Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 66 017 65 123 65 148 65 51065 163  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 6 6526 352 3 826 3 826 3 826  
Nieuwe mutaties2 733 7 685 2 289 1 798 1 798 
1. Wetsvoorstel Markt en Overheid 5 100 900 900 900 
Overige beleidsmatig niet-relevante mutaties 2 733 2 585 1 389 898 898 
Stand ontwerp-begroting 2007 75 40279 160 71 263 71 134 70 787 70 788
Waarvan nog te betalen 75 402 79 069 71 17271 038 70 498 70 499

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 66 052 65 510 65 383 65 73065 253  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 6 2986 390 3 848 3 826 3 826  
Nieuwe mutaties 3 178 4 011 3 256 2 032 1 517 
Stand ontwerp-begroting 2007 75 52875 911 72 487 71 588 70 596 70 838
w.v. Algemeen 13 535 11 800 11 744 11 97911 842 11 933
w.v. Bevorderen v concurrentie (verstoringen) 41 177 40 591 37 181 37 18637 171 37 172
w.v. Versterken concurrentie Ned. markten15 609 18 206 18 257 17 531 16 691 16 841
w.v. Versterken van positie consument 5 207 5 3145 305 4 892 4 892 4 892

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 100)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 69 919 54 919 59 919 50 91935 919  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 – 200– 200 – 200 – 200 – 200  
Nieuwe mutaties 5 000 5 000 5 000  
2. Boetes Nma  5 0005 000 5 000   
Stand ontwerp-begroting 200769 719 59 719 64 719 55 719 35 7194 719

1. Het wetsvoorstel markt & overheid verplicht provincies en gemeenten een boekhoudkundige scheiding aan te brengen tussen commerciële en publieke activiteiten, waardoor eenmalige en structurele uitvoeringskosten worden gemaakt. Hiervoor stelt EZ een vergoeding beschikbaar.

2. Betreft de raming van de ontvangsten uit boetes die de NMa heeft opgelegd.

Artikel 2 Bevorderen van innovatiekracht

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006540 670 508 149 471 509 488 826 488 996 
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 143 647– 4 833 23 108 1 642 25 794  
Nieuwe mutaties 109 443 67 252 – 1 138 – 15 780– 15 562  
1. Temporisatie opdracht Syntens 4 000 – 1 000 – 1 000 – 1 0001 000  
2. Temporisatie luchtvaartkrediet 56 000 – 14 000 – 14 000– 14 000 – 14 000 
3. Sleutelgebied Food & Nutrition WCFS+ 33 000    
4. Scheidingstechnologie PPS 15 000    
5. Technostarters in de creatieve industrie.  5 000    
6. CTMM30 00030 00015 000   
7. TTI Water17 500     
Overige beleidsmatig niet-relevante mutaties 1 943 – 748 – 1 138– 780 – 562  
Stand ontwerp-begroting 2007793 760 570 568 493 479 474 688499 228 519 630
Waarvan nog te betalen 784 215567 470 493 995 473 887 494 716502 196

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 559 934 620 474 563 910559 488 518 616  
Mutatie 1e suppl. begroting 200629 103 18 878 44 712 35 424 31 224 
Nieuwe mutaties – 8 816 8 266 67 85941 826 11 926  
Stand ontwerp-begroting 2007580 221 647 618 676 481 636 738561 766 519 424
w.v. Algemeen 52 39845 191 52 116 46 897 49 440 47 334
w.v. Meer ontwikkeling en benutting van technologische 106 54096 566 71 770 51 582 22 426 3 521
w.v. Meer toepassing van kennis in het MKB 65 835 72 04970 913 63 409 70 287 71 894
w.v. Meer starters die technologische kennis 21 564 27 558 18 7849 732 4 510760
w.v. Versterken kennisbasis door samenwerking 316 279 386 879 443 176 445 394395 846 376 311
w.v. Kennisbescherming 17 60519 375 19 722 19 724 19 25719 604
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 182 882 191 089136 792 141 157 66 690  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 – 5 274 8 318 7 762 5 2018 525  
Nieuwe mutaties  16 250 69 25046 750 18 896  
8. Ontvangsten uit het Fes  16 250 69 250 46 750 13 250 
9. Aflossing luchtvaartkrediet    5 646  
Stand ontwerp-begroting 2007177 608 215 657 213 804 193 10894 111 42 833

1. Om binnen Syntens een kwaliteitsslag te maken wordt € 4 mln verschoven van de periode 2007 t/m 2010 naar 2006. Beoogde verbeteringen zijn een produktiviteitsstijging van 8% per fte en een tariefsverlaging van € 5 per direct declarabel uur.

