Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken
Verzoekt de regering een analyse te maken van de potentie van de multifunctionele landbouw; Verzoekt de regering een Taskforce Multifunctionele Landbouw op te zetten, waarin naast plattelandsorganisaties in ieder geval de ministeries van LNV, SZW, VWS, EZ en VNG en IPO vertegenwoordigd zijn.30 252, nr. 4, Motie Waalkens en AtsmaZie brief aan TK d.d. 16-06-2006
   
Verzoekt de regering de correctiefactor van 0,95 (die wordt gebruikt t.a.v. forfaitaire normen) ook voor de bedrijfsspecifieke normen van toepassing te verklaren.28 385, nr. 70, Motie Waalkens c.s.Wordt uitgevoerd.
   
Verzoekt de regering het groen label systeem vanaf 2010–2012 alleen ter verplichten in nieuw te bouwen stallen.30 252, nr. 6, Motie Oplaat c.s.VROM informeert Tweede Kamer.
   
Stelt vast dat de middelen uit het Waddenfonds voor minimaal de helft dienen te worden aangewend voor projecten ter versterking van een duurzame economische ontwikkeling en voor het resterende deel voor versterking van de ecologie van het Waddengebied.30 300 XIV, nr. 36, Motie Atsma c.s.Zie brief minister VROM aan TK d.d. 21-12-2005
   
Verzoekt de regering het door de Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij voorgestelde uitkoopbedrag over te nemen en op korte termijn hierover een besluit te nemen.30 300 XIV, nr. 37, Motie Atsma en Snijder-HazelhoffZie brief aan TK d.d. 18-11-2005
   
Verzoekt de regering maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de verplichtingen tot het bijhouden van het Gewasbeschermingsplan met ingang van 1 januari 2006 worden afgeschaft.30 300 XIV, nr. 38, Motie Koopmans c.s.Zie brief aan TK d.d. 26-01-2006
   
Verzoekt de regering bij de eerste tranche in 2006 uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) de economische ontwikkeling en het realiseren van de benodigde infrastructuur van de 5 Greenports (Zuid-Hollands Glasdistrict, Aalsmeer e.o., Venlo e.o., Boskoop en de Bollenstreek) te ondersteunen bovenop de Stidug-middelen.30 300 XIV, nr. 39, Motie Koopmans c.s.Zie brief aan TK d.d. 27-04-2006
   
Verzoekt de regering in overleg met de betrokken sectoren nader onderzoek uit te laten voeren naar de effecten van de prijzenoorlog op de inkomenspositie van primaire producenten.30 300 XIV, nr. 40, Motie Van Velzen en AtsmaZie brief aan TK d.d. 21-06-2006
   
Verzoekt de regering het dwangvoederen van ganzen op de Europese agenda te zetten en een Europees verbod op productie en de handel in deze ganzenlever te bepleiten.30 300 XIV, nr. 42, Motie Van Velzen c.s.Zie brief aan TK d.d. 10-11-2005
   
Motie spreekt uit dat de € 50 mln. (Koopmansgelden voor milieuprobleemgebieden) ingezet moet worden voor (huis)kavelvergroting, vrijwillige kavelruil en structuurverbetering van melkveebedrijven in het gehele land.30 300 XIV, nr. 44, Motie Snijder-Hazelhoff en AtsmaZie brief staatssecretaris VROM aan TK d.d. 13-07-2006
   
Roept de regering op met de grootst mogelijke inspanning en met de grootst mogelijke spoed tot een EU-toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen te komen.30 300 XIV, nr. 51, Motie Van den Brink en KoopmansZie brief aan TK d.d. 10-11-2005
   
Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat in de nul-optie-gebieden geen wilde zwijnen voorkomen.30 300 XIV, nr. 53 Brink, W. van den (LPF)Motie wordt uitgevoerd, in een brief aan betrokkenen (w.o. provincies) heeft minister het bestaande beleid van het nulstandbeheer nogmaals bevestigd. Zij zijn tevens gevraagd de mogelijkheden die zij hebben te benutten om uitvoering te geven aan dit nulstandbeheer

Door de bewindspersoon gedane toezeggingen aan de Tweede Kamer

ToezeggingVindplaatsStand van zaken
Algemeen   
De minister zal de Kamer, in de reguliere rapportage de vermindering van administratieve lasten, informeren over «nationale koppen» op Europese verplichtingen.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 26/27-10-2005Zal worden meegenomen in de nul-meting van 2007.
   
