Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9.5 Moties en toezeggingen

Overzicht Moties en toezeggingen

(Stand van zaken augustus 2006)


1. Toezeggingen sinds september 2005


2. Moties sinds september 2005


3. Nog openstaande moties (betreft dus moties van voor het parlementaire jaar 2005–2006)


4. Nog openstaande toezeggingen (betreft dus toezeggingen van voor het parlementaire jaar 2005–2006)

1. Toezeggingen sinds september 2005

OverlegDatum Omschrijving Stand van zaken
AO Actieplan Nieuw Ondernemerschap01–09–05 Mogelijkheid om de Chinese taal te leren verbeteren in Nederland. De staatssecretaris van EZ gaat mogelijkheden na bij de Staatssecretaris van OCW. EZ heeft hierover contact gehad met OCW. Het is op dit moment mogelijk om Chinees aan te bieden in de onderbouw. De nieuwe wetgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2006 in werking treedt vergroot deze mogelijkheden
    
  Tijdspad met acties/doelen opstellen rond etnisch ondernemerschap. Wordt meegenomen in vervolgrapportage Ondernemerschapsbrief (september 2005). De voortgangsrapportage Ondernemerschapsbrief is aan de Tweede Kamer gezonden op 20 oktober 2005 (2005–2006 30300 XIII, nr.11)
    
  Nieuwe monitor etnisch ondernemerschap gaat medio 2006 naar de Kamer. De Monitor wordt in het najaar van 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de monitor wordt meteen over de voortgang van de acties gerapporteerd.
    
Plenair debat Rijksoctrooiwet 14–09–05 Toezenden NIPO-onderzoek innovatieve MKB-ers aan de Kamer Aan verzoek is gevolg gegeven middels de brief van 4 oktober 2005 (2005–2006, 29 874 (R 1777), nr. 16)
    
  ACTAL om oordeel vragen over Vertalingenprotocol. Aan verzoek is gevolg gegeven middels de brief van 4 oktober 2005 (2005–2006, 29 874 (R 1777), nr. 16)
    
    
  Toezenden vergelijking hoogte instandhoudingtaksen verschillende EU-landen. Aan verzoek is gevolg gegeven middels de brief van 4 oktober 2005 (2005–2006, 29 874 (R 1777), nr. 16)
    
  Uitzoeken of de het mogelijk is de voordelen van ratificatie van het Vertalingenprotocol alleen te laten gelden voor landen die ratificeren. Aan verzoek is gevolg gegeven middels de brief van 4 oktober 2005 (2005–2006, 29 874 (R 1777), nr. 16)
    
AO REACH 15–09–05 Er komt een brief met een beschrijving van de ontwikkelingen in het Europees Parlement rond de behandeling van het REACH-voorstel; Is naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie Kamerstuk 21 501–08 nrs. 211 t/m 214
  In de genoemde brief wordt tevens ingegaan op het thema «verplicht delen van informatie» Is naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie Kamerstuk 21 501–08 nrs. 211 t/m 214
    
  Er komt aan het eind van het REACH-traject een finale appreciatie van het kabinet over het slotresultaat van de REACH-onderhandelingen. Daar zal speciale aandacht worden besteed aan de consequenties voor het MKB. Op verzoek van de VVD zal ook ACTAL hierbij betrokken worden. Is naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie Kamerstuk 21 501–08 nrs. 211 t/m 214
    
  Op aandrang van de VVD zal ook het Innovatie Platform over REACH geïnformeerd worden. Dit met als oogmerk dat de leden van het IP zich zouden kunnen uitspreken over de vraag of dit soort regelgeving al of niet goed is voor de innovatie-inspanningen van het bedrijfsleven. Vanwege de complexe materie en gebrek aan tijd heeft het IP zich nog niet bezig gehouden met de innovatieve kansen van REACH. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat regelgeving á la REACH een genuanceerd beeld te zien geeft als het om innovatie van bedrijven gaan ten koste van innovatie-inspanningen; anderzijds kan de toegenomen kennis bij bedrijven over eigenschappen en risico’s van stoffen leiden tot nieuwe kansen voor innovatieve toepassingen van chemische stoffen.
    
VAO over de OPTA ontwerpbesluiten 13–09–05Resultaten NMA onderzoek voor 1 okt. aan de Kamer zenden.Resultaten NMA onderzoek zijn op 29 september 2005 als bijlage bij kamerbrief Kabelmarkt verzonden. (27 088, nr 46)
    
  OPTA ontwerpbesluiten besluiten deze maand naar Brussel zenden. OPTA heeft de ontwerpbesluiten 13/9/2005 naar de Europese Commissie gestuurd. De reactie van de EC op de ontwerpbesluiten is door de minister van EZ op 27/9/2005 naar de Kamer gezonden in kamerbrief 27 088 nr 47.
    
  Samen met Staatssecretaris OCW overleg plegen met de sector over doorgifte lokale radio en TV en het eventueel nemen van maatregelen. Overleg heeft plaatsgevonden. Gerapporteerd in brief Digitale Radio 27/10/2005 24 095 nr 189.
    
  Brief half oktober uiterlijk over tijdpad etc.Toezegging gedaan in kamerbrief van 11/11/2005 (Kamerstuk 30 300 XIII, nr 41.
    
AO Energierapport 08–09–05 Brief met beantwoording openstaande vragen. Brief is verstuurd naar de Kamer (Kamerstuk 29 023, 17)
    
  Update energierapport voor 10 oktober Brief is verstuurd naar de Kamer (Tweede Kamer 29 575, 12)
    
AO energie-intensieve bedrijven PM brief voor 10 oktober met eventueel te nemen maatregelen. Brief is verstuurd naar de Kamer (Tweede Kamer 30 300 XIII, 8)
AO Nozema 29–09–05bezien of er vertrouwelijk overleg met Kamer kan plaatsvinden over veiling NOZEMA. Bevestiging dat vertrouwelijk overleg kon plaatsvinden is gedaan in brief van de minister van EZ aan de Kamer van 3/10/2005.
    
AO over de dienstenrichtlijn 29–09–05 Bezien – in overleg met SZW – of de handhaving rond ZZP’ers voldoet. Brief is uitgegaan november 2005
    
AO Herijking 06–10–05 Voor begrotingsbehandeling schriftelijk berichten over verschil in structurele middelen op EZ-begroting tussen 2003 en 2006, met speciale aandacht voor hoogte van onze subsidie-uitgaven en EZ-dekking voor vpb-verlaging. Is verstuurd ()
    
  Hoe zijn de 1,3% verkrijgingkosten van subsidies opgebouwd. Is beantwoord gelijktijdig met de antwoorden op de schriftelijke vragen bij het Begrotingsonderzoek. (2005–2006, 30300 XIII, nr. 14)
    
  Nadere informatie over de digitale drempel voor het MKB. Is beantwoord gelijktijdig met de antwoorden op de schriftelijke vragen bij het Begrotingsonderzoek. (2005–2006 30300 XIII, nr. 14)
    
  Nadere informatie over besteden innovatievouchers bij het MBO. Is beantwoord gelijktijdig met de antwoorden op de schriftelijke vragen bij het Begrotingsonderzoek. (2005–2006 30300 XIII, nr. 14)
    
Interpellatiedebat CO2-emissierechten 11–10–05Opdracht geven aan de DTe om nader onderzoek te doen naar windfall profits en de Kamer hierover binnen 3 maanden berichten. De studie is op 21 maart 2006 aan de Kamer gezonden (2005–2006 28 982, nr. 52).
    
  Nadere analyse (WJZ) van gebruik artikel 95B elektricteitswet voor aanpak windfall profits. Brief is verstuurd naar de Kamer (Kamerstuk, 28 982, 46)
    
  De Minister van EZ zal de problematiek van de windfall profits aan de orde stellen in de Europese Energie Raad. De energieministers van de Noordwest Europese energie markt hebben het probleem in de ochtend van 1 december jl. en op 6 februari jl. besproken. De Duitse collega heeft de zorg namens de ministers in de Energie Raad aangekaart.
    
  Brief met voortgang over deze en eventueel andere acties naar Kamer voor 1 november. Brief is verstuurd naar de Kamer (Kamerstuk, 28 982, 46)
    
AO Nationaal Hervormingsprogramma 12–10–05 Rapportage wordt formeel door de 4 betrokken bewindslieden naar EU gestuurd. Verstuurd aan de Europese Commissie op 15/10/2005
    
AO Energierapport12–10–05 Toezending rapport Ecofys aan Kamer. EnergieNed heeft dit naar de Kamer gestuurd.
    
  PvdA-voorstellen voor energiebesparing toesturen aan ECN met verzoek om doorrekening.Voorstellen zijn verstuurd naar het ECN en MNP. Optiedocument is door VROM (mede namens de minister van EZ) aan de Kamer aangeboden. (kamerstuk nr. 28 240, nr. 42)
    
  Wanneer gereed, Optiedocument over mogelijkheden 2% energiebesparing naar Kamer sturen. Is maart door de Staatssecretaris van VROM naar de Kamer verstuurd. (28 240, nr. 42)
    
AO Energie-intensieve industrie 13–10–05Voortgangsrapportage uiterlijk 31 oktober naar Kamer sturen en betrekken bij begrotingsbehandeling. Brief is naar de Kamer gestuurd. (Kamerstuk 30 300 XIII, nr. 42)
    
Plenair debat over de OPTA 13–10–05 Kamer nader berichten over selectiewijze van dossiers voor OPTA-evaluatie. Toezegging gestand gedaan in kamerbrief van 11/11/2005 30 300 XIII nr 41.
    
  Kamer nader berichten over prestatie-indicatoren voor OPTA. Toezegging gestand gedaan in kamerbrief van 11/11/2005 30 300 XIII nr 41.
    
  Voor begrotingsbehandeling overzicht van de ontwikkeling in de indirecte kosten van de OPTA naar de Kamer sturen, inclusief een oordeel over de efficiency van de OPTA.Toezegging gestand gedaan in kamerbrief van 11/11/2005 30 300 XIII nr 41.
    
  Procedure/tijdpad inzake opstellen beleidsregels, OPTA-besluiten, goedkeuring EU, opstellen kostentoerekeningsysteem etc., zoals mondeling uiteen gezet door de Minister van EZ, naar de Kamer sturen. Toezegging gestand gedaan in kamerbrief van 11/11/2005 30 300 XIII nr 41.
    
AO ROM’s27–10–05 Bezien wordt of het overgangsjaar voor de beleidslijn gesteld kan worden op 2010 (= hetzelfde als Pieken in de Delta). Vanwege financiële rapportageverplichtingen staat dit nu op 2009. De staatsecretaris overlegt dit met de minister van Financiën.EZ heeft hierover met het Ministerie van Financiën contact gehad. Dit blijkt niet mogelijk te zijn.
    
  Voorjaar 2006 rapporteert de Staatssecretaris aan de Kamer over de afspraken met de provincies over afroming vermogens ROM’s, bekostiging apparaatskosten (subsidiëring) en dividenduitkering. De Kamer verzocht geen onomkeerbare beslissingen te nemen tot aan deze rapportage. Er wordt nog overlegd met de provincies en de ROM’s. De Tweede Kamer wordt zo snel mogelijk geïnformeerd.
    
EZ begrotingsbehandeling & VAO herijking 03–11–05 Onderzoeken wat er aan bagatelverruiming mogelijk is zonder dat er feitelijke juridische maatregelen hoeven te worden genomen. Daarbij meenemen ervaringen in België en Duitsland. Vóór debat over mededingingswet gaat een notitie over mededinging naar de Kamer. Daarin wordt e.e.a. meegenomen.
    
  Schriftelijk beantwoording vragen van Dhr. Aptroot over kenniswijk Vragen zijn beantwoord december 2005. Tevens zijn aanvullende vragen van Dhr. Aptroot over dit onderwerp beantwoord.
    
  Plan over rol overheid als launching customer voor 1 mei 2006 naar de Kamer De Tweede Kamer heeft hier op 14 juni 2006 een brief over ontvangen (2005–2006 27 406, nr. 87).
    
  Bij komende evaluatie van de pilots met innovatievouchers bezien of aspect marketing daarin voldoende geborgd is. Marketing zal apart in de evaluatie worden meegenomen
    
  Schriftelijke reactie op motie Van den Brink over het uitkeerbaar maken zelfstandigenaftrek. Een reactie op de motie is op 7 november 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 30 300 XIII, nr. 46)
    
  Zodra er helderheid is over uitstootplafond industrie na 2008 zal de Kamer worden geïnformeerd.Brief over het Nationale Allocatieplan is 28 juni naar de Kamer gestuurd.
    
