Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

30800 XIV 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) Algemene Inspectie Dienst, Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen, Plantenziektenkundige Dienst en Voedsel- en Waren Autoriteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (XIV) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

Bedragen in EUR 1 000

  (1)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL2 142 5982 250 659395 864
     
 Beleidsartikelen1 925 1512 032 216113 920
21Duurzaam ondernemen291 875301 57216 938
22Agrarische ruimte 10 91331 44445 911
23Natuur401 969448 7607 889
24Landschap en recreatie143 518162 237750
25Voedselkwaliteit en diergezondheid75 84775 84714 770
26Kennis en innovatie893 722900 20427 662
27Bodem, water en reconstructie zandgebieden107 307112 1520
     
 Niet-beleidsartikelen217 447218 443281 944
28Nominaal en onvoorzien000
29Algemeen217 447218 443281 944

Mij bekend,


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

Bedragen in EUR 1 000

 Totaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Algemene Inspectiedienst59 58859 5880
Dienst Landelijk Gebied111 365111 3650
Plantenziektenkundige Dienst16 98716 9870
Dienst Regelingen139 204139 2040
Voedsel- en Waren Autoriteit151 263151 2630
Totaal478 407478 4070

 Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Algemene Inspectiedienst9 4596 333
Dienst Landelijk Gebied24 24816 095
Plantenziektenkundige Dienst3 2002 000
Dienst Regelingen27 23512 400
Voedsel- en Waren Autoriteit16 87710 380
Totaal81 01947 208

Mij bekend,


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Uitgaven verdeeld over de (beleids)artikelen (bedragen x € 1 mln.)kst99343_1_01.gif

Ontvangsten verdeeld over de (beleids)artikelen (bedragen x € 1 mln.)kst99343_1_02.gif