Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW

Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

• Om onnodige tekorten in de fondsen te dekken.

• Om te grote premie- en lastenmutaties te voorkomen.

• Om er mede voor te zorgen dat er bij het Ouderdomsfonds vanaf 2020, ondanks de vergrijzing, geen tekorten optreden.

Verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor:

• De hoogte van de rijksbijdragen aan de betreffende sociale fondsen en het spaarfonds AOW;

• Het betalen van de rijksbijdragen aan UWV, SVB en het Spaarfonds AOW.

Succesfactoren

N.v.t. In dit artikel wordt de algemene doelstelling behaald door middel van in de wet vastgelegde instrumenten.

Effectgegevens

Behalen van deze doelstelling heeft als effecten dat:

• De onnodige tekorten in de fondsen worden gedekt;

• Onnodige premieschommelingen en lastenveranderingen worden voorkomen.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 34.1: Begrotingsuitgaven artikel 34 (x €1 000):
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Verplichtingen8 194 7039 973 40910 605 78711 091 49011 305 48011 515 81112 084 189
Uitgaven8 194 7039 973 40910 605 78711 091 49011 305 48011 515 81112 084 189
        
Programmauitgaven8 194 3859 972 48310 604 86211 091 49011 305 48011 515 81112 084 189
Waarvan juridisch verplicht  100%100%100%100%100%
Operationele doelstelling 1       
Bijdragen BIKK AOW2 341 4002 609 4003 037 5003 087 9003 139 2003 191 6003 244 900
Bijdragen BIKK Anw157 900180 500225 000228 700232 500236 400240 300
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds2 694 0004 009 5003 916 2004 226 5004 261 4004 291 4004 674 100
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden2 0151 7001 7001 7001 7001 7001 700
Rijksbijdrage Aof2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden251 700294 900428 983438 635450 142461 715477 923
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers015 66821 21920 35019 38718 40017 225
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW2 745 3702 858 8152 972 2603 085 7053 199 1513 312 5963 426 041
        
Apparaatsuitgaven3189269250000
Apparaatsuitgaven3189269250000
        
Ontvangsten55 733000000

Bijdragen BIKK AOW en Anw

Sinds 2001 worden de fondsen voor de volksverzekeringen gecompenseerd voor een daling van de premieopbrengst als gevolg van de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit betekende dat het systeem van belastingvrije sommen werd vervangen door een systeem van heffingskortingen en het arbeidskostenforfait door een arbeidskorting, met als gevolg een lagere premieopbrengst. Deze compensatie is de zogeheten BIKK (Bijdrage in de Kosten van Kortingen). De hoogte hiervan wordt jaarlijks aangepast aan de geraamde kosten van de heffingskortingen en wijzigingen van de belasting- en premietarieven in de eerste schijf.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

Bij het Ouderdomsfonds is sprake van een exploitatietekort. Dit leidt jaarlijks tot een vermogenstekort van gelijke omvang. Dit vermogenstekort wordt aangevuld uit de rijksmiddelen waardoor een neutrale kaspositie voor het Ouderdomsfonds ontstaat. Deze rijksbijdrage belast het EMU-saldo niet omdat daarin de saldi van de fondsen en het rijk integraal worden meegenomen. Op deze manier kan de AOW-premie ongewijzigd blijven, waardoor de lasten- en koopkrachtontwikkeling niet wordt beïnvloed.

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden

Deze rijksbijdrage betreft de financiering van de tegemoetkoming voor AOW-gerechtigden, waartoe het kabinet in 2005 in het licht van het inkomensbeleid en in het kader van de verzilveringsproblematiek heeft besloten. Vanaf 1 januari 2006 is deze tegemoetkoming structureel in de wet vastgelegd.

Rijksbijdrage tegemoetkoming Anw-ers

Deze rijksbijdrage betreft de financiering van de tegemoetkoming voor nabestaanden in aanvulling op de Anw uitkering waartoe het kabinet heeft besloten bij de behandeling van het koopkrachtbeeld 2006.

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

Door de voortschrijdende vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt de druk op de AOW toe. Het Spaarfonds AOW is in 1998 ingesteld om de financierbaarheid van de AOW-uitgaven op langere termijn zeker te stellen. Tegelijk met de instelling van het Spaarfonds is de te innen AOW-premie beperkt tot maximaal 18,25% waardoor de AOW-lasten meer worden gespreid. Vanaf 2020 kan het Ouderdomfonds een beroep doen op middelen uit het Spaarfonds om de toegenomen uitgaven aan AOW-uitkeringen zonder extra premieverhogingen te kunnen financieren.

Het Spaarfonds AOW wordt beheerd door SZW. SZW draagt zorg voor voeding van het spaarfonds AOW door middel van rijksbijdragen. Jaarlijks dient de rijksbijdrage met ten minste € 113,4 miljoen te stijgen. Naast de rijksbijdragen wordt het fonds ook gevoed door de jaarlijkse rentebijschrijvingen.

Grafiek Budgetflexibiliteit per Operationele doelstelling 2007kst99344_2_14.gif

Operationele doelstelling 1: Het medebekostigen van de sociale verzekeringen uit de schatkist ter dekking of voorkoming van tekorten in de fondsen.

Motivering

Om de tekorten in de fondsen van de sociale verzekeringen te dekken of te voorkomen indien premieheffing niet wenselijk of onmogelijk is.

Om onnodige grote premieschommelingen en lastenmutaties te voorkomen.

Om er mede voor te zorgen dat er bij het Ouderdomsfonds vanaf 2020, ondanks de vergrijzing, geen tekorten optreden.

Instrumenten

• Rijksbijdrage bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) voor de AOW en de Anw;

• Rijksbijdrage Ouderdomsfonds;

• Premiebijdrage gemoedsbezwaarden;

• Rijksbijdrage Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof);

• Rijksbijdrage Tegemoetkoming AOW-gerechtigden;

• Rijksbijdrage Spaarfonds AOW;

• Rijksbijdrage Tegemoetkoming Anw-ers.

Activiteiten

• Ter beschikking stellen van de rijksbijdragen aan de sociale fondsen;

• Zorgdragen voor de voeding van het Spaarfonds AOW;

• Jaarlijks verhogen van de rijksbijdrage Spaarfonds met ten minste € 113,4 miljoen.

Doelgroepen

• De sociale fondsen, Spaarfonds AOW en toekomstige AOW’ers

Indicatoren

• Output/outcome zijn niet te vatten in een zinvolle indicator. Wanneer de budgettaire overheveling van begroting naar fondsen is geschied, is het beoogde effect gerealiseerd. De vermogenspositie van de fondsen is dan verbeterd in de mate die was beoogd. In de begroting van het spaarfonds AOW worden kengetallen opgenomen.

Kengetallen

• De kengetallen gemoedsbezwaarden worden niet meer opgenomen, omdat de betaling van de rijksbijdrage in een jaar verschillende premiejaren omvat. De vermelding van een gemiddelde vrijstelling wordt derhalve niet zinvol geacht.

Overzicht beleidsdoorlichtingen en effectonderzoeken

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid:
Soort onderzoekOnderwerp onderzoekAD/ODA. StartB. AfgerondVindplaats
BeleidsdoorlichtingGeen   
Effecten onderzoek ex postGeen   
Overig evaluatieonderzoekGeen