  Na gereedkomen SER MLT advies komt het Kabinet z.s.m. een kabinetsreactie en neemt daarin expliciet het punt van het ontslagrecht mee Onderhanden en zal zsm plaatsvinden.
    
  Brief aan de Tweede Kamer n.a.v. reactie EC op OPTA ontwerpbesluiten Brief is 14 november 2005 naar de Kamer gestuurd. (kamerstuk 27 088, nr. 47) Tevens is in februari 2006 het definitieve akkoord van de EC met de OPTA naar de Kamer gestuurd. (kamerstuk 27 088, nr 48)
    
  Evaluatie Tante Agaath regeling en de Kabinetsreactie voor eind 2005 naar de Kamer Aangeboden aan de Kamer d.d. 7 december. Zie Kamerstuk 30 300 XIII nr. 57
    
  Sector voor sector aangeven wat het level playing field is in voortgangsrapportage Industriebrief. Deze analyse wordt in combinatie met de voortgang van de Industriebrief voor de begrotingsbehandeling 2007 naar de Tweede Kamer gestuurd.
    
  Voor 1 mei 2006 reactie op motie Van Aartsen over vergunningen De reactie op deze motie is op 28 april 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 29 515, nr. 140).
    
Overleg in Eerste Kamer over REACH 08–11–05 De bewindslieden zullen schriftelijk ingaan op de gevolgen van REACH voor de Nederlandse wetgeving. Ook zal schriftelijk worden ingegaan op de monitoring en handhaving van de doelstellingen van REACH (EK: relatie beleid – uitvoering). De Eerste Kamer is schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop de NL-wetgeving wordt aangepast aan de REACH-verordening. De brief hierover aan de Tweede Kamer van 2 mei 2005 is samen met andere brieven eind 2005 naar de Eerste Kamer gezonden. Het wetsontwerp is in juni 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden.
    
   De Tweede en Eerste Kamer zullen medio september 2006 per brief worden geïnformeerd over de voortgang van het onderhandelingsproces in Brussel en over de implementatie in Nederland, inclusief over de voorlichting naar het bedrijfsleven.
    
AO WTO 09–11–05 In een bijlage bij de WTO-instructie zal ingegaan worden op de vier moties-Douma (VAO 28 juni jl.). Ook zal (in een aparte brief) worden ingegaan op de zgn. «special products» (landbouwproducten waarvoor ontwikkelingslanden een bijzonder markttoegangsregime toe kunnen passen). Zie TK-brief 25 074 nr.105 van 21 november 2005
    
AO MEP 09–11–05 Brief over nut, noodzaak, kansen en mogelijkheden van CO2-opslag. (Hierbij ook relatie met Kyoto betrekken). Brief is in april verstuurd (Kamerstuk 28 240 nr. 43)
    
  Nadere informatie over regeling kleinschalige biomassa (uiterlijk 14/11 eind van de dag naar Kamer) Brief is verstuurd.Kamerstuk (28 665, nr. 60)
    
  Brief met opvatting over reactie van de verzamelde milieuorganisaties inzake wind op zee. Gaat ook om de vraag hoe nu verder met de vergunningverlening; wanneer gaan we door, etc. Timing: rond Sinterklaas Brief is in februari 2006 naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 29 575, nr. 13)
    
AO Kamers van Koophandel 17–11–05 De Kamer ontvangt het onderzoek naar regiostimulering door de Kamer van Koophandel in het voorjaar 2006. Het onderzoek naar regiostimulering wordt voor de verkiezingen naar de Tweede Kamer gestuurd.
    
 17–11–05Voor de zomer komt de voortgangsbrief aanpassing Wet Kamer van Koophandel. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd op 22 mei (2005–2006, 30 217, nr. 5).
    
AO Publiek ondernemerschap23–11–05 De herziening van de Mededingingswet, incl. regels voor markt en overheid, wordt rond de jaarwisseling aan de Raad van State gestuurd. Wetsvoorstel is 17/2 in MR geweest. Daarna is het aan de Raad van State gezonden.
    
AO CO2 emissierechten23–11–05 CO2 emissierechten agenderen in VTE Raad en Raad Concurrentievermogen. Kamer tijdens AO VTE Raad informeren over inzet en strategie. NB op verzoek SP zal er op 30/11 een VAO CO2 emissierechten zijn. E.e.a. is in gang gezet. De Kamer is mondeling geïnformeerd.
    
AO Raad Concurrentievermogen 24–11–05Brief met stand van zaken Dienstenrichtlijn met specifieke aandacht voor water Brief is 19 april 2006 naar de Kamer verstuurd (Kamerstuk 21 501–30, nr. 137).
    
  Na eerste lezing EP over Dienstenrichtlijn brief aan de Kamer met de uitkomsten. De Kamer is op 2 maart 2006 schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van de eerste lezing van het EP inzake de dienstenrichtlijn op 16/2/2006 (geannoteerde agenda RvC 13 maart, Kamerstuk 21 501–30, nr. 131).
    
  Brief over welke EU onderzoeksprogramma’s er allemaal bestaan, wat voor onderzoek daaruit wordt gefinancierd en de onderlinge verbanden tussen de programma’s. Brief is 7 maart 2006 naar de Kamer verstuurd (Kamerstuk 21 501–30, nr. 132). Tevens heeft op verzoek van de Kamer in juni jl. een technische briefing over KP7 plaatsgevonden, waarin dit vraagstuk ook is meegenomen.
    
Vragenuurtje Haaksbergen  De minister van EZ a.i. geeft aan de overwegend technische vragen te zullen beantwoorden in een gezamenlijke brief van EZ en BZK, waarin zal worden uiteengezet (i) wat er is gebeurd, (ii) wat in de nasleep is misgegaan, (iii), en welke lessen uit het voorval zijn te trekken. In deze brief zal worden ingegaan op zowel het kabelnetwerk, de telecommunicatie, als de noodvoorzieningen. Tevens zal hij ingaan op de vraag of het N-1 principe per mast geldt (zoals Hessels aangaf) of voor het netwerk als geheel. De gevraagde brief is verstuurd naar de Kamer (Kamerstuk 29 023, nr. 20).
    
VAO WTO 30–11–05 Een concept motie van Dhr. De Haan verzocht de regering via PUM mensen met kennis van en kwaliteiten betreffender onderhandelen en implementeren van multilaterale handelsovereenkomsten te faciliteren zodat zij hun kennis en ervaring ten dienste kunnen stellen van de ontwikkelingslanden. De Staatssecretaris heeft in reactie hierop toegezegd PUM te stimuleren dit op te pakken. Motie is daarop ingetrokken. Met PUM is contact opgenomen. PUM heeft zich bereid getoond desgevraagd expertise te leveren voor zover PUM over de gewenste expertise beschikt/kan beschikken en de verzoeken kunnen worden ingepast in hun budgetten.
    
AO VTE Raad  Minister zegt toe dat hij in EU-kader zal aandringen op het zo snel mogelijk veilen van de verhandelbare emissierechten Proces rond aanpak windfall profits in Europees verband loopt. De Kamer is o.a. bij het aanbieden van de DTE studie nader geïnformeerd. (kamernr. 28 982, nr 52
    
AO Milieuraad 01–12–06 Een mogelijk 2e compromisvoorstel van het Britse Voorzitterschap voor REACH (voor de RvC van 13–12) zo snel mogelijk met appreciatie aan de Kamer doen toekomen. De staatsssecretaris van EZ heeft daarbij duidelijk gemaakt, dat een dergelijk voorstel wellicht pas heel laat voor de RvC binnen kan komen (b.w.v.s. de 12e of de 13 zelf). De Kamer had hiervoor begrip. Op 13 december is hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006, 21 501–08, nr. 214)
    
  De Staatssecretaris deed de toezegging, dat als ACTAL toch nog een reactie geeft op het SIRE-onderzoek naar de administratieve lasten van het (1e) compromisvoorstel van het Britse Voorzitterschap voor REACH, dit aan de Kamer te zenden De bovenstaande december-brief is voorgelegd aan ACTAL. Die had geen opmerkingen.
    
Spoedoverleg NOZEMA 08–12–05 Atsma heeft verzocht om een reactie van de Minister op de brief van KPN, waarin KPN aangeeft om op verzoek van de publieke omroep mee te willen werken aan laagdrempelige landelijke dekking van digitale ethertelevisie (in ruil voor beschikbaarstelling frequentieruimte door EZ). De minister van EZ heeft de kamer per brief geïnformeerd op 20 december 2005 (24 095 nr 194)
    
Vragenuurtje gasnet 20–12–2005 Brief met beoordeling van het ECN-rapport dat ons gasnet lijdt onder extra aanbod Duits gas vanwege lage transporttarieven. In de brief zou ook aandacht moeten worden besteed aan: a. Juridische strand van zaken (rechtzaak GTS-DTe); b. Wetsgeschiedenis, incl amendering door het lid Hessels; c. Eventuele investeringen in het gasnet; d. Compensatie voor hogere transporttarieven e. Rol DTe en rol Minister van EZ. ECN-rapport is samen met het DTe onderzoek aangeboden aan de kamer onder Kamerstuk nr. 28 982, nr 52. en veel vragen worden bantwoord in de kamerbrief 29 023, nr 28. GTS en DTe zijn in gesprek. Jepma-rapportage gaat in oktober naar de kamer zodra hier meer nieuws over is (uiterlijk na het kamerreces)
    
Spoed AO Grootverbruikers 20–12–2005 Brief over prijsverschillen en level-playing field in de EU. Bij prijsverschillen ook aangeven dat e.e.a. lastig is te duiden vanwege verschillen in grondstoffen voor electriciteitsopwekking, contractduur, etc. De Kamer is hierover kort na het zomerreces geïnformeerd.
    
  Voortgang bij aanpak windfall profits (CO2-emissierechten) betrekken bij problematiek grootverbruikers Aanpak windfall profits loopt in Europees verband (o.a. via overleg met de Europese Commissie, in de VTE-raad en tussen de Energie-ministers van de Noordwest-Europese energiemarkt).
    
  Eind januari Kamer rapporteren over uitkomsten van het werk Van Duyne. Een brief inzake de voortgang is verstuurd naar de Kamer, (Kamerstuk 30 300 XIII, 72). Na het zomerreces is de Kamer verder geïnformeerd over het proces.
    
  Rapportage over voortgang Noord-West Europese energiemarkt opstellen en aan Kamer sturen. Is aan de kamer gezonden op 19 juni (Kamerstuk 30 300 XIII, nr 89
    
Afsluiten van mensen van energie 31–01–06Met SZW samen de de procedures rond schuldhulpverlening bezien (toezegging aan Crone/PvdA) en SZW attenderen op de problematiek van lange wachtlijsten De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd.
    
  Bezien of procedures in formele regeling moeten worden vastgelegd De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd.
    
  Elektriciteitsbedrijven vragen of we hier systeem als in België met slimme meters kunnen invoerenBrief is 10 feb naar de kamer gestuurd (Kamerstuk 28 982, nr 51)
    
  Kamer informeren over manier waarop bedrijven regels toepassen De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd.
    
AO Digitale radio 08–02–06 Notitie over concurrentie op en tussen telecominfrastructuren voor de zomer naar de Kamer.Wordt in oktober aan de kamer gestuurd
    
  Nadere brief met gedetailleerde beantwoording van de vragen. Brief is aan de kamer gestuurd (Kamerstuk 24 095, 201)
    
  Op verzoek van de SP een brief over de beschikbaarheid van digitale frequenties voor regionale en lokale omroep OCW heeft deze brief uit gedaan mede namens EZ, Kamerstuk: 24 095, nr 201
    
AO Industriebrief09–02–06 Brief met regelgeving die onlangs is afgeschaft. Op verzoek PvdA ook nieuwe regelgeving melden. Dit is meegenomen in de voortgangsrapportage Administratieve Lasten die de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken op 14 april naar de Tweede Kamer hebben gestuurd (2005–2006 29 515, nr. 135).
    
  Tweewekelijkse brief aan de Kamer over voortgang Van Duyne. Zie onder andere de brief d.d. 28/2 (Kamerstuk 30 300 XIII, nr. 72). Daarnaast is Kamer verscheidene keren mondeling geinformeerd. Niet altijd was er nieuws te melden.
    
  Voor 8 maart een brief over vragen Kortenhorst inzake luchtvaartbrief naar de Kamer.Is mondeling toegelicht tijdens het AO Lucht- en Ruimtevaart op 29 maart 2006.
    
