Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Interdepartementale ontwikkelingen

De interdepartementale ontwikkelingen zijn meer en meer van invloed op de (richting van de) bedrijfsvoering van SZW. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie staan daarbij voorop, hoewel in eerste aanleg vaak investeringen nodig zijn om dit te realiseren. De ontwikkeling van het rijksbrede shared-service center P*Direct is in 2006 niet van de grond gekomen. SZW blijft de totstandkoming hiervan ondersteunen en zal hier ook in 2007 alle medewerking aan blijven geven.


SZW investeert daarnaast in een aantal gezamenlijke onderwerpen:

HRM-functie

In 2006 heeft SZW bezien welke Human Resource Management (HRM)-functie interdepartementaal gebundeld kan worden per 1 januari 2007. SZW doet formeel mee aan het «Expertise Centrum (EC) Organisatie-advies», «EC Mobiliteit & Loopbaanadvisering», aan het «Ontwikkelcentrum» en «EC Arbeidsmarktcommunicatie».

Interdepartementale samenwerking op het gebied van inkoop

SZW heeft zich qua professionalisering van inkoop ondermeer aangesloten bij het traject dat eerder in gang werd gezet door de projectdirectie Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) van het ministerie van Economische Zaken. Zo participeert SZW in acht productgroepen binnen het Programma Inkoop Taakstelling (PIT). Naast de PIT-trajecten participeert SZW in diverse aanbestedingstrajecten samen met andere departementen, waaronder beveiliging, catering, kopieerapparatuur, inkoopsystemen en arbodiensten. Voorts probeert SZW via het afstoten en huren van alternatieve ruimte te komen tot de reductie van de huisvestingskosten. SZW heeft inmiddels 6000 m2 bruto vloeroppervlak afgestoten.

Verder is SZW betrokken bij de totstandkoming van een shared-service centre voor de publieksvoorlichting (Postbus 51). Nu deze shared service organisatie een feit is vindt er een verdiepingsslag plaats ten einde rijksbreed de wijze waarop de overheid omgaat met vragen van burgers en bedrijven verder te verbeteren.

Ontwikkeling van de Rijksbrede werkplek

SZW neemt, met vijf andere departementen, actief deel aan de ontwikkeling van een «rijksbrede werkplek», het ontwikkelen van dezelfde functionaliteit qua kantoorautomatisering voor de betrokken departementen.

Voor Rijksweb, een interdepartementale aanpak voor het gebruiken van diensten op het gebied van internet, wordt door SZW capaciteit geleverd bij de verdere vormgeving.

Communicatie met de burger

Doordat het opnieuw inrichten van de ICT organisatie bij SZW meer tijd en moeite kostte dan oorspronkelijk geraamd, is de vorig jaar aangekondigde verbeterslag in het overzichtelijk en efficiënt op internet aanbieden van informatie aan burgers en andere doelgroepen over beleid in 2006 nog niet uitgevoerd. Planning is dit in 2007 alsnog te realiseren.

Digitaal verantwoordingssysteem voor gemeenten

Het Digitaal Verantwoordingssysteem (DVS) wordt gedurende de zomermaanden 2006 getest door een aantal testgemeenten en – na een succesvolle afronding van deze test vervolgens op vrijwillige basis beschikbaar gesteld aan gemeenten. In overleg met de ministeries van BZK en Financiën wordt bezien welke betekenis het systeem kan hebben voor gewijzigde wijze van verantwoorden over specifieke uitkeringen, als gevolg van de implementatie van het kabinetsstandpunt Brinkman. Los hiervan is DVS van belang in verband met de jaarlijkse informatieverstrekking van gemeenten aan SZW ten behoeve van zowel de toepassing van het verdeelmodel WWB als het SZW-jaarverslag.

Overige interdepartementale samenwerkingsgebieden

• De ontwikkeling van de Werkmaatschappij: het agentschap dat interdepartementale samenwerkingsverbanden faciliteert;

• de doorontwikkeling van het interdepartementale adviesbureau RijksAdvies;

• de uitbouw van de gezamenlijke printfaciliteit «We Print Together»;

• het vergroten van de flexibilisering en betere toegang tot de arbeidsmarkt.

Departementale bedrijfsvoeringsonderwerpen

Het accent in 2007 ligt in de interne bedrijfsvoering voor het overige op de volgende onderwerpen:

• In 2006 is in een eerste fase van een omvangrijk project, een belangrijk deel van de financiële administratie vervangen. Voorzien is dat in 2007, wanneer deze eerste fase goed is afgerond en geïmplementeerd, een volgende stap zal worden gemaakt waarbij ook de bekostigingsfunctie in het nieuwe administratieve systeem zal worden ondergebracht;

• het vervangen van de ICT infrastructuur;

• het implementeren van de in 2006 ontwikkelde bedrijfsvoeringvisie. Kern daarbij is de verdere integratie van de dienstverlening van de diverse bedrijfsvoeringdirecties, het verbeteren van de transparantie van het aanbod van interne producten en diensten, het doorlichten van de interne regelgeving, het verbeteren van de (financiële) sturing op ICT en het afsluiten van SZW brede dienstverleningsovereenkomsten.