Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

29 Algemeen

Omschrijving

Op dit artikel worden de uitgaven, zowel apparaat als programma, toegelicht die niet vallen onder de beleidsartikelen. Dit betreft de apparaatsuitgaven van een aantal algemene onderdelen van het kerndepartement, internationale contributies en de uitvoering van EU maatregelen door onder meer de productschappen.

Procentuele verdeling uitgaven 2007 over operationele doelstellingen en apparaat

Algemeenkst99343_2_15.gif

Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000
29 Algemeen2005200620072008200920102011
Verplichtingen238 409221 530217 447220 411217 366217 361222 467
Uitgaven238 408225 216218 443218 207217 362217 357222 463
Programma-uitgaven49 61242 35443 68040 68040 68040 68040 680
29.11 Internationale contributies8 2568 42010 4217 4217 4217 4217 421
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen41 35633 93433 25933 25933 25933 25933 259
Apparaatsuitgaven188 796182 862174 763177 527176 682176 677181 783
29.21 Apparaat188 796174 694166 680169 445168 599168 594173 704
29.22 Baten-lastendiensten08 1688 0838 0828 0838 0838 079
Ontvangsten420 646282 121281 944281 944281 944282 190281 823

29.11 Internationale contributies

LNV voldoet jaarlijks aan de contributieverplichtingen uit hoofde van het Nederlands lidmaatschap van internationale organisaties die zich bewegen op het beleidsterrein van LNV. De contributie aan de FAO (Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties is veruit de grootste en behelst ca. 80 procent van het budget voor internationale contributies. De FAO-contributie wordt toegerekend aan de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Dit is het cluster van buitenlanduitgaven en -ontvangsten op de Rijksbegroting.

29.12 Uitvoering van EU-maatregelen

Op dit artikel worden uitgaven geraamd die samenhangen met de uitvoering van het markt- en prijsbeleid van de Europese Unie. Concreet gaat het hier om de interventiekosten, de medebewindskosten, de uitgaven uit hoofde van de apurementprocedure en de kosten van schikkingen die samenhangen met de uitvoering van de Regeling Superheffing. Onder «interventiekosten» worden de kosten van in-, op- en uitslag verstaan van de marktordeningproducten zuivel, rundvlees en granen.

De medebewindskosten betreffen de vergoedingen voor taken die door de productschappen in medebewind worden verricht. Deze taken omvatten de uitvoering van maatregelen in het kader van het markt- en prijsbeleid van de Europese Unie en hebben in hoofdzaak betrekking op het opleggen van heffingen, het verlenen van exportrestituties, alsmede de administratie hiervan. Onder apurement vallen de uitgaven in het kader van financiële correcties door de Europese Commissie op de uitkering van Europese subsidies.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Bedragen x € 1 000
 Raming 2007
Personeel algemene leiding en stafdirecties34 145
Personeel overige directies34 356
Materieel23 091
Materieel Ministerie algemeen en huisvesting37 181
Overig personeel en post-actieven37 907
Bijdrage aan AID8 083
Totaal apparaatsuitgaven174 763

Personeel algemene leiding en stafdirecties betreffen de personele uitgaven van de algemene leiding en de stafdirecties Bureau Bestuursraad, Personeel en Organisatie, Financieel Economische Zaken, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken, de Auditdienst en de directie Voorlichting.

Personeel overige directies betreffen de personele uitgaven voor de directies Juridische Zaken, Internationale Zaken (inclusief de vertegenwoordiging buitenland) Regionale Zaken en de projectdirecties.

Op dit artikel worden tevens de algemene concernbrede materiële uitgaven geraamd, zoals huisvestings- en automatiseringsuitgaven, die niet zijn toe te rekenen aan de beleidsartikelen.

Voorts wordt geraamd de bijdrage voor opsporingsactiviteiten van de AID. Voor deze activiteiten is vooraf niet aan te geven ten laste van welk beleidsartikel een opsporingsonderzoek plaats vindt. In het jaarverslag zal deze toedeling naar beleidsartikelen voor de opsporingsactiviteiten wel plaatsvinden.

Toelichting op de ontvangsten

Bedragen x € 1 000
 Raming 2007
Landbouwheffingen270 000
EU-ontvangsten5 684
Overige ontvangsten6 260
Totaal ontvangsten281 944

De ontvangsten hebben met name betrekking op de landbouwheffingen. In de bijlage Europese geldstromen worden de ontvangsten uit hoofde van de landbouwheffingen nader toegelicht. Daarnaast worden op dit artikel ontvangsten geraamd voor de uitvoering van EU-landbouwmaatregelen. Tot slot is sprake van diverse overige ontvangsten, met name apparaatsontvangsten.