Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Agentschap Telecom

1. Begroting van baten en lasten

Tabel 1 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2007 Agentschap Telecom Bedragen in EUR1000
 2005 2006 2007 20082009 2010 2011
 Realisatie Geactualiseerd     
Baten       
opbrengst moederdepartement 5 9096 890 5 969 5 152 5 152 5 152 5 152
opbrengst derden 25 217 23 272 20 975 21 05021 125 21 200 21 275
rentebaten 319 10060 51 59 58 53
diverse baten 566 110100 100 100 100 100
Totaal baten32011 30 372 27 104 26 353 26 436 26 51026 580
        
Lasten       
apparaatskosten       
* personele kosten17 030 16 720 16 980 16 800 16 790 16 79016 790
* materiële kosten 7 687 9 3708 111 7 311 7 311 7 311 7 311
rentelasten484 170 130 160 250 365 365
afschrijvingskosten       
* materieel 2 9092 600 2 550 2 900 2 900 2 900 2 900
dotaties voorzieningen 805 805 805 805 805805 805
diverse lasten  523 70 20 2020 20
Totaal lasten 28 915 30 18828 646 27 996 28 076 28 191 28 191
        
Saldo van baten en lasten 3 096 184– 1 542 – 1 643 – 1 640 – 1 681– 1 611

Toelichting

Algemeen

Deze begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Bij ongewijzigd beleid biedt het eigen vermogen nog voldoende omvang om de negatieve resultaten in de komende jaren op te kunnen vangen. Er is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten als gevolg van het vergunningvrij maken van het gebruik van frequentieruimte. De inkomstenderving als gevolg van afschakeling van analoge TV per 30 oktober 2006 is wel meegenomen in deze begroting. Een mogelijke compensatie van deze inkomstenderving is niet meegenomen.

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement bestaat voor een groot deel uit een bijdrage in de kosten die volgens het vigerende tarievenbeleid niet aan derden mogen worden doorberekend, namelijk de kosten van bezwaar en beroep en van repressieve handhaving. Verder bestaat de structurele bijdrage uit een compensatie voor de rente die Agentschap Telecom moet betalen over de lening van het Ministerie van Financiën inzake de omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen, een bijdrage voor de kosten die verband houden met de uitvoering van het antennebeleid en een bijdrage voor de kosten van bevoegd aftappen.Voor de bijdrage voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie is een bedrag van EUR 1,85 mln ingecalculeerd vanaf 2007.


Agentschap Telecom ontvangt een vergoeding voor kosten die gemaakt zijn voor projecten in opdracht van Directoraat-Generaal Energie en Telecom (DGET) en Directoraat-Generaal Ondernemen en Innovatie (DGOI). Voor 2007 zijn dat Vervolg op de verdeling van FM-frequenties (Zero Base) en Ruimtevaartwetgeving. Van de Europese Commissie ontvangt Agentschap Telecom EUR 36 000 voor een bijdrage aan het onderzoeksproject end-to-end reconfigurability (project E2R). Dit project onderzoekt het introduceren van flexibiliteit in het hele traject van mobiele draadloze eindapparatuur tot netwerk. In dit geval gaat het om onderzoek naar het gebruik van Software Defined Radio en Cognitieve Radio in systemen, die opvolgers moeten worden van UMTS. In tabel 1a staan bovengenoemde projecten vermeld als incidentele bijdragen.


Anticiperend op de accordering van het toezicht op de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten door de Tweede Kamer, is in deze begroting rekening gehouden met een minimaal te verwachten bedrag van EUR 0,35 mln.