2. Zoals aangekondigd in de brief m.b.t. het Nederlandse luchtvaartcluster aan de Tweede Kamer van januari 2006 ( Kamerstukken II, 2005–2006, 25 820, nr. 13), wordt de CVO-regeling opnieuw opengesteld om kredieten te verstrekken die het voor het luchtvaartcluster mogelijk maken om deel te nemen aan internationale vliegtuigontwikkelingsprogramma’s. Het eerste jaar wordt een groot aantal kredietaanvragen verwacht. Met de temporisatie van de verplichtingenruimte kan dit worden opgevangen.

3. Een van de pijlers binnen het sleutelgebied Flowers & Food is het creëren van een Food & Nutrition Delta (FND). Onderdeel hiervan is de uitbreiding van Wageningen Center for Food Sciences (WCFS) tot WCFS+. Het WCFS is een toonaangevend instituut voor voedselwetenschap waarin overheid, industrie en onderzoeksinstituten samenwerken. Vanuit het Fes wordt in totaal € 33 mln ter beschikking gesteld om het WCFS+ te realiseren.

4. Het project Scheidingstechnologie betreft het uitvoeren van een onderzoeksprogramma door een PPS-samenwerkingsverband van ongeveer 200 bedrijven en kennisinstellingen. Het doel is het verwezenlijken van fundamentele innovaties in de scheidingstechnologie. Vanuit het Fes wordt € 15 mln voor Scheidingstechnologie beschikbaar gesteld.

5. Vanuit het Fes wordt € 5 mln beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van TechnoPartner voor starters in de creatieve industrie. Het doel is om jonge bedrijven in de sectoren audiovisuele branche, nieuwe media, mode en games te stimuleren tot ondernemerschap te komen.

6. Dit betreft het opzetten van het Centre for Translational Molecular Medicine (CTMM) waarvoor middelen vanuit het Fes ter beschikking worden gesteld. Het CTMM heeft als doel om (inter)nationaal een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van molecular diagnostics en molecular imaging technologieën.

7. Vanuit het Fes worden middelen ter beschikking gesteld voor de oprichting van een technologisch topinstituut Water met als doel uitvoering van onderzoek naar drink- en industriewater, afvalwaterzuivering, interactie in natuurlijke systemen en sensortechnologie van water.

8. Ontvangsten uit het Fes, zie toelichting 3 t/m 7.

9. De terugontvangsten die samenhangen met de luchtvaartkredieten, zie toelichting 2, worden geraamd vanaf 2010.

Artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 20061 646 995 1 636 870 1 697 187 1 713 4981 713 382  
Mutatie 1e suppl. begroting 200621 949 1 301 1 004 354 333  
Nieuwe mutaties 221 416 109 132 55 562 53 148 34 684 
1. Ophoging garantieplafond BBMKB217 964     
2. Structuurfondsprogramma’s 31 850 31 850 31 850 31 850 
3. Innovatieregeling scheepsbouw  20 000 20 00020 000   
4. Pieken in de Delta  5 000    
5. Beroepsonderwijs 32 500    
6. Onderwijs & Ondernemerschap 18 0002 000   
Overige beleidsmatig niet-relevante mutaties 3 452 2 5821 712 1 298 2 834  
Stand ontwerp-begroting 2007 1 890 360 1 748 1031 753 753 1 767 000 1 748 399 1 748 413
Waarvan nog te betalen 255 615 279 188 255 814256 118 238 113 240 542

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 245 527 256 388 269 073271 878 233 462  
Mutatie 1e suppl. begroting 200621 667 – 1 522 8 156 5 829 2 243 
Nieuwe mutaties 1 860 18 046 48 31458 929 54 264  
Stand ontwerp-begroting 2007269 054 272 912 325 543 336 636 289 969271 630
w.v. Algemeen 30 056 24 35520 756 21 131 16 251 15 317
w.v. Zorg. aantr. regio’s/steden om te ondern 155 962 167 497 214 068232 565 195 779 196 986
w.v. Meer en beter ondernemerschap 37 706 54 660 61 300 53 94052 718 44 106
w.v. Aantrekken van buitenl. investeringen1 900 1 800 1 419  1 221 1 221
w.v. Level Playing Field 43 430 24 600 28 000 29 00024 000 14 000

