Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9. BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Moties

OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
Gewijzigde motie Buijs c.s. 24 691-44 over een schaderegeling voor de visserijsector. Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt waarbij een goede (transparante) onderbouwing van de planschade visserij komt.Nota-overleg inzake PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 08-04-2002 Tweede KamerWat betreft de schade voor de visserijsector is gesproken met het Productschap Vis. Het Productschap dringt aan op een aparte schaderegeling voor PMR. Het Rijk stelt dat de bestaande schaderegeling afdoende is. Afgesproken is om nu eerst de maatregelen voor het zeereservaat in beeld te brengen. Dat gebeurt in het beheerplan. Aan de hand van dat beheer- plan en op basis van concrete gegevens over de aard en intensiteit van de huidige visserij in het desbetreffende gebied, zal in overleg met het Productschap worden bezien of de bestaande schaderegeling voldoende is.
   
Motie lid Hofstra c.s. 22 589-214 inzake beheer, onderhoud en exploitatieAO Betuweroute 20-02-2003 Tweede KamerIn het AO van 14 februari van 2006 heeft de Kamer haar bezorgdheid uitgesproken over de verwachte vraaguitval bij het spoorgoederenvervoer als gevolg van de voorgenomen gebruiksvergoeding op zowel de Betuweroute als op het gemeng- de net. Door de Kamer is gepleit voor een geleidelijke fasering van de tarieven van de gebruiksvergoeding ter voorkoming van grootschalige vraaguitval. De Minister heeft bij brief van 20 maart 2006 de Kamer geïnformeerd over haar voornemens ten aanzien van de exploitatie van de Betuwe- route. Over de tarieven voor de gebruiksvergoeding is de Kamer geïnformeerd op 30 maart 2006. Op 26 april heeft de Kamer ingestemd met het voorstel van de Minis- ter om de exploitatie van de Betuweroute voor een periode van 5 jaar te laten ver- zorgen door BREM, zijnde een dochter van ProRail en de Havenbedrijven. Inzet ten aanzien van de gebruiksvergoeding is daarbij het zo veel mogelijk beperken van vraaguitval. De motie Hofstra kan mogelijk op de langere termijn weer in beeld komen. De Minister heeft op 24 april 2006 in de Kamer laten weten dat zij mogelijkheden ziet om de regeling van 30 maart op basis van een voorstel van de vervoer- ders verder te optimaliseren. Het is aan de vervoerders en ProRail om hierover ver- der te onderhandelen. Het onderhande- lingsproces vindt momenteel onder toe- zicht van de NMA plaats. Momenteel worden nadere afspraken over de Betuwe- route tussen Staat en ProRail uitgewerkt en vastgelegd. Hierbij gaat het in het bijzonder over de concrete aanwending van de met de Tweede Kamer afgesproken gemaximaliseerde staatsbijdrage en het ingelegde vermogen van de BREM
  partijen. Daarnaast gaat het om het maken van prestatie-afspraken voor de looptijd van de exploitatie en deze afspraken te koppelen aan mogelijkheden van te behalen rendement op het ingelegde vermogen.
   
Motie (29 200 XII-53 was 37) lid Geluk cs met het verzoek om samen met de provincie Zuid-Holland binnen 2 jaar een verkenning op te stellen van een integrale multifunctionele, duurzame en gefaseerde kustuitbreidingBegrotingsbehandeling VenW 04-05-06-11-2003 Tweede KamerDe eerste fase (inventarisatie van PPS- mogelijkheden) van de verkenning is bij brief van 21 januari 2005 aan de Kamer gerapporteerd. In de brief van 11 mei 2006 (verkenning kustuitbreiding Schevenin- gen–Hoek van Holland fase 2) wordt ingegaan op de voortgang van de tweede fase van de verkenning (het verkrijgen van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en op nut en noodzaak). De afrondende rapportage zal in het najaar 2006 aan de Kamer kunnen worden aangeboden.
   
De gewijzigde motie-Hofstra c.s. over het project Haak om Leeuwarden (29 200 XII-100 was nr. 90)Nota-overleg MIT 08-12-2003 en 15-12-2003 Tweede KamerDe gemeente Leeuwarden is leidend in de trajectnota/MER. In de afgelopen periode zijn aanvullende analyses uitgevoerd hetgeen geresulteerd heeft in aanzienlijke kostenreducties. Vanwege de aanzienlijke kostenreducties is besloten de trajectnota per 20 januari 2006 vrij te geven voor inzage, met de aantekening dat het wen- selijk is om in het vervolgproces nader onderzoek te doen naar verdere kostenreducties. De Minister komt dit najaar met een standpunt.
   
Motie (29 200 XVI-199) Van der Vlies verzoekt om uiterlijk in januari 2005 te komen met de resultaten van de monitor over het jaar 2004, samen met een analyse van de eventueel geconstateerde knelpunten, en waar nodig een oplossing hiervoor aan te dragenAO Boven regionaal vervoer gehandicapten 10-03-2004 en 16-03-2004 Tweede KamerIn mei 2006 is de Kamer geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de halte-aanpak in het stad- en streekvervoer en in een afzonderlijke brief over de wijze van inwerkingtreding van de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voor het openbaar vervoer. Omdat de decentrale overheden allen in december 2006 met een actuele stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid komen en met een plan van aanpak is geen energie meer gesto- ken in een monitor over 2004.
   
De gewijzigde motie-Van Lith c.s. 28 808-20 herdruk was nr. 16 over een gelijk speelveld en uniforme meetmethode voorwaarden nieuw waterbeleidWetgevingsoverleg EG-kaderrichtlijn water 24-06-2004 Tweede KamerDeze actie wordt ingevuld t/m 2009 (Stroomgebiedbeheersplannen). Ten aanzien van uniforme meetmethoden is maatwerk gewenst, Nederland kan uniformiteit van meetmethoden in Euro- pees verband niet afdwingen. Wel streeft de Staatssecretaris ernaar dat Nederland niet strenger is dan de andere Europese lidstaten.
   
Motie van de leden Hessels en Hofstra 29 579-14 (was nr. 11) inzake niet overgaan tot reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn, voordat de in het ontwerp-tracébesluit omschreven aanpassingen aan het tracé zijn gerealiseerdPlenair debat Verdrag IJzeren Rijn 16-11-2004 Tweede KamerOp 10 mei 2005 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het verdrag tussen Neder- land en België waarin de arbitrage is geregeld. Dat is vervolgens gemeld aan het Permanente Hof van Arbitrage. De Minister heeft haar steun uitgesproken voor de motie Hessels/Hofstra. De Belgische ambtgenoot aan het Permanente Hof van Arbitrage heeft om nadere uitleg gevraagd van de arbitrage-uitspraak (24-05-2005). De inmiddels ontvangen «interpretatie van de uitspraak» door het Arbitragetribunaal leidt niet tot een verandering van de Nederlandse opstelling in dit dossier. In september en oktober 2005 heeft een aantal gemeenten in Nederland en Vlaan- deren samen duidelijk gemaakt dat zij moeite hebben met de reactivering van de IJzeren Rijn door hun gemeente. De Minister heeft aan haar Belgische ambtge- noot begin juli 2005 bericht dat het haar zinvol leek met inhoudelijk overleg te wachten totdat de door België gevraagde nadere interpretatie van de Arbitrage-uitspraak zou zijn verschenen.
  Bij brief van maart 2006 laat de Minister weten dat zij in december een kennisma- kingsgesprek heeft gehad met de nieuwe Belgische staatssecretaris Tuybens, die onder andere het dossier IJzeren Rijn beheert. Afgesproken is dat op ambtelijk niveau tussen de betrokken Ministeries de instelling van een «deskundigengroep» nader uitgewerkt en voorbereid zal wor- den, ter besluitvorming op bewindsliedenniveau. Die «deskundigengroep» zal, op basis van de arbitrage-uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage, de feite- lijke kostenverdeling tussen beide landen concreet moeten uitwerken. Op 6 juli is als gevolg hiervan de Commissie van Onaf- hankelijke Deskundigen (COD) ingesteld. De COD zal de feitelijke kostenverdeling tussen NL en B concreet uitwerken. Hiertoe zullen ProRail en Infrabel eerst de vervoersprognoses en het ontwerp en de kostenraming van de moderniseringswerken actualiseren.
   
29 800 XII-22, leden Hermans/Hofstra. Om te bewerkstelligen dat de kosteneffectiviteitsanalyse van verschillende onderhoudsstrategieën op korte termijn wordt vervaardigd, getoetst wordt door CPB en aan TK wordt gestuurdPlenair debat begrotingsbehandeling 23–24-11-2004 Tweede KamerHet definitieve rapport is eind juli door Financiën (IBO) aangeboden aan VenW. In het rapport wordt ondermeer ingegaan op verschillende onderhoudsstrategieën en de kosteneffectiviteit daarvan. Momenteel wordt een kabinetsreactie opgesteld. Deze zal samen met het rapport in november 2006 naar de Kamer gaan.
   
29 800 XII-23, leden Hermans/Hofstra. Om te bewerkstelligen dat op korte termijn een afweging van kosten/baten t.a.v. onderhoud vaarwegen wordt opgesteld, getoetst door CPB en aan TK wordt gestuurdPlenair debat begrotingsbehandeling 23–24-11-2004 Tweede KamerHet definitieve rapport is eind juli door Financiën (IBO) aangeboden aan VenW. In het rapport wordt ondermeer ingegaan op verschillende onderhoudsstrategieën en de kosteneffectiviteit daarvan. Momenteel wordt een kabinetsreactie opgesteld. Deze zal samen met het rapport in november 2006 naar de Kamer gaan.
   
29 800 XII-34, lid van der Staaij cs. waarin gevraagd wordt om een Plan van aanpak presenteren om vijf belangrijke vaarwegprojecten die COV heeft geselecteerd versneld uit te voeren en dit voor MIT-behandeling naar TK sturenPlenair debat begrotingsbehandeling 23-24-11-2004 Tweede KamerDe vijf door het COV genoemde projecten zijn onderdeel van het MIT-vaarwegenpro- gramma. Renovatie sluizen 4, 5 en 6 Zuid- Willemsvaart: dit project is in het MIT 2006 overgegaan van de Verkenning- naar de Planstudiefase. De Minister heeft op 7 juli 2005 een Memorandum van over- eenstemming gesloten met de Provincie Noord-Brabant. De gesprekken met de regionale partijen ten aanzien van de financiering en uitvoering van het project bevinden zich in een afrondende fase. Naar verwachting kan de uitvoering in 2007 starten. Dat betekent een versnelling van tenminste 8 jaar.
  Ombouw keersluis Zwartsluis: realisatie van dit project is voorzien vanaf 2009. Deze uitvoeringsplanning is gebaseerd op de tijd die gemoeid is met het doorlopen van de planologische procedures, vergun- ningsverlening en contract-vorming. Afhankelijk van de te kiezen aanbestedingsprocedure en bijdragen vanuit de regio is het mogelijk om uitvoering met maximaal een half jaar te versnellen. De Minister is bereid om daar samen met de regio naar te kijken.
  Verruiming De Zaan: De Zaan is in beheer van de Provincie Noord-Holland die daar- mee verantwoordelijk is voor het uitvoe- ren van de planstudie naar de knelpunten op deze overige vaarweg. Indien de Minister met de regio tot overeenstemming kan komen over de totale financiering en de oplossing van de knelpunten, is zij bereid te kijken naar de mogelijkheden voor versnelde uitvoering. Zij verwacht daarbij wel een substantiële regionale bijdrage.
  Overnachtinghaven Lobith: uitvoering is voorzien in 2008. Gelet op de zorgvuldigheid waarmee de planologische en milieu- procedures moeten worden doorlopen, lijkt versnelling van dit project, ondanks de mogelijkheden voor PPS, niet haalbaar.
  Verruiming Wilhelminakanaal: Motie 37 van lid van der Staaij wordt uitgevoerd. Voor de extra benodigde investeringsmiddelen wordt dekking gevonden in de regio.
   
Motie Van Velzen c.s. 29 667-7 over het invoeren van een Europese heffing op het gebruik van kerosine en/of een heffing op emissies.VAO Verkeersemissies 08-12-2004 Tweede KamerIn het AO van 29 juni 2005 is toegelicht heeft dat de Europese Commissie zich voorgenomen had om een Mededeling te publiceren waarin deze problematiek aan de orde komt, inmiddels is deze Mededeling gepubliceerd. Hierin stelt de Commis- sie dat Emissiehandel een kosteneffectie- ve mogelijkheid lijkt om de emissies van de internationale luchtvaart te reduceren, maar dat zij de mogelijkheid om andere marktconforme maatregelen te nemen wenst open te houden. Het kabinet steunt dit standpunt. Gezien de posities die andere landen bij de discussie rond deze Mededeling hebben ingenomen, lijkt het echter niet waarschijnlijk dat heffingen op emissies en/of een kerosine accijns op korte termijn in Europa ingevoerd zullen worden. De Commissie heeft een werk- groep ingesteld, die de consequenties van de Mededeling verder moet uitwerken. Deze werkgroep zal een rapport uitbrengen. De Kamer wordt nog nader geïnformeerd over deze Mededeling en het resultaat van de Werkgroep, dit wordt eind 2006 verwacht.
   