Tabel 1a Opbrengst moederdepartement per categorie Agentschap Telecom Bedragen in EUR1000
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Structurele bijdragen RealisatieGeactualiseerd      
Repressieve handhaving1 071 1 035 1 035 1 035 1 035 1 0351 035
Bezwaar en beroep 635 857 857 857857 857 857
Antennebureau 741 968 871670 670 670 670
Bevoegd aftappen 332 367367 367 367 367 367
Rentecompensatie leenfaciliteit 468 468 468
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie 1 300 1 853 1 8531 853 1 853 1 853 1 853
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten   350 350350 350 350
Subtotaal structureel 4 5475 548 5 801 5 132 5 132 5 132 5 132
        
Incidentele bijdragen       
Projecten DGET 1 307 1 18370 20 20 20 20
Projecten DGOI 55 12362
Europese Commissie 3636
Totaal 5 9096 890 5 969 5 152 5 152 5 1525 152

Opbrengst derden

De opbrengst is als volgt onderverdeeld naar de volgende productgroepen:

Tabel 1b Opbrengst derden per productgroep Agentschap Telecom Bedragen in EUR1000
 2005 2006 2007 2008 20092010 2011
 RealisatieGeactualiseerd      
Vaste verbindingen2 390 2 349 2 649 2 674 2 699 2 7242 749
Mobiele communicatie 10 018 9 147 8 8478 547 8 547 8 547 8 547
Mobiele openbare telefonie 1 670 1 401 1 401 1 401 1 4011 401 1 401
Radiodeterminatie 439 413 413413 413 413 413
Radiozendamateurs 644 630630 630 630 630 630
Omroep 5 6275 426 4 543 4 543 4 543 4 543 4 543
Overige/Verlengingen 125 125 125 125 125125
Examens 305 286 286 286 286 286286
Afgifte verklaringen, keuringen en erkenningen 5 4
Randapparatuur 2 5551 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941
        
Defensie 1 341 1 287 1 287 1 287 1 2871 287 1 287
Luchtvaartverkeersleiding NL
Korps Landelijke Politiediensten124 119 119 119 119 119 119
BZK (C 2000) 36 34 34 34 34 34 34
Satellite Operators 64 110 100 100 100 100 100
        
Totaal 25 217 23 272 22 375 22 10022 125 22 150 22 175
Te verrekenen met vergunninghouders – 1 400 – 1 050– 1 000 – 950 – 900
Totaal na verrekening25 217 23 272 20 975 21 050 21 125 21 20021 275

Deze begroting gaat uit van dezelfde tarieven als 2006.


De Vaste verbindingen nemen in 2007 toe door het extra uitgeven van vergunningen. Voor Mobiele communicatie wordt een teruggang verwacht in 2007 en 2008. Bij de productcategorie Omroep wordt rekening gehouden met de afschakeling van analoge TV per 30 oktober 2006. Dit levert een inkomstenderving op van EUR 1,68 mln in 2007 ten opzichte van 2005. De toename van digitale omroep compenseert een gedeelte hiervan met circa EUR 0,53 mln voor 2007.

Rentebaten

Over het saldo op de rekening courant bij het Ministerie van Financiën ontvangt Agentschap Telecom rente. Deze begroting gaat uit van een rentepercentage van 1,6 %.

Diverse baten

De diverse baten bestaan uit opbrengsten voor het afstoten van materieel en het uitlenen van personeel aan andere overheidsinstellingen.

Lasten

Personele kosten

De verwachte gemiddelde bezetting voor 2007 is 291 FTE, waarvan 279 FTE in dienst van Agentschap Telecom. De gemiddelde loonkosten per FTE zullen in 2007 circa EUR 54 750 bedragen. De gemiddelde loonkosten voor inhuur zijn begroot op circa EUR 80 000 per FTE. De afnemende personele lasten vanaf 2008 zijn grotendeels het gevolg van wijziging in de formatie voor het antennebeleid (afname in 2008 met 2 FTE).