  Eind april brief over de voortgang van de Noord-West Europese energiemarkt naar de Kamer. Brief hierover is aan de kamer gezonden (Kamerstuk 30 300 XIII, 89)
    
  Voor 1 april brief met de onderzoeksuitkomsten over nationale koppenproblematiek naar de Kamer. De brief hierover is op 22 mei naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 29 515, nr. 143).
    
AO Cultuur & Economie 09–02–06 Minister zoekt 150 000 euro voor initiatief Dittrich inzake popmuziek.Onderhanden.
    
Wetgevingsoverleg Splitsingswet 13–02–06Op korte termijn, drie à vier weken, komt een externe validatie van de kosten en baten ten gevolge van wetgeving, ook van de CBL’s en de nadere uitwerking van wat de werkgelegenheidseffecten zijn van het al dan niet splitsen Het rapport van de validatiecommissie o.l.v. Dhr. Kist is op 20 maart aan de Kamer aangeboden (Kamerstuk 30 212, nr. 17H)
    
  Een notitie over welke commerciële activiteiten geoorloofd zijn voor de netwerkbedrijven Is 20 maart aan de kamer aangeboden (Kamerstuk 30 212, nr 17H)
    
  Er komt een nota van wijziging Is 20 maart aan de kamer aangeboden (Kamerstuk 30 212, nr 18)
    
  In mei komt de minister met nadere berichten over de studies van de marktwerking in de groothandelsmarkt Najaar 2006 volgt de gevraagde informatie
    
AO WTO 16–02–06 Vanwege tijdgebrek zullen niet beantwoorde vragen schriftelijk worden afgedaan Zie brief aan de Kamer met nummer 25 074 nr. 122 dd. 28–02–2006
    
  Vraag Dezentjé Hamming inzake invoerrechten op LCD schermen, zal in een aparte brief worden beantwoord. Zie brief aan de Kamer met nummer 25 074 nr. 123 dd. 03–03–2006
    
  In maart volgt een algemene brief over de voortgang in de onderhandelingen aan de Kamer. Daarin moet ook specifiek aandacht worden besteed aan de activiteiten van MinOS inzake toezeggingen Aid for Trade. Zie brief aan de Kamer met nummer 25 074 nr. 121 dd. 13–02–2006
    
Vervolg AO Industriebrief 16–02–06 In april ontvangt de Kamer een brief over administratieve lasten, inclusief de voortgang omtrent het 90-puntenplan (Verhagen). Het 90-puntenplan is meegenomen in de voortgangsrapportage Administratieve Lasten die de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken op 14 april naar de Tweede Kamer hebben gestuurd (2005–2006 29 515, nr. 135).
    
  Rond 1 mei ontvangt de Kamer de rapportage over de resultaten van de Task Force Vergunningen. De Staatssecretaris heeft de rapportage op 28 april naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 29 515, nr. 140)
    
  In maart ontvangt de Kamer een brief over vervolgmaatregelen in het kader van de kenniswerkersregeling. De Ministers van Vreemdelingenzaken en Integratie en van Economische Zaken hebben de Tweede Kamer hierover op 31 maart geïnformeerd (2005–2006 30300 XIII, nr. 75).
    
  De minister van Economische Zaken rapporteert nog dit jaar over het beperken van de administratieve lasten die samenhangen met het verkrijgen van erkenning voor MBO leer- en stageplaatsen De Staatssecretaris van OCW heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd op 2 juni (2005–2006 27 451, nr. 240)
    
  De Kamer wordt ruim vóór het AO over durfkapitaal geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering is of wordt gegeven aan de motie Aptroot (begrotingsbehandeling 2005) inzake de BBMKB. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd op 2 maart (2005–2006 30 300 XIII, nr. 73).
    
  De ontwerptekst van de sectoranalyse in het kader van de voortgangsrapportage industriebeleid wordt aan de industrie voorgelegd alvorens deze naar de Kamer wordt gestuurd. Dit wordt meegenomen in de voortgangsrapportage over de Industriebrief die voor de begrotingsbehandeling 2007 naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden.
    
AO durfkapitaal 08–03–06 In juni brief aan de Kamer met nadere analyse van de durfkapitaalregeling (incl. mogelijkheid om de faciliteit op te rekken en inzet voor Alternext), relatie met box 2.De Minister van Financiën zal de Tweede Kamer hierover voor Prinsjesdag informeren.
    
Vertrouwelijk AO energie intensieve industrie 09–03–06 Eind april brief aan de Kamer met uitgebreide beschrijving van het werk van de heer Van Duyne met alle onderzochte opties (incl. bouw kerncentrale). De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd
    
AO Raad Concurrentievermogen (9 maart) 09–03–06 Ruim voor volgende AO brief aan de Kamer over het EP-akkoord dienstenrichtlijn en de verschillen met het Nederlands standpunt. Hierin aandacht voor welke diensten nu buitend de regeling vallen (CDA met speciale aandacht voor diensten als geldtransport en gerechtsdeurwaarders (SP), het materiële verschil tussen land van oorsprongbeginsel en het vrije dienstverleningsprincipe (o.a. CDA). (Nieuwe Commissie voorstel hoeft in deze brief niet te worden verwerkt, vanwege de vermoedelijk late beschikbaarheid van het Commissie voorstel) Brief is 7 april 2006 naar de Kamer verstuurd (Kamerstuk 21 501–30, nr. 135).
    
  Brief over houdbaarheid van DAB. EZ moet dit toetsen bij Commissie en Hof. Water is in dit verband een geschikt voorbeeld.Brief is 19 april 2006 naar de Kamer verstuurd (Kamerstuk 21 501–30, nr. 137).
    
AO VTE-Raad 09–03–06 Voor 20 maart een brief aan de Kamer over betekenis van splitsen energiebedrijven in het licht van de huidige ontwikkelingen op de Europese energiemarkt (fusies, etc). Is meegenomen in nota n.a.v. verslag splitsingswet (Kamerstuk 30 212, nr 19)
    
  Eind april een brief over stand van zaken EPBD naar de Kamer Deze brief is door VROM verzonden (Kamerstuk 28 325, nr 38)
    
  Voor AO over de Europese Top (22 maart) verslag over de extra VTE-Raad naar de Kamer. Is aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstuk nr. 21 501–33, nr 95)
    
  Minister zegt toe dat hij in EU-kader zal aandringen op het zo snel mogelijk veilen van de verhandelbare emissierechten Is 21 maart aan de kamer gezonden (Kamerstuk 28 982, nr 52)
    
AO Innovatie30–03–06 Brief met stand van zaken uitvoering motie Cörüz inzake digitale visumverstrekking (30 300 VI nr. 43). De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft de motie beantwoord in een brief aan de Tweede Kamer op 22 mei (2005–2006 30573, nr.1).
    
  Voor de zomer 2006 worden 3000 snuffelvouchers en 3000 vouchers met eigen bijdrage uitgegeven. De voucherregeling met 3000 grote en 3000 kleine vouchers is inmiddels opengesteld.
    
  Voor de zomer 2006 een brief aan de Kamer over de uitvoering van de motie Dittrich inzake launching customer De Tweede Kamer heeft hierover op 14 juni 2006 een brief over ontvangen (2005–2006 27 406, nr. 87).
    
AO Digitale radio 30–03–06Voorstel om in 2006 te starten met de uitgifte van TDAB-frequenties is door de minister ingetrokken. De minister van EZ heeft toegezegd om in het najaar van 2006 een brief te sturen aan de Kamer over hoe het nu verder gaat met de frequentie-uitgifte TDAB
    
  Brief aan de Kamer inzake de digitale doorgifte van regionale omroepen (n.a.v. brief van de ROOS). Is verstuurd 9 mei Kamerstuk 24 095, nr. 201
    
  Brief over de mogelijkheid van de digitalisering van de middengolf (n.a.v. vraag D66). Is verstuurd 9 mei (kamerstuk 24 095, nr. 201)
    
Mondelinge vragen Nedcar 04–04–06De Minister van EZ heeft een brief aan de Kamer toegezegd met een sterkte-zwakte analyse van de regio rondom Born, waarbij naast de automobielindustrie ook de medische-technologiesector en de dienstensector wordt betrokken. Minister wil de brief ruim voor 22 april aan de Kamer sturen. De Minister heeft hierover op 21 april een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006, 30 300 XIII, nr. 80)
    
Debat EK over Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom11–04–06 Brief van de Staatssecretaris waarin art. 1.7 van het Verdrag wordt uitgelegd en waarin de toezegging (aanbod) van de Staatssecretaris zal worden toegelicht voor een in de desbetreffende goedkeuringswet te regelen instemmingsrecht voor de Staten-Generaal (apart wetsvoorstel, geen novelle) De Staatssecretaris heeft hierover op 20 april een brief gestuurd naar de Eerste Kamer (EK 2005–2006 30403, C).
    
VAO Wapenexport 11–04–06Onderzoek naar extraterritoriale toepassing van de In- en uitvoerbesluit op Nederlanders in het buitenland: vergelijking met andere Lidstaten. Dit vóór 15 juni. 5 juli is deze brief naar de Kamer verstuurd (TK-nr nog niet bekend)
    
  Informeren Kamer over ruimte landenplafond exportkredietverzekering Indonesië (toch nog ruimte door «swappen» enz.). Daarbij wordt de Kamer ook geïnformeerd over de punten van mw. Van Velzen (premieverhoging, uitlatingen Zalm in 2003). De staatssecretaris van EZ heeft deze brief toegezegd «zodra er wat te melden valt». De vraag van de Vaste Commissie EZ van 23 maart om een brief over het landenplafond exportkredietverzekering Indonesië kan dan tevens worden meegenomen.Zie de brief met aankondiging Kamerstuk 22 054 nr.106 dd. 01–05–2006
    
AO RVC 12–04–06 Technische briefing aan de Kamer over KP7 Heeft plaatsgevonden op 27 juni 2006.
    
Woensdag 12 april AO Gasbrief en gasplafond Groningen12–04–06 Voorhang ministeriële regeling inzake TPA Is onderhanden bij de DTe
    
  Nader onderzoek naar effect van regulering in de gasmarkt op het investeringsklimaat. EZ zal hierover contact zoeken met marktpartijen. Het nader onderzoek naar effect regulering in de gasmarkt op het investeringsklimaat loopt. In oktober wordt hier in de brief over onder meer het Jepma-effect nader bij stilgestaan.
    
  Schriftelijk antwoord re-entry (CDA). Schriftelijk antwoord re-entry; is meegenomen bij de verordening gastransport, waarvoor de Gaswet aangepast zal worden. Dit moet nog plenair behandeld worden. Wordt meegnomen bij de behandeling van de veegwet
    
  Schriftelijk antwoord op de flexibiliteitsdienst in relatie tot het Jepma-effect. Brief volgt in oktober 2006
    
  Uitkomst van energietransitie taskforce in mei aan de Kamer sturen. Rapport is naar de Kamer gezonden (9 juni) Kamerstuk nr: 29 023, nr. 27
    
Plenaire behandeling wijziging telecomwet 12–04–06 Nader technisch overleg met de fracties over diverse amendementen voorafgaand aan de 2e termijn Technisch overleg heeft plaatsgevonden
    
Plenaire behandeling Splitsingswet (1e termijn) 13–04–06 In beantwoording tweede termijn (19/4) meenemen: 1. Correspondentie van voormalig Staatssecretaris Vermeend met de IRS inzake CBL’s 2. Precieze uitspraken van Minister in MvT en wetgevingsoverleg inzake financiële risico’s CBL-problematiek. 3. Nadere afbakening activiteiten netbeheerders. 4. (On-) mogelijkheid om n-1 criterium in de wet te verankeren. 5. Wanneer ministeriële regeling afsluitbeleid klaar is en wat daar in zal staan 1. Is meegenomen in 2e termijn Kamer behandeling op 19 april 2006. 2. Is meegenomen in 2e termijn Kamer behandeling op 19 april 2006. 3. Is meegenomen in 2e termijn Kamer behandeling op 19 april 2006. 4. Is meegenomen in 2e termijn Kamer behandeling op 19 april 2006. 5. In de ministriële regeling afsluitbeleid is amendement 25 (privacywetgeving) meegenomen, deze is kort na het reces naar de Kamer gestuurd.
    
Plenaire behandeling Splitsingswet (2e termijn) 19–04–06 Voor de stemmingen op 25/4 een brief aan de Kamer over de eventuele kostenverhoging van splitsing vanwege de Falcon-constructie. Is 24 april verzonden aan de kamer (Kamerstuk 30 212, nr 46)
    
  In de groothandelsbrief een passage opnemen over de bevoegdheden/activiteiten FERC in de VS en eventuele lessen daaruit voor bevoegdheden NMa. De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd.
    
