Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6 DIENSTEN DIE EEN BATEN-LASTENSTELSEL VOEREN

6.1 Agentschap SZW

Tabel 6.1.1. Begroting baten en lasten Agentschap SZW(x € 1 000)
 realisatie 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengsten moederdepartement15 49815 84715 23811 3857 5997 5997 599
Opbrengst overige departementen       
Opbrengst derden       
Rentebaten81707070707070
Buitengewone baten       
Exploitatiebijdrage       
Totaal baten15 57915 91715 30811 4557 6697 6697 669
        
Lasten       
Apparaatskosten       
– personele kosten9 07011 03511 0358 3775 7185 7185 718
– materiële kosten3 3434 1864 1863 0681 9511 9511 951
Rentelasten56402410   
Afschrijvingskosten       
– Materieel582525    
– Immaterieel1603838    
Dotaties voorzieningen       
Buitengewone lasten120      
Totaal lasten12 80715 32415 30811 4557 6697 6697 669
        
Saldo van baten en lasten2 77259300000

Algemeen

Het Agentschap SZW voert subsidieregelingen uit op sociaal-economische beleid, in het bijzonder op het gebied van Werk en Inkomen. Het gaat daarbij om zowel nationale als internationale (ESF) subsidieregelingen. De programmaperiode van de lopende Europese regelingen (ESF3 en Equal) loopt tot en met 2006. De afhandeling van deze programmaperiode zal waarschijnlijk duren tot en met 2008. Verder zal in deze periode ook de regeling ID-Banen aflopen. Deze aflopende regelingen vormen samen meer dan 80% van de workload van het agentschap.

In 2007 zal de nieuwe ESF programmaperiode starten. De verwachting is dat de omvang van de organisatie, rekening houdend met bovengenoemde ontwikkelingen, zal slinken tot een omvang van 50% van de huidige omvang.

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement wordt gegenereerd door uitvoering van 11 regelingen; ESF-doelstelling 3, EQUAL, ID-banen, Leerwerktrajecten, Mut Bijstand Buitenland, Farbo, Stimuleren Leeftijdsbewust Beleid, Kinderopvang, Stimuleringsregeling Bedrijfsverzamelgebouwen (BVG), Klantmanagement en Tijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband Abw (TSS Abw). De uitvoering van ESF 94–99 wordt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de directie AM gedaan.

Rentebaten

De rentebaten worden ontvangen over de liquide middelen op de Rekening Courant bij het Ministerie van Financiën. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 2,5%.

Buitengewone baten

Het Agentschap SZW verwacht dat geen buitengewone baten gerealiseerd zullen worden.

Exploitatiebijdrage

Een exploitatiebijdrage van het moederministerie heeft (in de regel) een tijdelijk karakter. De verwachting is dat het Agentschap SZW in 2006 geen exploitatiebijdrage zal ontvangen.

Lasten

Personele kosten

De belangrijkste kostendrager voor het Agentschap SZW zijn de personele kosten. Het verloop van de regelingen en hiermee het aantal activiteiten bepaalt in hoge mate de ontwikkeling in de personele kosten. Het Agentschap SZW gaat voor de ontwikkeling in de personele kosten uit van een geleidelijke afbouw naar 2008.

Materiële kosten

De materiele kosten zijn volgend aan de personele kosten. De materiele kosten bestaan uit huisvestingskosten, automatiseringskosten en overige kosten (kantoorkosten, voorlichting & communicatie en advies & onderzoek).

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op vier investeringsleningen, twee voor (hoofdzakelijk) immateriële en twee voor (hoofdzakelijk) materiële activa. De leningen voor immateriële activa kennen een looptijd van vijf jaar en de rentepercentages zijn 3,72% en 3,22%. De leningen voor materiële activa hebben een looptijd van drie jaar en de geldende rentepercentages zijn 3,35% en 2,69%.

Afschrijvingskosten

Bij de materiële activa wordt een afschrijvingstermijn van drie jaar gehanteerd en bij de immateriële activa is de termijn vijf jaar. In 2003 en 2004 is door het Agentschap SZW geïnvesteerd in materiële en immateriële activa en deze investeringen zijn van invloed op de afschrijvingskosten in 2005 en volgende jaren.

Dotaties aan voorzieningen

Het Agentschap SZW verwacht dat er geen dotaties aan voorzieningen zullen worden gedaan.

Buitengewone lasten

Het Agentschap SZW verwacht dat geen buitengewone lasten zullen worden gerealiseerd.

Saldo van baten en lasten.

Het saldo van baten en lasten zal in het jaar van ontstaan opgenomen worden in het onverdeelde resultaat. In het jaar daarop wordt het resultaat verwerkt in overeenstemming met het besluit van de eigenaar.