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 34 123 34 24540 645 44 645 48 824  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 21 699 400 600 200   
Nieuwe mutaties 10 0001475017 75011 5008 500 
7. Dividend LIOF 5 000      
8. Ontvangst BBMKB 5 000     
9. Ontvangsten uit het Fes 1475017 75011 5008 500 
Stand ontwerp-begroting 200765 82249 39558 99556 34557 32451 024

1. Evenals in voorgaande jaren draagt het Europees Investeringsfonds in 2006 € 68 mln bij aan het garantieplafond voor de BBMKB. Daarnaast is, mede naar aanleiding van de motie Smeets c.s, Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 XIII, nr 23, het plafond voor 2006 opgehoogd met € 150 mln om tegemoet te komen aan de grote vraag naar borgstellingen voor MKB-kredieten.

2. Voor de cofinanciering vanuit het Rijk op de structuurfondsprogramma’s 2007–2013 heeft het kabinet in totaal € 222 mln vrijgemaakt. Het betreft een extra inzet van de gezamelijke ministeries. Omdat EZ het coördinerende ministerie is voor structuurfondsen lopen de middelen via de EZ-begroting. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2005–2006, 27 813, nr.21).

3. Om het level playing field voor de Nederlandse innovatieve scheepsbouwindustrie in belangrijke mate te herstellen, wordt in de komende jaren in totaal € 60 mln ter beschikking gesteld voor een innovatieregeling in de scheepsbouw (zie ook motie Slob c.s., Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 XIII, nr.37).

4. De mutatie betreft de inzet van het door het LIOF uitgekeerde superdividend van € 5 mln voor het Pieken in de Delta programma voor Zuid-Oost Nederland.

5. Om het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aan te sluiten worden Fes-middelen ter beschikking gesteld voor het actieprogramma Beroepsonderwijs in bedrijf.

6. Vanuit het Fes worden middelen beschikbaar gesteld waarmee vanaf 2007 lokale projecten op het vlak van ondernemerschapsonderwijs financieel worden ondersteund. Ook wordt een aantal centres of entrepeneurship bij universiteiten en hogescholen opgericht.

7. Door enkele zeer rendementsvolle participaties in het verleden is het totale vermogen van het LIOF groter geworden dan het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het minimum benodigd kapitaal om nu en in de toekomst de participatiedoelstelling van het LIOF te kunnen realiseren. Er is afgesproken om het verschil tussen het totale vermogen en het weerstandsvermogen als overtollig vermogen uit te keren aan de aandeelhouders (Staat en Provincies), zie Kamerstukken II, 2005–2006, 26 570, nr. 21. De mutatie betreft een eerste deel van de terugstorting door het LIOF; de middelen worden weer ingezet ten behoeve van het PID-programma in het Zuiden (zie mutatie 4).

8. Als gevolg van de ophoging van het BBMKB-plafond zullen de ontvangsten voor provisies borgstellingen in 2006 naar verwachting € 5 mln hoger uitvallen.

9. Betreft de ontvangsten uit het Fes voor de projecten Beroepsonderwijs in bedrijf en Ondernemerschapsonderwijs (zie ad 5 en 6).

Artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006237 277 249 314 285 212 284 098 262 397 
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 530 339 461 768543 408 638 449 689 449  
Nieuwe mutaties176 692 78 522 50 081 29 534 – 51 468 
1. Diverse programmauitgaven Energie (HFR)  8 111 – 24 334 8 1128 111  
2. MEP 176 00069 000 73 000 20 000 – 61 000 
Overige beleidsmatig niet-relevante mutaties 692 1 411 1 415 1 422 1 421 
Stand ontwerp-begroting 2007 944 308789 604 878 701 952 081 900 378890 228
Waarvan nog te betalen 938 398784 814 872 028 947 419 896 878885 936

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 289 672 315 663 331 895352 330 336 255  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006485 571 460 040 538 440 640 036 695 104 
Nieuwe mutaties 182 527 75 039 69 82314 287 – 69 180  
Stand ontwerp-begroting 2007957 770 850 742 940 158 1 006 653962 179 939 650
w.v. Algemeen 38 27242 228 40 167 45 784 34 168 23 750
w.v. Optimale ordening + werking energiemarkt 19 500 19 50019 500 19 500 19 500 19 500
w.v. Verb. E-efficiency 15 003 22 407 17 083 10 42710 643 11 043
w.v. Verh.aand.duurz E 701 498563 787 638 579 683 850 657 912 639 661
w.v. CO2-Reductieregeling 40 862 41 689 59 62782 213 67 077 70 815
w.v. Onderzoek en transistie58 273 71 099 75 179 74 885 82 885 84 885
w.v. Handhaving niveau voorzieningszekerheid 84 36290 032 90 023 89 994 89 99489 996

