te kunnen starten met de noodzakelijke verbetermaatregelen voor waterkeringen. Dit op basis van de uitkomsten van de wettelijke (2e) toetsing op de waterkeringen.

40 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
40 Nominaal en onvoorzien 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 9842 2532 9745714 7864 786
Mutatie NvW 2006       
Mutatie amendement 2006       
1e suppletore wet 2006 93 24889 58788 81894 59097 74888 218
Nieuwe mutaties – 93 434– 90 814– 90 844– 95 555– 103 133– 93 437
Stand ontwerpbegroting 2007 7981 026948– 394– 599– 433

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven/Verplichtingen 200620072008200920102011
1. Verdeling loonbijstelling – 33 755– 30 374– 30 843– 31 259– 32 423– 31 101
2. Verdeling prijsbijstelling – 61 421– 63 279– 61 996– 62 357– 64 424– 61 700
3. Programma Filevermindering – 6 955     
4. overige mutaties 8 6972 8391 995– 1 939– 6 286– 636
Totaal – 86 479– 90 814– 90 844– 95 555– 103 133– 93 437

ad 1. Dit betreft de verdeling van de bij de eerste suppletore begroting over 2006 (Voorjaarsnota) toegevoegde loonbijstelling over de loongevoelige artikelen.


ad 2. Dit betreft de verdeling van de bij de eerste suppletore begroting over 2006 (Voorjaarsnota) toegevoegde prijsbijstelling over de prijsgevoelige artikelen.


ad 3. Deze middelen worden overgeheveld waar artikel 34 ten behoeve van het programma Filevermindering.

41 Ondersteuning functioneren VenW

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
41 Ondersteuning functioneren VenW 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 201 612201 634195 311200 730198 851198 851
Stand 1e suppletore wet 2006 14 069281167167167167
Nieuwe mutaties 36 13032 69628 68726 58021 77121 332
Stand ontwerpbegroting 2007 251 811234 611224 165227 477220 789220 350

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven 200620072008200920102011
1. VenW brede problematiek 14 2846 4096 9235 7652 1822 342
2. Kennis Instituut Mobiliteit 1 8647 4457 9708 3958 4958 495
3. Loonbijstelling 2006 2 0891 8001 7751 7771 7771 777
4. Prijsbijstelling 2006 1 9101 9651 8821 9941 9601 960
5. Overboeking van IVW 10 4107 2775 4614 6573 8153 815
6. Overheveling IVW-gelden  2 0501 9501 7951 5601 075
7, Programma Filevermindering 8002 600100   
8. overige mutaties 4 7733 1502 6262 1971 9821 868
Totaal 36 13032 69628 68726 58021 77121 332

ad 1. Het betreft enkele VenW brede projecten zoals o.a. P-direkt, administratieve lasten/beter geregeld, kosten SAP en de oprichtingskosten voor het Delta-instituut.


ad 2. Met ingang van 1 juni 2006 is het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) opgericht. Het KiM is een nieuwe, onafhankelijke eenheid binnen het Ministerie, die strategische kennisproducten levert ten behoeve van de beleidsvorming op het gebied van mobiliteit.


ad 3. Deze mutatie betreft de loonbijstelling tranche 2006.


ad 4. Deze mutatie betreft de prijsbijstelling tranche 2006.


ad 5. Dit betreft een overboeking binnen Hoofdstuk XII naar de SSO ten behoeve van de uitvoering van de met de IVW afgesloten Service Level Agreement (SLA).


ad 6. Met ingang van 2007 zullen de activiteiten (producten en diensten) van de Inspectie VenW een plaats krijgen in de (beleids)artikelen op hoofdstuk XII. Artikel 38 «Inspectie VenW» komt hiermee te vervallen.


ad 7. Het «Programma Filevermindering» is in 2006 gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen met andere maatregelen die snel realiseerbaar zijn. Daarvoor zijn in korte tijd duizenden ideeën gegenereerd, waaruit een selectie voortkwam van de meest kansrijke en meest effectieve maatregelen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
41 Ondersteuning functioneren VenW200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200614 35914 11314 96312 0433 0933 093
1e suppletore wet 2006918     
Nieuwe mutaties4 0008 00060   
Stand ontwerpbegroting 200719 27722 11315 02312 0433 0933 093

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
ontvangsten200620072008200920102011
1. Roetfilters4 0008 000    
2. Transumo  60000
Totaal4 0008 00060000

ad 1. Het betreft de bijdrage vanuit het FES voor de uitgaven roetfilters op artikel 36.


ad 2. Het betreft de bijdrage vanuit het FES voor de uitgaven Transumo op artikel 36.