Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007

30800 XV 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Agentschap SZW en de Inspectie Werk en Inkomen (i.o.) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen in EUR 1000

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 26 963 879508 544
     
 Beleidsartikelen 26 721 750502 619
21Inkomensbeleid7407400
22Activerend arbeidsmarktbeleid360 433361 43314 600
23Re-integratie1 729 5011 735 20115 500
24Sociale werkvoorziening2 268 5232 277 144438 236
25Arbeid en zorg1 573 5461 575 02128 627
26Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap3 8743 8740
27Regulering van individuele arbeidsrelaties8 2138 213300
28Pensioenbeleid1 6001 6000
29Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim81 59283 9725 084
30Inkomensbescherming met activering4 335 1444 390 9520
31Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid1 837 6911 837 6910
32Overige inkomensbescherming325 567325 5670
33Tegemoetkoming specifieke kosten3 501 7393 501 739272
34Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW10 605 78710 605 7870
35Emancipatie12 81612 8160
     
 Niet-beleidsartikelen 242 1295 925
97Aflopende regelingen9191 1010
98Algemeen217 451219 4225 925
99Nominaal en onvoorzien21 60621 6060

Mij bekend,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen in EUR 1000

 Totaal batenTotaal lastenSaldo van baten en lasten
Agentschap SZW15 30815 3080
Inspectie Werk en Inkomen24 52024 355165
Totaal39 82839 663165

 Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Agentschap SZW1 0140
Inspectie Werk en Inkomen 2 2790
Totaal3 2930

Mij bekend,


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Begrotingsontvangsten 2007 (€ 508,5 mln.) naar artikel (x € 1 mln)kst99344_1_01.gif

Begrotingsuitgaven 2007 (€ 27 mrd.) naar artikel (x € 1 mln)kst99344_1_02.gif

Premieuitgaven 2007 (€ 43,0 mrd) naar regeling en artikel (bedragen x € 1 mrd)kst99344_1_03.gif