Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

SenterNovem

1. Begroting van baten en lasten

Tabel 1 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2007 SenterNovem Bedragen in EUR1000
 2005 2006 2007 20082009 2010 2011
 Realisatie Geactualiseerd     
Baten       
opbrengst moederdepartement 53 87453 700 55 040 57 120 59 020 60 890 62 860
opbrengst VROM 34 051 36 810 38 090 39 56040 890 42 210 43 590
opbrengst overige departementen7 713 7 210 7 460 7 750 8 010 8 2708 540
opbrengst derden 4 765 4 810 4 9705 170 5 340 5 510 5 690
rentebaten
buitengewone baten
Totaal baten100 403 102 530 105 560 109 600 113 260116 880 120 680
        
Lasten       
apparaatskosten       
* personele kosten78 064 84 120 87 890 91 210 94 680 98 330102 160
* materiële kosten 14 16815 790 15 560 15 560 15 780 15 760 15 730
rentelasten 180 20 20 20 20 20
afschrijvingskosten       
* materieel 2 5052 120 1 840 2 560 2 560 2 560 2 560
dotaties voorzieningen 5 021 500 100 100 100100 100
buitengewone lasten
Totaal lasten 99 938 102 530105 410 109 450 113 140 116 770 120 570
        
Saldo van baten en lasten 465 150 150120 110 110

Toelichting

Algemeen

De geactualiseerde begroting 2006 is gebaseerd op de meest recente inschatting van de baten en lasten in 2006.

Baten

Algemeen

SenterNovem wordt jaarlijkse geconfronteerd met een gematigde volumegroei van het opdrachtenpakket. Voor 2007 wordt uitgegaan van beperkte volumegroei van 2%. De omzet wordt daarnaast beïnvloed door taakstellingen en tariefontwikkelingen.


Het effect van de taakstellingen van het kabinet Balkenende vindt voor het laatst plaats over 2007. SenterNovem compenseert de door te voeren kostenbesparingen (EUR 0,7 mln) door een toename de economy of scale als gevolg van de toename van het opdrachtenpakket in 2007.


De tariefontwikkeling is een resultante van de gewogen stijging van de personele- en materiële kosten, het effect van de taakstellingen en de door SenterNovem doorgevoerde kostenbesparingen. In oktober 2006 worden de tarieven voor 2007 definitief vastgesteld door de eigenaar, waarbij een kostendekkende exploitatie als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Omzet moederdepartement

Tezamen met de vernieuwing van de beleidsprogramma’s van EZ wordt de uitvoeringsstructuur EZ opnieuw ingericht. Uitgangspunten zijn daarbij synergie tussen de uitvoeringsorganisaties (w.o. SenterNovem), een nieuwe balans tussen beleid en uitvoering, een transparante opzet van front- en backoffices en de positionering van de uitvoeringsstructuur EZ ten opzichte ander delen van de Rijksoverheid. Duidelijk is dat de inhoud van de door SenterNovem uitgevoerde opdrachten voor EZ zal gaan veranderen. Voor het omzetvolume wordt een stabiele ontwikkeling verwacht.

Het aandeel van EZ in de omzet is circa 52% in 2007.

Onder de omzet EZ is ook opgenomen de opbrengsten die SenterNovem ontvangt voor de dienstverlening aan de Economische Voorlichtingsdienst (EVD). SenterNovem biedt shared services aan op diverse bedrijfsvoeringsaspecten zoals interne controle, beleidsadministratie, juridische zaken en automatisering.

Omzet VROM

Na de forse instroom in de afgelopen jaren wordt voor VROM een stabilisatie verwacht in het opdrachtenpakket. Voor 2007 wordt uitgegaan van een volumegroei van 2%.

Het aandeel in de totale omzet bedraagt circa 36%.

Omzet overige departementen

De «omzet overige departementen» betreft de uitvoering van opdrachten voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de omzet overige departementen is uitgegaan van een volumegroei van 2%. Het aandeel in de totale omzet bedraagt circa 7%.

Overige opdrachtgevers

De «omzet overige opdrachtgevers» betreft de omzet die buiten de Rijksoverheid wordt gerealiseerd. Deze heeft met name betrekking op opdrachten voor de Europese Unie en provinciale overheden. Bij de omzet overige opdrachtgevers is uitgegaan van een volumegroei van 2% en bedraagt het aandeel in de totale omzet circa 5%.

Rentebaten

Voor 2007 worden geen rentebaten verwacht.

Lasten

Personele kosten

De hoogte van de personeelskosten wordt bepaald door prijs- en volumeontwikkelingen. De prijsontwikkeling voor 2007 bedraagt voor SenterNovem 3,5% en heeft betrekking op de reguliere periodieke salarisverhogingen (2,0%) en de CAO-verhoging (1,5%). Het percentage voor reguliere periodieke salarisverhogingen is gebaseerd op de werkelijke kostenstijging bij SenterNovem van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkelingen daarin.