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 3 829 573 3 115 5582 221 263 1 938 752 1 984 709  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 744 291 1 797 691 1 654 791491 491 208 891  
Nieuwe mutaties 319 0002 184 000 1 929 000 428 000 186 000 
3. Aanpassing aardgasbaten 319 0001 184 000 839 000 338 000 96 000 
4. Verkoop CO2 emissierechten   90 00090 000 90 000  
5. Lagere afdracht Fes 1 000 0001 000 000   
Stand ontwerp-begroting 2007 4 892 864 7 097 2495 805 054 2 858 243 2 379 600 2 387 909

1. In verband met wijziging in de opzet van de financiering van de HFR in vergelijking met voorgaande perioden (waarvan de laatste eindigt ultimo 2006) is een herverdeling van de voor de HFR beschikbare verplichtingen- en kasruimte noodzakelijk.

2. De regeling Milieukwaliteit electriciteitsproductie (MEP) is succesvol, waardoor met de huidige ingediende projecten de doelstelling van 9% duurzame electriciteit in 2010 wordt gerealiseerd. De mutatie is noodzakelijk ter financiering de hierdoor veroorzaakte hogere uitgaven.

3. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de aanpassing van de raming van de aardgasbaten.

4. De opbrengst van de verkoop van CO2-emissierechten wordt ingezet voor het afschaffen van het afnemerstarief van de MEP.

5. In 2007 en in 2008 wordt 1 mld minder afgedragen aan het Fes-fonds zoals het Kabinet dit voorjaar heeft besloten.

Artikel 5 Internationale economische betrekkingen

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006115 779 112 755 117 755 117 731 117 731 
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 14 312 13 3556 945 523 532  
Nieuwe mutaties 9 8219 183 9 184 9 186 9 186 
1. Technische ramingsaanpassing 7 875 7 875 7 875 7 875 
Overige mutaties 9 821 1 3081 309 1 311 1 311  
Stand ontwerp-begroting 2007 139 912 135 293133 884 127 440 127 449 125 948
Waarvan nog te betalen 126 378 120 393 116 435 110 577111 349 109 022

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 133 053 117 546 115 602112 613 112 039  
Mutatie 1e suppl. begroting 20068 806 13 684 7 263 841 850  
Nieuwe mutaties 36 – 193 – 192 – 190 – 190 
Stand ontwerp-begroting 2007 141 895131 037 122 673 113 264 112 699112 404
w.v. Algemeen 11 853 10 98610 553 9 960 9 960 10 065
w.v. Vrijmak. intern. handels- en investering 4 182 4 182 4 182 4 1824 182 4 007
w.v. Bevorderen van internationaal ondernemen110 663 76 638 64 223 64 610 51 42554 960
w.v. Stimuleren van buitenlandse inv. in NL 15 19710 502 11 211 7 749 8 929 9 730
w.v. Kansrijke sectoren op buitenlandse markten  28 72932 504 26 763 38 203 33 642

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 1 815 1 815 1 8151 815 1 815  
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerp-begroting 2007 1 8151 815 1 815 1 815 1 8151 815

Uit ervaringscijfers is gebleken dat uitbetaling op aangegane verplichtingen voor het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) structureel lager ligt dan geraamd. Met deze mutatie wordt voorgesteld om het verplichtingenplafond te verhogen zodat de beoogde omvang aan projecten kan worden gerealiseerd. Deze mutatie heeft dan ook geen gevolgen voor de geraamde kasuitgaven.