Kasstroomoverzicht

Tabel 6.1.2. Kasstroomoverzicht Agentschap SZW (x € 1 000)
  realisatie 2005200620072008200920102011
1Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)6 30010 8388 1853 3072 9522 8842 746
         
2Totaal operationele kasstroom5 006693– 3 864
         
3a–/– Totaal investeringen39
3b+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen92
3Totaal investeringskasstroom53000000
         
4a–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement02 7725984269137127
4b+/+ eenmalige storting door moederdepartement0
4c–/– aflossingen op leningen521575416312 
4d+/+ beroep op leenfaciliteit
4Totaal financieringskasstroom– 521– 3 347– 1 014– 35469– 137– 127
         
5Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)10 8388 1853 3072 9522 8842 7462 619

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom wordt bepaald door de geschatte investeringen in materiële en immateriële activa. Geen rekening is gehouden met investeringen met betrekking tot de nieuwe ESF programmaperiode.

Financieringskasstroom

De eenmalige storting aan het moederdepartement komt ten laste van het Eigen Vermogen. De aflossing op leningen heeft betrekking op de aflossing van de lopende leningen.

6.2 Inspectie Werk en Inkomen

Tabel 6.2.1. Begroting baten en lasten
 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengst kerndepartement21 17526 30024 32024 30924 30924 30924 309
Opbrengst overige departementen
Opbrengst derden
Rentebaten17730020017014012095
Buitengewone baten917
Vrijval voorziening224
Exploitatiebijdrage
Totaal baten22 49326 60024 52024 47924 44924 42924 404
        
Lasten       
Apparaatskosten       
• Personele kosten17 25917 51018 59018 59018 49018 49018 490
• Materiële kosten4 9015 1905 3705 3705 3705 3705 370
Rentelasten160140110806045
Afschrijvingskosten       
• Materieel146130115110857565
• Immaterieel
Dotaties voorzieningen555135140148156165174
Buitengewone lasten71655
        
Totaal lasten23 57723 18024 35524 32824 18124 16024 144
        
Saldo van baten en lasten–/- 1 0843 420165151268269260

De kolom 2005 in de tabel bevat de cijfers uit de jaarrekening 2005 van de inspectie. De kolom 2006 bevat ramingen van de baten en lasten conform de 1e managementrapportage 2006 van IWI.

In de begroting is geen rekening gehouden met de (eenmalige) kosten die verband houden met de mogelijke verhuizing eind 2007 van IWI naar het Beatrixpark. Op het moment van opstellen van deze begroting moesten de onderhandelingen tussen de RGD en de eigenaar van het nieuwe kantoorpand nog starten.

Toelichting bij de begroting van baten en lasten over het jaar 2007

Baten

Opbrengst kerndepartement

De opbrengst kerndepartement is gebaseerd op het geactualiseerde budgettaire kader voor IWI.

In de tarievennota, die de inspecteur-generaal eind 2006 met de secretaris-generaal zal bespreken, worden de toezichtproducten uit het jaarplan 2007 nader uitgewerkt en wordt de kostprijs per product inzichtelijk gemaakt.

Het deel van de kosten van de IG, het bureau IG en de afdeling Facility Management dat betrekking heeft op de AI wordt niet aan de producten van IWI toegerekend. Financiering van deze kosten geschiedt binnen het budgettaire kader. Deze kosten maken deel uit van de begroting voor 2007 en volgende jaren en worden begroot op € 675 000.

Voor de jaren 2005 en 2006 zijn in de opbrengst kerndepartement tevens opgenomen de mutaties in de omvang van het onderhanden werk aan het eind van het boekjaar.

Rentebaten

De rentebaten hebben betrekking op de rekening courant en de depositorekeningen bij het Ministerie van Financiën. Het rentepercentage op de rekening courant is variabel en voor deposito’s afhankelijk van de looptijd.

Lasten

Algemeen

De lasten bestaan uit de apparaatskosten (personele en materiële kosten), de rentelasten, de afschrijving van materiële vaste activa en een dotatie aan de voorzieningen.

Personele kosten

Personele kosten

De personele kosten bestaan voor € 15 930 000 uit kosten voor salarissen en sociale lasten, € 800 000 voor de inhuur van externe deskundigen, € 300 000 voor uit te besteden onderzoeken, € 510 000 voor rechtspositionele regelingen, € 500 000 voor opleidingen en € 550 000 voor overige personeelskosten.


Voor de uitvoering van het jaarplan 2007 van de inspectie wordt uitgegaan van een volledige bezetting van 236,5 formatieplaatsen, waarvan 152,2 fte’s voor primaire functies. De raming van de salariskosten 2006 is gebaseerd op een verwachte gemiddelde bezetting van 215,0 fte’s.


