Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9.2 Overzichtsconstructie nota Ruimte, Zuidoost Brabant/Noord-Limburg

Clusters Te nemen besluiten Verantwoordelijkheidsverdeling BegrotingOp.doel Bedrag
Brainport Eindhoven Zuidoost Brabant: ontwikkeling van technologie en kennis     
A). 1. Structuurplan SRE Het rijk heeft zich uitgesproken over de uitwerking van de Brainport in het Structuurplan SRE. Stand van zaken: het rijk heeft in het PPC-advies gewezen op de wenselijkheid het structuurplan nader uit te werken vanuit het concept Brainport. Regio is gestart met uitwerking, o.a. Masterplan A2 zone Vakministerie: EZ, VROM Trekker: SRE (Stadsregio Eindhoven) XIII Zorgen voor aantrekkelijke regio’s en steden om te kunnen ondernemen. PM mln
B). High Tech CampusVoor de in ontwikkeling zijnde High Tech Campus Eindhoven is vergunning verleend voor de ontsluiting op de A2. Stand van zaken: de vergunning wordt verleend. De aansluitng is gereed in 2007. Vakministerie: V&W Trekker: Philips Electronics Nederland    
C). Eindhoven Airport Het rijk heeft besloten over het toestaan van de terminal (fase 1) is ingestemd, over de rest van de plannen wordt in een later stadium beslist. Stand van zaken: fase 1 van de terminal is in gebruik genomen. Vakministerie: VROM, V&W, DEF Trekker: Eindhoven Airport    
 De terminal kan kan worden gebouwd binnen de bestaande ontheffing art. 31 Luchtvaartwet;    
 Besluit over nieuwe regelgeving voor regionale, militaire en kleine luchthavens ter vervanging van de huidige Luchtvaartwet. De nieuwe wet regelt onder meer een nieuw normstelsel voor de regionale, militaire en kleine luchthavens naar provincies en een aparte geluidsruimte voor het civiele medegebruik kan worden vastgesteld. Stand van zaken: de nieuwe regelgeving voor regionale, militaire en kleine luchthavens is ter behandeling naar de Kamer gestuurd.     
Brainport Eindhoven Zuidoost Brabant: Infrastructuur     
A). A2/A67 tangenten Eindhoven en BOSEUitvoeringsbesluit verbreding A2/A67 Randweg Eindhoven in 2005; start in 2006; Stand van zaken: uitvoeringsbesluit is genomen, uitvoering in 2010 gereed. Vakministerie: V&W, VROM Trekker: V&W HXII, IF div € 632 miljoen voor A2 Tangenten Eindhoven
 Standpunt rijk over regionale studie BOSE: (bereikbaarheid oostelijk stadsdeel Eindhoven) voorjaar 2005: TK informeren over nut/noodzaak en draagvlak regio voorkeurstracé; Stand van zaken: de regioraad heeft op 23–6–2005 een besluit genomen over het tracé.Nader overleg met V&W volgt na de Kamerbehandeling van het MIT. Vakministerie: V&W Trekker: SREHXII, IF div € 50 miljoen is – onder voorwaarden – gereserveerd voor BOSE
B1). A2 Den Bosch-Eindhoven B2). A2 Leenderheide-Budel Voor of bij deel 3 Nota Mobiliteit neemt het rijk een besluit over het (evt.) vervolg van de planstudies (MIT-categorie 2) voor A2 Den Bosch-Eindhoven en A2 Leenderheide-Budel (i.o.m. investeringen in regionale infrastructuur) Stand van zaken: A2 Den Bosch-Eindhoven is MIT-categorie 2 planstudie; A2 Leenderheide-Budel is opgenomen in ZSM2 Vakministerie: V&W, VROM Trekker: V&W HXII, IF div € 0 miljoen
C). Centrumontwikkeling Het Rijk neemt eind 2004 besluit Inzake de externe veiligheid op de Brabantroute en neemt een standpunt in over de ketenstudies als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de centra Eindhoven, Tilburg en Den Bosch, rekening houdend met kabinetsstandpunt t.a.v. ammoniak en LPG-transport en standpunt over RGVS (regulering vervoer gevaarlijke stoffen) Stand van zaken: het kabinetsstandpunt regulering vervoer gevaarlijke stoffen is naar de Kamer gezonden Vakministerie: VROM/V&W Trekker: VROM/V&W   
Brainport Eindhoven Zuidoost Brabant:     