AO WTO 25–04–06 In de volgende Kamerbrief over de WTO wordt een reactie op het Oxfam-rapport en het Britse rapport over de WTO-onderhandelingen meegenomen. Is aan de Tweede Kamer gezonden (TK 25 074 nr. 128 dd. 19–06–2006)
    
  In mei wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang op het WTO-dienstendossier. Is aan de Tweede Kamer gezonden (TK 25 074 nr. 129 dd. 20–06–2006)
    
  Kabinet beraadt zich op de wijze waarop de Kamer vertrouwelijk kan worden geïnformeerd over het GMO-dossier. Is aan de Tweede Kamer gezonden (TK 25 074 nr. 126 dd. 12–05–2006)
    
AO Structuurfondsen 26–04–06 Brief aan de Kamer met totaaloverzicht (verdeling, cofinanciering, etc.) De Tweede Kamer heeft hierover op 16 en 17 mei twee brieven ontvangen (2005–2006 27 813, nrs 13 en 14).
    
AO Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat 27–04–06Onderzoeken of een vergelijking met buitenlandse steden kan worden meegenomen bij de Benchmark Bij de volgende Benchmark die eind 2006 start wordt gekeken of dit aspect kan worden meegenomen.
    
  VNG vragen richtlijn schade ondernemers door openbare werken (opengebroken straat enz.) De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd middels de beantwoording van de Kamervragen van mevr. Smeets (PvdA).
    
  «Veiligheid» expliciet meenemen als wegingsfactor in Benchmark waardering ondernemers Veiligheid wordt sinds 2002 meegenomen als wegingsfactor in de Benchmark.
    
  Notitie Business Improvement Districts voor de zomer naar de Kamer Brief is imiddels verzonden.
    
Vragenuurtje beloning van de heer Boersma van Essent 16–05–06 Brief aan de Raad van Commissarissen van Essent met afschrift aan de Kamer om afkeuring uit te spreken over het achterhouden van informatie over de bonusregeling van de heer Boersma. Er is 13 juni een brief aan de Raad van Commissarissen van Essent gestuurd met nummer ez06000326
    
Plenair debat MEP 18–05–06 Minister zal proberen voor het debat over de Voorjaarsnota (week 24) de kabinetsreactie over het energietransitierapport, incl. een budgettaire paragraaf, naar de Kamer sturen. Transitieactieplan is 13 juni aan de kamer gestuurd: 29 023, nr. 27. Kabinetsreactie is verstuurd op 14 juli (Kamerstuk nr. nog niet bekend).
    
AO Raad Concurrentievermogen 18–05–06 Brief aan de Kamer over doel, criteria en besluitvormingsproces van het Europese Globaliseringsfonds, alsmede de Nederlandse inzet daarbij. Per brief (verslag RvC 29/30 mei, Kamerstuk 21 501–30, nr. 143) is de Kamer verwezen naar relevante brieven van de bewindslieden van SZW en een AO ter zake.
    
  In de geannoteerde agenda gedetailleerd in gaan op wijzigingen in het voorstel voor consumentenkrediet. Toezegging loopt, zodra er nieuws is/wijzigingen te melden zijn zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.
    
AO Metermarkt/Haaksbergen18–05–06 Brief aan de Kamer over afspraken met netbeheerders, leveranciers en afnemers voor de uitrol van de meters (incl. afspraken die zijn gemaakt met commerciële partijen inzake de verkoop van meters). De Kamer is hier kort na het reces over geïnformeerd.
    
  DTe laten uitzoeken of het mogelijk is om de energiebedrijven te verbieden acceptgiro’s te laten versturen en laten nagaan of een vergoeding van één euro per acceptgiro in lijn is met EU-regelgeving. Onder handen. EZ en DTe zijn de relevante wetgeving aan het inventariseren, De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.
    
  Kamerleden informeren wanneer zij kunnen inspreken bij de DTe over de onderscheiden categorieën voor het capaciteitstarief.In september wordt er met DTE overlegd over de mogelijke rol voor de Kamer hierin, de Kamer wordt in oktober geïnformeerd.
    
  Beleidsreactie geven op het DTe-advies om een maximale hersteltijd wettelijk te regelen in geval van stroomstoringen. In oktober wordt de Kamer geïnformeerd.
    
AO Structuurfondsen18–05–06 In de zomer de Kamer informeren over invulling van de steunkaart. Hierbij wordt de Kamerbrief over de beleidsmatige invulling van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 (IPR) uit september 1999 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 200 XIII, nr. 57) betrokken. Er wordt nog overleg gevoerd met de provincies. De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
    
  De Kamer op korte termijn informeren over de huidige en nieuwe aandelen van de regio’s in de structuurfondsen (incl. dus de opbouw rekensom totale som SF in huidige en nieuwe periode). De Tweede Kamer is hierover op 2 juni geïnformeerd.
    
AO administratieve lasten 31–05–06Nogmaals reactie vragen van EIM en ACTAL op doormeten nalevingskosten bestaande wet- en regelgeving Navraag bij het EIM leert dat zij vasthouden aan hun eerdere conclusie dat bestaande nalevingskosten niet objectief te meten zijn.
    
  Lijst «niet te vermijden» statistische verplichtingen opstellen en daarbij aangeven hoe administratieve lasten daar nog vermeden kunnen wordenDe Tweede Kamer wordt hierover voor de begrotingsbehandeling van EZ geïnformeerd.
    
  Flexibilisering BV-recht na de zomer aanbieden aan de Kamer Dit punt is onderhanden bij het Ministerie van Justitie.
    
  Gesprek plannen met Koninklijke Horeca NL met Staatssecretaris Van Geel en Ministers Dekker en Hoogervorst Er is inmiddels een gesprek ingepland met Horeca Nederland.
    
  Na de zomer stand van zaken brouwerijen schetsen.Onderhanden.
    
  Afschrift aan Kamer zenden van antwoord op ABU-brief. Brief is inmiddels verzonden.
    
  Voor 1 juli een brief over één inspectie (motie-Aptroot). Brief is inmiddels verzonden.
    
  Schriftelijke reactie op de tien klachten van EVO en brief van MKB-NL Brief is inmiddels verzonden.
    
  Instructie voor ambtenaren in Brussel om administratieve lasten bij nieuwe richtlijnen te vermijden.Onderhanden.
    
  Punt ERBO-enquetes en KvK’s In 2007 starten pilots om te bezien of een koppeling mogelijk is.
    
AO Kamers van Koophandel 31–05–06 Herziene Wet Kvk’s voor de zomer naar de RvS, daarna naar de Kamer De wet ligt bij de Raad van State.
    
  Wet BBR voor de zomer naar de KamerDe wet is naar de Tweede Kamer gestuurd.
    
  Gesprek Limburgse KvK’s over wens grensoverschrijdende fusie/samenwerking en verslag daarvan naar Kamer zenden. Voor Prinsjesdag wordt een gesprek gepland met de KvK Limburg.
    
Plenaire afhandeling Wet handhaving consumentenbescherming01–06–06 Jaarlijks overleg over omvang en formatie Consumentenautoriteit (brief voor begrotingsbehandeling) De Tweede Kamer heeft een brief ontvangen over de formatie van de Consumentenautoriteit en de resultaten van het strategisch Actie Programma Consumentenbeleid (SAPC) van de afgelopen drie jaar. Een consultatiedocument, dat is bedoeld voor stakeholders en als doel heeft te komen tot de prioritering van 2007, is op 14 september gepresenteerd en wordt spoedig naar de Tweede Kamer verzonden.
    
Plenair debat Zuiderzeelijn 01–06–06 Overzicht geldstromen Rijk naar het Noorden Medio augustus ontvangt de Tweede Kamer hierover een brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat.
    
  Voor 1 oktober 2006 TCI-/CPB-proof transitiepakket Onderhanden.
    
Wetgevingsoverleg jaarverslag 07–06–06 Na de zomer een brief over de faillisementswetgeving. De Minister van Justitie heeft deze brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
    
  Begin september een rapportage over stadsverwarming. De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd.
    
  Rapportage over kritische beschouwing van de prestatie-indicatoren van EZ, tevens inbreng van dit thema in breder kabinetsverband. Invulling gegeven middels onder meer de zogenaamde comply or explain brief d.d. 26 juni 2006. Daarnaast wordt in deze begroting toegezegd (zie de leeswijzer) dat komend najaar alle indicatoren en kengetallen tegen het licht worden gehouden en waar mogelijk herzien.
    
AO Sociale innovatie 14–06–06 VNO-NCW pilot Limburg over werkpools en stages onder de aandacht brengen van de Projectdirectie Leren en Werken. Dit punt is onder de aandacht gebracht van de Projectdirectie Leren en Werken.
    
  Voor Prinsjesdag gezamenlijk overzicht van SZW en EZ over de acties op het gebied van sociale innovatie (incl. vooruitzicht naar de Kamer en incl. rol kennsicentrum). Onderhanden
    
  Brief over stand van zaken Investors in People (met best practices) naar de Kamer.Deze brief wordt in oktober aan de Tweede Kamer gestuurd.
    
AO Klimaat 15–06–06 De Kamer wordt uiterlijk 22 juni 2006 schriftelijk geïnformeerd over de relatie tussen het aansluittarief MEP en opbrengst van het veilen van emissierechtenIngevuld middels de brief d.d. 21 juni 2006, Kamerstuk 28 982, nr. 55
    
  De kabinetsreactie op het rapport van Greenpeace («Increasing the ambition of UE emissions trading») inzake het ontwerp allocatieplan wordt naar de Kamer gestuurd. In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd.
    
  De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over het «DSM-model». In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd.
    
  De Kamer wordt geïnformeerd over het kabinetsbeleid inzake de energiebesparing, waarbij energiebesparing in de bestaande/gebouwde omgeving wordt meegenomen In oktober wordt de Kamer geïnformeerd.
    
  De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitstoot van de verschillende soorten centrales, te weten de poedercentrales, kolenvergassing-centrales en gasgestookte centrales.Ingevuld middels de brief d.d. 21 juni 2006, Kamerstuk 28 982, nr. 55
    
  De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over hoe de overige delen van het Koninkrijk der Nederlanden gecommitteerd zijn aan het Klimaatverdrag en het Kyotoprotocol en wat dit betekent voor de eindbeoordeling van het Kyotoprotocol voor Nederland. De Kamer wordt hierover door VROM geïnformeerd.
    
Plenair Mededingingswet 1e termijn 15–06–06 Na overleg in de MR een brief naar de Kamer over kabinetsstandpunt doorzoeken woningen en gevangenisstraf (n.a.v. amendementen Heemskerk ter zake) Brief is 16 juni 2006 naar de Kamer verstuurd (Kamerstuk 30 071, nr. 27).
    
AO WTO 21–06–06 Discussie over EPA’s (review) in het najaar met de Kamer. Onderhanden  
    
  Via BZ/EZ informatie verschaffen aan de Kamer over (mogelijke) regionale akkoorden. Onderhanden
    
AO Regeldruk 22–06–06Toezenden onderzoeksrapport leges aan Kamer. Dit rapport is op 5 juli naar de Tweede Kamer gestuurd.
    
  Samenvatting (2 A4) over de bedrijfseffectentoets zenden aan de Kamer. Brief is inmiddels verstuurd.
    
  Voor Prinsjesdag een overzicht naar Kamer wat er nog gebeurt bij vergunningen (sectorprojecten enz.).Brief is inmiddels verstuurd.
    
  In de ministeriële Stuurgroep Regeldruk opbrengen de mogelijkheid van een «stand still» van vijf jaar bij nieuwe wetgeving en twee invoeringsdata per jaar voor nieuwe wetgeving. Sinds het AO heeft nog geen Ministeriële Stuurgroep plaatsgevonden. Dit punt zal worden meegenomen in de eerstvolgende Ministeriële Stuurgroep Regeldruk.
    
  Veegwet vergunningen voor Prinsjesdag naar de Raad van State. De wet is inmiddels verstuurd.
    
  Breder gaan vissen bij aanpak Nationale Koppen. Is gestart.
    
  Rolmodellen zoeken onder inspecteurs.Onderhanden
  Reactie aan Kamer geven op voorstellen LTO-Nederland. Er is inmiddels contact gelegd met LTO. Dit wordt meegenomen in een voortgangsbrief over Vergunningen, die in oktober naar de Tweede Kamer gaat.
    
