Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. BEDRIJFSVOERING

Organisatorische ontwikkelingen

De met de Houtskoolschets van 2002 ingezette herinrichting van de LNV-organisatie is in 2006 nagenoeg afgerond. Aan de orde is nog de bundeling van financieel-uitvoerende taken van het kernministerie en van de ondersteunende personeelsgerichte taken. Dit laatste houdt verband met de beoogde vorming van een Rijksbreed P-direkt. Oogmerk is dat de nieuwe gevormde Dienst Uitvoering ICT (Dictu) een baten-lasten dienst wordt. In 2007 start de voorhangprocedure.


Uit de prognoses van de ontwikkelingen van het personeelsbestand afgezet tegen de prognoses van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt blijkt dat LNV extra moet investeren in arbeidsmarktbeleid om ook op termijn de juiste mensen te kunnen werven en behouden. Daartoe is een scenario-instrument ontwikkeld waarmee binnen LNV per dienstonderdeel de behoefte kan worden bepaald. In 2007 zal dit breder binnen LNV worden toegepast. In dat kader wordt ook de extra inzet op diversiteitsbeleid en leeftijdsbeleid in 2007 voortgezet.

Een vergroting van de wendbaarheid en flexibiliteit van de Rijksoverheid is een belangrijk beleidsdoel waaraan LNV in 2007 werkt zowel in de eigen organisatie als in interdepartementaal verband.

Pilot baten-lasten verantwoording

Conform de afspraak met de Tweede Kamer zal over 2007 naast de wettelijk voorgeschreven verantwoording in het Jaarverslag eveneens een zgn baten-lasten verantwoording worden afgelegd. Het is de bedoeling via deze pilot inzicht te verwerven over drie domeinen:

• Ontstaat er beter informatie, met name voor het Parlement, over de kosten van beleid, bezien vanuit een meerjarig kader.

• Wordt de bedrijfsvoering binnen een departement doelmatiger.

• Wat zijn de mogelijke consequenties voor een rijksbrede invoering van het baten-lastenstelsel.

Een projectorganisatie bij LNV bereidt samen met Financiën de te treffen maatregelen en voorzieningen alsmede de realisatie van deze «andere verantwoording» over Hoofdstuk XIV voor.

Europese geldstromen

De aanwijzing van Dienst Regelingen van LNV als Nederlandse Certificeringsautoriteit voor betalingsaanvragen bij de Europese Structuurfondsen krijgt in 2007, het eerste jaar van de nieuwe EU-programmaperiode die tot 2013 loopt, effect. Daarnaast zal DR met ingang van het EU-begrotingsjaar 2007 (dat op 15 oktober a.s. aanvangt) de zgn. betaalorgaanfunctie voor maatregelen gefinancierd uit het Europees Landbouw garantiefonds (ELGF) overnemen van de productschappen. De productschappen blijven wel in medebewind als gedelegeerde organen mede-uitvoerder van de regelingen. De Dienst Landelijk gebied (DLG) is aangewezen voor de uitvoering van de maatregelen gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De nieuwe financieringsverordening van de EU leidt onder meer tot de introductie van een «borgingsverklaring» (af te geven door het hoofd van een betaalorgaan bij de jaardeclaratie) en een nieuwe verdeling tussen EU en lidstaat van de financiële last (50/50) bij lang openstaande terugvorderingen van betalingen aan eindbegunstigden.

P-Direkt

LNV neemt deel aan de interdepartementale samenwerking op het vlak van salarisbetaling en de adminstratieve personeelsprocessen. In dat kader heeft LNV een eigen kwaliteits-en efficiency traject ingezet. Voor 2007 zal LNV blijven aansluiten bij de interdepartementaal afgesproken deelprojecten.

Interdepartementaal HR Ontwikkel- en Expertisecentrum (OC/EC)

Doel van het interdepartementaal HR Ontwikkel- en Expertisecentrum (OC/EC) is efficiency- en kwaliteitsverbetering van de HR-functie binnen het Rijk door het gezamenlijk met alle departementen ontwikkelen van HR-instrumenten en het bundelen van de op de verschillende departementen aanwezige expertise. In 2006 heeft LNV financieel en personeel bijgedragen aan de ontwikkeling van OC/EC. In 2007 zal LNV middels OC/EC bij blijven dragen aan de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van de HR-functie van het Rijk.

Programma elektronische dienstverlening

Het programma elektronische dienstverlening (EDV) beoogt de elektronische dienstverlening aan de doelgroepen van LNV gestructureerd en versneld uit te bouwen. De ambitie is om iedere nieuwe of vernieuwde regelgeving volledig elektronisch ondersteund aan te bieden. EDV ontwikkelt de instrumenten die dat mogelijk maken en geeft daarmee tevens invulling aan een aantal acties uit het Programma Andere Overheid. In 2007 zal tenminste 65% van de diensten van LNV via internet of anderszins elektronisch worden aangeboden, met de bedoeling om de hele transactie elektronisch af te handelen. Daarnaast zal het in 2007 voor doelgroepen mogelijk zijn om in «Mijn LNV Dossier» de eigen gegevens via internet in te zien en enkele daarvan te wijzigen.

Programma Andere Overheid

Belangrijk accent voor LNV ligt op vermindering van regeldruk en administratieve lasten. Hoewel de taakstelling voor 2007 inmiddels al gerealiseerd, gaat de inzet van LNV op dit thema onverminderd door. Ook de rijksbrede aanpak ter vermindering van het aantal vergunningen speelt hier een rol. Het onderzoek naar beleving van administratieve lasten krijgt steeds meer nadruk.