Motie Hofstra 29 800 A-27 over de toekomstige verkeersstructuur rond Almere.Notaoverleg MIT 20-12-2004 Tweede KamerMotie is aangehouden. De besluitvorming over de wegverbinding Schiphol–Amster- dam–Almere wordt momenteel voorbereid. Dit onderwerp is gekoppeld aan de besluitvorming door het Kabinet over het programma Noordvleugel. Relevante onderdelen van het programma zijn de verstedelijking Almere en de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Ten aanzien van de verstedelijking Almere: In april 2006 is de «business case» naar de stede- lijke ontwikkeling van Almere beschikbaar gekomen.
  Planstudie Schiphol–Amsterdam–Almere: De planstudie bevindt zich in de eerste fase, waarin een keuze op hoofdlijnen tussen de alternatieven aan de orde is. De Alternatieven- en Variantennota is in januari 2006 gepubliceerd. Hierover is een consultatieronde gehouden. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het consulta- tiedocument dat in april 2006 gereed is gekomen. Consultatie en advisering heb- ben geleid tot aanvullende vragen. De daarop gegenereerde informatie is gebun- deld in het Supplement Alternatieven- en Variantennota van juni 2006.
   
De motie Van Heteren c.s. 27 801-31 over de resultaatverplichting met betrekking tot het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten (voortouw VenW)VAO Externe veiligheid en ketenstudies 06-04-2005 Tweede KamerMomenteel wordt gewerkt aan een basis- net voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het basisnet bestaat uit routes waar beperkingen gelden voor het ver- voer, routes waar beperkingen gelden voor ruimtelijke ontwikkelingen en routes met beperkingen voor beide. De beperkingen voor het vervoer worden vastgelegd in gebruiksruimtes, de ruimtelijke beper- kingen in veiligheidszones. Bij het vast- stellen van de veiligheidszones wordt rekening gehouden met mogelijkheden voor toekomstige groei. Dit betekent dat de veiligheidszone over het algemeen groter zal zijn dan de huidige PR 10–6 contour, zodat de PR contour nog kan schuiven als gevolg van toenemend vervoer. De gebruiksruimte zorgt er echter voor dat de PR 10–6 contour niet zodanig op kan schuiven dat zij buiten de veilig- heidszone komt. De ambitie is de veilig- heidszones te vrijwaren van kwetsbare objecten. Tijdens de uitwerking van het basisnet wordt in kaart gebracht of dit haalbaar en betaalbaar is. De verwachting is dat begin 2007 uitgewerkte kaarten aan de Kamer kunnen worden aangeboden.
   
De motie Van Heteren c.s. 27 801-33 over het anticiperen in het externe veiligheidsbeleid op internationale vervoersontwikkelingen (Voortouw VenW).VAO Externe veiligheid en ketenstudies 06-04-2005 Tweede KamerIn de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen, die eind 2005 aan de Tweede Kamer is aange- boden, wordt onder andere ingegaan op de inrichting van een basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De corridors in bovengenoemd basisnet zullen zodanig worden gekozen dat de internationale vervoersontwikkelingen kunnen worden geaccommodeerd. De verwachting is dat begin 2007 uitgewerkte kaarten aan de Kamer kunnen worden aangeboden. De Minister zal de Kamer binnenkort door middel van een brief informeren over de stappen die hiertoe zullen worden gezet.
   
De motie Hofstra/Dijksma 22 026-231 over een actualisatie van de treinbediening in hoofdlijnenVAO HSL-Zuid 28-04-2005 Tweede KamerNa afronding van de samenwerkingsovereenkomst HSA NMBS wordt de procedure tot wijziging van de concessieovereenkomst gestart. Dan zullen ook de eventuele consequenties voor de dienst- regeling zichtbaar worden. Overigens heeft De Kamer mijn uitgangspunten voor de beoordeling van de nieuwe dienstregeling van NS ontvangen bij brief van 7 november 2005 en heeft de staatssecretaris in het VAO van 16 maart een toelichting gegeven.
   
De motie Dijksma c.s. 22 026-228 over het geven van definitieve goedkeuring aan de uitkomsten van de onderhandelingen met België.VAO HSL-Zuid 28-04-2005 Tweede KamerHSA en NMBS zijn bezig hun samenwer- kingsovereenkomst af te ronden. Daarna vindt toetsing door VenW plaats. De Kamer is gemeld dat HSA en NMBS de uitkomsten van de onderhandelingen met België ongewijzigd overnemen in hun samenwerkingsovereenkomst. Zij ver- wacht dat deze overeenkomst binnen enkele maanden gereed is (mogelijk najaar 2006) en de Kamer dan haar definitieve instemming zal verlenen met de uitkomsten van de onderhandelingen met België.
   
De motie Van Hijum c.s. 22 026-224 over het onthouden van goedkeuring aan het vervoerplan van de NS.VAO HSL-Zuid 28-04-2005 Tweede KamerDe Tweede Kamer heeft op 7 november 2005 een brief ontvangen waarin de uitgangspunten staan beschreven die VenW zal hanteren bij de beoordeling van een voorstel voor een nieuwe dienstregeling. De onderhavige motie is een van de uitgangspunten is bij de beoordeling van de voorgenomen dienstregeling.
   
De motie Hofstra c.s. over een gefaseerde aanbestedingsverplichting in de regio Amsterdam 24 036-316Stemmingen moties VAO Aanbestedingen openbaar vervoer 30-06-2005 Tweede KamerEr wordt een wetswijziging meegenomen in de aanpassing van de GVB-wet- en regelgeving. Voorafgaand hieraan wordt een gesprek gevoerd met de gemeente Amsterdam en het ROA. Aan de kamer is gemeld dat de optie waarvan de gemeen- te Amsterdam en het ROA hebben aange- geven eraan te zullen voldoen – optie 2012 – zal komen in een wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 die zal volgen op wetswijziging in verband met aanbestedingsverplichting. Deze is inmid- dels in april 2006 in de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging én de wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 moeten voor 1 januari 2007 in werking treden. De Minister heeft zowel de gemeente Amsterdam als het ROA per brief in november 2005 gevraagd welke keuzen gemaakt worden ten aanzien van de randvoorwaarden zoals die worden gesteld in de motie. Daarnaast is zij in overleg met de gemeente Amsterdam en het ROA over de wijze waarop voldaan zal worden aan de aanbestedingsverplichting per 2012 en de randvoorwaarden die de motie stelt. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam aangegeven het GVB-A per 1 januari 2007 te zullen verzelfstandigen, waarmee in ieder geval voldaan wordt aan één van de voorwaarden uit de motie.
   
De motie Mastwijk/Dijksma over verlenging van de looptijd van de personeelsparagraaf 24 036-315Stemmingen moties VAO Aanbestedingen openbaar vervoer 30-06-2005 Tweede KamerDe personeelsparagraaf zal wettelijk voor onbepaalde tijd worden vastgelegd. Momenteel zijn de werkgevers en werk- nemersorganisaties in gesprek om tot een gezamenlijk voorstel te komen over het niet herleidbaar personeel, waarvoor de personeelsparagraaf niet zal gelden. Dit duurt langer dan verwacht. Mogelijk kan er in september een afrondend gesprek plaatsvinden.
   
De motie Van Aartsen c.s. over vermindering van het aantal vergunningen en vergun- ningenstelsels 30 300-15 herdrukAPB TK 21–22-09-2005 Tweede Kamer In mei 2006 heeft EZ mede namens VenW een brief aan de Kamer gezonden waarin aangegeven wordt dat 90 van de 360 vergunningen worden geschrapt. Voor de overige vergunningen wordt in 22% van de gevallen een vereenvoudiging voorge- steld.
   
De motie Kruijsen c.s. over een evaluatie van de tussen najaar 2005 en najaar 2006 extra gecreëerde wandelmogelijkheden 29 892-12VAO Wandelbeleid 10-11-2005 Tweede KamerIn de zomer 2006 wordt door VenW en LNV de informatie van de verschillende partijen (zoals waterschappen en Prorail) verzameld. De waterschappen hebben al schriftelijk aangegeven de ontwikkelingen bij te gaan houden. Om de Kamer op tijd te kunnen informeren is aan de verschillende betrokkenen gevraagd de stand van zaken per 1 juli 2006 aan te geven, met een vooruitblik voor de tweede helft van het jaar. Dit is aan de Kamer gemeld bij brief van 3 april 2006.
   
29 800 XII-15, lid Dijksma c.s. start experiment in een nader aan te wijzen vervoersregio met gebundelde inzet van middelen (waarin opgenomen WVG, CVV, zittend ziekenvervoer en leerlingenvervoer)Plenair debat begrotingsbehandeling 23-24-11-2005 Tweede KamerDe Kamer is bij brief van 28 juni 2006 geïnformeerd over de voortgang van de pilots en vooral de selectie en wijze van ondersteuning van rijkszijde. Dit najaar wordt de Kamer geïnformeerd over het vervolg.
   
30 300 XII-27 Motie Hermans c.s. over specifieke aandacht in de volgende begroting voor de groep gemotoriseerde tweewielersBegrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerIn de begroting 2007 is een passage opgenomen over de verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders. In de brief van 7 februari 2006 geeft de Minister aan dat zij in overleg is met organisaties van motorrijders, alsmede met de ACEM (fabrikanten), de RAI (importeurs) en de BOVAG (dealers en garages) over de verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders.
   
30 300 XII-28 Motie Hermans c.s. over een verbod op de plaatsing van de «cable barrier»Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerOp dit moment staat er slechts één cable barrier in Nederland, te weten langs een provinciale weg in Groningen. Deze cable barrier wordt weggehaald. Rijkswaterstaat plaatst langs rijkswegen geen cable barriers. De Minister heeft andere weg- beheerders gevraagd eveneens af te zien van de plaatsing van cable barriers.
   
30 300 XII-23 De gewijzigde motie Hofstra/Dijksma over overleg met de G4 over overheveling van taken, bevoegdheden en budgetten van de straattaxi naar de G4.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerOp 16 december heeft de Minister een convenant gesloten met de wethouders Verkeer van de G4-steden. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over effec- tievere handhaving en andere maatregelen om de kwaliteit van het taxivervoer in de grote steden te verbeteren. De looptijd van het convenant is twee jaar. De doel- stelling is dat 95 procent van de taxichauffeurs de regels naleeft, en de waardering van de klant verbetert. Met het convenant wil de Minister een forse stap zetten rich- ting beter taxivervoer in de vier grote steden.
  In aanvulling daarop en als uitvloeisel van de motie heeft de Minister met wethouder Van der Horst van Amsterdam afgesproken dat de vier steden hun wensen met betrekking tot taxibeleid in rij en gelid zetten, met name daar waar zij vinden dat landelijke regelgeving een obstakel is. In een gezamenlijke werkgroep zullen VenW en de steden deze wensen vervolgens doornemen. Binnenkort zal de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang en effecten van de intensieve controles in de G4 die vanaf 1 januari 2006 zijn gestart. De G4 hebben in hun brief van 7 april 2006 laten weten voorlopig niets aan te willen passen.
   
30 300 XII-26 Motie Van Gent c.s. over het aanbieden van walstroom in havens.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerBij het aanbieden van walstroom in havens dient onderscheid gemaakt te worden tussen gebruik voor binnenvaart en zeevaart. Voor de binnenvaart is walstroom vaak beschikbaar of relatief eenvoudig beschikbaar te maken.
  Het havenbedrijf Rotterdam heeft besloten tot het optimaliseren en uitbreiden van walstroomvoorzieningen voor de binnen- vaart. Inmiddels kunnen ook bepaalde overheidsschepen (van het havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat) gebruiken maken van walstroom. Verder wordt onderzoek gedaan naar walstroom voor specifieke zeeschepen als cruiseschepen en ferries. Voorts heeft het Havenbedrijf Rotterdam onderzoek gedaan naar het breder gebruik van walstroom op de Euromax-terminal, de nieuwste containerterminal op de Maasvlakte. Uit de kosten- batenanalyse blijkt echter dat tegenover tientallen miljoenen euro’s aan investeringen slechts een marginale verbetering optreedt van de luchtkwaliteit. Een strui- kelblok bij het gebruik van walstroom is het gebrek aan standaardisatie van stroomaansluitingen in de haven en op zeeschepen. Naar aanleiding hiervan heeft Nederland bij de IMO aangedrongen te werken aan een standaardisatie op dit gebied, zodat in de toekomst het gebruik van walstroom wel aantrekkelijker kan worden. Duitsland heeft onlangs twee submissies ingediend voor het standaardiseren van walstroomfaciliteiten.
   