  Aan Staatssecretaris Van Geel het punt van Dhr. Koopmans overbrengen over de art. 8.40 Wmb-AMvB’s (+ screening door EZ). Er is inmiddels contact gelegd tussen EZ en VROM over dit punt.
    
  Voor einde van het jaar stand van zaken modelverordeningen VNG aan Kamer berichten.Onderhanden.
    
Plenaire verantwoordingsdebat 22–06–06Brief aan de Kamer over (i) het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake aanbevelingen voor energiebesparing in de glastuinbouw en (ii) de vermeende nadelige belastingregelgeving voor tuinders die investeren in energiebesparing.LNV zal dit afhandelen
    
AO Klimaatbeleid22–06–06 Uiterlijk dinsdag 27 juni een brief aan de Kamer over de mogelijkheid tot extra MEP-uitgaven voor het bijstoken van biomassa in een nieuw te bouwen kolencentrale. Deze brief is uitgegaan 26 juni Kamerstuk 28 982, nr. 56
    
  Uiterlijk maandag 26 juni eind van de dag een brief met de niet beantwoorde vragen; griffie VROM stuurt ons op 23 juni het overzicht met de vragen. Deze brief is 26 juni aan de kamer gezonden. Kamerstuk 29 023, nr 28
    
MKB debat in de Eerste Kamer27–06–06 De zzp’ers als economisch fenomeen apart bekijken (met de betrokken collega’s in het Kabinet). Daarbij ingaan op o.a. de volgende zaken: wat zijn de verschillende belemmeringen voor zzp’ers, wat doet het kabinet, welke acties zijn ondernomen, is aanvullend beleid nodig, wat zijn de administratieve lasten voor de zzp’ers, fiscale aspecten zzp’ers, positie zwangere ondernemers. Toegezegd is een brief voor kerst van dit jaar.
    
  Schriftelijke reactie op de vraag of het mogelijk is om, zo lang de schuldsanering voor ondernemers niet is geregeld, te voorkomen dat deurwaardersmaatregelen worden genomen. Onderhanden.
    
  Schriftelijke reactie op discussie lokale lasten (kwijtschelden lokale lasten bij ondernemers die onder bijstandsniveau raken; relatie lokale lasten en gemeentelijke dienstverlening). Daarbij ook betrekken of het kabinet bepaalde heffingen niet kan schrappen en een uitkering doen uit het Gemeentefonds. De staatssecretaris van EZ zal e.e.a. onder de aandacht van de betrokken collega’s brengen en vervolgens de Eerste Kamer daarover berichten.
    
  Schriftelijke reactie op suggestie dat bij het berekenen van het eigen vermogen in verband met tijdelijke bijstand de waarde van onroerend goed niet meer moet worden meegeteld.Onderhanden.
    
  In Monitor Etnisch Ondernemerschap meenemen actielijn bedrijfsovernames (najaar). Onderhanden.
    
  Schriftelijke reactie op bedrijfsopvolging volgens het Duitse model (samen met Minister van Financiën). Onderhanden.
    
  In de Visumbrief de functie van één loket à la Düsseldorf meenemen. E.e.a. wordt bezien.
    
  In kabinetsreactie op initiatiefwet van de heren Wolfsen en Luchtenveld betrekken uitbreiding tot semi-overheid. E.e.a. wordt bezien
    
  Na de zomer brief over micro-kredieten Brief gaat binnenkort naar de kamer.

2. Moties sinds september 2005

IndienerOmschrijving Vindplaats Stand van zaken
Aartsen Traject rond vergunningen30 300, nr. 15, De Staatssecretaris heeft hierover op 28 april een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (29 515, nr 140)
    
Aptroot Motie-Aptroot c.s. over het aanbestedingsbeleid van de overheid 30 300-XIII, nr. 17 De Tweede Kamer heeft een gezamenlijke reactie op deze motie en de motie Ten Hoopen c.s. (30 300-XIII, nr. 25) ontvangen.
    
Aptroot Motie-Aptroot c.s over één uitvoeringsinstantie voor het beleid van Economische Zaken30 300-XIII, nr. 18 De Tweede Kamer heeft hierover op 1 mei een rapportage ontvangen (2005–2006 30300 XIII, nr. 83).
    
Aptroot de motie-Aptroot c.s. over één loket voor het bedrijfsleven, onder verantwoordelijkheid van Economische Zaken30 300-XIII, nr. 19 De Tweede Kamer heeft hierover op 1 mei een rapportage ontvangen (2005–2006 30300 XIII, nr. 83).
    
Dittrich De motie-Dittrich c.s. over de overheid als launching customer 30 300-XIII, nr. 20 De Tweede Kamer heeft hierover op 14 juni 2006 een brief ontvangen (2005–2006 27 406, nr. 87).
    
Smeets De motie-Smeets c.s. over het afsluiten van een financieringsakkoord met de Nederlandse Banken 30 300-XIII, nr. 23 De BBMKB wordt in 2006 opgehoogd met 150 miljoen euro. Na de zomer volgt een brief van de Staatssecretaris over microkredieten.
    
Ten Hoopen Verzoekt de regering naar analogie van de Small Business Act in de VS een regeling voor het mkb te ontwikkelen30 300-XIII, nr. 25 De Tweede Kamer heeft een gezamenlijke reactie op deze motie en de motie Aptroot (30 300-XIII, nr 17) Ontvangen.
    
Ten Hoopen De motie-Ten Hoopen c.s. over een Nationaal Innovatiefonds 30 300-XIII, nr. 26 In overleg met MKB NL en VNO-NCW wordt een expertgroep opgericht om knelpunten in de private financiering in kaart te brengen.
    
Aptroot De motie-Aptroot c.s. over afschaffing van de leeftijdsgrens voor de zelfstandigenaftrek 30 300-XIII, nr. 28Is in de kabinetsreactie op het SER advies «wegnemen belemmeringen doorwerken na 65 jaar» opgenomen. Bij de aan de kamer toegezegde nadere verkenning van belemmeringen doorwerken na 65 wordt e.e.a. ook meegenomen.
    
Aptroot De motie-Aptroot c.s. over één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven30 300-XIII, nr. 29 Brief is inmiddels verstuurd.
    
Bakker de motie-Bakker c.s. over knelpunten bij de uitvoering van de Kennismigrantenregeling 30 300-XIII, nr. 30De Ministers van Vreemdelingenzaken en Integratie en van Economische Zaken hebben de Tweede Kamer hierover op 31 maart geïnformeerd (2005–2006 30300 XIII, nr. 75).
    
Slob De motie-Slob over een beleidsnotitie over RFID-technologie30 300-XIII, nr. 36 De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd.
    
Slob De motie-Slob c.s. over benutting van de mogelijkheden die de kaderregeling voor de scheepsbouw biedt30 300-XIII, nr. 37 Met Prinsjesdag wordt hierover gecommuniceerd.
    
Van der Vlies De motie-Van der Vlies c.s. over een veiligheidsinvesteringsaftrek 30 300-XIII, nr. 39 Het Kabinet ontraadt deze motie, zoals vermeld in de brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2005 (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 800 XIII, nr. 81). Er is inmiddels een brief verstuurd over de voortgang van de Business Improvement Districts.
    
Adelmund/Smeets de gewijzgde motie-Adelmund/Smeets over een investeringspremieregeling voor gemeenten met achterstandswijken 30 091, nr. 42 De Minister van BVK heeft hierover op 17 maart 2006 een brief naar de Tweede Kamer gezonden (TK 2005–2006 30091, nr. 43). In 2007 zal een evaluatie plaatsvinden van de Ondernemersregeling Kansenzones Rotterdam. Dan wordt gekeken naar een eventueel vervolg.
    
Aptroot Aptroot c.s. over serieus nemen van NMa-adviezen en het eventueel heroverwegen van de verkoopprocedure 24 095 nr. 194Brief is verzonden 28 maart, Kamerstuk 24 095, nr 199
    
Irrgang c.s. over verplichte verkoop zendmasten 24 095 nr. 192 Brief is verzonden 28 maart, Kamerstuk 24 095, nr Szabo
    
Vendrik Motie-Vendrik c.s. over het niet verlenen van steun aan uitkomsten van de top in Hong Kong die strijdig zijn met de afspraak van Doha 25 074 nr. 106 In Hongkong is een stevige stap gezet met name op gebied verbreding «Everything but Arms» naar alle ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden die zich daartoe in staat achten. Er is verder gekozen voor een apart ontwikkelingspakket (bijlage f van de Ministeriële verklaring) die, zoals ook wordt opgeroepen in de motie, losstaat van de overige onderhandelingen. Ook hier een bescheiden maar belangrijke eerste stap op weg naar een daadwerkelijke bijdrage voor ontwikkelinglanden. De grootste winst voor hen zal te vinden zijn in vergroting van markttoegang. Zowel tot de Europese en andere ontwikkelde markten, maar ook tot die van hun directe buren.
    
Vendrik/IrrgangMotie-Vendrik/Irrgang over de inhoud van een mogelijk Aid for Tradepakket 25 074 nr. 108 Idem
    
Douma Motie-Douma over Nederlandse inzet in de onderhandelingen over relatie tussen ILO en anti-dumpingregels 25 074 nr. 112 Hierover is in Hongkong niet gesproken.
    
Aptroot/Van As Over statistische verplichtingen voor ondernemers 29 515 nr. 111/125 (gewijzigd)Een antwoord op deze motie is gegeven in de voortgangsbrief Administratieve Lasten die de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken op 14 april naar de Tweede Kamer toe hebben gestuurd (TK 2005–2006 29 515, nr. 135). Op 2 feb was er een gesprek tussen de leden van de Vaste Kamercommissie en het CBS. N.a.v. dit gesprek is door de VCEZ een brief met aanvullende vragen naar EZ gestuurd. Een reactie hierop is op 9 mei 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 2005–2006 29 515, nr 142)
    
Aptroot c.s. Over kwartaalaangifte voor ondernemers met een klein aantal werknemers 29 515 nr. 112 (gewijzigd) Deze motie wordt uitgevoerd door het Ministerie van Financiën.
    
motie-Aptroot c.s. Inzetten op afschaffen verplichting tot aanstellen preventiemedewerker voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. 29 515 nr. 113 (nader gewijzigd) Deze motie wordt uitgevoerd door het Ministerie van Financiën.
    
Koopmans/Van AsOver 2 miljard voor het ontwikkelen van extra voorstellen29 515 nr. 114 (gewijzigd) Een antwoord op deze motie is gegeven in de voortgangsbrief Administratieve Lasten die de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken op 14 april naar de Tweede Kamer hebben gestuurd (TK 2005–2006 29 515, nr, 135).
    
Koopmans c.s. Over een totaaloverzicht van «nationale koppen» in wet-en regelgeving 29 515 nr. 115 Deze motie is destijds aangehouden. De brief hierover is op 22 mei naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 2005–2006 29 515, nr. 143).
    
Van As c.s. Over één loket per bestuurslaag 29 515 nr. 116 De invoering van de omgevingsvergunning en de aanpassing van de AWB hebben tot doel 1 afhandelingsloket te creëren voor de ondernemer. Dit is een loket voor zowel de provincie als de gemeente en gaat verder dan 1 loket per bestuurslaag. Hiermee wordt wordt het doel van deze motie bereikt.
    
Smeets c.s. Over een objectieve meting van reducties over de jaren 2002 tot en met 2005 29 515 nr. 119Deze motie wordt uitgevoerd door het Ministerie van Financiën.
    
Hessels c.s. Handhaving warmtekorting bij WKK 28 665, nr.67 In de ministeriële regeling die eind augustus is gepubliceerd is hieraan invulling gegeven.
    
Douma c.s.Aantal toekomstscenario’s voor de creatieve industrie 27 406, nr. 78 Voor de Tweede Kamer verkiezingen ontvangt u de voortgangsrapportage over Cultuur en Economie waarin wordt ingegaan op deze motie.
    
Van Vroonhoven, Kok c.s. Toespitsen van de kansenzones op ontwikkeling creatieve industrie 27 406, nr. 75De Staatssecretaris heeft hierover deze zomer een brief gestuurd.
    
Dittrich c.s. Structurele impuls aan cultuur en economie27 406, nr. 76 Voor de Tweede Kamer verkiezingen ontvangt u de voortgangsrapportage over Cultuur en Economie waarin wordt ingegaan op deze motie.
    
Dittrich c.s. Overleg met IPO en VNG over de mogelijkheden van creatieve industrieterreinen 27 406, nr. 77Voor de Tweede Kamer verkiezingen ontvangt u de voortgangsrapportage over Cultuur en Economie waarin wordt ingegaan op deze motie.
    
