Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

EVD internationaal ondernemen en samenwerken

Tabel 1 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2007 EVD internationaal ondernemen en samenwerken Bedragen in EUR1000
 2005 2006 2007 2008 20092010 2011
 RealisatieGeactualiseerd      
Baten       
opbrengst moederdepartement 29 34131 345 27 507 27 380 27 380 27 380 27 380
opbrengst overige departementen 7 916 8 561 10 63910 590 10 590 10 590 10 590
opbrengst derden1 892 552 604 604 604 604 604
rentebaten 113 75 75 80 80 80 80
buitengewone baten
exploitatiebijdrage
Totaal baten 39 262 40 533 38 82538 654 38 654 38 654 38 654
        
Lasten       
apparaatskosten       
* personele kosten18 358 17 437 18 640 18 640 18 640 18 64018 640
* materiële kosten 20 38822 052 19 119 19 119 19 119 19 119 19 119
rentelasten
afschrijvingskosten       
* materieel 414 750775 600 600 600 600
* immaterieel
dotaties voorzieningen 64 218 215 215 215 215 215
buitengewone lasten
Totaal lasten 39 224 40 457 38 74938 574 38 574 38 574 38 574
        
Saldo van baten en lasten 38 76 76 8080 80 80

Toelichting

Baten

Opbrengst moederdepartement

Tabel 1a Omzet moederdepartement per productgroep EVD internationaal ondernemen en samenwerken Bedragen in EUR1000
 2005 2006 2007 2008 20092010 2011
 RealisatieGeactualiseerd      
Internationale Oriëntatie10 786 12 446 11 560 11 505 11 505 11 50511 505
Internationale Participatie 5 306 6 9483 955 3 937 3 937 3 937 3 937
Internationale Positionering 3 208 2 302 1 9811 972 1 972 1 972 1 972
Postennet en Beleidsondersteuning 1 202 1 485 2 165 2 1562 156 2 156 2 156
Starters op buitenlandse markten468 459 519 516 516 516 516
Financiële Instrumenten 6 748 7 705 6 5916 561 6 561 6 561 6 561
Overige opdrachten1 623 736 733 733 733 733

De daling van de omzet «Internationale Oriëntatie» is met name het gevolg van de oprichting van het Gezamenlijk Front Office. Het Gezamenlijk Front Office valt onder «Overige opdrachten». Voor de begroting 2006 was nog uitgegaan van een grotere nadruk op het loket Internationaal Ondernemen binnen de opdracht Internationale Oriëntatie.


De daling van de omzet «Internationale Participatie» wordt vooral veroorzaakt door een wijziging in de opzet voor het programma Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA) in de loop van 2005. Binnen het programma CPA kan de markt zelf projectvoorstellen indienen.


De stijging van de omzet «Postennet en Beleidsondersteuning» wordt veroorzaakt door een verschuiving (product sectorale kennis en netwerk) vanuit «Internationale Positionering».


Daarnaast is de coördinatie van de Dutch Trade Board toegevoegd aan de opdracht.


De daling van de omzet «Financiële Instrumenten» wordt vooral veroorzaakt doordat voor een aantal opdrachten het beschikbare beleidsgeld lager uitvalt. Hierdoor vallen de uitvoeringskosten van deze opdrachten ook lager uit.


De omzet overige opdrachten bevat voor 2007 de opdracht voor het Gezamenlijk Front Office.


De daling in «Overige opdrachten»is het gevolg van de omzet gegenereerd door de opdracht «Wereldtentoonstelling Aichi» in 2005.

Opbrengst overige departementen

Tabel 1b Omzet overige departementen per productgroep EVD internationaal ondernemen en samenwerken Bedragen in EUR1000
 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
 Realisatie Geactualiseerd     
Postennetwerk 2 971 3 377 4 5944 573 4 573 4 573 4 573
Financiële Instrumenten 4 853 5 184 6 016 5 989 5 9895 989 5 989
Overige opdrachten 92 2928 28 28 28

De stijging van de omzet «Postennetwerk» wordt vooral veroorzaakt door een aantal nieuwe opdrachten voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken: «Faciliteit Maatwerk Ondersteuning Posten» en «CRM voor de Posten».


De stijging van de omzet «Financiële Instrumenten» wordt voornamelijk veroorzaakt door de opdracht «Partners voor Water II» van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat».

