Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

98 Algemeen

Op dit artikel worden apparaatsuitgaven toegelicht die niet direct kunnen worden toegerekend aan één van de andere beleidsartikelen. Op dit artikel worden verder de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen posten Handhaving, Primair proces, Subsidies, Voorlichting, Onderzoek en Waarborg en garanties toegelicht

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 98.1: Begrotingsuitgaven artikel 98 (x € 1 000)
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Verplichtingen189 821220 463217 451315 516316 754316 703316 744
Uitgaven188 344222 256219 422315 487316 124316 703316 744
        
Programmauitgaven18 11139 22651 76950 58949 98850 61950 622
Waarvan juridisch verplicht  15%5%0%0%0%
Waarborg en garanties0000000
Handhaving2 69020 39329 61529 61529 61529 61529 618
Primair proces8411 223714712712712712
Subsidies4347827 3437 4166 8157 4167 416
Voorlichting7 5157 1864 5773 3583 3583 3583 358
Onderzoek6 6319 6429 5209 4889 4889 5189 518
        
Apparaatsuitgaven170 233183 030167 653264 898266 136266 084266 122
Apparaatsuitgaven SZW145 397158 168142 841240 084241 319241 267241 305
Bijdrage aan IWI24 83624 86224 81224 81424 81724 81724 817
        
Ontvangsten7 6478 6995 9255 5965 5965 5965 596

Programmauitgaven artikel 98

De programmauitgaven op dit artikel zijn Waarborg en Garanties, Primair proces, Subsidies, Voorlichting, Onderzoek en Beleidsinformatie en Handhaving. Delen van deze beleidsuitgaven kunnen worden toegerekend naar beleidsartikelen en zullen daar worden verantwoord. Indien van toepassing zal voor het behoud van een totaaloverzicht per uitgavencategorie inzicht worden gegeven in de totale omvang van de budgetten.

Garanties aan instellingen

De kredietgarantie aan de Stichting Werkenrode te Groesbeek van het Rijk loopt door tot het jaar 2011. Het uitstaande risico bedraagt per 1 januari 2007 circa € 66 000,- en neemt jaarlijks met circa € 16 000,– af.

Handhaving

Het beleidsbudget voor handhaving op de begroting bedraagt € 44,7 miljoen, verdeeld over de artikelen 30 (€ 15,1 miljoen) en 98 (€ 29,6 miljoen). Hiervan heeft € 15,2 miljoen betrekking op de structurele uitvoering van het Handhavingsprogramma 2003–2006. Op artikel 98 is € 17,8 miljoen gereserveerd voor maatregelen uit het Handhavingsprogramma 2007–2010, dat in september 2006 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Het Handhavingsprogramma 2007–2010 bevat onder andere Maatregelen gericht op:

• preventie van overtredingen door o.a. voorlichting en verbeteringen van risicoanalyses en risicoprofielen;

• bestrijding van illegale tewerkstelling en zwart werk;

• het tegengaan van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt bij vrij verkeer van werknemers met de MOE-landen;

• samenwerking met – en gegevensuitwisseling tussen de handhavingspartners waaronder het inrichten van een informatieknooppunt om externe informatie over SZW-fraude beter te kunnen doorgeleiden naar de handhavingspartners;

• identificatie, waaronder de invoering van een bestuurlijke boete als een werkgever niet meewerkt bij het vaststellen van de identiteit van een arbeidskracht;

• een extra impuls aan de handhaving bij gemeenten;

• het doorontwikkelen van sturen op «naleving» als indicator;

• Het bevorderen van de internationale samenwerking, bijvoorbeeld bij grens- en werkplekcontroles.

Voorlichting

Het totale budget 2007 bedraagt € 6,6 miljoen, waarvan € 4,6 miljoen centraal geraamd op artikel 98. De voorlichtingsuitgaven, die rechtstreeks aan een beleidsdoelstelling kunnen worden toegerekend, worden onder het desbetreffende beleidsartikel verantwoord.

Subsidies

Het totale subsidiebudget van SZW bedraagt in 2007 € 51,0 miljoen. Hiervan wordt € 43,6 miljoen toegerekend aan beleidsartikelen en € 7,4 miljoen centraal geraamd op artikel 98. Voor een totaaloverzicht van alle SZW subsidiemiddelen verwijs ik naar hoofdstuk 13 Bijlage subsidies.

Apparaatsuitgaven

Het totale apparaatsuitgavenbudget in 2007 bedraagt € 239,5 miljoen (inclusief huisvesting en automatisering). Van het totale apparaatsbudget wordt € 100,6 miljoen toegerekend aan de beleidsartikelen. De toedeling naar de beleidsartikelen in 2007 is als volgt in de begrotingsstukken verwerkt:

Tabel 98.2: Toedeling personele en materiele budgetten naar artikelen (x € 1 000)
BeleidsartikelPersoneelMaterieelTotaal apparaat
21. Inkomensbeleid68852740
22. Activerend arbeidsmarktbeleid14 196200216 198
23. Re-integratie3 3701723 542
24. Sociale Werkvoorziening1 235851 320
25. Arbeid en Zorg1 8222702 092
26. Overlegstructuren, CAO-vorming en Medezeggenschap3 3332383 571
27. Regulering Individuele Arbeidsrelaties5 5138576 370
28. Pensioenbeleid1 4351651 600
29. Arbeidsomstandigheden, Arbozorg en Verzuim42 3856 48548 870
30. Inkomensbescherming met activering6 5362426 778
31. Inkomensbescherming arbeidsongeschiktheid3 9321564 088
32. Overige Inkomensbescherming78629815
33. Tegemoetkoming specifieke kosten1 195431 238
34. Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW88936925
35. Emancipatie2 0623962 458
97. Aflopende regelingen18119
98. Algemeen – personeel en materieel66 90323 82490 727
98. Algemeen – huisvesting 31 94931 949
98. Algemeen – automatisering 20 16520 165
    
Totaal apparaatsuitgaven156 29887 167243 465

De bijdrage van het moederdepartement aan het Agentschap SZW van € 10,0 miljoen (artikel 23) en de bijdrage aan IWI van € 25,0 miljoen (artikel 98) zijn buiten deze berekening gehouden.

Bijdrage aan IWI

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoeringsinstanties die de werknemers- en volksverzekeringen uitvoeren en op de gemeentebesturen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sociale voorzieningen. De bijdrage in 2007 aan de baten-lastendienst IWI van € 25,0 miljoen is begroot op artikel 98.

In het hoofdstuk «Diensten die een baten-lastenstelsel» voeren, is de begroting van baten en lasten en het kasstroomoverzicht van IWI opgenomen.

Het jaarplan 2007 van de Inspectie is opgesteld vanuit het perspectief van de werkzoekende burger. Wat de aard van haar toezichtproducten betreft wil de Inspectie meer dan voorheen de nadruk leggen op oordelen over de doeltreffendheid van de uitvoering. Daarnaast bezint de Inspectie zich op de vraag hoe zij ten behoeve van de Minister de meerwaarde van haar producten verder kan verhogen.