30 300 A-26 Motie Van Hijum c.s. over het beperken van de overlast van het onder- houdsprogramma voor weggebruikers en bij een verdubbeling van de overlast zorg te dragen voor een betere spreiding van de werkzaamheden.Begrotingsbehandeling Infrastructuurfonds 07-12-2005 Tweede KamerDe Minister heeft aangegeven dat zij alles op alles wil zetten om de overlast te beperken. In de brief van 6 december 2005 staat welke maatregelen zij daartoe neemt. De tweede kamer heeft op de 23 mei 2006 de eerste kwartaalrapportage ontvangen.
   
30 300 XII-24 Motie Hofstra c.s. over prijspalen bij tankstations langs rijkswegen waarop de brandstofprijzen duidelijk staan vermeld.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerDe branche stemt in met het eerste voor- stel om altijd de benzineprijs bij de pomp zichtbaar te hebben, maar stemt niet in met het tweede voorstel, het plaatsen van prijspalen langs de weg waarop brand- stofprijzen van komende stations zijn aangegeven. Dit leidt tot hoge kosten. In de brief aan de Kamer van 4 juli 2006 stelt de Minister dat ze het eerste deel van de motie zal gaan uitvoeren. Ten aanzien van het tweede deel van de motie volgt er nog een onderzoek naar doelmatigheid en haalbaarheid.
   
29 644-34 De motie Slob c.s. over een «systeemsprong» voor de infrastructuur.Notaoverleg Nota Mobiliteit 12-12-2005 Tweede KamerDe motie is overgenomen als extra actie in de Uitvoeringsagenda. De motie leidt derhalve niet tot een wijziging in de PKB. In het najaar van 2006 ontvangt de Kamer een notitie over de ins en outs van lande- lijke invoering van 25Kv en ERTMS.
   
30 300 A-31 De motie Verdaas c.s. over het verbreden van de huidige studies naar alternatieve oplossingen voor de ontsluiting van Almere tot een integrale netwerkanalyseNotaoverleg MIT SNIP projectenboek 2006 12-12-2005 Tweede KamerDe Minister deelt de mening dat de gewenste groei van Almere niet los is te zien van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in een groter gebied. Vandaar dat in het Noordvleugel-program- ma de ruimtelijk-economische ontwikkeling in samenhang wordt bezien met de verschillende projecten (waaronder de ontwikkeling van Almere) en die integraal afgewogen wordt. Daarnaast wordt momenteel met Almere gewerkt aan een verkenning in de vorm van een businesscase, waarin de verschillende verstedelij- kingsmodellen worden verkend, onder meer in relatie tot eventuele ontwikkelingen in het IJmeer. De motie vraagt ook om de mogelijkheden voor noodwetgeving te onderzoeken. De ervaring leert dat noodwetgeving geen tijdswinst oplevert, omdat de weg daar naar toe de nodige tijd kost. Veel meer bepalend voor het tempo is de bereidheid van bestuurders en poli- tici de noodzakelijke besluiten te nemen over de gewenste ontwikkelingen binnen dit gebied.
   
30 300 A-48 De motie Hofstra/Mastwijk over het versneld aanpakken van de oplossingen voor een aantal concrete knelpunten op het gebied van fysieke infrastructuur.Notaoverleg MIT SNIP Projectenboek 2006 12-12-2005 Tweede KamerIn samenwerking met de regio wordt een financieringsplan opgesteld voor de door- trekking van de A15 (Ressen) naar de A12. De verwachting is dat het financieringsplan in het voorjaar 2006 zal zijn afgerond, zodat vervolgens de planstudie kan star- ten. De hoogte van de bijdragen van regio en rijk is afhankelijk van de mogelijkheden van tol en PPS. Inzake de A2 Maasbracht–Geleen is tijdens het bestuurlijk overleg over het MIT 2006 afgesproken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de versnellingsprijs. Op dit moment is nog geen taakstellend budget vastgesteld, maar is het project opgenomen in het totale investeringspakket voor de periode 2015–2020. Het onderzoek naar de versnellingsprijs zal medio 2006 gereed zijn. Een en ander is gemeld bij brief van 7 februari 2006.
   
29 644-27 De motie Hofstra c.s. over een zowel absolute als relatieve verhoging van de bijdrage uit het FES aan het Infrastruc- tuurfonds.Notaoverleg Nota Mobiliteit 12-12-2005 Tweede KamerDeze motie is meegenomen in het kader van het advies dat de Studiegroep Begro- tingsruimte medio 2006 is uitgebracht ten behoeve van het nieuwe regeerakkoord.
   
30 300 A-37 De motie Mastwijk c.s. over het zo spoedig mogelijk aanmelden van de A1-corridor voor TEN-subsidie.Notaoverleg MIT SNIP Projectenboek 2006 12-12-2005. Tweede KamerDe A1 behoort al tot de internationale TEN-verbindingen. VenW onderzoekt op dit moment voor welke delen van de A1 TEN-subsidie kan worden aangevraagd. Zij ziet de motie als een ondersteuning van deze inspanningen.
   
30 300 A-40 De Motie Van der Ham over onderzoek naar de effecten voor luchtkwaliteit van het Klagenfurttracé.Notaoverleg MIT SNIP Projectenboek 2006 12-12-2005 Tweede KamerEr zijn tussen 2001 en 2005 meerdere luchtonderzoeken uitgevoerd, voor de diverse fasen in de Tracéwet-procedure voor de A74. In deze onderzoeken zijn de effecten van de aanleg van de plateauvariant en de Klagenfurtvariant, voor het hele studiegebied onderzocht. Dit studie- gebied bevat de A74, de aanliggende wegvakken op de A73 (met knooppunt Zaarderheiken), de A67 en de Klagenfurtlaan. In de komende maanden zullen deze onderzoeken ten behoeve van het ont- werptracébesluit (OTB) voor het Plateautracé geactualiseerd worden. Daarbij zal op verzoek van de Tweede Kamer ook een actualisatie van het onderzoek voor het Klagenfurttracé plaatsvinden. Onderdeel is het in kaart brengen van de mate van normoverschrijding en het effect van de A73 en de A74 op de wegen tussen Zaarderheiken en de Zuiderbrug. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de meest actuele verkeersprognoses en achtergrondconcentraties die in de directe omgeving van de toekomstige A74 worden gemeten.
   
30 300 A-32 De motie Hofstra c.s. over het vóór invoering van een versnellingsprijs en het heffen van tol stellen van duidelijke kaders waaraan voldaan moet worden.Notaoverleg MIT SNIP Projectenboek 2006 12-12-2005 Tweede KamerOp dit moment worden de uitgangspunten uitgewerkt die zijn gesteld in de Nota Mobiliteit en door het Platform-Nouwen. Voor projecten die met de versnellingsprijs of tol in de tijd naar voren gehaald kunnen worden, moeten uiteraard duide- lijke kaders komen. Voor de versnellingsprijs kan dat met een aantal relatief kleine aanpassingen van de huidige Wet bereik- baarheid en mobiliteit (Wbm). Met die wetswijziging wil de Minister de mogelijkheid creëren een «versnellingstarief» aan de weggebruiker te vragen voor de kosten van de versnelde aanleg van infrastructurele projecten. Ook voor het «toltarief» als instrument voor de financiering van nieuwe weginfrastructuur zullen enkele bepalingen in de Wbm worden aangepast, zodat ze in lijn zijn met de Nota Mobiliteit. Het voorstel van wet is op 27 juni 2006 aan uw Kamer aangeboden.
   
29 644-28 De motie Hofstra c.s. over het zo spoedig mogelijk op de juiste capaciteit brengen van de hoofdverbindingsassen.Notaoverleg Nota Mobiliteit 12-12-2005 Tweede KamerIn de Nota Mobiliteit is verwerkt dat gegeven de prioriteit voor deze hoofdverbindingsassen, op pagina 146, in de paragraaf «Benutten en uitbreiden capa- citeit HWN» toegevoegd dat wetgeving en procedures bij aanleg van nieuwe wegen zullen worden vereenvoudigd. Daar is eveneens aandacht besteed aan het streefbeeld voor hoofdverbindingsassen van 2x3 rijstroken. Ontvlechting tussen lokaal- en langeafstandsverkeer is als oplossing voor congestie op hoofdverbin- dingsassen rond stedelijke gebieden aan- gegeven in de tweede alinea van deze paragraaf. Dit wordt meegenomen in een op te starten onderzoek naar doelgroepstroken, zoals toegezegd bij de kamerbehandeling van de Nota Mobiliteit. Tot slot heeft de Minister in de paragraaf «Beheer en onderhoud», de koppeling tussen onderhoud en geplande uitbreidingen aangegeven. Het jaarlijkse MIT geeft de nadere invulling aan van de uit te breiden infrastructuur en de tijdsplanning daarvan.
   
29 644-53 De Motie Van Hijum c.s. over netwerkanalyses voor een integrale en effectieve aanpak van verkeersknelpuntenNotaoverleg Nota Mobiliteit 12-12-2005 Tweede KamerDe netwerkanalyses worden uitgevoerd in samenwerking tussen rijk en regionale partijen in het gebied. Tijdens het Bestuur- lijk Overleg MIT 2006 van november 2005 heeft de Minister met de regionale bestuurders afgesproken de netwerkanalyses op 1 augustus 2006 af te ronden. Daarna zullen op basis van de resultaten van de netwerkanalyses in oktober 2006 bestuurlijke overleggen plaatsvinden. De Minister heeft de Kamer een brief ge- stuurd, waarin wordt ingegaan op de stand van zaken rond alle netwerkanaly- ses. Daarnaast zullen de resultaten van alle uitgevoerde netwerkanalyses rond Prinsjesdag aan de Kamer worden aange- boden. Rond 1 november 2006 wordt de Kamer geïnformeerd over de gezamenlijke afspraken die in de verschillende bestuur- lijke overleggen worden gemaakt.
   
29 984-39 Motie Slob c.s. over de stations Arnemuiden, Kapelle–Biezelingen en KrabbendijkeVAO Dienstregeling 2007 16-03-2006 Tweede KamerDe NS heeft de Staatssecretaris toegezegd het overleg met de regio over alternatieven voor de voorgenomen sluiting van de drie stations te zullen voortzetten. Momenteel wordt dit overleg gevoerd. De Staatssecretaris volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. Mocht NS na dit overleg met de Zeeuwse regio’s uiteindelijk voorstellen om de stations per 2008 alsnog te sluiten dan dient NS hiertoe een ontheffingsverzoek bij de Staatssecretaris in te die- nen. Zij zal dit verzoek dan conform artikel 13 lid 3 van de vervoerconcessie toetsen.
   
29 984-33 Motie Dijksma c.s. over toetsing van de dienstregeling 2007VAO Dienstregeling NS 16-03-2006 Tweede KamerDe Staatssecretaris stelt in haar brief aan de Kamer van 27 april 2006 dat zij zeer hecht aan een goed overleg tussen NS en decentrale overheden en dat zij toeziet op naleving van artikel 25 van de vervoersconcessie. Zij heeft met haar eigen oor- deel over de ontwerpdienstregeling gewacht totdat zij inzicht had in de wijze waarop NS met de regionale adviezen was omgegaan. Vervolgens is zij o.a. op basis van de conceptreactie van NS op het Locov-advies en de kamermoties het gesprek met NS aangegaan. De Staatssecretaris heeft geconstateerd dat vanaf de start van de opstelling van het ontwerp voor de dienstregeling 2007 decentrale overheden intensief bij dit proces zijn betrokken. Dit overleg heeft invloed gehad op de ontwerpdienstregeling van NS. Gezien de soms tegenstrijdige wensen van de partijen heeft NS keuzes moeten maken. Over een aantal keuzes vindt nog overleg tussen NS en de decentrale over- heden plaats. De concessie verplicht NS om in het vervoerplan de naar voren gebrachte zienswijzen nader te omschrijven en afwijkingen te motiveren. Mede op basis hiervan zal de Staatssecretaris de dienstregeling dan ook definitief toetsen. Betreffende het toetskader van de dienst- regeling wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de Nota Mobiliteit. Het in de motie aangehaalde uitgangspunt dat hoogwaardig openbaar vervoer de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting in de stedelijke netwerken ondersteunt en in goede banen leidt, wordt nader uitgewerkt in de Nota Mobiliteit met het tijdig en passend ontsluiten van nieuwbouwlocaties. Voor het treinvervoer betekent dit eventueel aanleg van een nieuw station. In de dienstregeling 2007 is in de opening van diverse stations voorzien.
   