Vendrik c.s. Systeem van duurzaamheid rond geïmporteerde biomassa 30 305, nr.17 De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd
    
Van der Ham, Hessels c.s.Terugleververgoedingen zontechnologie 30 305, nr.19Onderhanden
    
Van der Ham c.s. Sluitende aanpak palmolieproductie 30 305, nr.20 De Kamer is hierover kort na het reces geïnformeerd
    
Van der Ham Stimulering van groen aardgas 30 305, nr.21Door SenterNovem wordt onderzoek uitgevoerd. De Kamer wordt in oktober geïnformeerd.
    
Van Dijk c.s. Structurele reservering voor financiering van de IPR-regeling 27 813, nr.16Er worden nog gesprekken gevoerd met de provincies. De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
    
Snijder-Hazelhoff, Douma Verhoging van de bijdrage aan de Noordelijke regio27 813, nr.17 Met Prinsjesdag zal hierover worden gecommuniceerd.
    
Kortenhorst/Van Egerschot Voorlopig afzien van verhoging van energieheffingen voor de energie-intensieve industrie29 826, nr. 20 Met Prinsjesdag zal de Minister van Financiën het Belastingplan presenteren.
    
Van Egerschot/KortenhorstHet nader motiveren van een stringenter nieuw beleid 29 826, nr. 21 Deze motie is ondersteuning van beleid, zoals de versterking van de bedrijfseffectentoets per 1 juni 2006. De staatssecretaris van EZ heeft op 22 mei 2006 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van nationale koppen op EU-regelgeving (TK 2005–2006 29 515, nr. 143). De motie is hierin meegenomen.
    
Blom c.s. Het introduceren van een handelsplatform waar ook kleinere ondernemingen toegang toe hebben 29 826, nr. 22 De Tweede Kamer wordt op korte termijn nader geïnformeerd over Alternext.
    
Hessels c.s.De teruglevering van decentraal opgewekte elektriciteit30 212, nr. 33 Overleg met de sector komt moeizaam op gang. Na overleg wordt de Kamer geïnformeerd.
    
Crone/Hessels Het behoud van het overheidsaandeel in energiebedrijven 30 212, nr. 34De Kamer is kort na het reces geïnformeerd.
    
De Krom/CroneHet zoeken van aansluiting bij internationale partijen 30 212, nr. 35 De Kamer is kort na het reces geïnformeerd.
    
De Krom/Vendrik Een onderzoek naar ongewenste marktmacht 30 212, nr. 36 Er wordt een onderzoek naar grensoverschrijdende marktmacht gedaan. Najaar 2006 volgt rapport
    
Irrgang c.s. Een beloningscode voor energiebedrijven 30 212, nr. 38 De minister van BZK informeert de Kamer n.a.v. het advies van de commissie Dijkstal II
    
Vendrik Het opstarten van een Nationale Energie Conventie 30 212, nr. 40 Voorbereidingen zijn gestart.
    
Vendrik c.s. Toepassing van het wederkerigheidsbeginsel30 212, nr. 43 Onderhanden.
    
Irrgang/VendrikVerzoekt de regering binnen zes maanden een wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen dat afnemers van elektriciteit, gas en warmte effectief beschermt tegen prijsopdrijving n.a.v. de windfall profits28 982 nr. 48 Is onderhanden met de voorstellen voor het nieuwe allocatieplan emissiehandel voor de periode 2008–2012, Hierover is 28 juni een brief naar de Kamer gestuurd.
    
Verhagen, Vendrik De overheid dient actief nieuwe investeringsplannen voor NedCar te bevorderen; indien een concreet en solide investeringsplan op tafel ligt, zal de overheid dit initiatief maximaal ondersteunen, zonder rechtstreeks risicodragend te participeren. 30 300, XIII, nr. 81 De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de meest recente stand van zaken in een brief op 5 juli (TK 2005–2006 30300 XIII, nr. 94).
    
Terpstra c.s. Over experiment om vergunningensysteem gedeeltelijk te schaffen voor het MKB en dit na een jaar te evaluerenEK 2005–2006, 30 300 XIII, B – motie is aangehouden Deze motie betrekt de Staatssecretaris van EZ in de vergunningenbrief van oktober.
    
Sylvester c.s. Over substantiële administratieve lastenverlichting voor bedrijven met minder dan tien werknemers EK 2005–2006, 30 300 XIII, C - De Kamer wordt hierover nog nader geinformeerd

3. Nog openstaande moties (betreft dus moties van voor het parlementaire jaar 2005–2006)

IndienerOmschrijving Vindplaats Stand van Zaken
Slob cs. Europees level playing field op terrein van innovatie en R&D voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie. 29 826, nr. 7 Met Prinsjesdag wordt hierover gecommuniceerd.
    
Blom Nauwere samenwerking onderwijsinstellingen en industrie. 29 826, nr. 8 Dit is meegenomen in Kabinetsreactie op het IP-advies van de werkgroep Leijnse (TK 2005–2006, 30 300 VIII, nr. 13).
    
Van Egerschot cs.Experimenteren bedrijfsleven en beroepsonderwijs en resultaten rapporteren voor 31 december 2005. 29 826, nr. 11 Eerste reactie van de Staatssecretaris is op 17 juni 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd (29 826, nr. 14). Verder wordt het punt opgepakt in de projectdirectie Leren en Werken en is er op gereageerd in de kabinetsreactie op het advies van de IP-werkgroep Leijnse (TK 2005–2006, 30 300 VIII, nr. 13)
    
Bakker cs. Verankering kennisvouchersysteem in het innovatiebeleid 29 826, nr. 12 Er is een innovatievouchersregeling ingevoerd. In 2006 zijn er 6000 vouchers vergeven.
    
Schreijer-PierikVerdere verlaging van de lasten- en regeldruk in de horeca en de Kamer daarover binnen een half jaar te informeren. 26 419, nr. 23Het Actieplan Horeca «Minder regels en papierdrukte in de Horeca» is op 27 oktber 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd (kamerstuk 29 515 nr. 106).
    
Smeets cs. Het wegnemen van wettelijke en bestuurlijke belemmeringen voor verdergaande vormen van grensoverschrijdende samenwerking tussen Kamers van Koophandel.29 800 XIII, nr. 56 Dit is beantwoord in de brief van de Staatssecretaris van 19 oktober 2005 (TK 2005–2006 30300 XIII, nr. 10).
    
Vd Brink cs. Aan de in te stellen «Taskforce Limburg» minimaal twee externe specialisten toevoegen en te bevorderen dat de Taskforce voor de begrotingsbehandeling EZ met een integraal advies komt. 29 800 XIII, nr. 63 De Staatssecretaris heeft de Versnellingsagenda Limburg op 1 november 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd (30 300 XIII, nr. 16).
    
Weekers cs. Reorganisaties van rijksdiensten zodanig coördineren dat Limburgse vestigingen niet meer dan evenredig bijdragen aan de taakstellingen. 29 800 XIII, nr. 61 De Minister van BZK heeft per brief op deze motie gereageerd (29 800, nr. 77).
    
Weekers cs. Alle juridische mogelijkheden te onderzoeken ten einde initiatieven te kunnen ontplooien om te komen tot een internationale kansenzone en de Kamer hierover uiterlijk op prinsjesdag te informeren. 29 800 XIII, nr. 65 Met Nederlandse en Duitse partijen wordt verkennend gesproken over de nadere invulling van de kansenzone. Mogelijkheden worden onderzocht om de kansenzone te laten lopen via de Europees Territoriale Samenwerking (ETS). Dit zou een garantie kunnen zijn voor de noodzakelijke betrokkenheid van Duitse partijen.
    
Slob c.s.In overleg met brancheorganisaties activiteiten ontplooien om zwartwerken in de bouw tegen te gaan. 29 800 XIII, nr. 28 EZ is in overleg met Bouwend Nederland over de behoefte die de branche heeft aan eventueel aanvullende maatregelen om zwartwerken in de bouw tegen te gaan.
    
Slob c.s. In het kader van het meerjarenprogramma Energietransitie versneld een plan van aanpak opstellen voor warmtewinst, met bijzondere aandacht voor infrastructuur voor restwarmte. 29 800 XIII, nr. 29 De Kamer is geïnformeerd met het Transitie Actieplan dat op 9 juni naar de Kamer is gezonden. (29 023, nr. 27).
    
Vd Vlies c.s. Kleine ondernemers tegemoet komen in hoge beveiligingskosten voor hun bedrijf door middel van fiscale ondersteuning en daartoe voorstellen te ontwikkelen.29 800 XIII, EZ-begrotingsbehandeling 12–13 oktober 2004.Het Kabinet ontraadt deze motie, zoals vermeld in de brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2005 (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 800 XIII, nr. 81). De Staatssecretaris stuurt voor het eind van de zomer een brief over Business Improvement Districts dat het zelfde doel heeft als de VIA, maar een effectiever instrument is.
    
Van Dijk c.s.SER-advies inzake het land van oorsprongbeginsel (dienstenrichtlijn) en de sectoren die onder de richtlijn zouden moeten vallen; voor 1 april advies krijgen; tot die tijd geen onomkeerbare stappen 21 501–30, nr. 65 Een eerste kabinetsreactie op hoofdlijnen is 10 mei 2005 naar de Kamer gegaan (21 501–30, nr. 96). De definitieve kabinetsreactie is op 23 september 2005 aan de Tweede Kamer gezonden (21 501–30, nr. 120).
    
Van Dijk c.s. Samen met Noord Nederland een vervolg op het Kompas voor het Noorden te ontwikkelen en met voorstellen te komen hoe de daarvoor vanaf 2007 benodigde (additionele) middelen beschikbaar kunnen komen en hierover voor de zomer 2005 aan de Kamer te rapporteren. 29 697, nr. 9De Staatssecretaris heeft hierover op 6 september 2005 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (TK 2005–2006 29 697, nr. 11).
    
Snijder c.s. Zo snel mogelijk te bezien welke maatregelen, inclusief de benodigde cofinanciering en programma’s, dienen te worden voorbereid (met het oog op de toekomst van structuurfondsmiddelen).29 697, nr. 4 De Tweede Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd over het nationaal strategisch referentiekader structuurfondsen.
    
Snijder c.s. Te bevorderen dat in Nederland voor zover de steunkaart dit mogelijk blijft maken in de periode 2007–2013 IPR kan worden toegekend voor nieuw te vestigen bedrijven. 29 697, nr. 8 Er wordt nog overlegd met de provincies. De Tweede Kamer wordt zo snel mogelijk geïnformeerd.
    
De Krom/Hessels Onderzoeken op welke wijze de duurzame energie-doelstellingen zo kostenefficiënt mogelijk kunnen worden behaald. Daartoe de kosten en baten van wind op zee afzetten tegen alternatieve vormen van duurzame energie. 29 575, nr. 2Rapport van CPB/ECN is 19 september 2005 met een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. (29 575, nr. 11)
    
Van Dam en Dittrich Verzoekt de regering de Kamer een plan te presenteren waarin de rol van de overheid als «launching customer» inhoud wordt gegeven. 27 406, nr. 16 De Tweede Kamer heeft hierover op 14 juni 2006 een brief ontvangen (2005–2006 27 406, nr. 87).
    
Dittrich cs. Verzoekt de regering een analyse te maken van bovenstaande problematiek en voorstellen te presenteren voor een innovatiebeleid gericht op de dienstensector. 27 406, nr. 18 De Minister heeft hierop op 9 februari gereageerd in de Kabinetsreactie op het AWT-advies nr 66 «Diensten beter bedienen» (TK 2005–2006 29 826, nr. 68)
    
Atsma Opstellen van bijzonder afwegingskader voor sport t.a.v. mededingingrecht en, in afwachting van deze «status aparte», bij NMa aandringen op opschorting besluitvorming m.b.t. televisierechten.28 877, nr. 4 De zaken Champions league en Bundesliga zijn geëindigd in het voorjaar 2005 in bindende commitments aan de Europese Commissie. Deze mededingingszaken op Europees niveau vormen uitgangspunt voor een onderzoek naar de wenselijkheid van een afwegingskader. De uitkomst daarvan wordt najaar 2006 aan de Tweede Kamer toegestuurd.

4. Nog openstaande toezeggingen (betreft dus toezeggingen van voor het parlementaire jaar 2005–2006)

OmschrijvingVindplaats Stand van Zaken
Onderzoek naar naar de problemen die werkgevers ondervinden bij het aanvragen van vergunningen en zakelijke visa AO Internationaal Ondernemen, 10–04–2005 Brief gaat in september 2006 uit.
   