Opbrengst derden

De opbrengst derden betreft de omzet die buiten de Rijksoverheid wordt gerealiseerd, te weten bijdragen van bedrijven en instellingen aan promotionele voorlichtingsactiviteiten en de opbrengst uit verkoop van voorlichtingsmateriaal.

Rentebaten

Over het saldo op de rekening courant bij het Ministerie van Financiën ontvangt de EVD rente. Deze begroting gaat uit van een gemiddeld rentepercentage van 1,5 %.

Lasten

Personele kosten

De stijging van de personele kosten ten opzichte van 2006 wordt veroorzaakt door prijs- en volumeontwikkelingen. Er is rekening gehouden met 1,5% loonstijging. De volumeontwikkeling komt tot uitdrukking in een toename van het personele bestand als gevolg van meer opdrachten.


Voor 2007 wordt het aantal FTE’s geraamd op 302 (227 ambtenaren en 75 inhuurkrachten).


De gemiddelde loonkosten bedragen per FTE circa EUR 57 000 voor ambtenaren en EUR 70 000 voor inhuurkrachten.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn onder te verdelen in directeen indirecte materiële kosten. Er is rekening gehouden met 1% prijsstijging.


Direct zijn de materiële kosten ten behoeve van de uitvoering van opdrachten en daaronder vallende producten. Hiertoe behoren onder andere kosten ten behoeve van de exploitatie van de Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) en Netherlands Agriculture Business Support Offices (NABSO’s), kosten die verband houden met het bevragen van externe databanken, drukkosten en «out of pocket»-kosten voor de uit te voeren financiële regelingen.


In 2007 worden de directe materiële kosten op EUR 13,6 mln geraamd. Dit is een daling van EUR 2,9 mln ten opzichte van 2006. Deze daling wordt veroorzaakt door een wijziging in de opzet voor het programma Collectieve Promotionele Activiteiten.


Indirecte materiële kosten zijn kosten die niet direct aan een product of opdracht zijn toe te rekenen. In 2007 worden de indirecte materiële kosten op EUR 5,5 mln geraamd. De grootste post binnen de indirecte materiële kosten betreft huisvestingskosten (EUR 2,4 mln). De huurprijs van het pand bedraagt circa EUR 1,5 mln.

Afschrijvingskosten

In 2007 bedragen de afschrijvingskosten EUR 0,8 mln. Deze bestaan uit afschrijvingskosten op gebouwen en verbouwingen (EUR 0,2 mln), hard- en software (EUR 0,3 mln) en meubilair en overige materiële vaste activa (EUR 0,3 mln). De afschrijvingstermijnen bedragen tien jaar voor bouwkundige zaken en installaties, drie jaar voor hard- en software en vijf jaar voor meubilair en overige materiële vaste activa.

Dotaties voorzieningen

Er is een jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor personele kosten geraamd. Deze voorziening is bedoeld voor de opvang van personele risico’s, zoals wachtgeld.

Saldo van baten en lasten

Het resultaat van baten en lasten laat zien dat de EVD de komende jaren te maken heeft met een licht positief resultaat. De efficiency- en inhuurtaakstellingen worden conform afspraak in de tarieven verwerkt. Het positieve resultaat zal, na toestemming van de eigenaar, worden toegevoegd aan de exploitatiereserve.

2. Kasstroomoverzicht

Tabel 2 Kasstroomoverzicht 2007 Bedragen in EUR1000
 2005 2006 2007 2008 20092010 2011
 RealisatieGeactualiseerd      
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito) 10 333 7 6597 503 7 368 7 466 7 614 7 762
        
2. Totaal operationele kasstroom 505 244265 498 548 548 598
        
3a. –/– totaal investeringen – 3 230 – 400 – 400 – 400– 400 – 400 – 400
3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen 51
3. Totaal investeringskasstroom – 3 179– 400 – 400 – 400 – 400 – 400 – 400
        
4a. –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement
4b. + eenmalige storting door moederdepartement
4c. –/– aflossing op leningen
4d. + mogelijk beroep op leenfaciliteit
4. Totaal financieringskasstroom 0 0 0 0 0 0 0
        
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)(=1+2+3+4) (maximale roodstand EUR 0,5 mln)7 659 7 503 7 368 7 466 7 614 7 7627 960

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De voor 2007 geraamde investeringen (EUR 0,4 mln) hebben betrekking op vervangingsinvesteringen in hardware en overige activa.

Financieringskasstroom

Reguliere investeringen worden gedekt uit de operationele kasstroom.