Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1. LEESWIJZER


De begroting opent met de beleidsagenda. Die beschrijft de beleidsprioriteiten van VenW voor 2007. Daarmee vormt de beleidsagenda meteen de eerste aanzet voor de discussie over de VenW-begroting 2007.


Na de beleidsagenda komen de beleidsartikelen (31 t/m 38) aan bod. De beleidsartikelen bieden systematisch inzicht in doelstellingen en de producten waarmee ze worden gerealiseerd, de hoeveelheid geld die daarmee is gemoeid en de manier waarop de evaluatie plaatsvindt.


VVD-kamerlid Hofstra heeft op 15 juni 2006 tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van VenW verzocht om een integraal overzicht van ontwikkelingen van verkeer en vervoer en de inzet van VenW om de filezwaarte terug te dringen. Het integrale overzicht dat het Kamerlid Hofstra verzoekt wordt gegeven in artikel 34 van dit begrotingshoofdstuk. Het jaarverslag 2005 was nog gebaseerd op de oude begrotingsindeling, waarbij dit integrale overzicht inderdaad nog ontbrak. Vanaf de begroting 2006 bevat het begrotingshoofdstuk XII per artikel een integraal overzicht van de beleidsdoelstellingen van VenW en de producten om die te realiseren. Bij de artikelonderdelen is daarbij aangegeven hoeveel geld daar (extracomptabel) mee is gemoeid (binnen het Infrastructuurfonds en de Brede Doeluitkering) en welke meetbare gegevens betrekking hebben op deze doelstellingen. In 2006 wordt het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) opgericht. Het doel van dit Kennisinstituut is nog meer inzicht te verschaffen in de mobiliteitsproblematiek. Het KiM zal dan ook kennisproducten uitbrengen die dit integrale inzicht kunnen bevorderen (zie ook Hoofdstuk 2 beleidsagenda, onder «professionalisering van de kennisorganisatie»).


Dit jaar is er, in lijn met de mogelijke vorming van een baten-lastendienst Inspectie VenW, voor gekozen ook de producten en diensten van de Inspectie VenW onder te brengen bij de (beleids)artikelen om een nog beter integraal beeld te geven van de inspanningen die Verkeer en Waterstaat verricht op de diverse beleidsdoelen. Artikel 38 komt daarmee met ingang van 2007 te vervallen.

De Inspectie VenW kent 12 domeinen van toezicht die in artikel 38 waren onderverdeeld in drie hoofddomeinen van toezicht, te weten: land, water en lucht. Deze domeinen zijn niet één op één op te delen over en binnen de diverse beleidsartikelen. Bij de verdeling van artikel 38 is dan ook gekozen (zowel middelen als taken) gebruik te maken van het zwaartepuntprincipe. Dit betekent dat de in een beleidsartikel opgenomen activiteiten (en de bijbehorende middelen) van de Inspectie VenW tevens een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van andere artikelen en artikelonderdelen. Dit is ook op die plekken toegelicht.

De prestatie-indicatoren van de Inspectie VenW zijn tevens verdeeld over de diverse beleidsartikelen. Ten behoeve van de volgende begroting zal worden gewerkt aan het verbeteren van de indicatoren van de Inspectie VenW om een betere aansluiting te krijgen tussen de activiteiten van de Inspectie en de operationele doelstelling van het betreffende beleidsartikel.


Uitgaven die niet zinvol of doelmatig kunnen worden toegerekend aan de beleidsartikelen, zijn verantwoord onder de niet-beleidsartikelen (39 t/m 41).


Deze begroting bevat verder:

• een bedrijfsvoeringsparagraaf. Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste bedrijfsvoeringsontwikkelingen bij het departement;

• een paragraaf baten-lastendiensten, waarin de relevante financiële gegevens van de agentschappen KNMI en RWS zijn opgenomen;

• een verdiepingshoofdstuk, waarin de opbouw van de beschikbare bedragen per begrotingsartikel duidelijk wordt;

• een bijlage met een lijst van moties en toezeggingen en een bijlage met zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT).


De begroting van VenW is ook digitaal beschikbaar op www.rijksbegroting.nl. Om de toegankelijkheid verder te vergroten zijn in de digitale versie waar nuttig en mogelijk hyperlinks aangebracht naar achterliggende documenten.

Ontwikkeling meetbare gegevens

Naar aanleiding van de motie-Douma c.s. ( Kamerstukken II, 2004–2005, 29 949, nr. 11), die is aangenomen bij de behandeling van de evaluatie VBTB in de Tweede Kamer, heeft elke minister in juni 2006 een brief aan de Kamer gezonden waarin aangegeven is in hoeverre aan de beleidsartikelen in zijn of haar begroting concrete doelstellingen zijn gekoppeld. In die gevallen waar dat (nog) niet mogelijk is, is door de desbetreffende minister aangegeven wat daarvan de reden is.


VenW heeft de Tweede Kamer op 23 juni 2006 geïnformeerd (FMC/2006/1850; Kamerstuk 2005–2006, 29 949, nr. 45). In de VenW-begroting doet de beschreven situatie zich voor bij één geoperationaliseerde doelstellingen: bestuurlijke organisatie en instrumentatie (artikel 31). Voor een toelichting wordt verwezen naar de betreffende brief.

Onderbouwing in producten en integrale uitgaven

VenW heeft de artikelen in de begroting 2006 volledig onderbouwd in producten en die geraamd tegen integrale uitgaven. VenW loopt daarmee rijksbreed voorop. Werken met integrale uitgaven is immers (nog) niet in de regelgeving van de Comptabiliteitswet beschreven.


Dit houdt concreet in dat VenW in de begroting niet spreekt over instrumenten, maar over producten. Het betekent ook dat het onderscheid tussen programma- en apparaatuitgaven binnen een artikel niet langer meer wordt gehanteerd. De apparaatuitgaven, maar ook de agentschapbijdragen, worden vanaf nu toegerekend aan verschillende producten. Daarmee wordt helder wat de integrale kosten per product zijn. Overigens blijft in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid», die bij elk artikel is opgenomen, wel zichtbaar wat op artikelniveau wordt geraamd aan programma-uitgaven, apparaatuitgaven en agentschapbijdragen.


Omdat de begroting 2005 nog werkte met de «oude» instrumentenstructuur, zijn de realisatiecijfers voor het jaar 2005 in deze begroting (in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid) omgezet van de oude structuur (het jaarverslag 2005) naar de nieuwe structuur (deze begroting). Net als voor de begroting 2006, is op basis van een verdeelsleutel technisch geconverteerd.