Kamerbrief, mede namens de minister van VROM, over het uitsluitingsbeleid van het kabinet, in het bijzonder in relatie tot de 1 mei-regeling. Cie-VROM heeft al een AO aangekondigd n.a.v. deze brief AO Bouw, 30–06–05 De brief is uitgegaan op 28 april 2006. Het AO van de vaste Cie-VROM met Minister Wijn in aanwezigheid van Minister Dekker zal plaatsvinden op 12 september.
   
Brief met de stand van zaken rond OPTA en NMa onderzoek AO OPTA, 28–06–05Brief is 3 april 2006 naar kamer gestuurd (24 095, nr 199)
   
Onderzoek naar de mogelijkheid om een centraal, onafhankelijk meldpunt in te richten, waarbij klokkenluiders anoniem een misstand kunnen melden (zoals bij de NMa) en ook terecht kunnen voor advies. Nagaan hoe dit in het VK en de VS is geregeld. AO Klokkenluiders (28 244, nr. 105) Ministerie van Justitie is bijna klaar met onderzoek. Als onderzoek is afgerond, vindt er overleg plaats tussen Justitie en EZ over het inrichten van het centraal meldpunt. De Tweede Kamer wordt eind 2006 nader geïnformeerd.
   
Brief waarin o.a. aan de Kamer wordt meegedeeld: – resultaten evaluatie door BZK eind 2005 van regeling Commissie Integriteit Rijksoverheid; – stand van zaken van evaluatie in opdracht van SZW van de verklaring van de Stichting van de Arbeid voor klokkenluiders; – evaluatie door Justitie van beleid OM voor klokkenluiders. AO Klokkenluiders (28 244, nr. 105) E.e.a. is in gang gezet. Onderzoeksrapport is door Ecorys afgerond. SZW wil eerst reactie Stichting van de Arbeid op het rapport, maar heeft dit wel alvast ter informatie aan de Tweede Kamer gestuurd. Brief over klokkenluiders wordt eind 2006 naar de Tweede Kamer gezonden.
   
De Kamer ontvangt een notitie over de verhouding tussen «duty of care» en goed werkgeverschap in relatie tot MVO. AO MVO, 15–06–05 De Staatssecretaris heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd op 26 september (TK 2005–2006 26 485, nr. 37).
   
De Kamer ontvangt een notitie over de oproep van de ILO tot het herzien van handels- investeringsrelaties met BirmaAO MVO, 15–06–05 De Kamer is door minister De Geus, mede namens de staatssecretaris van EZ, in november 2005 geinformeerd over de reactie van de Nederlandse regering op de ILO-oproep (vergaderjaar 2005–2006, 29 427, nr. 18, kst 92 657). Tijdens het AO ILO van 17 mei 2006 heeft minister de Geus aangekondigd dat de staatssecretaris van EZ de houtbranche zal aanspreken op handel met Birma (2005–2006, 29 427, nr. 27). Over de uitkomsten van dit gesprek ontvangt de Kamer in het najaar een notitie van EZ.
   
Uitwerking verdeling etherfrequenties voor digitale radio AO TDAB, 14–06–05 Brief is 27 oktober 2005 naar de Tweede kamer gestuurd (24 095, 187).
   
Notitie ZZP-ers AO dienstenrichtlijn (21 501–30, nr. 107)De brief is op 20 september 2005 aan de Tweede Kamer gezonden (21 501–30, nr. 118).
   
Notitie hybride markten met aandacht voor definitie Diensten van Algemeen Belang en diensten van algemeen economisch belang AO dienstenrichtlijn (21 501–30, nr. 107)Brief is op 2 september 2005 aan de Tweede Kamer gezonden (21 501–30, nr. 115).
   
Internationale conferentie over SER-advies dienstenrichtlijn AO dienstenrichtlijn (21 501–30, nr. 107) Conferentie heeft 3 oktober 2005 plaatsgevonden
   
Voor het zomerreces aanvullende voorstellen voor de Horeca (cf. motie-Schreijer). Horeca meenemen als pilot bij nalevingskosten AO AL (29 515, nr. 79) Het Actieplan Horeca «Minder regels en papierdrukte in de Horeca» is op 27 oktber 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd (kamerstuk 29 515 nr. 106).
   
Voor de zomer de Kamer nader informeren over resultaten pilots nalevingskosten. AO AL (29 515, nr. 79) De Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken hebben de voortgangsbrief AL op 14 april naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 29 515, nr, 135). Dit punt is daarin meegenomen.
   
Kabinetstandpunt Taskforce Vergunningen voor Miljoenennota naar de Kamer AO AL (29 515, nr. 79) De Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce is op 9 september 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd (29 515, nr. 93).
   
Bij/rond Miljoenennota de Kamer informeren over uitkomsten modelbedrijven en Cie. Stevens AO AL (29 515, nr. 79) De Staatssecretaris heeft op 24 oktober 2005 de Tweede Kamer geïnformeerd (TK 2005–2006 29 515, nr. 98)
   
Rond de zomer de Kamer nader informeren over uitkomsten cie. Smits/ Prijzenwet. AO AL (29 515, nr. 79) Commissie Smits is na de zomer van 2005 gekomen met een eindrapportage. Toezending aan de Kamer heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2005 (29 515, nr. 101).
   
Voor de zomer een brief met OCW over Euroskills AO Industriebrief-2, 21–04–05 De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer hierover op 22 oktober 2005 geïnformeerd. (TK 2005–2006 29 826 nr. 16).
   
Voor de zomer een «onderwijsbrief» samen met OCW; hierin ook aandacht voor vervolgonderwijs op de werkvloer AO Industriebrief-2, 21–04–05 Dit is meegenomen in Kabinetsreactie op het IP-advies van de werkgroep Leijnse (TK 2005–2006, 30 300 VIII, nr. 13).
   
Voor Prinsjesdag een analyse en een plan van aanpak voor het wegwerken van Nederlandse «koppen» op Europese regelgeving.AO Industriebrief-2, 21–04–05 De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer op 2 november een Plan van Aanpak gestuurd (TK 2005–2006 29 826, nr. 18)
   
Lijst met projecten waarbij de overheid als launching customer kan optreden AO Industriebrief-2, 21–04–05De Tweede Kamer heeft hierover op 14 juni 2006 een brief ontvangen (2005–2006 27 406, nr. 87).
   
Ieder jaar rond Pasen een Industriebrief AO Industriebrief-2, 21–04–05 Voortgangsbrief Industriebrief is naar de Tweede Kamer gestuurd. Najaar 2006 volgt een tweede voortgangsrapoortage.
   
Een kabinetsreactie op hoofdlijnen op het concept SER-advies Dienstenrichtlijn AO RvC (21 501–30, nr. 101) Een eerste kabinetsreactie op hoofdlijnen is 10 mei 2005 naar de Tweede Kamer gegaan (21 501–30, nr. 96). De definitieve kabinetsreactie is op 23 september 2005 aan de Tweede Kamer gezonden (21 501–30, nr. 120).
   
In de jaarrapportage 2006 zal nader worden ingegaan op de voordelen en consequenties voor de Nederlandse kenniseconomie. AO JSF (26 488, nr. 29) In de voorbereiding van de jaarrapportage 2006 wordt dit punt meegenomen.
   
Voor het einde van het jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over stroomlijning van de uitvoering van het ruimtevaartbeleid door middel van een regieorgaan. AO Ruimtevaart, 9 maart 2005 (24 446, nr. 31) Voor 1 januari 2007 stuurt de Staatssecretaris hierover een brief aan de Tweede Kamer.
   
Voor 1 juli stuurt de minister een overzicht van de spin-off van het ruimtevaartbeleid naar de Tweede Kamer. AO Ruimtevaart (24 446, nr. 31) De Minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd op 19 augustus 2005 (2004–2005, 24 446, nr.32)
   
De Minister informeert de Kamer over hoe het innovatieve MKB te betrekken bij educatieve ruimtevaartactiviteiten. AO Ruimtevaart (24 446, nr. 31) Dit is meegenomen in de Kamerbrief over spin-off die de Minister op 19 augustus naarde Tweede Kamer heeft gestuurd (2004–2005, 24 446, nr.32)
   
Analyse van de administratieve lasten van toeristenbelasting. AO Toerisme (26 419, nr. 25) De Tweede Kamer is hierover op 28 november 2005 geïnformeerd (2005–2006 26 419, nr.27).
   
Nader overleg met LNV over informatielijn/aanspreekpunt. Er komt tevens een digitaal loket. AO Toerisme (26 419, nr. 25) De Staatssecretaris heeft in november 2005 samen met LNV en de toeristische sector het toerismeportal ( www.toerisme.ez.nl) geopend. De Tweede Kamer is geïnformeerd via de voortgangsrapportage over de Vernieuwde Toeristische Agenda die de Staatssecretaris op 31 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (26 419, nr. 28).
   
Brief met breder beleidskader voor duurzaam uitgaand toerisme. AO Toerisme (26 419, nr. 25) De Ministeries van LNV en EZ werken aan een notitie over duurzaam toerisme waarin ook het uitgaand toerisme wordt meegenomen. Deze is na het zomerreces naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
Kennisvouchers zullen inwisselbaar worden gemaakt in Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen en Wallonië. AO Limburg (29 800 XIII, nr. 7) Het nieuwe systeem van kennisvouchers voorziet erin dat deze kunnen worden ingewisseld bij buitenlandse publieke kennisinstellingen. Dit n.a.v. de positieve ervaringen met het openstellen van de derde pilot in najaar 2005 voor kennisinstellingen in Noordrijn-Westfalen en België.
   
De mogelijkheden voor een evt. fusie van de Kamers van Koophandel Zuid-Limburg en Aken wordt meegenomen bij de kabinetsreactie naar aanleiding de evaluatie wet KvK’s. AO Limburg (29 800 XIII, nr. 7) Dit is meegenomen in de brief over de evaluatie van de Kamers van Koophandel die de Staatssecretaris op 16 januari 2006 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (2005–2006 30217, nr 3)
   
De staatssecretaris van EZ overlegt met de staatssecretaris van Fin. over het zgn. Ierse model en de mogelijkheid om een dergelijke constructie in het Nederlandse belastingsstelsel te verweven. AO Ondernemerschapsbrief (29 200 XIII, nr. 41) Overleg heeft plaatsgevonden.
   
Medio 2005 ontvangt de Tweede Kamer een nadere concretisering van de acties uit de Ondernemerschapsbrief. AO Ondernemerschapsbrief (29 200 XIII, nr. 41) Op 20 oktober 2005 heeft de Staatssecretaris een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006, 30 300 XIII nr. 11).
   
Begin 2005 worden de uitkomsten van de evaluatie durfkapitaalregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. AO Ondernemerschapsbrief (29 200 XIII, nr. 41) De evaluatie en de Kabinetsreactie daarop zijn op 7 december 2005 door de Staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 30300 XIII, nr. 57).
   
Ontwikkeling van de markt voor flexibiliteitsdiensten wordt geëvalueerd in 2006 bij de reeds geplande evaluatie van het besluit leveringzekerheid gaswet. AO Ministeriële regeling Elektriciteit en Gas (29 372, nr. 68) Evaluatie vindt in 2006 plaats. in het najaar wordt de Kamer geïnformeerd.
   
De Tweede Kamer zal voor de zomer 2005 worden geïnformeerd over de uitkomsten van de conferenties over grensoverschrijdende samenwerking. AO Werkgelegenheid Limburg (29 800 XIII, nr. 42) Op 26 juni2006 heeft de laatste grensoverschrijende conferentie plaatsgevonden. De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de uitkomsten van de conferenties.
   
Kamers van Koophandel: de Kamer ontvangt beleidsreactie naar aanleiding van evaluatie. Begrotingsbehandeling EZ TK, Handelingen De brief over de evaluatie van de Kamers van Koophandel heeft de Minister op 16 januari 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 30217, nr 3)
   
Vergunningen: «Lex silencio», Deens model, één loket en drempelwaarde worden meegenomen bij de Taskforce Vergunningen. Begrotingsbehandeling EZ TK, Handelingen De Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce is op 9 september 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd (29 515, nr. 93).
   
Implementatiebrief met mogelijkheid tot RvS advies. AO Dienstenrichtlijn (21 501–30, nr. 68) Advies RvS over o.a. implementatie is 22 juli 2005 naar de Tweede Kamer gegaan (21 501–30, nr. 111). Kabinets-reactie hierop is verwerkt in definitieve kabinets-reactie op SER-advies die op 23 september 2005 aan de Tweede Kamer is gezonden (21 501–30, nr. 120).
   
