Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden

Algemene beleidsdoelstelling

Het creëren van een vitaal platteland in de zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland.

Omschrijving

Het Rijk geeft prioriteit aan de reconstructie van de zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg). Het doel van deze reconstructie is het realiseren van een goede ruimtelijke structuur, in het bijzonder met betrekking tot duurzame landbouw, de natuur, het milieu en een duurzame waterhuishouding, alsmede het creëren van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de zandgebieden.

Procentuele verdeling uitgaven 2007 over operationele doelstellingen en apparaat Reconstructiekst99343_2_13.gif

Verantwoordelijkheid LNV

LNV is verantwoordelijk voor het wettelijk kader Reconstructie, middelen voor de Rijksdoelen en coördinatie van Rijksinzet. LNV faciliteert de provincies bij het tot stand komen van gebiedsgericht (integraal) beleid waarin de sectorale Rijksdoelen gerealiseerd worden. Voor bodem en water zijn respectievelijk VROM en V&W de eerst verantwoordelijk ministeries.

Het budget wordt via het ILG aan de provincies ter beschikking gesteld.

Succesfactoren

Behalen van deze doelstelling hangt af van het bestuurlijke draagvlak in de betreffende regio’s.

Maatschappelijk effect

Het behalen van de algemene beleidsdoelstelling voor reconstructie zandgebieden heeft als effecten:

• Een verbeterde structuur van de landbouw in de extensiverings-, verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden;

• Een verbeterde structuur van bedrijvigheid in de reconstructiegebieden, zowel binnen als buiten de landbouw;

• Een adequaat voorzieningenniveau in de plattelandsgemeenten.


De uitwerking van de indicatoren die samenhangen met het Meerjarenprogramma voor een Vitaal Platteland zal dit jaar plaatsvinden, zodat de indicatoren en bijbehorende streefwaarden in de begroting van 2008 kunnen worden opgenomen.

Verwijzing

• Agenda Vitaal Platteland ( TK 2003–2004, 29 576, nr. 1).

• Voortgangsrapportages Reconstructie ( TK 2004–2005, 29 200, nr. 76; TK 2004–2005, 29 200, nr. 14; TK 2004–2005, 29 200, nr. 85).

• Meerjarenprogramma deel 2 ( TK 2005–2006, 29 576, nr. 19).

Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000
27 Bodem, water en reconstructiezandgebieden2005200620072008200920102011
Verplichtingen68 97446 511107 30799 702100 412108 42986 794
Uitgaven46 63752 574112 15299 702100 412108 42986 794
Programma-uitgaven33 35739 83292 25779 98581 74690 73169 714
waarvan juridisch verplicht  81 57478 87981 38374 71169 714
        
27.11 Reconstructiezandgebieden33 35739 83292 25779 98581 74690 73169 714
waarvan ILG       
– Reconstructiezandgebieden  81 57478 87981 38374 71169 714
waarvan niet ILG       
– Flankerende maatregelen EHS31853     
– Duurzaam waterbeheer279 388     
– Duurzame landbouw27      
– Overige maatregelen102 560     
– Agenda Vitaal Platteland4 8003 8815 975    
– Rijksacties4 0282 6872 6141 10636316 020 
– Landschap  2 094    
– SGB UC 2001–2004 6 913     
– SBG UC 2005–200624 43413 550     
        
27.12 Bodem en Water       
waarvan ILG       
– Duurzaam bodemgebruik       
– Bodemsanering       
– Waterbodemsanering       
        
Apparaatsuitgaven13 28012 74219 89519 71718 66617 69817 080
27.21 Apparaat193180178178178178178
27.22 Baten- lastendiensten13 08712 56219 71719 53918 48817 52016 902
Ontvangsten493 650     

Toelichting op de programmauitgaven

De hogere uitgaven vanaf 2007 zijn het gevolg van het volledig tot uitvoering komen van de reconstructie.

Grafiek budgetflexibiliteitkst99343_2_14.gif

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Zowel de programmauitgaven als de apparaatsuitgaven liggen vanaf 2007 op een hoger niveau als gevolg van het volledig tot uitvoering komen van reconstructieprojecten

Raming 2007
Ambtelijk Personeel Directie Platteland164
Materieel14
Overig apparaat
Bijdrage aan DLG19 717
Totaal apparaatsuitgaven19 895

Toelichting op de ontvangsten

Bedragen x € 1 000
 Raming 2007
EU inkomsten POP-2p.m.
Totaal ontvangstenp.m.