29 984-40 Motie Slob c.s. over de invloed van gerichte infrastructurele maatregelen op de dienstregeling na 2007VAO Dienstregeling 2007 16-03-2006 Tweede KamerDe Staatssecretaris stelt in haar brief aan de Kamer van 27 april 2006 dat beperkt meer en slim gekozen infrastructuur in combinatie met de nieuwe opzet van de dienstregeling als invloed heeft dat het spoorsysteem betrouwbaarder wordt en berekend is op groei. De dienstregeling 2007 vormt hiertoe een eerste stap. De dienstregeling wordt vervolgens in 2009 op punten aangepast voor infrastructurele maatregelen die nu al bekend zijn maar rond 2009 worden opgeleverd. Na de oplevering van de Hanzelijn die is voor- zien voor 2012, is NS eveneens van plan de dienstregeling aan te passen. Tenslotte worden in het Herstelplan Spoor gerichte infrastructurele maatregelen getroffen. De uitvoering van het Herstelplan Spoor is momenteel in volle gang en beslaat drie fasen. De zogenaamde gerichte infrastructurele maatregelen betreffen de fase 2 en 3 van het Herstelplan Spoor. De definitieve invulling van de tweede fase van het Herstelplan vindt plaats op basis van de Mid-term review die met de Rijksbegroting 2007 aan de Kamer zal worden aange- boden. De specifieke infrastructurele maatregelen voor de tweede fase van het Herstelplan Spoor zijn nog niet vastgesteld waardoor de specifieke invloed op de dienstregeling nog niet bekend is. NS heeft bij het opstellen van de dienstregeling 2007 rekening gehouden met de voorlopige invulling van de tweede fase van het Herstelplan. Indien de definitieve invulling afwijkt en dat gevolgen heeft voor de Dienstregeling 2007, zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.
   
29 984-41 Motie Hofstra c.s. over de reissnelheid voor het langeafstandsrailvervoerVAO Dienstregeling 2007 16-03-2006 Tweede KamerNaar aanleiding van de motie heeft de Staatssecretaris NS gevraagd de rijsnelheden nog eens te heroverwegen. Dit heeft voor het traject Leeuwarden–Zwolle inmiddels tot de afspraak geleid dat de kwestie in zijn totaliteit opnieuw wordt bezien. De Staats- secretaris heeft toegezegd dat ze de ont- wikkelingen rond dit overleg nauwkeurig zal volgen. Het verhogen van de rijsnelheid mag overigens niet ten koste gaan van de veiligheid of de doelstelling van de Nota Mobiliteit om groei mogelijk te maken door de betrouwbaarheid – en daarmee de capaciteit – op het bestaande spoornet te vergroten, tegen een redelijke kostendekkingsgraad. Een belangrijk element om dit via de dienstregeling 2007 te verwezenlijken is de harmonisering van rijsnelheden: om die reden wordt van 3 treintypen op het HRN (IC, sneltrein en stoptrein) teruggegaan naar 2 treintypen (IC en Sprinter).
   
29 984-42 Motie Van Hijum c.s. over de verplichting om de bereikbaarheid van alle landsdelen te garanderenVAO Dienstregeling 2007 16-03-2006 Tweede KamerDe Staatssecretaris meldt in haar brief aan de Kamer van 27 april 2006 dat zij bij de toetsing van de dienstregeling de NS zal houden aan de afspraken uit de concessie. De Staatssecretaris deelt de mening van de Kamer dat er geen substantiële ver- slechteringen mogen optreden bij de bediening van alle landsdelen. Bij een substantiële wijziging van de dienstregeling is het echter onvermijdelijk dat er reizigers zijn die erop achteruitgaan. Omdat tegenover een verslechtering voor enkele reizigers een verbetering voor vele reizigers kan staan, is het lastig vast te stellen wanneer een substantiële wijziging een verslechtering is. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van NS om hiertussen een balans te vinden. NS zoekt op onderdelen nog naar de optimale mix tussen de vervoervraag van decentrale overheden enerzijds en het vervoeraanbod van NS anderzijds. Specifiek voor Zeeland geldt dat NS benadrukt dat het sluiten van de drie stations de bereikbaarheid van de Zeeuwse steden (Goes, Middelburg en Vlissingen) verbetert en dat hiermee de dalende tendens op deze lijn in vervoersgroei wordt omgezet. De Staatssecretaris heeft de NS gevraagd het overleg met de regio voort te zetten over alternatieven voor het sluiten van de drie stations (Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, en Krabbendijke. Ook voor de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle heeft de NS niet de intentie het bedieningsniveau te verslechteren. Er zijn immers ook plaatsen in de regio die de wijzigingen toejuichen.
   
30 321-10 Motie Dijksma over een structurele extra handhavingsinzet op het straattaxivervoerDebat wijziging wet personenvervoer 2000 i.v.m. transparante tarieven voor taxivervoer 06-04-2006 Tweede KamerEr wordt een handhavingsplan opgesteld, hierover is de Kamer op 10 april 2006 geïnformeerd. In deze brief wordt ook ingegaan op hoe de Inspectie het plan gaat invullen. Daarnaast worden er deel- convenanten opgesteld op het gebied van handhaving, tussen de politie en de Inspectie.
   
30 421-4 Motie van der Ham cs. over aanvullend onderzoek naar de ontwikkeling van openbaar vervoer in plattelandsgemeentenVAO Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 27-04-2006 Tweede KamerDe Minister zal de Kamer conform de motie in ieder geval voor de begrotingsbehandeling 2006 over de uitkomsten informeren.
   
30 195-11 Motie Van Lith/Boelhouwer over een concreet uitvoeringsprogrammaVAO Noordzee 27-04-2006 Tweede KamerOp ambtelijk niveau is er interdepartementaal een concept uitvoeringsprogram- ma opgesteld, het definitieve uitvoeringsprogramma zal in september naar de Kamer gestuurd worden.
   
27 658-28 De motie van Hijum c.s. over nadere verkenning van de HST-variantHoofdlijnendebat Zuiderzeelijn 01-06-2006 Tweede KamerDeze motie wordt uitgevoerd. Een brief hierover zal eind augustus naar de Kamer gaan.
   
30 101 en 30 098-11 Motie van de leden Haersma Buma en Van der Staaij inzake de Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingenPlenaire behandeling Wijziging Wegenverkeerswet 1994 ivm invoering bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen 14-06-2006 Tweede KamerGelet op de stand van zaken rond het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout parkeren en het wetsvoorstel bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (aanhouding stemming over wetsvoorstellen in verband met het feit dat deze in de versie zoals de voorstellen van wet luiden na de daarin tot en met 20 juni 2006 aangebrachte wijzigingen om advies zijn voorgelegd aan de Raad van State) ligt een en ander stil.
   
30 080-13 motie Van Lith over schadeloosstelling van agrarische ondernemers i.h.k.v. PKB ruimte voor de RivierNota overleg PKB Ruimte voor de Rivier 19-06-2006 Tweede KamerIn de komende jaren zal de schadeloosstelling worden uitgewerkt, de Kamer zal op de hoogte gehouden worden middels de voortgangsrapportages, de eerstvolgende verschijnt in oktober 2006.

Toezeggingen

OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
De SAB zal in de toekomst de rol van nationaal instituut vervullen en daarvoor gefinancierd worden door VenW, onafhankelijk van de subsidieafbouw. De Minister zal de Kamer informeren over de ontwikkelingen hieromtrent.AO Binnenvaart 13-12-2001 Tweede KamerHet Kabinet heeft op 14 februari 2003 besloten om de subsidie aan de Stich- ting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart (SAB) voort te zetten op een niveau van 80% van de oorspronkelijke sub- sidie, totdat het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) in werking treedt. Dit verdrag is geratificeerd op 15-09-2005. Enkele lidstaten moeten nog ratificeren. De SAB heeft in 2003 ter compensatie van de subsidie-vermindering een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben geleid tot een spectaculaire afname van de ingezamelde hoeveelheid oliehoudend afval- water. Onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft uitgewezen dat het overgrote deel van de afname kan worden toegeschreven aan beter gedrag en meer verantwoorde afvalhuishouding. Een toename van illegale lozingen is niet waargenomen. Momenteel wordt gewacht op rectifi- catie door België. Naar verwachting treedt het verdrag de tweede helft van 2007 in werking. Acties lopen om SAB een rol te geven als nationaal instituut. Te zijner tijd zal de Kamer worden geïnformeerd.
   
Naar verwachting zal in september 2003 een wetsvoorstel over de aansprakelijkheid voor wateroverlast voortvloeiend uit overheidshandelen (Wijz. van de Wet op de waterhuishouding) aan de Kamer worden aangeboden.Begrotingsbehandeling VenW 07 en 12-11-2002 Tweede KamerBegrotingsbehandeling Eerste Kamer 19-04-2004In de 3e week van mei 2005 is het wetsvoorstel gemeentelijke watertaken naar de Raad van State (RvS) gegaan voor advies. Eind augustus 2005 is het advies van de RvS ontvangen, hetgeen leidt tot een aanpassing van het aange- boden wetsvoorstel. Medio 2006 zal het voorstel aan de TK worden aangeboden.
   
Met de regio is afgesproken dat na het verschijnen van de Trajectnota/MER in 2004 een standpunt ingenomen zal worden over de toekomstige infrastructurele situatie van de N31.NO MIT 08-12-2003 en 15-12-2003 Tweede KamerDe door de gemeente Leeuwarden uitgevoerde Trajectnota/MER is na opgelopen vertraging uiteindelijk 20-01-2006 ter visie gegaan. De inspraaktermijn is op 20-05-2006 beëindigd. In het najaar van 2006 zal het standpunt worden bepaald door de Ministers van VenW en VROM. In het MIT 2006 is een bedrag van € 185 mln (incl. € 33 mln BLD-bijdrage) gereserveerd.
   
Het regioplan BOSE moet worden getoetst op oplossingsvermogen en de Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd.NO MIT 08-12-2003 en 15-12-2003 Tweede KamerDe provincie Noord-Brabant heeft medio 2005 een voorstel ingediend. Het gaat daarbij om een regionaal/lokaal probleem. Overleg met regio is nog gaande over bijdrage VenW. Hierna kan de Tweede Kamer worden geïnformeerd.
   
De Minister zal zodra de Tracé/MER-procedures A4 Delft–Schiedam zijn afgerond bij de Kamer terugkomen alvorens een besluit tot uitvoering wordt genomen.NO MIT 08-12-2003 en 15-12-2003 Tweede KamerIn mei 2006 is de Kamer geïnformeerd dat alleen het A4-alternatief in studie blijft. De inzet van de Minister én die van de provincie is erop gericht om nog vóór de zomer 2006 een bestuursakkoord te sluiten om de planning van een (O)TB nog deze kabinetsperiode gezamenlijk te bereiken. Brief van 16-06-2006 aan TK en Provincie Zuid-Holland over A4-alternatief. Het IODS-akkoord is gesloten op 23 juni 2006, de Kamer is hiervan op de hoogte gesteld op 3 juli 2006.
   
Aanpassing van wetgeving WP 2000 zal worden voorbereidAO Concurrentie in het stadsvervoer 28-04-2004 Tweede KamerWetgevingaanpassing is gestart en valt uiteen in twee wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel over de aanbeste- dingsverplichting in het openbaar ver- voer in het algemeen is op 28 juni jl. in werking getreden.
  Het tweede wetsvoorstel over de bij- zondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven is 23 maart 2006 aan de Raad van State aangeboden. Het enigszins aangepaste wetsvoorstel (n.a.v. het advies) zal te samen met het advies in augustus 2006 aan de Koningin worden aangeboden.
   
Het pakket maatregelen dat is ontwikkeld om de veiligheid van bestelauto’s te vergroten, zal 1 jaar worden toegepast. Daarna zal bekeken worden of er een aanpassing van de keuringsfrequentie voor bestelauto’s wel kan bijdragen aan een verhoging van de veiligheid. Wellicht kan de technische staat van de auto worden meegenomen in de rapporten die worden gemaakt van ongevallen.AO Evaluatie APK 25-05-2004 Tweede KamerMet de brief aan de Tweede kamer van 5 oktober 2005 heeft de Minister aan- gegeven eerst het pakket maatregelen, dat is ontwikkeld om de veiligheid van bestelauto’s te vergroten, een jaar te zullen toepassen alvorens een uit- spraak te doen over eventuele wijzi- ging van de keuringsfrequentie van bestelauto’s.
   
De Staatssecretaris zegt de Kamer toe IPO, Unie en VNG te zullen vragen of zij willen nagaan wat de mogelijkheden zijn voor een noodfonds voor paalrot (vooral voor oude gevallen). Verder zal zij nagaan in hoeverre vaarwegbeheer kan worden meegenomen in de Integrale Waterwet. Zij zal de Staatssecretaris van VROM de gevoelens van de Kamer doorgeven ten aanzien van het waterketentarief.AO Hoofdlijnen Integratie Waterwetgeving 12-10-2004 Tweede KamerT.a.v. de planning Waterwet is de planning het wetsvoorstel in 2006 naar de Kamer te sturen. En marge van de Milieuraad op 14-10-2004 heeft de Staatssecretaris aan de Staatssecretaris van VROM de gevoelens van de TK doorgegeven t.a.v. het waterketentarief.
   