Artikel 8 Economische analyses en prognoses

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 200611 243 11 162 11 162 11 162 11 162 
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 254 134 134134 134  
Nieuwe mutaties 197 – 126– 124 – 122 – 123  
Stand ontwerp-begroting 2007 11 694 11 170 11 17211 174 11 173 11 174
Waarvan nog te betalen11 682 11 170 11 172 11 174 11 17311 174

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 11 243 11 162 11 162 11 16211 162  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 248134 134 134 134  
Nieuwe mutaties 191– 126 – 124 – 122 – 123  
Stand ontwerp-begroting 2007 11 682 11 170 11 17211 174 11 173 11 174

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 43 43 43 4343  
Nieuwe mutaties       
Stand ontwerp-begroting 2007 43 43 43 43 4343

Artikel 9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 164 523 164 577 164 149163 988 163 988  
Mutatie 1e suppl. begroting 20063 806 3 006 2 178 2 205 1 958  
Nieuwe mutaties 3 561 3 233 3 240 3 267 3 192 
1. Loonbijstelling 2006 2 965 2 6372 646 2 673 2 669 
Overige mutaties 596 596594 594 523  
Stand ontwerp-begroting 2007171 890 170 816 169 567 169 460169 138 169 177
Waarvan nog te betalen 171 890170 816 169 567 169 460 169 138169 177

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 169 023 164 577 164 149163 988 163 988  
Mutatie 1e suppl. begroting 20063 806 3 006 2 178 2 205 1 958 
Nieuwe mutaties – 939 3 233 3 2403 267 3 192  
Stand ontwerp-begroting 2007 171 890170 816 169 567 169 460 169 138169 177

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006       
Mutatie 1e suppl. begroting 2006       
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerp-begroting 2007      

1. Het budget van het CBS is opgehoogd met de loonbijstellingtranche 2006.

Artikel 10 Elektronische communicatie en post

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 200669 373 52 963 52 263 52 263 52 263 
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 16 189 177102 102 1 202  
Nieuwe mutaties 13 2246 039 6 041 6 045 6 044 
1. OPTA garantstelling schatkistbankieren 9 000     
2. Bedrijvenloket 2 000 2 000 2 000 2 000 
3. E-formulieren  4 0004 000 4 000 4 000 
4. Cybercrime 4 000     
Overige beleidsmatig niet-relevante mutaties 224 39 41 45 44 
Stand ontwerp-begroting 2007 98 78659 179 58 406 58 410 59 509 59 508
Waarvan nog te betalen 92 621 58 035 57 26257 266 58 398 59 397

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 80 074 57 109 51 580 51 15251 152  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 19 0611 278 1 317 1 202 1 279  
Nieuwe mutaties 11 034 11 612 8 400 6 045 6 544 
Stand ontwerp-begroting 2007 110 16969 999 61 297 58 399 58 975 58 399
w.v. Algemeen 26 213 12 920 10 320 9 3209 320 9 320
w.v. Apparaatsuitgaven DGTP 16 26715 987 15 989 15 992 15 991 15 992
w.v. Infra en Diensten 30 200 3 473 1 359 500  
w.v. Optimale marktcondities 3 5373 530 3 530 3 531 3 531 3 531
w.v. Telematica 31 663 31 800 27 810 27 267 27 34427 267
w.v. Bijdrage aan internationale organisaties2 289 2 289 2 289 2 289 2 2892 289

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 13 279 363 363363 200  
Mutatie 1e suppl. begroting 200628 374      
Nieuwe mutaties 9002 100 1 000    
Stand ontwerp-begroting 200742 553 2 463 1 363 363 200200

1. De OPTA maakt met ingang van 2006 gebruik van schatkistbankieren, EZ heeft zich hiervoor conform de regels garant gesteld.

2. Eén van de doelstellingen van het kabinet is verlaging van de administratieve lasten voor bedrijven. Het Bedrijvenloket heeft daarbij een centrale rol. Het biedt toegang tot informatie van en over de overheid, is het startpunt voor het aangaan van transacties met de overheid en wordt door de overheid tevens gehanteerd voor het informeren van bedrijven over relevante beleidsontwikkelingen. Vanaf 2007 zal het Bedrijvenloket in een structurele beheeromgeving moeten worden gepositioneerd en van daaruit moeten worden doorontwikkeld (uitbreiding informatie, dienstverlening en aangesloten overheidsorganisaties). Voor deze structurele beheeromgeving is € 2 mln per jaar benodigd.

3. Verlaging van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met 25% is één van de prioriteiten van het kabinet. Daaraan wordt langs verschillende lijnen invulling gegeven, onder andere met behulp van ICT. In 2007 en verder dienen de e-formulierenvoorziening en de daaraan gekoppelde, verder uit te breiden «formulierenbank», in beheer te worden genomen door de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO). De middelen dienen ter dekking van de door de GBO te maken beheer en doorontwikkelkosten (incl. uitbreiding aantal beschikbare elektronische formulieren).

