Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5 VERDIEPINGSHOOFDSTUK


In dit hoofdstuk is de artikelsgewijze toelichting opgenomen van de mutaties die hebben plaatsgevonden vanaf de stand ontwerpbegroting 2006.

Beleidsartikel 21 Duurzaam ondernemen

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006292 207246 191214 341201 668196 199 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 2006124 2956 53310 5988 4462 446 
Nieuwe mutaties:      
1. Energietansitie Glastuinbouw 35 00035 00035 000  
2. POP2  7 0007 0007 000 
3. Intensieve veehouderij 4 5004 5004 5004 500 
4. Stidug-projecten ILG – 1 000– 9 000– 8 000– 7 400 
5. Verduurzaming visserijsector 7 0007 0007 0007 000 
Overig4 5033 348– 359– 1 8301 323 
Stand ontwerpbegroting 2007421 005301 572269 080253 784211 068202 667

1. Energietransitie Glastuinbouw

Voor innovatieve projecten gericht op ondersteuning van de glastuinbouw in de overgang naar minder gebruik van fossiele brandstoffen worden middelen aan de LNV-begroting toegevoegd.

2. POP2

In verband met een lagere bijdrage POP2 (2007–2013) ten opzichte van POP1 is vanaf 2008 € 7 mln. aan de LNV-begroting toegevoegd.

3. Intensieve veehouderij

Vanuit de reconstructiemiddelen wordt vanaf 2007 jaarlijks € 4,5 mln. toegevoegd aan artikel 21 ten behoeve van de transitie naar een meer duurzame intensieve veehouderij.

4. Stidug-projecten ILG

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder artikel 22.

5. Verduurzaming visserij sector

Om de duurzaamheidsopgaven voor de visserij (oa. introductie Pulskor) te kunnen realiseren en om de voor Nederland beschikbare EU-middelen uit het Europese Visserij Fonds volledig te kunnen matchen is met ingang van 2007 jaarlijks een bedrag van € 7 mln. extra beschikbaar gesteld.

B. Opbouw ontvangsten beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200636 59517 02714 20812 59812 163 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 200611 235– 989– 989– 1 194– 1 194 
Nieuwe mutaties      
1. Onderzoek luchtkwaliteit500500500300100 
2. Overig3 114400    
Stand ontwerpbegroting 200751 44416 93813 71911 70411 0699 369

1. Onderzoek luchtkwaliteit

Voor onderzoek naar verbetering van de luchtkwaliteit in de agrarische sector is vanuit het FES in totaal € 10 mln. toegekend. Een deel hiervan (in totaal € 1,9 mln) is rechtstreeks toegevoegd aan de LNV begroting. Het overige deel loopt via de begroting van VROM.

Beleidsartikel 22 Agrarische ruimte

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200651 67557 68763 04368 09356 093 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 121– 2 203– 2– 2– 2 
Nieuwe mutaties      
1. Infrastructuurregeling Glastuinbouw4 5623 750    
2. Stidug-projecten ILG 1 0009 0008 0007 400 
3. Onderbedeling 2 8152 8002 8212 837 
4. Bijdragen derden – 22 554– 22 554– 22 554– 22 554 
5. Bestrijding verdroging – 3 600– 3 600– 3 600– 3 600 
6. Gebiedsgerichte projecten – 3 000    
7. Ramingsbijstelling – 1 840– 3 380– 1 72 0– 5 000 
8. Inkooptaakstelling  – 201– 201– 201 
9. Loonbijstelling151121123125125 
10. Overige– 732– 655– 706– 766 
Stand ontwerpbegroting 200756 26731 44444 57450 25634 33233 974

1. Infrastructuurregeling Glastuinbouw

Ten behoeve van uitgaven in het kader van de Infrastructuurregeling Glastuinbouw worden in 2006 en 2007 middelen vanuit het Ontwikkeling- en Saneringsfonds naar de LNV-begroting overgeheveld.

2. Stidug-projecten ILG

Drie nieuwe locaties in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Glastuinbouwgebieden worden ondergebracht bij het ILG. Daarvoor wordt voor de jaren 2007–2010 in totaal € 25,4 mln. overgeboekt van artikel 21 naar dit artikel.

3. Onderbedeling

Het budget «onderbedeling»is bedoeld als tegemoetkoming aan agrariërs als gevolg van onderbedeling bij landinrichtingsprojecten. Tot nu toe werden de uitgaven hiervoor verantwoord op artikel 23 Natuur. Thans vindt overheveling plaats naar het onderhavige artikel omdat het hierop qua doel beter aansluit.

