Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9.1 Kerngegevens 2007 Ministerie van Economische Zaken (bedragen in € miljoenen)

Algemene doelstelling Ministerie van Economische Zaken: Het bevorderen van duurzame economische groei in Nederland en in Europa.
BeleidsartikelAlgemene BeleidsdoelstellingOperationele doelstellingenVerplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Artikel 1 Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa Het functioneren van economie en markten in Nederland en Europa bevorderen1. Bevorderen van structurele economische groei van Nederland en goed functioneren van de Interne Markt2. Optimale marktordening en mededinging bevorderen3. Positie van de consument versterken 79,2 75,9 59,7
Artikel 2 Een sterk innovatievermogen Een sterker innovatievermogen van de Nederlandse economie1. Kennisbescherming 2. Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten3. Topprestaties op innovatiethema’s 570,6 647,6 215,7
Artikel 3 Een concurrerend Ondernemingsklimaat Scheppen van een concurrerend ondernemingsklimaat voor bestaande bedrijven en nieuwe ondernemers 1. Bevorderen Level Playing Field2. Stimuleren meer en beter ondernemerschap3. Benutten van gebiedsgerichte economische kansen 1 748,1 272,9 49,4
      
Artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding Een doelmatige en duurzame energiehuishouding 1. Bevorderen van een optimale ordening en werking van de energiemarkten2. Zekerstellen van voorzieningszekerheid op korte en lange termijn3. Verduurzaming van de energiehuishouding789,6 850,7 7 097,2
Artikel 5 Internationale Economische betrekkingen Verbeteren van klimaat voor internationale handel- en investeringen om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie te vergroten1. Het internationale handels- en investeringsverkeer verder vrijmaken en de internationale economische rechtsorde versterken2. Bevorderen internationaal ondernemen3. Het aantrekken van investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland4. Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten 135,3 131,0 1,8
Artikel 8 Economische analyses en prognoses Een breed vertrouwde bron van beleidsrelevante economische analyse zijn  11,2 11,2 0,0
Artikel 9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistiekenHet van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken  170,8170,8 0,0
      
Artikel 10 Elektronische communicatie en postEen hoogwaardig aanbod van netwerken en diensten voor elektronische communicatie en post 1. Het scheppen van randvoorwaarden voor een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt2. Een veilig en betrouwbaar elektronisch- en postnetwerk garanderen3. Waar nodig faciliteren en stimuleren dat de markt voorzieningen, producten en diensten voor elektronische communicatie ontwikkelt en dat deze worden benut 59,2 70,02,5
      
Artikel 21 Algemeen Apparaatsuitgaven weergeven die niet zijn toegekend aan een beleidsartikel  101,1 102,14,8
      
Artikel 22 Nominaal en onvoorzien Raming weergeven van de volgende type uitgaven: loonbijstelling, prijsbijstelling, onvoorzien en nog te verdelen posten  – 13,6 – 53,6 
      
Artikel 23 Afwikkeling oude verplichtingen Uitgaven- en ontvangstenraming weergeven van met name in het verleden aangegane verplichtingen  3,8 3,9 1,6
Totaal  3 655,2 2 282,6 7 432,7