4. Het kabinet wil de aanpak van computercriminaliteit verbeteren door samen met een aantal overheidsdiensten, de politie en het bedrijfsleven de bestrijding van cybercrime onder te brengen in een Nationale Infrastructuur Bestrijding Cybercrime. Deze infrastructuur moet ervoor zorgen dat er meer samenhang komt in de bestrijding van cybercrime. De middelen worden beschikbaar gesteld binnen het Fes.

Artikel 21 Algemeen

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 85 460 93 983 91 051 94 49693 912  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 9 4893 476 751 – 922 – 922  
Nieuwe mutaties8 045 3 659 8 169 8 678 8 677 
1. Loonbijstelling stafdiensten 2 2442 079 2 073 2 072 2 071 
2. Bijdragen andere ministeries aan PIA961 1 924 1 924 1 924 1 924 
3. Huisvesting  1 0003 900 3 900 3 900 
Overige mutaties 4 840– 1 344 272 782 782  
Stand ontwerp-begroting 2007 102 994 101 118 99 971102 252 101 667 101 126
Waarvan nog te betalen102 040 101 070 99 933 102 214 101 62999 684

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 96 218 95 09892 067 93 370 92 023  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 9 914 4 013 1 188 – 922 – 922 
Nieuwe mutaties 8 822 3 030 8 1408 678 8 677  
Stand ontwerp-begroting 2007114 954 102 141 101 395 101 12699 778 99 237
w.v. Personeel 60 60358 200 57 687 55 730 55 729 55 731
w.v. Materieel 54 351 43 941 43 708 45 396 44 04943 506

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 5 538 4 770 4 4404 440 4 130  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006      
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerp-begroting 2007 5 5384 770 4 440 4 440 4 1304 130

1. Betreft de loonbijstellingtranche 2006 van alle stafdiensten.

2. Omdat PIA een interdepartementale rol heeft bij de doelstelling inkopen en aanbesteden, dragen andere ministeries bij aan PIA.

3. Deze mutatie betreft de middelen die nodig zijn voor de noodzakelijke renovatie van het hoofdgebouw van het ministerie en de tijdelijke herhuisvesting die hiermee samenhangt.

Artikel 22 Nominaal en onvoorzien

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006– 23 687 – 32 480 – 28 807 – 18 753– 18 383  
Mutatie 1e suppl. begroting 200642 908 25 218 26 159 26 723 27 446 
Nieuwe mutaties – 10 811 – 6 350 – 8 276– 6 699 – 7 598  
1. Verdeling loon- en prijsbijstelling – 14 582 – 12 603– 12 916 – 13 011 – 13 048 
Overige mutaties 3 7716 253 4 640 6 312 5 450  
Stand ontwerp-begroting 2007 8 410 – 13 612– 10 924 1 271 1 465 – 31
Waarvan nog te betalen – 46 590 – 53 612 – 22 924 – 11 7291 465 – 31

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 – 23 687 – 32 480– 28 807 – 18 753 – 18 383  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006 42 908 25 218 26 159 26 72327 446  
Nieuwe mutaties – 65 811– 46 350 – 20 276 – 19 699 – 7 598 
Stand ontwerp-begroting 2007 – 46 590– 53 612 – 22 924 – 11 729 1 465– 31
w.v. Loonbijstelling 3 115 3 0933 161 3 217 3 425 3 166
w.v. Prijsbijstelling1 862 3 840 4 405 4 897 5 372 5 152
w.v. Budget onvoorzien 449 449 449 449 449449
w.v. Nog te verdelen posten – 52016 – 60 994– 30 939 – 20 292 – 7 781– 8 798

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006      
Mutatie 1e suppl. begroting 2006      
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerp-begroting 2007      

1. Dit betreft de uitdeling naar de diverse beleidsartikelen van de bij Voorjaarsnota toegekende loon- en prijsbijstelling.

Artikel 23 Afwikkeling oude verplichtingen

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 20063 848 3 848 3 485 2 985 2 485 
Nieuwe mutaties       
Stand ontwerp-begroting 2007 3 848 3 848 3 4852 985 2 485 2 485
Waarvan nog te betalen 3 8483 848 3 485 2 985 2 485 2 485

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 3 873 3 873 3 5103 007 2 485  
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerp-begroting 2007 3 8733 873 3 510 3 007 2 4852 485

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x € 1000)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerp-begroting 2006 2 248 1 583 1 190872 628  
Mutatie 1e suppl. begroting 2006      
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerp-begroting 2007 2 2481 583 1 190 872 628 445