A). Ruimtelijke kwaliteit, vestigings,- woon- en leefklimaat Standpunt ontwikkelingsprogramma Groene Woud, dat door de provincies is afgerond; Stand van zaken: juli 2005 is het uitvoeringscontract met de provincie gesloten. In 2006 wordt het rijkstoetsingskader vastgesteld en neemt het rijk een standpunt in over het uitvoeringsprogramma. Voor 2007–2013 zullen in kader van ILG nieuwe afspraken worden gemaakt. Vakministerie: LNV Trekker: LNV XIV Behoud en ontwikkeling van een waardevol en kwalitatief aantrekkelijk landschap, dat toegankelijk is voor recreanten. 45.1 mln (ontwikkeling) (2) 6.8 mln (cultuurhistorie) (2)
B). Groene Woud Specificatie van stimulansen en cofinanciering voor investeringen en beheerskosten uit het ILG en/of Programma Beheer/Groene Diensten. Stand van zaken: Het groene Woud is aangemerkt als proeftuin.De provincie stelt op dit moment een plan van aanpak op. Discussiepunt vormt de toepasbaarheid van regelingen (EU-proof).Vakministerie : LNV XIV  2 miljoen
C). Groenstructuur Rijksbesluit over inzet van rijksmiddelen ter verbetering van de recreatieve groenstructuur; Stand van zaken: is gebeurd     
D). GIOS Eindhoven-Helmond Voorjaar 2005 convenanten tussen rijk en Eindhoven-Helmond in kader van GSB/MOP. Stand van zaken: convenanten zijn afgesloten Vakministerie: LNV, VROM Trekker: LNV  Behoud en ontwikkeling van een kwalitatief aantrekkelijk landschap, dat toegankelijk is voor recreanten. 
Knooppunt Venlo      
A). Klavertje 4: Greenport/Trade Port Venlo Herijking van huidig financieel instrumentarium in het kader van convenant Glastuinbouw en Milieu; Stand van zaken: beoogd wordt in juni 2006 met de provincies en de tuinbouwsector afspraken te maken over de uitwerking van Greenport Nederland, waaronder Venlo.Herijking van de inzet van het instrumentarium maakt daarvan deel uit. Vakministerie: LNV Trekker: LNV XIV Een toekomstgerichte en concurrerende landbouw als economische drager in (agrarische productieruimte van) het landelijk gebied  
 In 2005 uitvoeringsgerichte plannen Klavertje 4; Stand van zaken: in ontwikkeling. Er wordt een verkenning uitgevoerd over de eventuele inzet van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf; eind 2006 zal een go/no go besluit hierover genomen worden.Vakministerie: LNV Trekker: provincie/Venlo    
 In 2005 rijksbesluit over subsidie-aanvraag voor Barge-terminal; Stand van zaken: subsidie is door V&W in 2005 toegekend.Vakministerie: V&W Trekker: gemeente    
 Vòòr 2007 Rijksbesluit over TOPPER-geld voor herstructurering Venlo Trade Port. Stand van zaken: nog niet gebeurd, nog geen subsidieaanvraag Vakministerie: EZ Trekker: gemeente XIII3 20 mln (1)
B). Bereikbaarheid Het rijk neemt een tracébesluit over Rijksweg 74 en het project gaat van planstudie naar uitvoering. Stand van zaken: Ontwerp Tracébesluit is genomen. Rijk onderzoekt thans de luchtkwaliteitsaspecten t.b.v. het in de 2e helft van 2006 te nemen Tracébesluit Vakministerie: V&W Trekker: V&W HXII, IF div € 932 miljoen voor projecten A74 Venlo, A73 Venlo Maasbracht, Oosttangent Roermond en de N68

(1) EZ heeft een regeling voor herstructurering bedrijventerreinen: Topper. Looptijd is 5 jaar en heeft jaarlijks een budget van 20 mln. Middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor grote herstructureringsopgaven. Max uitkering per project is 2,5 mln. De regeling financiert een deel van het exploitatietekort.

(2) Deze bedragen zijn ontleend aan het vastgestelde Meerjarenprogramma II (AVP) voor 2007–2013; betreft alle Nationale Landschappen samen. De kosten en rijksbijdrage worden per Nationaal Landschap bepaald op basis van uitvoeringsprogramma.