Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

99 Nominaal en onvoorzien

Op dit artikel worden de uitgaven geparkeerd voor onvoorziene uitgaven, loon- en prijsbijstelling.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 99.1: Begrotingsuitgaven artikel 99 (x € 1 000)
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Verplichtingen050 55421 60691 49891 16721 12221 472
Uitgaven050 55421 60691 49891 16721 12221 472
        
Programmauitgaven050 55421 60691 49891 16721 12221 472
Onvoorzien00070 00070 00000
Loonbijstelling035 8246 7296 6806 3456 2876 523
Prijsbijstelling014 73014 87714 81814 82214 83514 949
        
Ontvangsten0000000

Onvoorzien

De grondslag ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen.

De tweemaal € 70 miljoen in 2008 en 2009 betreft een voorziening voor de budgetoverschrijding ESF. De toestroom van subsidieaanvragen ESF voor de loketsluiting leidt er naar verwachting toe dat het door de Europese Commissie (EC) beschikbaar gestelde budget met circa € 140 mln. wordt overschreden. De afwikkeling bij de EC van de onderscheiden onderdelen van de einddeclaratie over de programmaperiode 2000–2006 vindt successievelijk plaats in 2008 en 2009.

Loonbijstelling

Op dit onderdeel wordt de loonbijstelling verwerkt in het kader van algemene salarismaatregelen, incidentele loonontwikkeling en overige specifieke maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en premies sociale zekerheid. Het artikel heeft het karakter van een «parkeerartikel» totdat de loonbijstelling toegedeeld kan worden aan de relevante beleidsartikelen.

Prijsbijstelling

Op dit onderdeel worden de uit de aanvullende post prijsbijstelling ontvangen bedragen geboekt tot toerekening plaatsvindt aan prijsgevoelige begrotingsartikelen. Dit artikel heeft het karakter van een «parkeerartikel» totdat toerekening kan plaatsvinden naar relevante beleidsartikelen.