Er moet binnen 2 jaar een verbod op bullbars komen als de EU-regels dat mogelijk maken.AO Verkeersveiligheid 13-10-2004 Tweede Kamer AO Verkeersveiligheid 26-10-2005 Tweede KamerOp 26-10-2005 is de desbetreffende richtlijn uitgekomen (2005/66/EG). Vanaf 25-05-2007 mogen geen auto’s meer in het verkeer worden gebracht met een niet goedgekeurde bullbar en mogen geen niet goedgekeurde bull- bars meer worden verkocht voor montage achteraf. Er zal een voorstel voor wijziging van het Voertuigregle- ment in deze zin worden gemaakt.
   
Minister zegt TK toe de weerslag van het overleg terzake van de Zuiderzeelijn dat tussen haar Ministerie en de Cie MER reeds gaande is, schriftelijk aan de TK te doen toekomen.AO Zuiderzeelijn 14-10-2004 Tweede KamerGesprekken hebben plaatsgevonden in 2002, 2003 en 2005.De commissie MER is inmiddels om een schriftelijk advies gevraagd met betrekking tot de strategische milieu- beoordeling (SMB).
  Advies kent 3 onderdelen:reikwijdte en detailniveau (november 2005)voortoets concept SMB (februari 2006);toets SMB (mei 2006).
  Tweede Kamer wordt in het najaar 2006 geïnformeerd over uitkomsten in combinatie met de definitieve struc- tuurvisie.
  Brief uit 20-01-2006 met betrekking tot probleemanalyse Zuiderzeelijn. Een verslag van het gesprek met het Critical Review Team (CRT) is meege- zonden.
   
De IG heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat er per domein uitgeschreven werkwijzen komen (met de hoofdlijnen op 2A4) en heeft de belofte van de Minister gememoreerd dat belangrijke wijzigingen zullen worden afgestemd met de Kamer.AO met IG over Jaarwerkplan 2005 17-11-2004 Tweede KamerHet Toezichtarrangement (TA) Rail is reeds naar de Kamer gestuurd. Ook het visiedocument (TA) Koopvaardij is eind 2005 naar de Kamer gestuurd en met de Kamer besproken op 1 februari 2006. De overige TA’s volgen conform de planning in het «Meerjarenpro- gramma Toezicht in Beweging» in de periode 2006–2008.
   
De Staatssecretaris zegt de Kamer toe een toelich- ting op te stellen op de (werk)relatie met de Raad voor de transportveiligheid. In mei 2006 komen IVW, ProRail en NS met een protocol voor de samenwerking en rolverdeling bij het uitvoeren en publiceren van ongevalsonderzoeken.AO VKC VenW met IG inzake Jaar- werkplan 2005 17-11-2004 en AO Spoorveiligheid 22-02-2006 Tweede KamerDe Onderzoeksraad voor Veiligheid is de opvolger van de RvTV. Het afstem- mingsprotocol OvV Rijksinspecties, dat ziet op het regelen van de relatie tus- sen de huidige OvV en de Rijksinspec- ties, is gereed. Dit protocol is op 20 juni 2006 door de OvV en de ver- schillende Rijksinspecties worden getekend. Protocol met ProRail NS worden zomer 2006 verwacht. Een brief hierover aan de Kamer is in voorbereiding.
   
De Minister zegt toe opdracht te geven aan de Inspectie om samen met de verkeersleiding van ProRail een procedure op te stellen om inzichtelijk te maken hoe een trein naar een plaats kan worden gedirigeerd waar die geen schade kan aanrichten en in de buurt waarvan in ieder geval geen mensen zijn.Mondelinge vragenuur 23-11-2004 Tweede KamerProRail heeft de eerste fase van het betreffende onderzoek uitgevoerd en recentelijk hierover gerapporteerd. Na inbreng van VenW wordt het rapport nu herzien. Naar verwachting zal het rapport dit najaar door de Minister aan de TK kunnen worden toegezonden.
   
De Minister zegt toe zich in te zetten voor een passende oplossing als ROA en NS niet tot een oplossing komen over bediening van station Purmerend–Weidevenne.AO Concessies 16-12-2004 Tweede KamerOp 13 juli 2006 is de Samenwerkingsovereenkomst Noordvleugel Spoorsector ondertekend. Deze samenwer- kingsovereenkomst gaat over de bouw en verplaatsing van stations, spoorinfrastructurele maatregelen en over de dienstregeling. Tegelijkertijd en gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst heeft NS een bedie- ningsgarantie afgegeven voor een aantal stations waaronder station Purmerend-Weidevenne. De bedie- ningsgarantie geldt per 9 december 2007.
   
De Staatssecretaris zal in overleg met het IPO bezien of de Commissie Tommel na 2005 voortgezet moeten worden en indien dit het geval blijkt te zijn, de Commissie uitbreiden met een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven.AO Bouwgrondstoffen 29-3-2005 Tweede KamerBegin 2006 is besloten de Commissie Tommel tot en met 2009 te continueren. De samenstelling van de Commis- sie wijzigt niet (IPO had bezwaar tegen uitbreiding). De Kamer zal hierover worden geïnformeerd in de eerstvolgende voortgangsrapportage. De betrokkenheid van het bedrijfsleven zal worden vergroot door participatie in de totstandkoming van de jaarlijkse rapportages.
   
De Minister zegt toe de Kamer een brief te sturen inzake de resultaten van de proef met de speekseltest in Gelderland Zuid/Kreis Kleve daarbij wordt opgemerkt dat het zal worden meegenomen in het lopend Europees onderzoek (ROSITA 1 en 2) en proef mogelijk wordt uitgerold over Nederland.VAO wijziging wegenverkeerswet 0,2 promille alcohol verbod beginnende bestuurders 06-04-2005 Tweede KamerIn de brief aan TK van 07-06-2005 is ingegaan op de resultaten van de proef in Gelderland. Tevens is aangegeven eerst de resultaten van het ROSITA-project af te wachten; die resultaten komen begin 2006 beschikbaar. Brief naar de Kamer volgt najaar 2006.
   
Toezegging Minister om eind 2005 met de Kamer van gedachten te wisselen over de evaluatie van het Witboek.AO Transportraad 13-04-2005 Tweede Kamer AO Transportraad 23-06-2005 Tweede KamerDe Evaluatie Witboek is in juni 2006 beschikbaar gekomen en de Kamer zal dit najaar een brief met het kabinetsstandpunt ontvangen.
   
De Minister zegt toe de wijzigingsovereenkomst HSA-Staat (met daarin update gegevens) vertrouwelijk aan de Kamer te sturen.AO HSL-Zuid 20-04-2005 Tweede KamerVenW en NS hebben operationele afspraken gemaakt over de invulling van de wijzigingsprocedure uit de concessieovereenkomst. HSA heeft hierna een voorstel tot wijziging van de concessieovereenkomst ingediend in verband met de met België gemaakte afspraken over de treindienst Den Haag–Breda–Antwerpen–Brussel. Ook de gewijzigde reistijden in België komen in het voorstel tot wijziging van HSA terug. Het wijzigingsvoorstel van HSA wordt beoordeeld conform de afgesproken operationele afspraken. Hiertoe is een bindend adviesproce- dure gestart. Afronding van de wijzi- gingsprocedure wordt verwacht midden 2006.
   
De Minister zegt toe om bij een akkoord van vervoerders de samenwerkingsovereenkomst HSA-NMBS (vertrouwelijk) over drie maanden naar de Kamer te sturen.AO HSL-Zuid 20-04-2005 Tweede KamerDe vervoerders HSA en NMBS zijn nog bezig met afronding van de samenwer- kingsovereenkomst. Wanneer deze gereed is zal deze aan de Staat worden toegezonden ter beoordeling. Daarna kan de samenwerkingsovereenkomst (vertrouwelijk) ter inzage aan de TK worden gezonden.
   
De Minister geeft aan dat de komende periode wordt onderzocht wat het effect is van het invoeren van maximale snelheid van 80-km op autosnelwegen rond de 4 grote steden op de luchtkwaliteit, de veiligheid en de bereikbaarheid, en dit te combineren met een onderzoek naar compact rijden op dezelfde locaties, af te ronden begin 2006.AO Luchtkwaliteit 26-4-2005 Tweede KamerBij brief van 11 juli 2006 is de Kamer gemeld dat de evaluatie in een afron- dende fase is.Naar verwachting zal de Kamer de evaluatie in september 2006 worden toegestuurd.
   
De Minister zegt toe een vergelijking te laten opstellen van de tarieven die in Rotterdam gehanteerd worden met de range Antwerpen, Le Havre en Hamburg.AO Nota Zeehavens 18-05-2005 Tweede KamerBij brief van 23-01-2006 laat de Minister aan de Kamer weten dat in opdracht van de Europese Commissie een onderzoek uitgevoerd wordt naar de publieke financiering van infrastructuur in de Europese zeehavens. De brief met daarin een vergelijking van de tarieven is op 6 juli 2006 aan de Kamer gezonden.
   
De Minister beziet de mogelijkheid om een loket in te richten voor het verlenen van vergunningen voor alle havengebieden.AO Nota Zeehavens 18-05-2005 Tweede KamerHet initiatief inzake de pilot projecten CORUS en aanlanding LNG Eemshaven loopt. In samenwerking met de Nationale Havenraad is aan de Eras- mus Universiteit opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de vigerende havenregelgeving, in het bijzonder naar de vergunningenpro- blematiek. N.a.v. de eerste onderzoeksresultaten heeft op 20-04-2006 een eerste stakeholdervergadering plaats- gevonden. Uiterlijk begin augustus wordt het definitieve onderzoeksrapport verwacht waarna een tweede stakeholdervergadering zal volgen. Planning: oktober 2007.
   
De Staatssecretaris zegt toe de projectorganisatie Maaswerken de opdracht te geven tot het maken van een zogenaamd plan B voor de Grensmaas. Dat plan werkt opties/scenario’s uit voor kade-verhoging, voor het geval de huidige besluitvorming over de Grensmaas niet mogelijk blijkt. Over één jaar zal het plan gereed zijn en wordt er in de VGR melding van gemaakt.AO Zandmaas en Grensmaas 18-05-2005 Tweede KamerNaar verwachting is totale Plan B gereed medio juni 2006. Het waterschap Roer en Overmaas wordt door Maaswerken betrokken bij de uitwer- king van het plan. De eerste contouren van het plan behelzen minimale voor de hoogwaterveiligheid noodzakelijke kadeverhogingen in combinatie met rivierverruiming.
   
De Minister zegt toe over ca 2 jaar terug te blikken op de grote projecten (VGR, hoe de informatie, betrokkenheid TK e.d.).Plenair debat TCI 07 en 08-06-2005 Tweede KamerMedio 2007 zal deze toezegging gestand worden gedaan.
   
De Minister zegt toe dat in de studie naar het wegontwerp in relatie tot de Zuidas wordt meegenomen of (met een aanleg van 2 x 5 rijstroken) scheiding van lokaal/doorgaand verkeer te realiseren is.AO Project Zuidas 15-06-2005 Tweede KamerDe Minister neemt dit mee in de Trajectnota/MER die naar verwachting in het najaar 2006 gereed is en aan de Kamer wordt aangeboden met de andere voor de Zuidas op te leveren relevante studies.
   
De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over het besluit over uitvoeringsvolgorde in de aanpak van zwakke schakels en de criteria die daarbij een rol hebben gespeeld.AO Planstudies prioritaire zwakke schakels kust 22-06-2005 Tweede KamerDeze informatie over de zwakke schakels wordt tegelijkertijd met het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het najaar van 2006 naar de TK gestuurd.
   
Toegezegd wordt de Kamer een brief te sturen over de mogelijkheden van voorfinanciering en rente- voorfinanciering en de mogelijke projecten in Nederland waar deze financieringsmethode zou zijn toegepast.AO Planstudies prioritaire zwakke schakels kust 22-06-2005 Tweede KamerFinanciën zal, mede namens VenW najaar 2006 de Kamer hierover informeren.
   
De Kamer ontvangt aan het einde van 2005 een terugkoppeling van de Staatssecretaris VenW en de Minister van BZK over de actie om inzicht te krijgen in rampenplannen en risicokaarten voor overstromingen.AO VGR Water in Beeld 2005 8-9-2005 Tweede KamerBZK heeft het voortouw.
   
De Minister zegt toe te onderzoeken of er een overkoepelend centrum kan komen dat de treinloop over kan nemen bij calamiteiten.Mondelinge vragenuur 04-10-2005 Tweede KamerEerste rapport is afgerond en aan de Kamer verzonden op 2 december 2005. ProRail is bezig met de nadere analyse. Deze wordt augustus dit jaar verwacht. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd.
   
De Staatssecretaris zegt toe een extern onderzoek te starten naar de mogelijkheden en effecten van privatisering van rijksbaggerdepots en de Kamer zal hierover bericht ontvangen.AO Kabinetsstandpunt Waterbodems 12-10-2005 Tweede KamerExtern onderzoek is eind 2006 gereed. Door het Europees aanbesteden is het niet mogelijk om het onderzoek voor de zomer te houden. De Kamer is hierover bij brief van 9 mei 2006 geïnformeerd.
   