4. Bijdragen derden

Als gevolg van het in werking treden van het Investeringsbudget Landelijk Gebied met ingang van 2007 lopen de bijdragen van derden aan uitgaven voor landinrichtingsprojecten niet meer via LNV maar via de provincies. Dit leidt tot een verlaging van de uitgaven en ontvangsten.

5. Bestrijding verdroging

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder artikel 23.

6. Gebiedsgerichte projecten

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder artikel 24.

B. Opbouw ontvangsten beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200667 54562 71562 71562 71562 715 
Mutatie 1e suppletore begroting 20062 000 
Nieuwe mutaties      
1. Ramingsbijstelling2 0002 0002 0002 0002 000 
2 Bijdragen derden – 22 554– 22 554– 22 554– 22 554 
3 Infrastructuurregeling Glastuinbouw4 5623 750    
Stand ontwerpbegroting 200776 10745 91142 16142 16142 16142 161

2. Bijdragen derden

Deze mutatie is toegelicht onder punt 4 bij de uitgaven.

3. Infrastructuurregeling Glastuinbouw

Deze mutatie is toegelicht onder punt 1 bij de uitgaven.

Beleidsartikel 23 Realiseren natuur

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006433 727426 179455 776464 680473 227 
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 2 156– 2 567– 8 853– 8 778– 8 553 
Nieuwe mutaties      
1. Bestrijding verdroging 29 04523 05011 4007 200 
2. Gegevensautoriteit Natuur 20 000     
3. Flankerende maatregelen EHS 5 4005 9005 9005 900 
4. Ramingsbijstelling– 7 500– 4 400– 4 800– 7 000– 5 000 
5. Bijdragen derden – 3 175– 3 175– 3 175– 3 175 
6. Onderbedeling – 2 815– 2 800– 2 821– 2 837 
7. Loonbijstelling2 4421 8161 9272 0422 107 
8. Overige– 551– 723– 320– 374– 411 
Stand ontwerpbegroting 2007445 962448 760466 705461 874468 458442 017

1. Bestrijding verdroging

De budgetten ten behoeve van het bestrijden van verdroging, waaronder het budget van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) worden ingezet ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur en worden derhalve overgeheveld van de artikelen 22 en 27 naar dit artikel.

2. Gegevensautoriteit Natuur

Het artikel wordt met € 20 mln. verhoogd ten behoeve van het opzetten van een Gegevensautoriteit Natuur en voor de leefgebiedenbenadering. Via de Gegevensautoriteit Natuur worden de initiatiefnemers van ruimtelijke economische ontwikkelingen in staat gesteld om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke bescherming van natuurwaarden. Daarnaast wordt via de leefgebiedenaanpak een aantal gerichte maatregelen getroffen in kansrijke leefgebieden zodat de overlevingskansen van beschermde soorten wordt vergroot en zodat in minder kansrijke leefgebieden ruimte ontstaat voor economische ontwikkeling.

3. Flankerende maatregelen EHS

Het budget voor flankerende maatregelen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt vanaf 2007 overgeheveld van artikel 27 Reconstructie naar dit artikel aangezien de uitgaven voor de EHS op het onderhavige artikel worden geraamd.

5. Bijdragen derden

Als gevolg van het in werking treden van het Investeringsbudget Landelijk Gebied met ingang van 2007 lopen de bijdragen van derden aan uitgaven voor landinrichtingsprojecten niet meer via LNV maar via de provincies. Dit leidt tot een verlaging van de uitgaven en ontvangsten.

6. Onderbedeling

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder artikel 22.

B. Opbouw ontvangsten beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200637 64411 06413 06413 06414 064 
Nieuwe mutaties      
1. Bijdragen derden – 3 175– 3 175– 3 175– 3 175 
Stand ontwerpbegroting 200737 6447 8899 8899 88910 8892 889

1. Bijdragen derden

Deze mutatie is toegelicht bij punt 5 van de uitgaven.

Beleidsartikel 24 Landschap en recreatie

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006141 635146 390147 443147 544146 544 
Mutatie NvW 200612 00018 000    
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 2 647– 3 408– 2 753– 2 753– 253 
Nieuwe mutaties      
1. Gebiedsgerichte projecten 3 000    
2. Ramingsbijstelling– 1 200– 1 200– 800– 800– 3 300 
3. Inkooptaakstelling  – 656– 656– 656 
4. Loonbijstelling510406409417417 
5. Prijsbijstelling149146146146146 
6. Overige678– 1 0979921 4651 494 
Stand ontwerpbegroting 2007151 125162 237144 781145 363144 392130 926

1. Gebiedsgerichte projecten

Ten behoeve van de uitfinanciering van diverse restant verplichtingen met betrekking tot oudere veelal gebiedsgerichte projecten wordt het budget op dit artikel voor 2007 met € 3 mln. verhoogd ten laste van artikel 22.