De minister zal alle LNV-vergunningen toetsen op nut en noodzaak en zal eventuele eenvoudigere alternatieven zoeken. In 2006 zullen, in het kader van een interdepartementaal project, besluiten worden genomen.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 26/27-10-2005Zie brief aan TK d.d. 28-04-2006
   
Vitaal platteland, natuur en recreatie   
De minister zal nog eens nagaan of fondsvorming (ten behoeve van de continuïteit van agrarisch natuurbeheer) helpt.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 26/27-10-2005Zie brief aan TK d.d. 03-04-2006
   
De minister zal de TK informeren over de probleem- gebiedenvergoeding, voordat daarover tijdens de volgende begrotingsbehandeling een besluit wordt genomen.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 26/27-10-2005 en brief aan TK d.d. 03-04-2006De Tweede Kamer zal conform de toezegging worden geïnformeerd.
   
De evaluatie van de FF-wet zal direct na het zomerreces 2006 aan de TK worden gestuurd. Daarbij wordt ingegaan op de gedragscodes en op de administratieve rompslomp.AO FF-wet d.d. 27-09-2005TK wordt spoedig geïnformeerd.
   
De TK ontvangt de beleidsstrategie soorten als die gereed is.Brief aan TK d.d. 26-09-2005In overleg met de provincies wordt strategie opgesteld.
   
De minister zal het een en ander over de natuurbegraafplaatsen onderzoeken en de Kamer hierover informeren.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 26/27-10-2005Zie brief aan TK d.d. 04-04-2006
   
Een commissie van (inter)nationale deskundigen zal worden gevraagd advies uit te brengen over de toekomst van de Oostvaardersplassen.AO Oostvaardersplassen d.d. 08-09-2005Zie brief aan TK d.d. 22-06-2006
   
De minister is bereid om nog 80 000 hectare van de ganzenfoerageergebieden onder de SAN af te sluiten.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 26/27-10-2005Agrariërs kunnen (in aangewezen ganzenfourageergebieden) subsidie voor ganzenopvang aanvragen
   
De notitie over de paardensector zal in juni 2006 aan de TK worden gezonden.Notaoverleg Kiezen voor Landbouw d.d. 03-04-2006Zie brief aan TK d.d 07-07-2006
   
De Kamer ontvangt een brief over de vermeende bevoorrechte positie van klassieke terreinbeherende organisaties bij de aankoop van natuur, nadat de minister de genoemde signalen van de Kamerleden heeft mogen ontvangen.WO Jaarverslagen 2005 en slotwetten van het ministerie van LNV (30 550 XIV) en het Diergezondheidsfonds (30 550 F) d.d. 15-06-2006Zie brief aan TK d.d 30-06-2006
   
Duurzaam ondernemen   
De minister zal bezien of het LEI bij nadere beschouwing naar de gevolgen van de prijzenoorlog op de inkomens in de primaire sector tot nieuwe inzichten komt.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 26/27-10-2005Zie brief aan TK d.d. 21-06-2006
   
Met V&W wordt overleg gevoerd over strijdige, of onwerkbare regels inzake dierstransport. Saveetra wordt hierbij uitgenodigd.Brief aan TK d.d. 24-02-2006Overleg LNV, VWA en sector loopt, in november 2006 wordt de TK de resultaten op de hoogte gesteld
   
Vervolgonderzoek VWA naar aanwezigheid honden- en kattenbont op Nederlandse markt wordt afgerond in december, waarna de resultaten naar de Kamer worden gestuurd.Brief aan TK d.d. 14-10-2005Zie brief aan TK d.d. 12-05-2006.
   
De minister zal de Kamer informeren over de voortgang van de onderhandelingen over PlantKeur en de reorganisatie van de PD.AO Fytosanitaire ontwikkeling en toekomstplannen PDd.d. 14-09-2005Zie brieven aan TK d.d. 13-04-2006 en 19-05-2006
   
De Kamer ontvangt in oktober een brief over hoe de minister omgaat met de verdeling van de nationale reserve GLB.AO DR d.d. 26-01-2006Zal conform toezegging worden uitgevoerd.
   
Wanneer er een verzekering van de grond komt met dezelfde voorwaarden als de verzekering voor boven- matige regenval en als ondernemers zich daadwerkelijk verzekeren, wil de minister zich conform werkwijze bij de vorstschade in de fruitteelt van maart 2005, zich inspannen voor een beperkte tegemoetkoming in de geleden sneeuwschade. Dit natuurlijk onder voorwaarde van Europese goedkeuring.Brief aan de TK d.d. 19 januari 2006 & AO Sneeuwschade d.d. 19 januari 2006Afhankelijk van initiatieven van de sector.
   