   
De Minister zegt toe de Kamer in te lichten over het resultaat van het overleg tussen VW en de MAG over de aanpassing van vangrails.AO Verkeersveiligheid 26-10-2005 Tweede KamerIn het AO Moties van 26 april 2006 heeft de Minister aangegeven dat het gesprek met MAG loopt. Gezamenlijk onderzoek (naar waar vangrails moe- ten worden aangepast) wordt momen- teel voorbereid. In 2006 worden con- crete maatregelen vastgesteld. Uitvoering in periode t/m 2010.
   
Toegezegd wordt t.a.v. drugs de volgende acties te ondernemen:opnemen in theoriedeel rijexamencontact met OCW over aanpak drugsproblematiek bij jongeren op schoolcontact met TeamAlert over aanpak drugsproble- matiek bij jongeren in uitgaansgelegenhedenvoorlichting alleen in combinatie met handhaving indien tester in gebruik is.AO Verkeersveiligheid 26-10-2005 Tweede Kamer– CBR is gevraagd een voorstel te doen voor de invulling van het nieuwe theorie-examen en is daarbij gevraagd ook het onderwerp «drugs in het verkeer» te betrekken;– TeamAlert komt medio 2006 met voorstel hoe het probleem drugs bij jongeren onder de aandacht kan worden gebracht;– In het project «doorlopende leerlij- nen» ten behoeve van het voortgezet onderwijs is een module alcohol en drugs opgenomen.
   
  Voortgang wordt aan de Tweede Kamer gemeld nadat meer informatie van CBR en TeamAlert is ontvangen.
   
De staatssecretaris zegt toe dat in de loop van 2006 een update van de economische gegevens van de belangrijkste gebruiksfunctie zal volgen.AO Integraal Beheerplan Noordzee 2015 27-10-2005 Tweede KamerDe toegezegde update is onderdeel van een breder RWS/DGW project. De resultaten zijn volgens huidige plan- ning eind 2006 beschikbaar.
   
Voor de behandeling van de begrotingen LNV en VenW komt er voor het jaar 2007 een evaluatie ten aanzien van de tussen najaar 2005 en het najaar 2006 extra aangelegde wandelmogelijkheden, waarbij specifiek ingegaan wordt opopenstelling van oeverpaden door waterschappen,openstelling oeverpaden door Rijkswaterstaat,1000 km wandelpad over boerenland in cofinanciering met provincies,opheffen knelpunten Pieterpad,bestrijden van barrièrewerking rijksinfrastructuur,veilige openstelling spoorwegovergangen voor wandelaars.VAO Wandelbeleid 08-11-2005 Tweede KamerBegin september 2006 gaat er een brief van LNV en VenW naar Kamer.
   
De Staatssecretaris zegt de Kamer toe een aanpassing van artikel 5.3 van de Wet Luchtvaart voor de zomer te bekijken.AO Wijziging Wet luchtvaart inzake melding voorvallen in de burgerluchtvaart 16-11-2005 Tweede KamerHet onderzoek naar mogelijke aanpas- sing van art. 5.3 Wet Luchtvaart loopt.
   
De Minister zegt toe dat ze zal nagaan of het technisch mogelijk is om informatie over de punctualiteit per lijn uit te splitsen en op de website van de NS te plaatsen.AO Uitoefening aandeelhouders NS 01-12-2005 Tweede KamerDe Minister heeft de wens van de Kamer aan de NS voorgelegd.
   
De Minister zegt het lid Hofstra toe een wetsaanpassing die een wijziging van de APK mogelijk maakt. Tevens zegt zij toe de frequentie van de APK dan te verlagen voor auto’s die na 1 januari 2006 een kenteken hebben gekregen.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerDe wet wordt aangepast, zodanig dat een eventuele aanpassing van de APK-frequentie (zo daartoe wordt besloten) op korte termijn kan worden geregeld. Voor een beslissing daarvan wordt gewacht op de uitkomsten van het Europese onderzoek naar APK (afronding voorzien in 2007). Indien dit onderzoek dat verantwoord acht voor de verkeersveiligheid en het milieu, wordt de APK-frequentie zo spoedig mogelijk in 2007 op de Europese norm gebracht (eerst APK voor personen- auto’s na 4 jaar, daarna elke 2 jaar).
   
De Minister zegt toe de Kamer eind december 2005 een groslijst van kandidaten (spoordoorsnijdingen) toe te sturen.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerDe Minister heeft de Kamer bij brief van 10 januari 2006 laten weten welke criteria zij hanteert voor een eventuele bijdrage voor gemeenten en welk proces zij hierbij voor ogen heeft. Bij brief van 05 juli 2006 heeft de Minister de Kamer laten weten dat zij meer dan 100 aanvragen heeft gekregen met in totaal een overschrijding van 100% op het beschikbare budget. De Minister gaat de aanvragen toetsen en zegt toe aan het eind van het jaar, voor de begrotingsbehandeling de TK te informeren.
   
De Minister zegt het lid Van der Staaij toe n.a.v. amendement (€ 10 mln Verenfonds) na gesprek met IPO terug te komen bij de Kamer.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerAmbtelijk vooroverleg is in gang gezet. IPO heeft inmiddels uitstel gevraagd voor nader beraad. Begin september 2006 wordt de reactie van IPO ver- wacht. Wanneer dit is afgerond zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.
   
De Minister zegt toe een innovatiefonds van € 10 mln in te stellen voor 4 jaar voor binnenvaart en belemmeringen weg te nemen, zoals beperkte multimodale overslag faciliteiten.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerVoor het benutten van het innovatiefonds Binnenvaart van € 10 miljoen zal VenW, in samenwerking met partijen uit de logistieke ketens een structuur opzetten waarmee geborgd wordt dat overheidsmiddelen ten goede komen aan activiteiten en projecten die een innovatieve bijdrage kunnen leveren aan problemen op het terrein van logistiek (w.o. overslag en hoog/laag water), milieu (emissies) en veiligheid (m.n. security). Tevens zal VenW zich laten adviseren over het in te zetten instrumentarium voor financiële steun. Daarbij zal VenW zich nadrukkelijk spiegelen aan hetgeen op dit terrein vanuit het Ministerie van EZ wordt ontwikkeld.
   
De Raad van State heeft een deel van de beslissing over Eelde vernietigd. Voor dat deel moest een nieuwe MER-procedure worden doorlopen. De Staatssecretaris zegt het lid Hofstra toe dat zij niet van plan is om het contract met Eelde ten bedrage van € 18 mln op te zeggen vanwege deze vertragingen. Zij zegt toe dat dit bedrag voorlopig wordt gehandhaafd, maar het moet wel besteed worden voor het doel waar het voor wordt verstrekt.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerEind 2006 wordt de toezegging opnieuw bekeken in het licht van de stand van zaken aanwijzingsprocedure.
   
De Minister zegt het lid Van Gent toe een brief te sturen naar de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, waarin zij aangeeft dat zij graag zou willen dat zij bij nieuwe schepen rekening houden met een toekomstig gebruik van walstroom.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerGezien een aantal lopende ontwikkelingen op het gebied van walstroom waar de KVNR bij betrokken is, acht de Minister het niet meer noodzakelijk om de eind 2005 toegezegde brief te sturen. Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt momenteel op welke wijze walstroom in een aantal grote havens gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden en overweegt nieuwe aansluit- punten te realiseren in de Maashaven. De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 07-02-2006. Tevens lopen er twee onderzoeken naar de technische mogelijkheden en kosten van wal- stroom voor resp. grote en kleine zeeschepen. De uitkomsten van genoemde onderzoeken zijn van belang voor de mogelijkheden van het toepassen van walstroom. De KVNR, havenbedrijven en overheid zijn in voornoemde context regelmatig in gesprek.
   
De Minister zegt het lid Hofstra toe dat zij volgend jaar begint met een proef om de snelheidsbegrenzers te testen op fraudegevoeligheid en handhaafbaarheid.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerDe proef maakt onderdeel uit van het convenant veilig bestelverkeer dat de Minister heeft ondertekend samen met de brancheorganisaties in juni 2005. De eerste fase van de proef is medio april begonnen met een workshop met deelnemende bedrijven, leveranciers van de apparatuur, en de branche-organisaties. Streven is om begin 2007 resultaten beschikbaar te hebben.
   
De Staatssecretaris zegt toe de resultaten van de 2e toetsing van de primaire waterkering in het kader van de Wet op de Waterkering naar de Kamer te zenden zodra ze gereed zijn.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerDe verwachting is dat de toetsing in oktober 2006 gereed zal zijn.
   
De Minister zegt n.a.v. de ingetrokken motie lid Van Hijum 30 300 XII-18 toe om te inventariseren in hoeverre de nationale implementatie van de Europese richtlijnen die effect hebben op de aanleg van infrastructuur, verder gaat dan het voorgeschreven minimum. Tevens zegt zij toe de Kamer te informeren over de mogelijkheden om de natio- nale regelgeving terug te dringen, in Europees verband aan te dringen op het terugdringen van regelgeving en onderzoeks- en rapportageverplich- tingen die het aanleggen en beheren van infrastructuur belemmeren. De Minister zegt toe de Kamer een brief te schrijven waarin zij uiteenzet wanneer de evaluaties van de verschillende richtlijnen plaatsvinden.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerDe Kamer wordt najaar 2006 hierover geïnformeerd.
   
Toezicht in beweging is klaar in 2007. De Staatssecretaris zegt het lid Haverkamp toe dat halverwege 2007 de nota naar de Kamer gestuurd wordt. Zij stelt voor om bij de begrotingsbehandeling 2007 een tussenrapportage te geven. Lid Haverkamp verzoekt nog dit voor het zomerreces 2006 te doen.Begrotingsbehandeling 07-12-2005 Tweede KamerDe bedoelde voortgangsrapportage zal vóór de begrotingsbehandeling 2006 aan de Tweede Kamer worden gezonden.
   
De Staatssecretaris zegt toe om in mei 2006 een tweetal overzichten aan de kamer te sturen van meldingen voorvallen in de burgerluchtvaart.Debat wijziging wet luchtvaart mbt melding voorvallen burgerluchtvaart 08-12-2005 Tweede Kamer.De overzichten zijn samengesteld en zullen na het zomerreces aan de Kamer worden gezonden.
   
T.a.v. de N-wegen zegt de Minister in 2007 een analyse toe van alle N-wegen. Daarbij wordt meegenomen 2x1 versus 2x2 : beheer van de wegen.Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerDe voorbereidingen voor deze analyse zijn opgestart.
   
De Minister zegt toe n.a.v. de ingetrokken motie van het lid Hermans een prioriteitsvolgorde voor de «op de plank projecten» op te stellen en de Kamer hierover te informeren en deze volgorde te hanteren bij het versnellen van projecten uit het MIT (MIT 2007).Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerUitwerking van deze toezegging vindt zijn neerslag in het MIT 2007.
   
De Minister zegt toe te bezien hoe een andere opzet van het MIT kan worden gerealiseerd n.a.v. de opmerking van het lid Verdaas.Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerDit wordt opgenomen in het MIT 2007.
   
De Minister zegt toe n.a.v. de ingetrokken motie van het lid Gerkens te komen met een voorstel voor kleine infrastructurele spooraanpassingen die tot een betrouwbaarder spoor en grotere spoorcapaciteit leiden.Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerUitwerking van deze toezegging vindt zijn weerslag in de 2de fase van het Herstelplan spoor, waarin ruimte voor dergelijke projecten is opgenomen. Dit herstelplan wordt gelijktijdig met de begroting 2007 aan de Kamer gestuurd.
   
De Minister zegt toe n.a.v. de ingetrokken motie van het lid Van der Ham om afwaardering van de bestaande autoweg onderdeel te maken van de planstudie N18 (is reeds onderdeel van de planstudie).Notaoverleg 12-12-2005 Tweede KamerHet afwaarderen van de bestaande autoweg wordt meegenomen in de planstudie N18. Concept Trajectnota is in het 4e kwartaal 2006 gereed.
   
De Minister zegt toe om voor de zomer een plan van aanpak A27 Gorinchem naar de Kamer te sturen en de optie van een versnellingsprijs te onderzoeken.Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerEr is een plan van aanpak opgesteld voor de gehele planstudie A27 Lunet- ten–Hooipolder. Parallel aan de plan- studie worden de mogelijkheden van tol en versnellingsprijs onderzocht. De focus van dat onderzoek is de aanpak van het Merwedeknelpunt. Oplevering van dit onderzoek is voorzien in september 2006. Dit zal dienen als input voor de bestuurlijke overleggen over het MIT in oktober 2006. De Stichting A27 is in de begeleiding van dit onderzoek betrokken. De Tweede Kamer zal in het kader van de bestuur- lijke overleggen over het MIT in okto- ber 2006 worden geïnformeerd over mogelijkheden van versnelde aanpak van de brug en knooppunt Gorinchem en het initiatief van de Stichting A27 (o.a. gemeenten Gorinchem en Werkendam). Daarbij worden de plan- nen voor Ruimte voor de Rivier bij Gorinchem betrokken. De startnotitie wordt najaar 2006 ter visie gelegd.
   