B. Opbouw ontvangsten beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006/2007800750750750750750

Beleidsartikel 25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006105 87186 41077 72778 42678 426 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 200625 962– 6 143– 2 309– 2 308– 2 308 
Nieuwe mutaties      
1. Dierlijke EU-verordeningen– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000 
2. Ramingsbijstelling– 3 000– 3 400– 3 400– 3 400– 3 400 
3. Loonbijstelling509353335343342 
4. Inkooptaakstelling (PIT)  – 834– 834– 834 
5. AI-vaccinontwikkeling 4 3003 5003 6003 600 
6. Overig– 1 869– 2 673– 1 086– 2 186– 2 186 
Stand ontwerpbegroting 2007124 47375 84770 93370 64170 64068 013

1. Dierlijke EU-verordeningen

De kosten voor inspecties en werkzaamheden door de VWA op het terrein van dierlijke EU-verordeningen kunnen in gevolge van het kabinetsbeleid niet in rekening gebracht worden bij het bedrijfsleven.

5. AI-vaccinontwikkeling

Uit het FES wordt € 15 mln. beschikbaar gesteld voor een vierjarig onderzoek voor het ontwikkelen van kansrijke kandidaatvaccins tegen Aviaire Influenza (vogelgriep), diagnostische testen en vaccinatiestrategieën voor toepassing op landbouwhuisdieren. Van dit bedrag wordt € 5 mln. als een renteloze lening verstrekt dat vanaf 2011.

B. Opbouw ontvangsten beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200632 94013 0405 0405 0405 040 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 20066 954     
Nieuwe mutaties      
1. Dierlijke EU-verordeningen– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000 
2. MPA3 200     
3. AI-vaccinontwikkeling 4 3003 5003 6003 600 
4. Overig760430430430430 
Stand ontwerpbegroting 200740 85414 7705 9706 0706 0703 470

1. Dierlijke EU-verordeningen

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder punt 1.

3. AI-vaccinontwikkeling

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder punt 5.

Beleidsartikel 26 Kennis en Innovatie

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006860 593874 741872 480870 906870 696 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 20066 908– 570– 619– 672– 672 
Nieuwe mutaties      
1. Loonbijstelling10 9619 7779 8219 9279 931 
2. Prijsbijstelling1 7651 7901 8021 7901 790 
3. FES-projecten9 74513 2807 1667 5865 914 
4. BTW-compensatie praktijkleren 5 3005 3005 3005 300 
5. Raad voor de Plantenrassen– 3 621– 3 621– 3 700– 3 700– 3 700 
6. Ramingsbijstelling– 2000– 6 800– 5 800– 5 000– 5 000 
7. OCW-projecten1 6954 3095 1718 97010 338 
8. Overig– 1 1041 9981 3171 3171 317 
Stand ontwerpbegroting 2007884 942900 204892 938896 424895 914890 658

3. FES-projecten

Voor een viertal projecten zijn ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) middelen aan de LNV-begroting toegevoegd. Dit betreft de projecten voor praktijklokalen VMBO, Phytophtora, Potato Genome Sequencing en Technologisch Top Instituut (TTI) Groene Genetica.

4. BTW-compensatie praktijkleren

In verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen LNV en de Innovatie- en Praktijkcentra (IPC’s) vervalt de wettelijke status volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Hierdoor zijn de AOC’s met ingang van 1 januari 1997 BTW verschuldigd aan de IPC’s. Het budget van de AOC’s wordt daartoe opgehoogd.

5. Raad voor de Plantenrassen

Deze mutatie is toegelicht onder artikel 29.

7. OCW-projecten

Vanuit de begroting van OCW worden middelen toegevoegd aan de LNV-begroting met name ter dekking van hogere huisvestingsuitgaven WO, het op peil houden van normprijzen WU/HBO en voor risicoleerlingen MBO in het kader van terugdringen voortijdig schoolverlaten.

B. Opbouw ontvangsten beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200614 31914 30413 37913 44413 234 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 200610 62478000 
Nieuwe mutaties      
1. FES-projecten9 74513 2807 1667 5865 914 
Stand ontwerpbegroting 200734 68827 66220 54521 03019 14814 433

1. FES-projecten

Voor een viertal projecten ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) worden middelen aan de LNV-begroting toegevoegd.