In de begroting 2007 is voor de inhuur van tijdelijke externe deskundigheid € 800 000 opgenomen. Dit is gelijk aan de begrotingsvoorziening 2006.

Ter bevordering van de mobiliteit van de medewerkers van de inspectie is voor de jaren 2006 tot en met 2008 € 100 000 in de begroting opgenomen voor opleidingen, trainingen, coaching, begeleiding en financiële faciliteiten inzake mobiliteit.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor € 1 000 000 uit automatiseringskosten, € 3 115 000 voor huisvestingskosten en € 1 255 000 voor bureaukosten.


De automatiseringskosten betreffen in hoofdzaak de service level agreement (SLA) voor kantoorautomatisering die de inspectie heeft afgesloten met de directie ICT Diensten van het kerndepartement. In 2006 wordt een begin gemaakt met de vervanging van het centraal managementondersteunende systeem en het documentaire informatiesysteem van IWI. In de begroting 2007 en daaropvolgende jaren is rekening gehouden met € 200 000 aan doorlopende kosten.


De begrote huisvestingskosten voor IWI nemen ten opzichte van de begroting 2006 af. Begin 2006 is een deel van het CentreCourt overgedragen van IWI aan de AI. Dit heeft tot gevolg dat een groter deel van de huur- en servicekosten ten laste van de directie facilitaire zaken van het kerndepartement zal worden gebracht.

Zoals eerder gemeld is in deze begroting nog geen rekening gehouden met kosten die verband houden met de mogelijke verhuizing van IWI naar een nieuw kantoorpand in het Beatrixpark.


De bureaukosten betreffen de kosten van kantoormachines, benodigdheden, interne informatievoorziening, voorlichting, dienstreizen en catering. Op grond van de raming voor het jaar 2006 zijn enkele van deze begrotingsposten omlaag gebracht in de begroting 2007.

Rentelasten

Met ingang van 2006 zal de rentedotatie aan de wachtgeldvoorziening als rentelast worden opgenomen. Tot en met 2005 werd deze dotatie in mindering gebracht op de rentebaten. Deze post zal de komende jaren geleidelijk afnemen, evenredig aan de afname van de omvang van de voorziening.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa zijn afhankelijk van de economische levensduur van de activaposten 3, 5 of 8 jaar. De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de medio 2006 in gebruik zijnde activa.

Dotaties voorzieningen

In 2006 zal € 140 000 gedoteerd worden aan de voorziening voor huisvestingskosten voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het CentreCourt aan het eind van de huurovereenkomst. Naar verwachting zal eind 2007 het ministerie van Economische Zaken de kantoren van IWI en AI in het CentreCourt overnemen. De onderhandelingen over de voorwaarden op grond waarvan deze overdracht zal plaatsvinden zijn op het moment van opstellen van deze begroting nog niet gestart. In de begroting 2007 is daarom nog rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het pand.

Saldo van baten en lasten

Bij de bepaling van het saldo van baten en lasten is uitgegaan van een opbrengst kerndepartement overeenkomstig het geactualiseerde budgettaire kader 2007 voor IWI. De te realiseren opbrengst van het kerndepartement is afhankelijk van de in 2007 op te leveren toezichtproducten uit de tarievennota 2007 en de afronding in 2007 van producten uit de tarievennota 2006. Daarnaast heeft de mutatie in de omvang van het onderhanden werk invloed op de opbrengst. De begroting 2007 sluit met een positief saldo van baten en lasten van € 165 000.

Kasstroomoverzicht

Tabel 6.2.2. Kasstroomoverzicht IWI
  realisatie 2005200620072008200920102011
1Rekening courant RIC 1 jan.17 93115 12215 65411 87210 4729 5108 813
         
2Totaal operationele kasstroom–/- 2 4721 160–/- 1 503–/1 172–/- 811–/- 429–/- 190
         
 -/- Totaal investeringen
 +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen
3Totaal investeringskasstroom
         
 -/- Eenmalige uitkering aan kerndepartement–/- 337–/- 628–/2 279–/- 228–/- 151–/- 268–/- 269
 +/+ Eenmalige storting door kerndepartement
 -/- Aflossing op leningen
 +/+ Beroep op leenfaciliteit
4Totaal financieringskosten–/- 337–/- 628–/- 2 279–/- 228–/- 151–/- 268–/- 269
         
5Rekening courant RIC 31 dec.15 12215 65411 87210 4729 5108 8138 354

De eenmalige uitkering aan het kerndepartement in 2007 betreft het deel van het verwachte positieve resultaat over 2006 dat op grond van de resultaatsverdeling 2006 zal terugvloeien naar het kerndepartement. Hierbij is er van uitgegaan dat de tarievennota 2006 conform de planning en inclusief een volledige vulling van de post onvoorzien zal worden gerealiseerd.