N50: Spreken over OTB in 2006 en realisatie TB in 2006.Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerNaar verwachting is het OTB in het vierde kwartaal van 2006 gereed. Een en ander is het gevolg van een wijzi- ging van de wegbreedte in het OTB. Het TB komt gereed in 2007.
   
De Minister zegt toe de mogelijkheid van versnelling A28 ter hoogte van Lankhorst te onderzoeken. De afslag Staphorst wordt hierbij betrokken (MIT 2007).Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerEr wordt in het kader van ZSM 2 zo snel mogelijk gewerkt om een extra rijstrook per richting te realiseren op de A28 tussen Hattemerbroek en Lankhorst in aansluiting op de spits- stroken bij Zwolle. Momenteel vindt er een luchtonderzoek plaats. Het Ont- werp Tracébesluit wordt in het 3e kwartaal 2006 ter visie gelegd. Verdere versnelling is niet mogelijk. De ver- plaatsing van afslag Staphorst wordt buiten de planstudie door de gemeente onderzocht.
   
De Minister zegt toe met een schriftelijke toelichting te komen over de N18 met betrekking tot problematiek kunstwerken bij 2x2 en financiële opzet. Zij zal dit in de planstudie meenemen.Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerHet project zit in de Trajectnota/MER-fase. Het concept is in 4e kwartaal 2006 gereed. In de nota zal een indicatie worden gegeven van de kosten van de verschillende alternatieven, inclusief de extra kosten bij een 2x1 alternatief met 2x2 dimensionering van de kunstwerken.
   
De Minister zegt met betrekking tot de N34 toe:krijgt één wegbeeldmomenteel overleg met regio‘s Noord- en Oost-Nederland over de overdracht.TK informeren over de uitkomsten hiervan.Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerRijk en de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel zijn in de afrondende fase voor wat betreft de overdracht. Zodra overdracht definitief geregeld is wordt TK geïnformeerd.
   
De Minister zegt toe met betrekking tot de A4 Delft-Schiedam:Het streven is uiterlijk februari 2006 een bestuursovereenkomst te sluiten met de regionale overhe- den over de integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam.TK informeren over eindadvies commissie MER (begin februari) over eerste fase trajectnota/MER.Notaoverleg MIT 12-12-2005 Tweede KamerBestuursovereenkomst is op 23 juni 2006 ondertekend.De Kamer is 12 mei 2006 bij brief geïnformeerd over de uitkomst over de 1e fase Trajectnota en aangegeven is dat alleen de A4-variant nader zal worden onderzocht in fase 2. Eindadvies van de commissie MER is in brief meegenomen.Daarnaast is de Kamer bij brief van 3 juli 2006 geïnformeerd over het ondertekende convenant met de regio.
   
De Minister zegt toe in het implementatieplan aandacht te geven aan de inzet van het NS (dubbeldekkers) materieel dat na 2030 nog niets is afgeschreven en vervangen.AO Stappenplan toegankelijkheid OV 14-12-2005 Tweede KamerNS en ProRail nemen dit mee in het implementatieplan toegankelijkheid OV/Spoor dat naar verwachting in september 2006 naar de Kamer wordt gestuurd.
   
De Minister zal de NS verzoeken en benadrukken serviceverlening te verbeteren en vraagt daarbij de NS om een maal per jaar inzicht in, en toelichting op registratie en afhandeling van de klachten van de gehandicapte reizigers te geven.AO Stappenplan toegankelijkheid OV 14-12-2005 Tweede KamerOp 6 maart 2006 is aan de NS het verzoek gedaan om inzage en toelich- ting op registratie en afhandeling van alle klachten van gehandicapte trein- reizigers met ingang van 01-07-2006, en vervolgens jaarlijks.
   
De Minister zegt toe dat in het implementatieplan rekening zal worden gehouden met de wens van de Kamer om de straal die wordt gehanteerd voor de selectie toegankelijke stations kleiner te laten uitvallen dan 20 km (10–15 km maximaal). Tevens zal een kaartje worden toegevoegd in het imple- mentatieplan, opdat exact zichtbaar is welke stations toegankelijk zullen zijn. Bij voorkeur ook met een tijdspad.AO Stappenplan toegankelijk OV 14-12-2005 Tweede KamerProRail en NS nemen dit mee in het implementatieplan toegankelijkheid OV/Spoor dat naar verwachting in september 2006 naar de Kamer wordt gestuurd.
   
De Minister zegt toe schriftelijk te reageren op de vraag van het lid Gerkens waarom vertraging met de proef met spraakbakens heeft plaatsgevonden.AO Stappenplan Toegankelijk OV 14-12-2005 Tweede KamerDe Kamer zal hierover worden geïn- formeerd via het implementatieplan toegankelijkheid OV/spoor dat naar verwachting in september naar de Kamer wordt verstuurd.
   
De Minister zegt toe het toegankelijk maken van stations als onderdeel van de netwerkanalyses mee te nemen.VAO Stappenplan OV 20-12-2005 Tweede KamerMedio mei beschikt ProRail over de afstemmingsresultaten met regionale overheden, de prioriteiten; hierbij geldt een netwerkbenadering. Vanuit deze netwerkbenadering worden de stations geselecteerd die toegankelijk moeten worden gemaakt. Begin augustus zijn de 11 netwerkanalyses beschikbaar. Vanaf 1 augustus worden de voorstellen uit het implementatieplan bij de resultaten van de 11 netwerkanalyses gevoegd.
   
Het proces van het Basisnet is erop gericht dat de NSP‘s (en andere bestaande afspraken) door kunnen gaan.AO Nota vervoer gevaarlijke stoffen 31-01-2006 Tweede KamerDeze toezegging is omgezet in één van de ontwerpeisen van het Basisnet. Dit houdt in dat de werkgroepen hiermee rekening houden bij het maken van de basisnetkaarten.
   
De Voortgang van de vernieuwing van het toezicht zal gemeld worden aan de Kamer in een voortgangsrapportage bij de begroting 2007.AO Toezicht Koopvaardij en Jaarwerkplan IVW 2006 01-02-2006 Tweede KamerDe bedoelde voortgangsrapportage zal vóór de begrotingsbehandeling aan de Tweede Kamer worden gezonden.
   
De Minister zegt toe meer zicht te krijgen op de oorzaken (technisch/human factor) van de toename van ongevallen met vrachtwagens door trendanalyses (eind 2006).AO Toezicht Koopvaardij en Jaarwerkplan IVW 2006 01-02-2006 Tweede KamerDe IVW neemt deel aan de klankbordgroep van het DGTL-project «Vrachtwagen Ongevallen Oorzaken Analyse». Doel van het project is inzicht verkrij- gen in de ontwikkeling van ongevallen met vrachtwagens. De systeembena- dering is kapstok voor de analyses. De Kamer is op 11 juli geïnformeerd over de stand van zaken en wanneer zij verdere informatie kunnen verwachten. In december zijn de resultaten bekend.
   
De Staatssecretaris zegt toe uit te willen zoeken in hoeverre, analoog aan de motie Hofstra i.v.m. wonen in ev-zone, tegemoet gekomen kan worden aan beperkte problematiek waarbij men op eigen terrein, als gevolg van doorsnijding van een contour, wel een bedrijfswoning mag bouwen maar er niet in kan wonen.AO Handhaving Schiphol 07-02-2006 Tweede KamerHet is niet verboden te wonen in de sloopzones rond Schiphol. Degenen die een woning bewonen in de sloopzones rond Schiphol mogen daar blijven wonen als zij dat willen. Woningen in de sloopzones worden na het vertrek van de bewoner aan de woonbestemming onttrokken. Bestaande bedrijven zijn in de sloopzones (en ook in het gebied daarbuiten) toegestaan. Op dit moment wordt uitgezocht hoe met dergelijke situaties wordt omgegaan. De resultaten zullen in het najaar aan de Kamer worden gemeld. In het Algemeen Overleg over het Kabinetsstandpunt Schipholbeleid op 28 juni 2006 heeft de Staatssecretaris de toezegging herhaald om in het najaar de Kamer te informeren.
   
De Minister zegt toe overleg te voeren met de taxibranche (i.c. KNV Taxi) over:Veronderstelde probleem dat er onvoldoende gekwalificeerde chauffeurs beschikbaar zouden zijnIn dat overleg ook aandacht besteden aan mogelijkheden tot training-on-the-job.AO Chauffeursexamen Taxi 15-02-2006 Tweede KamerIn een brief van 29 mei 2006 en naar aanleiding van kamervragen is de Kamer op 12 juli 2006 geantwoord dat invoering van een leer- en werktraject te complex is. In de brief van 29 mei is verder toegelicht dat er naar mening van VenW geen aangetoond tekort is van chauffeurs. Wel is VenW samen met het CBR bezig de doorlooptijd van de procedure fors te verkorten (van 13 naar 8 weken), zodat sneller gekwalificeerde chauffeurs beschikbaar zijn.
   
De Minister zegt toe om overleg te voeren met het CBR overInhoud van het beperkt examen, in bijzonder opmerking van de Kamer dat in beperkt examen ook nog op stratenkennis zou worden getoetst en de «Bejegening» van chauffeursBeschikbaarheid van voldoende examencapaciteit in verleden en toekomstVrijstellingsregeling, in bijzonder aantal en argumentatie afgewezen diploma’s (mede omdat nu feitelijk alleen andere CBR/CCV-diploma’s tot vrijstelling leiden).AO Chauffeursexamen Taxi 15-02-2006 Tweede KamerVoornoemde punten zijn inmiddels expliciet aan het CBR voorgelegd. Zodra de reactie is ontvangen zal de Kamer worden geïnformeerd.
   
De Staatssecretaris zegt de Kamer een notitie toe over de wenselijkheid van het wettelijk vastleggen van definities en begripsomschrijving uit de nota 2005.AO Decembernota/Kaderrichtlijn Water 16-02-2006Afronding gepland voor medio 2006. Vervolgens zal de Kamer worden geïnformeerd.
   
De Minister zegt toe een overzicht te maken van de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de reactie van VenW op aanbevelingen van de Raad voor Transportveiligheid/Onderzoeksraad voor Veiligheid over de afgelopen 10 jaar.AO Spoorveiligheid 22-02-2006 Tweede KamerHet Ministerie werkt aan een overzicht van de maatregelen die getroffen zijn over de afgelopen 10 jaar. De Inspectie zal toekomstige aanbevelingen op zich nemen.
   
De Minister zegt toe het implementatieplan dat ProRail opstelt gericht op de aanpak van STS’en aan de Kamer toe te zenden.AO Spoorveiligheid 22-02-2006 Tweede KamerHet ERTMS-implementatieplan en de nota in het kader van de motie Slob (een mogelijke systeemsprong met ERTMS en 25 kV) zullen gezien de samenhang tussen beide onderwerpen gezamenlijk aan de Kamer worden toegezonden. Daarbij is geen (directe) relatie met STS, maar zal wel de relatie tussen spoorveiligheid en systeemsprong worden gelegd. Het streven is de Kamer voor de begrotingsbehande- ling VenW te informeren.
   
De Minister zegt toe om nog voor de zomer een beschouwing te geven over de financieringsmethodiek bij aanpassen of opheffen van overwegen.AO Spoorveiligheid 22-02-2006 Tweede KamerDe Kamer zal dit najaar worden geïnformeerd.
   
De Minister zegt toe te onderzoeken waar er zich bluswatertekorten voordoen en welke maatregelen mogelijk zijn.AO Spoorveiligheid 22-02-2006 Tweede KamerHet onderzoek loopt. ProRail, RWS, brandweer en waterschap zijn bij dit onderzoek betrokken. Tijdens de zomer wordt met betrokken partijen overleg gevoerd. De Kamer zal over de uitkom- sten van het onderzoek en het overleg tussen de partijen worden geïnformeerd.
   
IVW heeft in 2005 inspectie snelheidsmetingen van treinen uitgevoerd. Er zijn weinig overtredingen geconstateerd. De inspectie zal in 2006 worden herhaald.AO Spoorveiligheid 22-02-2006 Tweede KamerMetingen vinden momenteel plaats, verdeeld over het land. Rapportage over 2006 is voorzien in het vierde kwartaal.
   