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op huisvesting, onderhoud/exploitatie van apparatuur, lease vervoermiddelen, reis- en verblijfskosten, externe diensten en andere algemene kosten die Agentschap Telecom maakt voor de uitvoering van het beleid. De materiële kosten zijn in 2006 en 2007 hoger door uitbesteding van automatiseringsprojecten. De huisvestingskosten in 2007 bedragen circa EUR 2,8 mln.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om de investeringen in vaste activa te financieren. In deze begroting is uitgegaan van een rentepercentage van 4 % voor de langlopende leningen.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten worden als volgt onderverdeeld:

Activagroep AfschrijvingstermijnAfschrijvingskosten 2007
Inrichtingen en verbouwingen10 jaar 370 000
Apparatuur 4 tot 10 jaar1 000 000
Kantoorinventaris 5 tot 10 jaar 180 000
Hard- en software 3 tot 4 jaar 600 000
Vervoermiddelen5 jaar 400 000
 TOTAAL2 550 000

Dotaties voorzieningen

De dotaties voorzieningen bestaan uit voorzieningen voor:

– dubieuze debiteuren EUR 120 000

– assurantie eigen risico EUR 50 000

– wachtgelden personeel EUR 635 000


Naast deze voorzieningen bestaat ook een voorziening voor garantieverplichtingen. Deze wordt verondersteld het maximum van EUR 90 000 te hebben bereikt in 2007. Om deze reden wordt geen dotatie gedaan in 2007.

Diverse lasten

Voor 2007 hebben deze kosten betrekking op het project Zero Base, dat uitgevoerd wordt in opdracht van DGET.

Saldo van baten en lasten

Over de komende jaren worden negatieve resultaten voorzien. De negatieve resultaten worden ten laste van het agentschapvermogen gebracht. Daarmee wordt invulling gegeven aan het beleid van het Ministerie van Financiën het agentschapvermogen af te bouwen tot een maximum van 5% over de gemiddelde omzet van de laatste drie jaren.

2. Kasstroomoverzicht

Tabel 2 Kasstroomoverzicht 2006 Agentschap Telecom Bedragen in EUR1000
 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
 Realisatie Geactualiseerd     
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito) 12 489 6 923 3 877 2 8713 592 3 795 3 414
        
2. Totaal operationele kasstroom 4 787 2 334 1 058 1 3071 310 1 269 1 339
        
3a. –/– totaal investeringen – 3 647 – 4 217 – 2 805– 3 925 – 3 400 – 3 400 – 3 400
3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen 0 00 0 0 0 0
3. Totaal investeringskasstroom – 3 647 – 4 217 – 2 805– 3 925 – 3 400 – 3 400 – 3 400
        
4a. –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement0 0 0 0 0 0 0
4b. + eenmalige storting door moederdepartement 0 0 0 0 00 0
4c. –/– aflossing op leningen– 6 706 – 1 163 – 739 – 586 – 1 107– 1 650 – 1 650
4d. + mogelijk beroep op leenfaciliteit 0 0 1 480 3 925 3 4003 400 3 400
4. Totaal financieringskasstroom– 6 706 – 1 163 741 3 339 2 293 1 7501 750
        
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)(=1+2+3+4) (maximale roodstand EUR 0,5 mln) 6 923 3 877 2 871 3 592 3 7953 414 3 103

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2007 verwacht Agentschap Telecom circa EUR 2,8 mln te investeren in materiële vaste activa. De investeringen hebben vooral betrekking op hard- en software, apparatuur en vervoermiddelen.

Financieringskasstroom

Naar aanleiding van omzetting van het agentschapsvermogen in vreemd vermogen is in 2000 een lening verstrekt door het Ministerie van Financiën ad EUR 9,4 mln met een totale looptijd van 8 jaar. De laatste aflossing ad EUR 0,4 mln vindt plaats in 2007.


De aflossing van de leningen, variërend van 4 tot 10 jaar, zal circa EUR 0,7 mln bedragen in 2007. Voor 2007 is Agentschap Telecom van plan om EUR 1,5 mln te lenen voor het financieren van de investeringen.