De groei van de omzet leidt tot een toename van het directe aantal FTE’s, terwijl het aantal indirecte FTE’s zeer beperkt stijgt.

Voor 2007 wordt het gemiddeld aantal FTE’s geraamd op 1 167 (937 ambtenaren, 230 inhuurkrachten) ten opzichte van 1 153 in 2006.

De verhouding ambtenaren/structurele inhuur bedraagt 85/15 en is gelijk aan die van 2006.


De gemiddelde loonkosten per fte bedragen in totaal EUR 72 300 (2006: EUR 69 900), voor ambtenaren circa EUR 70 700 (2006: EUR 68 300) en voor inhuurkrachten EUR 78 900 (2006: EUR 76 400).

Materiële kosten

Volgens het CPB bedraagt voor 2007 de prijsstijging van de materiële kosten 1,0%.

De huisvestingskosten betreffen de grootste post binnen de totale materiële kosten. De huur- en exploitatiekosten in 2007 van de huisvesting in Den Haag, Sittard, Utrecht en Zwolle bedragen circa EUR 8,2 mln per jaar.


Vanaf medio 2007 zal de herinrichting van het pand te Utrecht zijn afgerond en zal sprake zijn van een flexibel en innovatief kantoorconcept. De kosten van deze herinrichting zullen vanaf het moment van ingebruikname resulteren in een toename in de afschrijving- en gebruikkosten, maar dit wordt terugverdiend door een toename van de omzet. Per saldo wordt verwacht dat de financiële impact van de herhuisvesting integraal wordt gedekt uit de marginale meeropbrengsten van nieuwe opdrachten en daardoor geen effect zal hebben op het tarief.

Afschrijvingskosten

In 2007 bedragen de afschrijvingskosten EUR 1,8 mln. De afschrijvingstermijnen bedragen tien jaar voor bouwkundige zaken en installaties, vijf jaar voor meubilair/overig en drie jaar voor hardware/software. Op de afschrijvingskosten is in mindering gebracht de jaarlijkse vrijval van de egalisatierekening huisvesting, waarmee in het verleden de investeringsuitgaven van de huisvesting te Den Haag zijn gefinancierd.

De herinrichting van het pand te Utrecht is eind 2007 afgerond. Dit leidt ertoe dat het niveau van de afschrijving vanaf 2008 structureel stijgt met EUR 0,4 mln.

Dotatie voorzieningen

De dotatie betreft de toevoeging aan de voorziening personeel. SenterNovem draagt zelf de lasten van de (wachtgeld)uitkering na ontslag.

Rentelasten

De rentelasten in 2007 zijn zeer beperkt en hebben betrekking op het tijdelijk «rood» staan op de rekening-courant met het Ministerie van Financiën.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten laat vanaf 2007 een beperkt positief resultaat zien. Dit is overeenkomstig de beleidslijn om kostendekkende tarieven in rekening te brengen bij de opdrachtgevers.

2. Kasstroomoverzicht

Tabel 2 Kasstroomoverzicht 2007 SenterNovem Bedragen in EUR1000
 2005 2006 2007 20082009 2010 2011
 Realisatie Geactualiseerd     
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito) 11 116 3 699 2 628 681 662710 1 081
        
2. Totaal operationele kasstroom – 5 223 1 386 3 653 2 3822 447 2 771 2 249
        
3a. –/– totaal investeringen – 1 918 – 2 457 – 5 600– 2 400 – 2 400 – 2 400 – 2 400
3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen 57
3. Totaal investeringskasstroom – 1 861 – 2 457 – 5 600– 2 400 – 2 400 – 2 400 – 2 400
        
4a. –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement– 333
4b. + eenmalige storting door moederdepartement
4c. –/– aflossing op leningen
4d. + beroep op leenfaciliteit
4. Totaal financieringskasstroom – 333
        
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)(=1+2+3+4) (maximale roodstand EUR 0,5 mln )3 699 2 628 681 662 710 1 081930

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal. In 2007 is de operationele kasstroom positief. Dit wordt met name verklaard doordat de liquiditeitsontwikkeling is gericht op een beperking van de omvang van de vorderingen en de schulden.

Investeringskasstroom

Naast reguliere vervangingsinvesteringen (EUR 2,4 mln) is in2007 sprake van investeringen (EUR 3,2 mln) in verband met de herinrichting van het pand te Utrecht. Dit betreft investeringen voor bouwkundige zaken, installaties en meubilair.

Financieringskasstroom

Uitgaande van het geraamde saldo van baten en lasten en de maximale exploitatiereserve (5% van de gemiddelde omzet van drie jaren) zal in 2007 geen resultaatuitkering plaatsvinden aan het moederdepartement.