Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave blz.

1.Leeswijzer5
   
2.Het beleid9
2.1Beleidsagenda9
2.1.1Hoofdlijnen van beleid9
2.1.2Financieel kader voor 200723
2.2De beleidsartikelen30
 21 Duurzaam ondernemen30
 22 Agrarische ruimte47
 23 Natuur52
 24 Landschap en Recreatie63
 25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid71
 26 Kennis en Innovatie79
 27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden91
2.3.De niet-beleidsartikelen96
 28 Nominaal en onvoorzien96
 29 Algemeen97
   
3.Bedrijfsvoering100
   
4.Diensten die een baten-lastenstelsel voeren102
 Algemene Inspectie Dienst (AID)102
 Dienst Landelijk Gebied (DLG)107
 Plantenziektenkundige Dienst (PD)112
 Dienst Regelingen (DR)117
 Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)123
   
5.Verdiepingshoofdstuk128
   
Bijlage Moties en Toezeggingen137
Bijlage ZBO’s en RWT’s143
Bijlage Europese geldstromen144
Lijst met afkortingen149
Trefwoordenregister152