De minister zal stimuleren dat het risico van zware vorstschade in de fruitteelt een verzekerbaar risico wordt. Wanneer een dergelijke verzekering is gerea- liseerd zal de minister zich inspannen om ondernemers die zich voor tenminste vijf jaar tegen vorstschade in fruitteelt verzekeren, een tegemoetkoming te geven in de schade die in 2005 is geleden (betreft beperkte tegemoetkoming voor de opbrengstderving).AO LVR d.d. 26-05-2005 en brieven aan TK d.d. 24-08-2005 & 10-10-2005. Overleg tussen sector en overheid ter zake bevindt zich in gevorderd stadium.
   
Brief over mogelijke invulling van een flatrate vóór oktober 2006 naar Tweede Kamer.Notaoverleg Kiezen voor Landbouw d.d. 03-04-2006Wordt conform toezegging uitgevoerd.
   
Brief met LEI-onderzoek melkquotering & consequenties van mogelijke afschaffing in 2e helft van 2006 naar de Tweede Kamer.Notaoverleg Kiezen voor Landbouw d.d. 03-04-2006Wordt conform toezegging uitgevoerd.
   
Brief aan de Kamer – in het derde kwartaal van 2006, of zoveel eerder als mogelijk – over de mogelijkheden voor fiscale maatregelen met betrekking tot het dierenwelzijn en landschap.Notaoverleg Kiezen voor Landbouw d.d. 03-04-2006Brief volgt in najaar 2006.
   
De minister zal een negatieflijst voor gezelschapsdieren opstellen die wordt opgenomen in regelgeving.Brief aan TK d.d. 15-05-2006Brief aan Tweede Kamer wacht op RDA-advies.
   
Op 1 december 2006 moet er een voorstel liggen over hoe het aantal ingrepen in de varkenshouderij is terug te brengen tot twee. Hiervoor moet overleg gevoerd worden met alle relevante partijen. De TK wordt voor eind 2006 geïnformeerd zodat begin 2007 besluitvorming kan plaatsvinden.AO Ontwikkeling in identificatie en registratie bij landbouwhuisdieren en het Ingrepenbesluit d.d. 01-06-2006Wordt conform toezegging uitgevoerd.
   
De minister onderschrijft de strekking van de motie Koopmans (30 300 XIV, nr. 39) en de motie Van der Vlies c.s. (30 300, nr. 31). In lijn met de wens van de Kamer om te komen tot het versterken van de econo- mische ontwikkeling en infrastructuur van de Green- ports respectievelijk de duurzaamheid binnen de land- en tuinbouw en de visserij heeft de minister verschillende FES-claims ingediend. Eind juni is de besluitvorming in het kabinet omtrent alle ingediende claims voorzien. Daarna zal de TK zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten.Brief aan TK d.d. 27-04-2006Na besluitvorming in het Kabinet.
   
De minister zal met de sector (LTO, NAV) overleggen over de knelpunten bij de mestafzet en het wegnemen van de angst bij akkerbouwers voor het afnemen van dierlijke mest en de Kamer over de uitkomsten van dit overleg informeren.AO Uitvoering Mestwetgeving d.d. 01-06-2006Brief is gedurende zomerreces 2006 aan TK verzonden.
   
Minister zegt toe in Brussel het verzoek van de Kamer te bepleiten, het gebruik van hokdiermest tot 170kg N toe te staan aangevuld tot 250 kg N uit graasdiermest bij bedrijven die gebruik maken van de derogatie en zal de Kamer over de uitkomsten informeren. VAO Uitvoering mestwetgeving d.d. 15-06-2006Wordt conform toezegging uitgevoerd.  
   
De Kamer ontvangt een brief na afronding van het LEI-onderzoek naar de risico’s voor extreme weersituaties voor (agrarische) bedrijven en de verzekerbaarheid daarvan.AO Sneeuwschade d.d. 19-01-2006Onderzoeksresultaten worden in het najaar van 2006 verwacht.
   
De overgangstermijn in de vrijstelling voor het aantal ingrepen in de varkenshouderij wordt verlengd tot 1 mei 2007.AO Ontwikkeling in identificatie en registratie bij landbouwhuisdieren en het Ingrepenbesluit d.d. 01-06-2006Regelingswijziging wordt voor september 2006 gepubliceerd.
   
Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een analyse van het LEI over de gevolgen van het suikerakkoord.AO LVR d.d. 16-02-2006Zie brief aan TK d.d. 03-07-2006
   
Dit najaar komt een kabinetsnotitie over de review van het GLB in 2008.AO LVR d.d. 20-04-2006In verband met de vervroegde verkiezingen wordt hier terughoudend mee omgegaan.
   