De staatssecretaris zegt toe nog eens met NS naar de gevolgen te kijken voor vertraging als gevolg van de vertrekprocedure.AO Vervoerplan NS 2006, Beheerplan Prorail en Dienstregeling 2007 23-02-2006 Tweede KamerIn het vervoerplan 2006 is door NS aangegeven dat zij in 2006 winst zoekt in het proces door bijvoorbeeld voor- afgaand aan het vertrek te controleren of alle voorwaarden voor vertrek aan- wezig zijn. Daarnaast doet zij onderzoek naar de oorzaken van vertrekver- traging. De resultaten van dit onder- zoek leiden in 2006 tot andere concrete maatregelen. Dit onderwerp zal wor- den besproken aan de hand van de (half)jaarlijkse rapportages.
   
De Staatssecretaris zegt toe dat de in de brieven aan de Kamer gemelde onderzoeken (second opinion faalkansanalyse en maatregelenpakket en de achterlandstudie naar de effecten van de verhoogde faalkans op de achterliggende keringen) uiterlijk augustus 2006 afgerond zijn en daarna zo spoedig mogelijk naar de Kamer worden gestuurd.AO Maeslantkering 23-02-2006 Tweede KamerDe resultaten van de onderzoeken worden verwacht voor eind augustus 2007.
   
De Minister zegt toe om de Kamer schriftelijk op de hoogte te stellen van de stand van zaken m.b.t. Galileo (GNSS) aan de hand van de mededeling Commissie die in juni zal uitkomen.AO Transportraad 22-03-2006 Tweede KamerIn september 2006 zal het financiële beeld van het private consortium gereed zijn. De Kamer zal dan hierover bericht worden en tevens een overzicht ontvangen van eventuele kostenover- schrijdingen.
   
De Minister zegt toe over de BREM een jaarrapportage en incidentele rapportages bij onvoorziene gebeurtenissen toe te zenden.AO Gebruiksvergoeding 18-04-2006 Tweede KamerDe exploitatie van de Betuweroute start op 1 januari 2007. Begin 2008 zal de eerste jaarrapportage aan de Kamer gezonden worden.
   
Kamerlid Oplaat krijgt achtergrondinformatie over het snelhedenbeleid opgestuurd.AO Stand van zaken Moties 26-04-2006 Tweede KamerKamerlid Oplaat krijgt gelijktijdig met het plan rond de dynamisering van snelheden de achtergrondinformatie over het snelhedenbeleid opgestuurd.
   
De Minister zal de Kamer berichten over de 50 miljoen voor de ruit rond Eindhoven.AO Stand van zaken Moties 26-04-2006 Tweede KamerHet Bestuur van SRE is in de nieuwe samenstelling bijeen geweest. De regio beraadt zich nog. Naar verwachting wordt in september hierover een besluit genomen.
   
De Staatssecretaris zegt toe de Kamer uiterlijk voor de begrotingsbehandeling te rapporteren over de voortgang van de concretisering van de eco- systeembenadering voor de Noordzee.VAO Noordzee 27-04-2006 Tweede KamerAan uitvoering van de toezegging wordt gewerkt.
   
De Staatssecretaris zegt toe om de Kamer voor de zomer aanvullende informatie toe te zenden omtrent het inzicht in het besluitvormingsproces over de VHR-gebieden en de aard van de bescher- mingsmaatregelen.VAO Noordzee 27-04-2006 Tweede KamerIn IDON-bijeenkomst van 9 mei 2006 is afgesproken dat het Ministerie van LNV het voortouw neemt om de Tweede Kamer nader te informeren over de voorgenomen gebiedsaanwij- zing.
   
De Minister zegt toe de Kamer in het najaar nader te informeren over de uitwerking van betere registratie van tellerstanden en betere toegankelijkheid database en eventuele verdere ontwikkelingen inzake mogelijke fraude met kilometertellers.AO Fraude met kilometertellers 23-05-2006 Tweede KamerAan uitvoering van de toezegging wordt gewerkt.
   
De Minister zegt toe om te onderzoeken of het mogelijk is de vraaguitval te beperken en met een nieuw voorstel te komen. Dit zal meegenomen worden in de onderhandelingen.VAO Gebruiksvergoeding spoor 24-05-2006 Tweede KamerAan uitvoering van de toezegging wordt gewerkt.
   
De Minister zegt toe te komen met een groslijst van maatregelen ter vermindering van het fileleed inclusief effecten van de maatregelen (deze zijn meestal lokaal).AO Aanpak files op korte termijn 31-05-2006 Tweede KamerAan uitvoering van de toezegging wordt gewerkt.
   
De Minister zegt toe om de module filerijden in het nieuwe rijexamen breder te trekken (middels landelijke communicatie) dan alleen bij mensen bij wie het rijexamen afgelegd wordt.AO Aanpak files op korte termijn 31-05-2006 Tweede KamerAan uitvoering van de toezegging wordt gewerkt.
   
De Minister zegt toe om in plaats van filecijfers van korte trajecten te komen met informatie over de file-ontwikkeling op grotere weggedeeltes: «trajecten top 10» vanwege verschuivingseffecten bij openstelling van spitsstroken.AO Aanpak files op korte termijn 31-05-2006 Tweede KamerAan uitvoering van de toezegging wordt gewerkt.
   
De Minister zegt toe de op een aantal mondeling gestelde vragen schriftelijk te reageren. De Minister zal daarbij ook vermelden wat de verbre- ding tussen Almere en Lelystad precies inhoudt.AO Aanpak files op korte termijn 31-05-2006 Tweede KamerDe Minister zal de evaluatie van de 80km-maatregel medio september naar de Kamer sturen. Dit heeft zij de kamer laten weten per brief van 11 juli 2006. In deze brief is de Minister al wel ingegaan op de vraag van de heer Van Hijum m.b.t. ongevallen met vracht- auto’s.
   
De Minister zegt toe om voor de begrotingsbehandeling te komen met een plan met betrekking tot het dynamiseren van snelheden en daarnaast een notitie over de dynamische inhaalverboden en de handhaafbaarheid.AO Aanpak files op korte termijn 31-05-2006 Tweede Kamer 
   
De Minister wil graag het voorstel van de heer Duyvendak voor een terugkomdag onderzoeken, te kijken naar de haalbaarheid hiervan en hierop terug te komen in de verkeersveiligheidsbrief.Mondelinge vragenuur van 06-06-2006 Tweede KamerDe Kamer zal in september een stand van zaken brief inzake verkeersveiligheid ontvangen.
   
De Minister zegt toe de Kamer de resultaten toe te zenden van de pilot in Gelderland m.b.t. het pun- tenrijbewijs en het bromfietsrijbewijs.Mondelinge vragenuur van 06-06-2006 Tweede KamerBij brief van 27 juni 2006 is de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de pilot met 500 beginnende bestuurders in Gelderland. Verder zal nader op deze toezegging worden ingegaan in de stand van zaken brief over verkeers- veiligheid die in september 2006 naar de Kamer wordt gestuurd.
   
De Minister geeft aan dat berekend is dat het Nieuw Rijbewijs Document gemiddeld € 4 duurder zal zijn dan het huidige rijbewijs en zegt toe dat zij de tarieven van de gemeenten de komende tijd zal gaan monitoren/evalueren.Plenaire behandeling Wetvoorstellen bromfietsrijbewijs en nieuw rijbewijsdocument 13-06-2006 Tweede KamerDe Kamer zal in september een stand van zaken brief inzake verkeersveiligheid ontvangen waarin ook op deze toezegging zal worden ingegaan.
   
De Minister zegt toe dat er gekeken zal worden naar de forenzenoptie, waarbij burgers niet meer verplicht zijn hun rijbewijs in hun eigen gemeente aan te vragen maar bij elke gemeente terecht kunnen. Verder zal de Minister kijken of het mogelijk is om het rijbewijs thuisgestuurd te krijgen.Plenaire behandeling wetsvoorstellen bromfietsrijbewijs en nieuwe rijbe- wijsdocument 13-06-2006 Tweede Kamer 
   
In de aanbiedingsbrief behorende bij de trendanalyse zal de Minister reageren op de punten betreffende de spoorwegveiligheid die de werkgroep heeft vermeld.AO Eindrapport Op de Rails 14-06-2006 Tweede KamerBij brief van 11 juli 2006 is de Kamer hierover geïnformeerd.
   
Alle overige opmerkingen van de werkgroep zullen worden meegenomen bij de behandeling van de begroting.AO Eindrapport Op de Rails 14-06-2006 Tweede Kamer 
   
De Minister zegt toe dat – gelet op de eerder aangenomen motie Klein Molenkamp – agrarische bedrijven in het gebied van de 750 ha kunnen blijven, mits zij hun bedrijfsvoering aanpassen aan de hoofdfunctie van het gebied.AO PMR 15-06-2006 Tweede KamerDe Kamer heeft in 2002 het verzoek uitgesproken om bij de transformatie van Midden-IJsselmonde ruimte te houden voor agrarische bedrijvigheid en dat ook bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen zoveel mogelijk behouden zullen blijven. Deze motie is in september 2003 in PKB PMR deel 4 opgenomen. De Raad van State heeft deze concrete beleidsbeslis- sing begin 2005 vernietigd. In het kader van herstel van de PKB zijn de belan- gen van de agrarische bedrijven nader in beeld gebracht. Daarbij is er van uit gegaan dat een vorm van agrarische bedrijvigheid in het gebied kan blijven bestaan, welke de vorm heeft van een hoofdfunctie van deels natuurgebied en deels recreatiegebied. In de herstel- de PKB dat eind juni 2006 naar de Kamer is gezonden is het naar inhoud ongewijzigde besluit in de vorm van een «beslissing van wezenlijk belang» opgenomen.
   
De Minister zegt toe binnenkort met de gemeente Schouwen-Duiveland te gaan praten over het zeereservaat.AO PMR 15-06-2006 Tweede KamerAan uitvoering van de toezegging wordt gewerkt. Er is een overleg van de Minister met de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland ingepland eind augustus 2006.
   
De Minister zegt toe de Kamer op het moment van behandeling van de PKB, Bestuursakkoord en UWO‘s nader te informeren over de luchtkwaliteit, inclusief de vraag of en hoeveel de (extra) kosten zijn. De Minister zegt toe dat het milieuconvenant er dit najaar ligt.AO PMR 15-06-2006 Tweede KamerIn het aangepaste deel 3 van de PKB PMR (2006) en de daarbij behorende Strategische Milieu beoordeling, zoals die op 27 juni 2006 aan de Kamer zijn aangeboden, wordt nader ingegaan op het onderwerp luchtkwaliteit in relatie tot PMR. De SMB is tot 14 augustus 2006 onderwerp van inspraak. In die periode brengt ook de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage advies uit. Het voornemen is om de Kamer begin september 2006 te informeren over de resultaten van die inspraak en advise- ring. Luchtkwaliteit is daarbij een belangrijk onderwerp. In de gekozen herstelroute voor de PKB (zonder concrete beleidsbeslissingen) zal de toets aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005 met name plaatsvinden bij het bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte. Bij de toezending van de resultaten van de inspraak/advisering zal de Minister ook aangeven welke maatregelen daartoe nodig zijn, welke kosten die met zich meebrengen, en wie (ook in financiële zin) voor deze maatregelen zorg zal dragen. Een en ander kan daarna worden vastgelegd in een overeenkomst.
   
De Minister zegt toe na de zomer de Kamer te informeren over de aanpassingen die nodig zijn in het Bestuursakkoord en UWO naar aanleiding van de gewijzigde PKB route.AO PMR 15-06-2006 Tweede Kamer 
   
De Staatssecretaris zegt toe de Kamer de concept VGR8 te sturen, zodat de Kamer kan aangeven of dit de informatie is die ze wil krijgen.Notaoverleg PKB Ruimte voor de Rivier 19-06-2006 Tweede KamerGestreefd wordt de Kamer begin oktober 2006 de VGR toe te sturen.
   
De Minister zegt toe dat zij de Kamer zal informeren over het IODS convenant inzake de A4 Delft Schiedam.Vervolg AO Wegen 20-06-2006 Tweede KamerDe Kamer is hierover bij brief van 3 juli 2006 geïnformeerd.
   
De Staatssecretaris zegt toe dat voor de AMvB (met nadere regels voor het tarieventoezicht) bij eventuele wijziging van de inhoud in de toekomst een voorhangprocedure zal worden gevoegd. Bij de eerstvolgende wetswijziging zal deze voorhangprocedure in de wet worden vastgelegd.Plenair debat Eerste Kamer inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (privatisering NVLS) 20-06-2006Aan uitvoering van de toezegging wordt gewerkt.
   
Er komt een brief aan de Kamer nadat de NS en Prorail uit de onderhandelingen zijn (over de inhoudelijk resultaten).Verzamel AO OV 21-06-2006 Tweede Kamer 
   
De Minister zegt toe met een brief te komen waarin zij ingaat op:Oplossing privacyBeschrijving tarief voorbeeld Oud BeijerlandKosten TLSBeschrijving overstapproblematiek en oplossingenEen exacte weergave van het financiële plaatje.AO Chipkaart 28-06-2006 Tweede KamerDe brief zal in oktober 2006 naar de Kamer verzonden worden.