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

 Onderzoek onderwerpAD of ODA. start B. afgerondVindplaats
BeleidsdoorlichtingBodem, water en reconstructie zandgebieden27A. 2010
     
Overig evaluatieonderzoek– Reconstructiewet27.11A. 2007
 Mid term evaluatie ILG27A. 2010

In 2007 zal de evaluatie van Reconstructiewet plaatsvinden. Bij de ILG afspraken is voorzien in een midtermevaluatie (MTE) in 2010. Hierbij zullen Rijk en provincies bestaande afspraken herijken over reconstructie, bodem & water.


In 2006 heeft het Ministerie van V&W de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) voor water opgestart. Daarnaast zal het Ministerie van VROM een MKBA opstarten voor Bodemsanering en een separate evaluatie houden over het Bodembesluit (operationeel doel 27.12).

27.11 Reconstructie zandgebieden

Motivatie

Het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat door het verbeteren van de ruimtelijke structuur van de zandgebieden, in het bijzonder ten behoeve van de landbouw, natuur, milieu en water.


De reconstructie zandgebieden is als zodanig geen Rijksdoel, maar een gebiedscategorie waarbinnen diverse doelen worden gerealiseerd. Deze doelen liggen op het terrein van:

• Flankerend natuurbeleid binnen en buiten de EHS. Het betreft het terugdringen van ammoniakemissie, ontsnippering robuuste verbindingen en verdrogingbestrijding;

• Duurzaam waterbeheer en duurzaam bodemgebruik;

• Realiseren van duurzame landbouw;

• Overige Rijksdoelen.

Instrumenten

• Wet- en regelgeving: de Reconstructiewet en de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG).

• Investeringsbudget Landelijk Gebied.

• Rijksconvenanten en -samenwerkingsverbanden, zoals het Bufferzoneconvenant en het Meerjarenprogramma Ontsnippering en het Nationaal Bestuursakkoord Water.

Meetbare gegevens bij de operationele doelstelling

IndicatorReferentiewaardePeildatumRaming 2007StreefwaardePlanningBron
Aantal gerealiseerde reconstructieplannen0 plannen2006p.m. 12 plannen2015MJP-2

De vijf betrokken provincies hebben voor de in hun provincie gelegen reconstructiegebieden plannen opgesteld met bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. De reconstructieplannen zijn inmiddels goedgekeurd door het Rijk en moeten in 2015 zijn uitgevoerd.

27.12 Bodem en water

Motivatie

In aansluiting op de doelen in het MJP2 en het ILG is onder het Beleidsartikel 27 een extra operationeel doel «Bodem en Water» opgenomen. Op dit OD worden de middelen verantwoord die vanuit VROM en V&W beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de ILG-doelen Waterkwaliteit, bodemsanering en duurzaam bodemgebruik. Vanwege een goede aansluiting tussen het MJP2, het ILG en de Rijksbegroting is er voor gekozen reeds nu dit OD in de LNV-begroting op te nemen.

Het bodemgebruik en de (water)bodemkwaliteit zijn op elkaar afgestemd. Realisatie vindt plaats binnen de kaders van o.a. de Beleidsbrief bodem en de Kaderrichtlijn Water. Verder vindt realisatie plaats van de gewenste bodemkwaliteit in het landelijk gebied door sanering, eveneens binnen kader van Beleidsbrief Bodem. Bij waterbodems is het doel het bereiken van een goede ecologische en chemische kwaliteit in het Nederlandse deel van de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems, plus de kwaliteit in de Noordzee. Voor waterkwaliteit, en daarnaast ook waterkwantiteit en veiligheid zie ook beleidsartikel 23 Natuur. De middelen voor deze OD zullen in de begroting 2008 worden opgenomen.

Instrumenten

• WILG per 1 januari 2007.

• Reconstructiewet.

• Investeringsbudget Landelijk Gebied.

• Nationale Beleidsbrief Bodem.

• Europese Bodemstrategie.

• EU Kaderrichtlijn Water.

Meetbare gegevens bij de operationele doelstelling

Voor bodem en water zijn vooralsnog geen indicatoren opgenomen omdat de middelen pas vanaf 2008 beschikbaar komen. De indicatoren zijn dan ook nog in ontwikkeling met uitzondering van bodemsanering. Hiervoor zal de realisatie van het aantal bodemprestatie eenheden (BPE) maatgevend zijn.