Visserij  
In maart of april 2006 zal de Task Force Duurzame Noordzeevisserij een rapportage uitbrengen over mogelijkheden om te komen tot duurzame innovatieve oplossingen voor de brede problematiek. De TK kan de kabinetsreactie voor de zomer verwachten.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 26/27-10-2005Zie brief aan TK d.d. 27-06-2006
Tweede Kamer wordt geïnformeerd over uitkomsten brede overleg mosselvisserij.AO LVR d.d. 20-04-2006Wordt conform toezegging uitgevoerd.
Voedselveiligheid, voedselkwaliteit en diergezondheid   
In het voorjaar van 2006 zal de minister de Kamer een evaluatie toezenden van de gevolgde aanpak en de feitelijke risico’s van vogeltrek in voor- en najaar, vergezeld van een voorstel voor passende maatregelen voor het komend seizoen en een routekaart om preventieve vaccinatie in de EU te laten accepteren.AO Vogelpest d.d. 29-09-2005Zie brief aan TK d.d. 16-03-2006
De Minister gaat door met zijn nadere onderzoek naar de herziening van het destructiebestel (o.a. mogelijkheid meer marktwerking)AO destructie d.d 10-02-2005Zie brief aan TK d.d. 27-04-2006
   
De Minister zal de mogelijkheden van het stoppen met vaccineren tegen Aujeszky bij vleesvarkens bezienAO Dierziektenbestrijding 08/12/2005Zie brief aan TK, d.d. 27-04-2006
   
De Minister zal de Tweede Kamer informeren over een «firebrigade» instellen die bij een AI-uitbraak onmid- dellijk in actie kan komenAO Aviaire Influenza 19-01-2006Zie brief aan TK d.d. 23-02-2006
   
De minister zal de Vaccinatie strategie hobbypluimvee naar de TK sturen, nadat deze is goedgekeurd door EC.AO Dierziektenbestrijding d.d. 08-12-2005Zie brief aan TK d.d. 23-02-2006
   
Voor 1 maart 2006 krijgt de Tweede Kamer de actuele draaiboeken AI.AO Aviaire Influenza d.d 12-04-2006Zie brief aan TK d.d. 06–03–2006
   
De voorbereiding van een aparte wettelijke regeling tot de openbaarmaking van controlegegevens kan ter hand worden genomen, maar de uitkomsten van de pilots moeten worden afgewacht.AO retributies VWA en openbaarmaking VWA-controlegegevens d.d. 16-03-2006TK is over het te doorlopen traject geïnformeerd per brief d.d. 23-02-2006.
   
De Minister zal de TK informeren hoe concreet zal worden omgegaan de versoepeling van het beleid rondom ongeidentificeerde runderenAO LVR d.d. 14 juni 2006Zie brief aan TK d.d. 06-07-2006

Door de bewindspersoon gedane toezeggingen aan de Eerste Kamer

ToezeggingVindplaatsStand van zaken
Wij hebben nog een hele stapel NLRO-verkenningen liggen uit het verleden. Ik wil bekijken in hoeverre die actualisatie verdienen. Dat moet van geval tot geval bekeken worden. Over de Veenkoloniën kan ik nu al zeggen bereid te zijn om de situatie nog eens aan een verkenning te onderwerpen. Ook in het licht van de eindigheid van de zetmeelsteun is het aan de orde om dit aspect onder ogen te nemen. Actieve participatie bij de problematiek en het genereren van de wil tot oplossing van de problematiek in het Noorden, daar gaat het om. Misschien kan het ingepast worden in het kader van de ontmoetingen. Ik zeg toe dat er een reële verkenning komt van de mogelijkheden en van welke rol de overheid daarbij kan spelen.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 04-04-2006De verkenningen worden momenteel geanalyseerd.
   
De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de door dhr. Rabbinge gewenst vernieuwing van de hele kennis- en innovatieinfrastructuur om de innovaties verder van onderop te stimuleren. Voormalige IKC’s moeten een rol spelen bij de kennisdeling.Begrotingsbehandeling LNV en DGF d.d. 04-04-2006De brief aan de Eerste Kamer is in het reces verzonden.
   
De minister zal zoeken naar mogelijkheden om aan te sluiten bij Connect, bijvoorbeeld via innovatievouchers of vanuit het in 2007 te starten project inzake praktijknetwerken.Notaoverleg Kiezen voor Landbouw d.d. 03-04-2006In uitvoering.