Beleidsartikel 27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200651 241135 208117 224111 074102 074 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 20065 7216 0968 4984 19817 015 
Nieuwe mutaties      
1. V&W Uitvoeringscontracten SGB7 200     
2. V&W Verdroging 3 6003 6003 6003 600 
3. Bestrijding verdroging (artikel 23) – 25 445– 19 450– 7 800– 3 600 
4. Negatieve eindejaarsmarge 2005– 11 800     
5. Flankerende maatregelen EHS – 5 400– 5 900– 5 900– 5 900 
6. Intensieve veehouderij – 4 500– 4 500– 4 500– 4 500 
7. Inkooptaakstelling  – 302– 302– 302 
8. Loonbijstelling6238404242 
9. Overige1502 555492 
Stand ontwerpbegroting 200752 574112 15299 702100 412108 42986 794

1. V&W Uitvoeringscontracten SGB

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat levert voor 2006 een bijdrage ten behoeve van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid in het kader van het uitvoeringscontract 2005–2006.

2. V&W Verdroging

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt extra middelen beschikbaar ten behoeve van activiteiten ter bestrijding van de verdroging.

3. Bestrijding verdroging

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder artikel 23.

5. Flankerende maatregelen EHS

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder artikel 23.

6. Intensieve veehouderij

Deze mutatie is toegelicht bij de uitgaven onder artikel 21.

B. Opbouw ontvangsten beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006/20073 650     

Beleidsartikel 28 Nominaal en onvoorzien

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006– 9 115– 13 073– 13 143– 13 203– 13 233 
Mutatie NvW 2006– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000– 3 000 
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 20069 28824 25318 32013 47413 330 
Nieuwe mutaties:      
1. Prijsbijstelling– 14 035– 13 957– 13 990– 13 848– 13 606 
2. Loonbijstelling– 26 276– 22 227– 21 831– 22 166– 22 206 
3. Invulling ramingsbijstelling20 00020 00020 00020 00020 000 
4. Negatieve eindejaarsmarge 200514 300     
5. Compensatie EHS/sanering kottervloot5 8005 800 5 0005 000 
6. Inkooptaakstelling  12 90412 90412 904 
7. Overig3 0382 204740839811 
Stand ontwerpbegroting 2007000000

1. Prijsbijstelling/2. Loonbijstelling

De loon- en prijsbijstelling 2006, die bij 1e suppletore begroting aan de LNV-begroting is toegevoegd, wordt verdeeld over de relevante onderdelen van de LNV-begroting.

3. Invulling ramingsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2006 is besloten tot een structurele ramingsbijstelling van € 20 mln. Hiervan is € 2 mln. gevonden door een structurele verhoging van de ontvangsten landinrichtingsrente en de overige € 18 mln. is verdeeld over de diverse LNV-artikelen op grond van de budgetflexibiliteit.

4. Negatieve eindejaarsmarge 2005

De compensatie van de negatieve eindejaarsmarge 2005 wordt grotendeels gevonden op artikel 27. Een deel van de reconstructie-uitgaven wordt gefinancierd uit het restant vrije middelen uit het Groenfonds.

6. Inkooptaakstelling

De rijksbrede inkooptaakstelling waartoe het kabinet bij Voorjaarsnota 2005 heeft besloten wordt thans voor de jaren 2008 en verder ingevuld naar rato van de gerealiseerde inkoopvolumes 2005.

Beleidsartikel 29 Algemeen

A. Opbouw uitgaven beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006207 420205 829205 759208 578208 329 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 2006225271 3301 2551 030 
Nieuwe mutaties      
1. Loonbijstelling7 4606 2595 8065 8385 802 
2. Instelling Raad voor de Plantenrassen1 6261 6491 7281 7281 974 
3. Prijsbijstelling7 7173 6967 4393 8254 144 
4. Overig971483– 3 855– 3 862– 3 922 
Stand ontwerpbegroting 2007225 216218 443218 207217 362217 357222 463

2. Instelling Raad voor de Plantenrassen

Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangsten.

B. Opbouw ontvangsten beleidsartikel x (€ 1 000)
 200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006284 534284 334284 334284 334284 334 
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 2006      
Mutatie 1e suppletore begroting 2006– 418– 418– 418– 418– 418 
Nieuwe mutaties:      
1. Raad voor de Plantenrassen– 1 995– 1 972– 1 972– 1 972– 1 726 
Stand ontwerpbegroting 2007282 121281 944281 944281 944282 190281 823

1. Raad voor de Plantenrassen

Met de instelling van de Raad voor de Plantenrassen zijn de tarieven aangepast, waardoor de onderzoekskosten niet langer via de Rijksbegroting lopen maar rechtstreeks worden afgewikkeld tussen aanvrager en onderzoeksinstelling.