Nadere notitie over de positie van ZZP-ers en medische zorgaanbieders. AO Dienstenrichtlijn (21 501–30, nr. 68) De brief is op 20 september 2005 aan de Tweede Kamer geoznden (21 501–30, nr. 119).
   
De Staatssecretaris van Economische Zaken zegt toe dat de situatie van Harlingen als havenplaats terugkomt in de PKB Waddenzee en dat zij kennis zal nemen van het genoemde regionale rapport. AO Waddenzee, 29 648; 26 431 nr 26 De situatie van Harlingen als havenplaats komt terug in PKB Waddenzee. De Staatssecretaris heeft kennis genomen van het regionale rapport van bedrijfsleven en milieu-organisaties. (rapport: Kamerstuk 26 431, nr 67)
   
Eind 2005 zullen alle rijksoverheidsorganisaties, uitvoeringsorganisaties en enkele gemeenten aangesloten zijn op het bedrijvenloket. AO Elektronische overheid (26 387, nr. 24) Stand van zaken bedrijvenloket wordt meegenomen in brief aan de Kamer over einde ICTAL-programma, deze brief is voorzien voor oktober 2006
   
Notitie over inkoopmacht. Begrotingsbehandeling EZ TK, Handelingen (blz. 17–1010 en ook 17–1032) Hierover heeft de minister van EZ een brief gestuurd aan de Kamer op 13 april 2006 (Kamerstukken 2005–2006, 30 071, nr. 9)
   
In het kader van het actieplan Life Sciences komt er in begin 2005 een monitor. AO Biopartner (29 800 XIII, nr. 38) De Monitor Life Sciences is op 7 december 2005 door de Minister en de Staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 27 406, nr. 61).
   
Eind 2004 verschijnt een nieuwe beleidslijn voor de ROM’s waarin o.m. zal worden ingegaan aansturingsrelatie, prestatieafspraken, verhouding met andere EZ-organisaties in de regio, landsdekkendheid en de herschikking van liquide middelen. AO Actieplan bedrijventerreinen en evaluatie ROM’s (26 570, nr. 35) De Staatssecretaris heeft de beleidslijn op 4 oktober 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 26 570, nr. 21).
   
Het actieplan bedrijventerreinen zal medio 2006 worden geëvalueerd. AO Actieplan bedrijventerreinen en evaluatie ROM’s (26 570, nr. 35)De Tweede Kamer ontvangt voor het einde van het zomerreces de evaluatie van het actieplan bedrijventerreinen.
   
De doelstelling inzake de doorlooptijd van de planning van nieuwe bedrijventerreinen wordt voorzien van een tussendoelstelling voor het eind van de kabinetsperiode. AO Actieplan bedrijventerreinen en evaluatie ROM’s (26 570, nr. 35) Dit zal worden opgenomen in de evaluatie van het actieplan bedrijventerreinen in 2006.
   
De problematiek rondom grensoverschrijdende bedrijventerreinen zal in kaart worden gebracht. AO Actieplan bedrijventerreinen en evaluatie ROM’s (26 570, nr. 35) Voor 1 januari 2007 ontvangt de Tweede Kamer een brief over grensoverschrijdend ondernemen. De problematiek rond bedrijventerreinen wordt hierin meegenomen.
   
Naar aanleiding van de nieuwste CPB-ramingen zal de Kamer worden geïnformeerd over de mogelijke consequenties voor de genoemde doelstelling van 23 000 ha nieuwe bedrijventerreinen. AO Actieplan bedrijventerreinen en evaluatie ROM’s (26 570, nr. 35) De Staatssecretaris heeft hierover op 9 mei een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 25 017, nr. 58).
   
In het voorjaar van 2005 zal een nadere uitwerking worden gegeven van «Pieken in de Delta». AO Gebiedsgerichte economische perspectieven en interdepartementaal beleidsonderzoek regionaal economisch beleid (29 697, nr. 10) Op 6 september 2005 heeft de Staatssecretaris hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer (29 697, nr. 11)
   
Bezien zal worden hoe de relatie tussen geschillencommissies en de consumentenautoriteit vorm zal worden gegeven. AO Consumentenbeleid (27 879, nr. 10) Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de consumententoezichthouder en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken opgesteld.De formele ondertekening vindt plaats in september als de nieuwe directeur van de Consumentenautorititeit in functie is en het algemeen bestuur van de SGC bij elkaar is gekomen.
   
Initiatieven ter verbetering van de werking van de geschillencommissies zullen worden gestimuleerd.AO Consumentenbeleid (27 879, nr. 10) Op het symposium over klachtafhandeling en geschiloplossing d.d. 29 augustus 2005 heeft de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken de door EZ en Justitie gefinancierde verbeteringen in de werking van de geschillencommissies gepresenteerd.
   
Het wetsvoorstel voor oprichting van de consumentenautoriteit zal voor de zomer 2005 aan de Kamer worden gezonden. AO Consumentenbeleid (27 879, nr. 10)Zie brief van de Staatssecretaris van 29 april 2005 (27 879, nr. 11). Het wetsvoorstel is op 19 december 2005 aan de Tweede Kamer gestuurd (30 411, nrs. 1–3).
   
De Staatssecretaris zal een brief aan de Tweede Kamer zenden waarin de volgende punten zijn terug te vinden: – de rol van ACTAL bij administratieve lasten voor burgers. – toelichting op het rapport van EIM. tijdpad van de Wet BBR. 29 515, nr. 16 De Tweede Kamer is 3 oktober 2005 door de Minister van Financiën geïnformeerd over Actal (2005–2006 29 515, nr. 95). De Minister van Financiën en de staatssecretaris EZ hebben op 3 oktober 2005 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang op het gebied van administratieve lastenvermindering. De reactie op het EIM rapport en de voortgang van de Wet BBR zijn hierin opgenomen (29 515, nr. 94).
   
De uitkomst van een nadere verkenning van de slagkracht van de dwanglicentie in het algemeen belang. 27 428 en 27 543, nr. 43 De Staatssecretaris heeft op 18 augustus 2005 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer (27 428, nr. 65).
   
De ethische aspecten van octrooiering van biotechnologische uitvindingen. 27 428 en 27 543, nr. 43Versturing brief is afhankelijk van de ronde tafelconferentie met experts en bewindslieden. Die vindt plaats op 21 september 2006. Zo snel mogelijk daarna wordt hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
   
Gekeken wordt naar de mogelijkheid om tot een forse reductie in octrooitaksen te komen. Handelingen 2003–2004, nr. 15, Eerste Kamer Wordt meegenomen in de evaluatie van de Rijksoctrooiwet.
   
Beleidsregels toegang interconnector voorleggen aan de Kamer. 28 388, nr. 3 Met het informeren van de Kamer over de kosten-batenanalyse van de interconnectie naar Noorwegen (besluit DTe, 28 982 nr. 33) is de Kamer tevens geïnformeerd over het beoordelingskader voor nieuwe (gereguleerde) interconnectoren. Er is inmiddels een Europees kader voor commerciële interconnectoren. Samen met het feit dat er nauwelijks interconnectoren zullen worden aangelegd biedt dit voldoende grond om geen aparte beleidsregels op te stellen.
   
In de loop van 2004 ontvangt de Tweede Kamer een evaluatie van de Tante-Agaathregeling. 29 200 XIII, nr. 41 De evaluatie en de Kabinetsreactie daarop zijn op 7 december door de Staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd (2005–2006 30300 XIII, nr. 57).
   
In juli ontvangt de Tweede Kamer het toegezegde plan voor een meer centrale, overheidsbrede inkoop. Duurzaam inkopen is een onderdeel daarvan. 26 485, nr. 24 De Staatsecretaris van VROM stuurt hierover voor het einde van het Zomerreces een brief naar de Tweede Kamer.
   
Resultaten benchmark Gemeentelijk ondernemingsklimaat aan de Kamer sturen. 26 419, nr. 7 De Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat is op 30 januari 2006 door de Minister naar de Tweede Kamer gestuurd (30 300 XIII, nr. 67).
   
De Tweede Kamer informeren over de schriftelijke uitvoering van de mondelinge afspraken met de provincies Noord-Brabant en Limburg over een verschuiving in de verhouding van het aandelenkapitaal in de BOM en het LIOF tussen Rijk en genoemde provincies. 26 570, nr. 18 Dit punt is meegenomen in de Beleidslijn ROM’s die de Staatssecretaris op 4 oktober 2005 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd (2005–2006 26 570, nr. 21).
   
Cultuur en economie: De Tweede kamer zal binnen afzienbare tijd een gezamenlijke notitie van EZ en OCW over cultuur en economie ontvangen. 27 406, nr. 22 De Minister van EZ, de Staatssecretaris van EZ en de Staatssecretaris van Cultuur hebben op 14 oktober 2005 de brief «Ons creatieve vermogen» naar de Tweede Kamer gestuurd (27 406, nr. 57).
   
Sociale innovatie: De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over resultaten m.b.t. sociale innovatie. 27 406, nr. 22 De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in een brief op 7 april (2005–2006 27 406, nr. 81).
   
Het verlenen van technische assistentie ook onder meenemen bij de herziening van de In- en Uitvoerwet. 29 200 XIII, nr. 49 De in- en Uitvoerwet wordt vervangen door Algemene Douanewet. Inwerkingtreding is voorzien voor 2007. Wetsvoorstel is door Financiën naar de Kamer gezonden.
   
Waarborgwet: 2 jaar na inwerking-treding evalueren; bezien of er sprake is van concurrentie en evt. consequenties voor wijze tariefvaststelling. HTK 1999–2000, nr. 64 p. 4465 De wet is in maart 2002 in werking getreden. Evaluatie moet nog in gang gezet worden. Resultaten van de evaluatie worden medio 2006 verwacht.
   
Keurmerken: Aan rapportage over het onderzoek over keurmerken zal een standpunt worden toegevoegd.27 879, nr. 4 De onderzoekrapportage is in juni 2002 naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de zomer van 2006 volgt een brief aan de Tweede Kamer met een oplossingsrichting.
   
Vrijstelling Combinatie-overeenkomsten: evaluatie en aanvullend onderzoek. HTK 2002–2003, nr.78 p. 4408 De evaluatie van de NMa is in februari aan de Tweede Kamer gestuurd. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van EZ aanvullend onderzoek toegezegd (TK2003–2004, 28 244, nr.72). Een voortgangsbrief aan de Kamer is voorzien voor mei 2006. Resultaten van het aanvullende onderzoek worden in de zomer verwacht en nahet zomerreces aan de Kamer gecommuniceerd.
   
Certificatie & accreditatie: Toezenden voortgangsbrief aan de Kamer, incl.: – Infrastructuur in licht EU ontwikkelingen; – Tariefstelling accred. / level playing field; – Administratieve lasten; – Betrokkenheid overheid bij (Centrale) College’s van Deskundigen; – Toepasselijkheid wet Awb; – Verstrekken concessie voor publieke accreditatie (concessiewet); – Opschonen huidige certificatieregelingen TK 2003–2004, 29 304, nr. 2Zie brief Minister aan de Tweede Kamer van 7 juli 2005 (29 304, nr. 3). De voortgangsbrief is op 22 november 2005 aan de Tweede Kamer toegestuurd (29 304, nr. 4).
   
Dienstenrichtlijn: toesturen aan de Tweede Kamer van een een notitie over de dienstenrichtlijn. Ter bespreking na het zomerreces. AO Raad v.h. Concurrentievermogen, 30–6–2004 De definitieve kabinetsreactie is op 23 september 2005 aan de Tweede Kamer gezonden (21 501–30, nr. 120).
   
De NMa voert een toets uit op het moment dat het dienstenbedrijf van Nozema wordt vervreemd en KPN overweegt om een bod uit te brengen.24 095, nr. 175 De Nma heeft vastgesteld dat KPN Nozema Services mag overnemen. Dit heeft de NMa op 7 maart 2006 in een persbericht naar buiten gebracht. Het besluit is 23 maart 2006 door de NMa gepubliceerd (zie www.nmanet.nl). (24 095, nr 199)
De bestaande toegangsregeling voor zendmasten wordt gemoderniseerd.24 095, nr. 175 De moderisering van de toegangsregeling is meegenomen in de zogenaamde Veegwet EZ 2005 (Kamerstuk 30 433). De stand van zaken is zo dat er als gevolg van bezwaren bij de Eerste Kamer over een voorgenomen wijziging van de wet milieubeheer – nu een novelle (kamerstukken II, 2005–2006, 30 433) is ingediend bij deze Veegwet die nog door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd.