Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7 VERDIEPINGSBIJLAGE

Artikel 21: Inkomensbeleid

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200671470500000
        
Nieuwe mutaties:007400000
1. Toerekening personeel006880000
2. Toerekening materieel00520000
        
Stand ontwerpbegroting 20077147057400000

Nieuwe mutaties:

1 en 2. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Artikel 22: Activerend arbeidsmarktbeleid

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006411 477362 821337 052310 276309 271308 271307 271
        
Mutatie 1e suppletore begroting051 0156 350– 4 150– 5 000– 5 000– 5 000
        
Nieuwe mutaties:013 15018 03111 5427 1686 5506 471
        
Operationele doelstelling 2       
1. Naar OCW projectdirectie Leren en Werken00– 5 0000000
        
Operationele doelstelling 3       
2. Subsidie hoger opgeleide vluchtelingen000060100
3. No-riskpolis05 00005 000000
4. Prijsbijstelling 200603853801111
        
Operationele doelstelling 4       
5. Loonbijstelling 200604 6103 9074 0433 8853 8743 775
6. Prijsbijstelling 200602 3552 5462 4982 6812 6752 695
7. Handhavingsbudget CWI080000000
        
Apparaatuitgaven       
8. Toerekening personeel0014 1960000
9. Toerekening materieel0020020000
        
Stand ontwerpbegroting 2007411 477426 986361 433317 668311 439309 821308 742

Nieuwe mutaties:

1. Een overboeking naar OCW ten behoeve van Duale trajecten, dit is onderdeel van de projectdirectie Leren & Werken.

2. De mutatie heeft betrekking op de uitfinanciering van de meerjarige verplichting met de stichting Vluchtelingenwerk Nederland.

3. In het kader van bestrijding van de jeugdwerkloosheid is een door gemeenten uit te voeren no-riskpolis ingesteld voor werkgevers van erkende leerbedrijven die jongeren tot 23 jaar zonder een startkwalificatie aannemen op een leerwerktraject.

4 en 6. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

5. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

7. Het handhavingsbudget voor het CWI wordt overgeheveld vanuit de centrale handhavingsmiddelen op artikel 98.

8 en 9. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20064 64714 60014 60014 60014 60014 60014 600
        
Mutatie 1e suppletore begroting010 00000000
        
Stand ontwerpbegroting 20074 64724 60014 60014 60014 60014 60014 600

Artikel 23: Re-integratie

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 886 2951 774 6531 716 7891 694 7971 694 2651 688 2681 688 268
        
Mutatie 1e suppletore begroting019 71715 2008 7008 90011 80011 800
        
Nieuwe mutaties:04 5112 843– 5 724– 14 166– 15 537– 15 540
        
Operationele doelstelling 1       
1. Loonbijstelling 20060441369352358389395
2. Prijsbijstelling 20060915334267212212214
3. Overdracht instrumentarium BOW085900000
4. Overheveling no-riskpolis lopende gevallen04 0002 0000000
5. Overheveling uitbreiding no-riskpolis Wajongers0– 6 000– 7 000– 7 000– 7 000– 7 000– 7 000
6. Uitvoeringskosten REA02 5293 7882 960814– 414– 419
7. Naar OCW bijdrage IDW0– 18000000
8. Medische richtlijnen04004250000
9. Gezondheidsraad054900000
10. Afschaffen RSP00– 295– 1 995– 7 895– 7 895– 7 895
        
Apparaatuitgaven       
11. Toerekening Personeel003 3700000
12. Toerekening Materieel001720000
13. Uitgaven technische bijstand01 40000000
14. Invulling taakstelling Agenstschap SZW0000– 341– 484– 484
15. Prijsbijstelling 20060394944444444
        
Stand ontwerpbegroting 20071 886 2951 799 3221 735 2011 698 1251 689 3571 684 9201 684 923

Nieuwe mutaties:

1. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

2 en 15. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

3. Overheveling t.b.v. subsidie aan de stichting Blik op werk.

4. Overheveling in verband met de financiering van de no-riskpolis van de lopende gevallen.

5. Overheveling van de uitbreiding van de no-riskpolis voor wajongers naar het Awf.

6. De uitvoeringskosten REA van het UWV zijn aangepast aan de realisaties van het UWV over 2005.

7. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het expertisecentrum Internationale Diplomawaardering (IDW).

8. Voor het opstellen van verzekeringsgeneeskundige protocollen zijn in 2006 en 2007 bedragen in de begroting opgenomen.

9. De Gezondheidsraad verricht in 2006 extra werkzaakmheden. Deze extra uitgaven worden binnen de SZW begroting gecompenseerd.

10. De RSP wordt afgeschaft. De voor 2007 en 2008 op de begroting restrerende middelen zijn bestemd voor afbouw en voorlichting van de nieuwe regeling dienstverlening aan huis.

11 en 12. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

13. Een deel van het exploitatieoverschot wordt ingezet ter dekking van de uitgaven technische bijstand.

14. Structurele verwerking van de efficiency-taakstellingen op het budget van het Agentschap SZW.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006102 770146 63420 50020 500500500500
        
Mutatie 1e suppletore begroting044 00000000
        
Nieuwe mutaties:035 859– 5 00010 000000
1. Ontvangsten Agenda van de Toekomst010 000– 5 00010 000000
2. Ontvangsten ESF1994–1999015 00000000
3. Overdracht instrumentarium BOW085900000
4. Terugontvangsten W-deel010 00000000
        
Stand ontwerpbegroting 2007102 770226 49315 50030 500500500500

Nieuwe mutaties:

1. Als gevolg van achterblijvende realisaties in het kader van de Agenda voor de Toekomst wordt verwacht dat een groter deel van de betaalde voorschotten bij de vaststellingen terug komt en tegelijkertijd wordt verwacht dat een deel van de vaststellingen eerder plaats vindt.

2. Met de afwikkeling van (hoger) beroepszaken ESF 1994–1999 wordt verwacht dat een deel van de hiervoor gereserveerde middelen niet nodig is.

3. Ontvangsten van RWI om de stichting Blik op werk van middelen te voorzien (zie ook onder uitgaven nr. 3).

4. De terugontvangsten hangen samen met overschrijdingen van de meeneemregeling en enkele geconstateerde rechtmatigheidstekortkomingen.

Artikel 24: Sociale werkvoorziening

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20062 222 4962 211 5752 210 5952 210 5742 210 5742 210 5742 210 574
        
Mutatie Nota van Wijziging015 00000000
        
Mutatie 1e suppletore begroting03 93329 50020 90017 50022 50025 300
        
Nieuwe mutaties:017 73637 04935 87736 32836 30936 374
1. Loonbijstelling 2006017 73617 39717 39717 39717 39717 397
2. Implementatie modernisering WSW0018 3320000
3. Stimuleringsregeling begeleid werken00018 48018 93118 91218 977
        
Apparaatuitgaven       
4. Toerekening Personeel001 2350000
5. Toerekening Materieel00850000
        
Stand ontwerpbegroting 20072 222 4962 248 2442 277 1442 267 3512 264 4022 269 3832 272 248

Nieuwe mutaties:

1. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

2. Middelen voor implementatie van de modernisering WSW.

3. Voorziening voor een mogelijke stimuleringsregeling begeleid werken.

4 en 5. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006459 695417 658417 698417 737417 843417 843417 843
        
Mutatie 1e suppletore begroting043 61616 03615 99715 89115 89115 891
        
Nieuwe mutaties:04 5024 5024 5024 5024 5024 502
1. Loonbijstelling 200604 5024 5024 5024 5024 5024 502
        
Stand ontwerpbegroting 2007459 695465 776438 236438 236438 236438 236438 236

Nieuwe mutaties:

1. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

Artikel 25: Arbeid en zorg

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006681 670922 985939 722966 138968 466975 717990 220
        
Mutatie 1e suppletore begroting0– 20 900– 6 167– 27 049– 12 0943 76711 529
        
Nieuwe mutaties:057 574641 666657 193676 806695 704702 761
        
Operationele doelstelling 1       
1. Budgettair neutrale herschikking023500000
        
Operationele doelstelling 2       
2. Loonbijstelling 200605 1775 2525 4035 4205 4545 569
3. Prijsbijstelling 200604 6624 7214 9084 9164 9425 007
4. Ramingsbijstelling o.b.v. uitvoeringsinformatie013 031– 17 742– 32 056– 32 056– 32 056– 32 056
5. Invoering verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang045 000529 000548 000565 000581 000586 000
6. Implementatiekosten Belastingdienst verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang0– 80000000
7. Intensivering kinderopvang2007010 298125 000129 798132 434135 302137 968
8. Uitstel kinderopvang WW’ers naar 200800– 8 0000000
9. Uitstel kinderopvang inburgering naar 20070– 21 08200000
10. Ramingsbijstelling01 2741 1431 1401 0921 062273
11. Budgettair neutrale herschikking0– 22100000
        
Apparaatuitgaven       
12. Toerekening personeel001 8220000
13. Toerekening materieel002700000
        
Stand ontwerpbegroting 2007681 670959 6591 575 0211 596 2821 633 1781 675 1881 704 510

Nieuwe mutaties:

1 en 11. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting

2. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

3. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

4. Ramingsbijstelling voor de Wet kinderopvang o.b.v. uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst.

5. Budgettaire doorwerking van de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 2007. I.v.m. de AWIR werkt dit door naar 2006.

6. Overboeking naar de Belastingdienst voor de implementatiekosten van de Belastingdienst voor de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 2007.

7. Budgettaire doorwerking van de intensivering kinderopvang van 125 mln vanaf 2007. I.v.m. de AWIR werkt dit door naar 2006.

8. Budgettaire doorwerking van het uitstel van de invoering van kinderopvang voor WW’ers naar 2008.

9. Budgettaire doorwerking op de Wet kinderopvang van het uitstel van de Wet inburgering naar 2007.

10. Budgettaire doorwerking van enkele technische ramingsbijstellingen.

12 en 13. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200643 3225 00000000
        
Mutatie 1e suppletore begroting0200000000
        
Nieuwe mutaties       
1. Desaldering kindertoeslag064 30028 62714 31314 31314 31314 313
        
Stand ontwerpbegroting 200743 32271 30028 62714 31314 31314 31314 313

Artikel 26: Overlegstructuren, collectieve arbsvoorwaardenvorming en medezeggenschap

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20063 6334 177503503503503503
        
Mutatie 1e suppletore begroting0– 399– 205– 206– 206– 206– 206
        
Nieuwe mutaties:063 5765556
1. Prijsbijstelling 20060655556
        
Apparaatuitgaven       
2. Toerekening personeel003 3330000
3. Toerekening materieel002380000
        
Stand ontwerpbegroting 20073 6333 7843 874302302302303

Nieuwe mutaties:

1. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

2 en 3. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Artikel 27: Regulering individuele arbeidsrelaties

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20062 6232 629338438438438438
        
Mutatie 1e suppletore begroting02231 49998– 2– 2– 2
        
Nieuwe mutaties:086 3768888
1. Prijsbijstelling 20060868888
        
Apparaatuitgaven       
2. Toerekening personeel005 5130000
3. Toerekening materieel008570000
        
Stand ontwerpbegroting 20072 6232 8608 213544444444444

Nieuwe mutaties:

1. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

2 en 3. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006311 8001 8001 8001 8001 8001 800
        
Mutatie 1e suppletore begroting0– 1 500– 1 500– 1 500– 1 500– 1 500– 1 500
        
Stand ontwerpbegroting 200731300300300300300300

Artikel 28: Pensioenbeleid

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20069831 48300000
        
Nieuwe mutaties:001 6000000
1. Toerekening personeel001 4350000
2. Toerekening materieel001650000
        
Stand ontwerpbegroting 20079831 4831 6000000

Nieuwe mutaties:

1 en 2. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Artikel 29: Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200693 08892 42834 45223 91421 17721 17721 177
        
Mutatie 1e suppletore begroting02 5931002000200020002000
        
Nieuwe mutaties:068949 377305263263265
        
Operationele doelstelling 1       
1. Loonbijstelling 20060424348444444
2. Prijsbijstelling 20060200195203191191192
        
Operationele doelstelling 2       
3. Loonbijstelling 20060291614151515
4. Prijsbijstelling 2006046029688575758
        
Apparaatuitgaven       
5. Toerekening personeel0042 3850000
6. Toerekening materieel006 4850000
        
Stand ontwerpbegroting 200793 08895 75283 97226 26723 48423 48423 486

Nieuwe mutaties:

1 en 3. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

2 en 4. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

5 en 6. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20067 0935 0845 0845 0845 0845 0845 084
        
Stand ontwerpbegroting 20077 0935 0845 0845 0845 0845 0845 084

Artikel 30: Inkomensbescherming met activering

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20065 018 3014 765 4044 686 4794 704 8124 734 2454 810 3474 873 713
        
Mutatie Amendement0– 25 00000000
        
Mutatie 1e suppletore begroting0– 129 750– 363 833– 638 794– 722 640– 740 532– 744 553
        
Nieuwe mutaties:0– 29 33768 306180 527208 781190 979197 857
Operationele doelstelling 1       
WWB       
1. Loonbijstelling 2006048 98846 73144 35144 09145 19346 055
2. Prijsbijstelling 200601 1231 1301 2971 2951 2881 276
3. Uitvoering (volume) 2006 WWB <6500– 23 689– 23 689– 23 689– 23 689– 23 689
4. Bijstelling agv WBB-cijfers CPB0– 38 392– 43 972– 47 679– 32 075– 29 974– 27 359
5. Bijstelling conjunctuurcorrectie0– 1 187– 1 239– 4 656– 6 807– 9 567– 11 372
6. Bijstelling raming 64+ WWB02 3004 9918 04311 54415 32422 984
7. Uitbreiding doelgroep langdurigheid0200020002000200020002000
8. Afstel kinderalimentatie0080 000160 000160 000160 000160 000
9. Verzamelpost gemiddelde prijs0– 3 118– 1 516– 6 832– 11 610– 15 800– 20 660
10. Uitvoering (volume) 2006 WWB >6400– 6 708– 6 708– 6 708– 6 708– 6 708
11. WBB-mutatie MEV0– 41 487– 7 26854 19774 98975 45175 597
        
IOAW       
12. Uitvoeringsgegevens CBS0– 10 00000000
13. Loonbijstelling 200602 0482 2732 5732 7793 1673 642
14. Extrapolatie IOAW0000001 700
14b. Overheveling naar TW09 00012 00012 00012 00012 00012 000
        
IOAZ       
15. Prijsbijstelling 20060111111111111
16. Loonbijstelling 20060391469532613680770
        
Bijstandzelfstandigen       
17. Prijsbijstelling 20060130135133133133134
        
Overig       
18. Schuldhulpverlening024 50024 20022 75018 75000
19. Bijstelling nabetalingen Wfa/WWB0– 8 531– 9 563– 11 494– 12 224– 12 224– 12 224
20. Voorlichtingscampagne schuldhulpverlening0– 1 200– 1 700– 1 700– 1 70000
        
Handhaving       
21. Loonbijstelling 2006082105107107107108
22. Prijsbijstelling 20060808182828383
23. Budgettair neutrale herschikking00– 2 930– 2 930– 2 930– 2 930– 2 930
        
Voorlichting       
24. Voorlichtingscampagne schuldhulpverlening01 2001 7001 7001 70000
        
Operationele doelstelling 3       
25. Loonbijstelling 20060399392398402408413
26. Prijsbijstelling 20060262626262626
        
Operationele doelstelling 5       
27. Uitvoeringsinformatie004 8000000
28. Loonbijstelling 200602006915200
29. Vertraging TRI003 0000000
30. Doorwerking jaarverslag010000000
        
Apparaatuitgaven       
31. Toerekening personeel006 5360000
32. Toerekening materieel002420000
        
Stand ontwerpbegroting 20075 018 3014 581 3174 390 9524 246 5454 220 3864 260 7944 327 017

Nieuwe mutaties:

1, 13, 16, 21, 25 en 28. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

2, 15, 17, 22 en 26. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

3, 10 en 12. Volume bijstellingen naar aanleiding van CBS realisatiegegevens.

4. Bijstelling op basis van WWB gegevens C-MEV.

5. Correctie in verband met overlap van beleid en conjunctuur.

6. Ramingsbijstelling van het aantal gekorte AOW-ers.

7. Conform rechterlijke uitspraak hebben gedeeltelijk arbeidsongeschikten die op sociaal minimum zitten recht op langdurigheidstoeslag.

8. De eerder ingeboekte besparing als evolg van het wetsvoorstel herziening stelsel kinderalimentatie komt te vervallen.

9. Ramingsbijstelling op basis van realisaties in de ontwikkeling van de gemiddelde prijs.

11. Volumebijstelling inclusief de verwerking van de nieuwe ramingsregel van het CPB.

14b. Door het vervallen van één van de maximeringsbepalingen in de Toeslagenwet hoeft voor arbeidsongeschikten er geen aanvullende uitkering meer plaats te vinden vanuit de IOAW. De middelen zijn daarom overgeheveld naar de TW (Artikel 32).

18. De bij Amendement Noorman-Den Uyl toegevoegde gelden «schuldhulpverlening» worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 30.

19. De ramingsvoorziening voor nabetalingen was te hoog geraamd.

20 en 24. De gereserveerde middelen voor de voorlichtingscampagne in verband met inwerkingtreding subsidieregeling Schuldhulpverlening worden overgeboekt naar het voorlichtingsbudget.

23. Budgettair neutrale herschikking van de handhavingsgelden op de SZW-begroting.

27. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsinformatie over de verlenging TRI bij scholing en effecten vertraagde einddatum van de herbeoordelingsoperatie.

29. Effect van de vertraging bij de herbeoordelingsoperatie.

30. De uitvoeringskosten zijn aangepast aan de hand van de realisaties UWV over 2005.

31 en 32. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200645 504000000
        
Mutatie 1e suppletore begroting025 00000000
        
Stand ontwerpbegroting 200745 50425 00000000

Artikel 31: Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 724 8861 717 8391 746 6861 782 8971 822 6981 847 2781 887 341
        
Mutatie 1e suppletore begroting039 81267 71992 442108 991136 665146 572
        
Nieuwe mutaties:029 51623 28617 05417 21717 32217 531
        
Operationele doelstelling 2       
Wajonguitkeringslasten       
1. Loonbijstelling 2006014 22214 52715 05415 51715 92216 331
2. Volume010 5941 4710000
        
Wajonguitvoeringskosten       
3. Doorwerking jaarverslag03 6003 10020001 7001 4001 200
4. Volume01 1001000000
        
Apparaatuitgaven       
5. Toerekening personeel003 9320000
6. Toerekening materieel001560000
        
Stand ontwerpbegroting 20071 724 8861 787 1671 837 6911 892 3931 948 9062 001 2652 051 444

Nieuwe mutaties:

1. De raming is bijgesteld voor de loonbijstelling 2006.

2. De raming van het volume is aangepast op basis van uitvoeringsgegegvens van het UWV.

3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005.

4. De volume effecten in de uitkeringslasten werken door in de uitvoeringskosten. De raming is hiervoor gecorrigeerd.

5 en 6. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20064 396000000
        
Stand ontwerpbegroting 20074 396000000

Artikel 32: Overige inkomensbescherming

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006345 065328 577304 991283 193270 953259 487251 987
        
Mutatie 1e suppletore begroting010 2433 0369 38911 95214 35215 081
        
Nieuwe mutaties:017 56917 5409 6998 2406 6885 339
        
Operationele doelstelling 3       
Toeslagenwetuitkeringslasten       
1. Aanhouden EK Wet Beëindiging export01 0002 6002 6001 70000
2. Loonbijstelling 200603 3943 2882 9652 8932 8292 778
3. Doorwerking lagere WW0– 4 670– 8 347– 8 667– 7 988– 6 513– 6 621
4. Structurele kosten kopjesregeling004 2506 1006 1006 1006 100
5. Aanpassing WGA-raming00– 800– 700– 600– 567– 600
6. Aanpassing juninota07 8451 070– 7 181– 8 294– 9 579– 10 875
7. Grondslageffect WBB MEV001 6881 8811 8231 9012 031
7b. Overheveling van IOAW09 00012 00012 00012 00012 00012 000
        
Toeslagenwetuitvoeringskosten       
8. Aanpassing WGA-raming00– 54– 48– 42– 39– 42
9. Grondslageffect wbb MEV00130149148156168
10. Doorwerking jaarverslag01 000900600500400400
        
Apparaatuitgaven       
11. Toerekening personeel007860000
12. Toerekening materieel00290000
        
Stand ontwerpbegroting 2007345 065356 389325 567302 281291 145280 527272 407

Nieuwe mutaties:

1. De raming is aangepast vanwege vertraging invoering van het wetsvoorstel beëindiging export uitkeringen.

2. De raming is bijgesteld voor de loonbijstelling 2006.

3. Bijstelling als gevolg van neerwaartse aanpassing WW.

4. Structurele reparatiemaatregel inkomensachteruitgang alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten

5. Bijstelling als gevolg van neerwaartse aanpassing WGA.

6. De raming van het volume is is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV.

7. Doorwerking als gevolg van bijstelling WBB MEV.

Zie toelichting onder nummer 14b van artikel 30.

8 en 9. De volume effecten van de uitkeringslasten werken door in de uitvoeringskosten. De raming is hiervoor aangepast.

10. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005.

11 en 12. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20068 655000000
        
Stand ontwerpbegroting 20078 655000000

Artikel 33: Tegemoetkoming specifieke kosten

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20063 333 0043 300 7193 276 5613 243 8483 206 1143 170 0263 140 007
        
Mutatie Amendement025 00000000
        
Mutatie 1e suppletore begroting0025 00023 00019 00000
        
Nieuwe mutaties:05 106200 178944 956947 692965 610964 738
        
Operationele doelstelling 1       
1. Naar Financiën schuldhulpverlening0– 500– 800– 250– 25000
2. Overheveling naar de WWB0– 24 500– 24 200– 22 750– 18 75000
        
Operationele doelstelling 2       
AKW uitkeringslasten       
3. Extra verhoging AKW00125 030124 753124 329123 860123 487
4. Prijsbijstelling 2006025 10953 57953 47452 83152 21651 705
5. Meerjarenraming SVB0– 41– 32 495– 32 495– 32 495– 32 495– 32 495
6. Beleidsvoorstellen AKW006004 1004 1004 1004 100
        
AKW uitvoeringskosten       
7. Doorwerking juninota00– 800– 800– 800– 800– 800
8. Loonbijstelling 20060428426425424422424
9. Prijsbijstelling 20060919723620419418421
10. Beleidsvoorstellen AKW00– 700– 700– 700– 700– 700
11. Doorwerking jaarverslag 20050– 1 154– 1 154– 1 154– 1 154– 1 154– 1 154
        
TOG uitkeringslasten       
12. Meerjarenraming SVB05 09211 90011 90011 90011 90011 900
13. Prijsbijstelling 20060371448452456461466
        
TOG uitvoeringskosten       
14. Prijsbijstelling 20060141414141415
15. Loonbijstelling 20060151514151515
16. Doorwerking jaarverslag 20050– 804– 804– 804– 804– 804– 804
        
Wet Kindertoeslag       
17. Beginstand0061 000736 000736 000736 000736 000
18. Verzilvering006 00072 00072 00072 00072 000
        
Operationele doelstelling 3       
Regeling Asbestslachtoffersuitvoeringskosten       
20. Doorwerking jaarverslag 20050146146146146146146
21. Loonbijstelling 20060666666
22. Prijsbijstelling 20060565556
        
Apparaatuitgaven       
23. Toerekening personeel001 1950000
24. Toerekening materieel00430000
        
Stand ontwerpbegroting 20073 333 0043 330 8253 501 7394 211 8044 172 8064 135 6364 104 745

Nieuwe mutaties:

1 en 2. De bij Amendement Noorman-Den Uyl toegevoegde gelden «schuldhulpverlening» worden overgeheveld naar artikel 30 en naar het Ministerie van Financiën.

3. Dit betreft de bijzondere verhoging van de AKW bedragen per 1 oktober 2006.

4. De raming is bijgesteld voor de indexatie AKW.

5. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast.

6. Het betreft hier de financiele gevolgen van de voorstellen «Invoering fictieve onderhoudsbijdrage» en «Uitwerking begrip «eigen kind» in de AKW».

7. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast.

8, 15 en 21. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

9, 14 en 22. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

10. Volume ontwikkelingen werken door in de de raming van de uitvoeringskosten.

11, 16 en 20. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005.

12. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast.

13. De raming is bijgesteld voor de indexatie TOG.

17. De kinderkorting wordt per 1 januari 2008 omgezet in de kindertoeslag.

18. Dit is het verzilveringsdeel van de kindertoeslag.

23 en 24. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20068 135272272272272272272
        
Stand ontwerpbegroting 20078 135272272272272272272

Artikel 34: Rijksbijdragen aan de Sociale Fondsen en Spaarfonds AOW

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20068 194 7038 648 9418 978 4609 157 2059 278 3519 399 4969 520 641
        
Mutatie 1e suppletore begroting01 742 6001 392 2001 392 7001 392 7001 392 7001 392 700
        
Nieuwe mutaties:0– 418 132235 127541 585634 429723 6151 170 848
        
Operationele doelstelling 1       
1. Rijksbijdrage BIKK AOW0– 10 100212 600207 600258 900311 300364 600
2. Rijksbijdrage BIKK ANW0– 70024 10023 90027 70031 60035 500
3. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds0– 423 000– 152 400157 900192 800222 800605 500
4. Rijksbijdrage AOWtegemoetkoming00128 683131 835135 642139 515148 023
5. Rijksbijdrage ANW tegemoetkoming015 66821 21920 35019 38718 40017 225
        
Apparaatuitgaven       
6. Toerekening personeel008890000
7. Toerekening materieel00360000
        
Stand ontwerpbegroting 20078 194 7039 973 40910 605 78711 091 49011 305 48011 515 81112 084 189

Nieuwe mutaties:

1 en 2. Bijstelling BIKK-raming voor de AOW en ANW naar aanleiding van de MEV. De heffingskortingen en de premies zijn bijgesteld.

3. Bijstelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds naar aanleiding van de MEV en opnemen oploop tot 2011.

4. Bijstelling naar aanleiding van juninota SVB en begroting 2007, waarin is besloten dat het bedrag vanaf 2007 met € 48 toeneemt.

5. Instellen van ANW tegemoetkoming, welke vanaf 2007 met € 48 toeneemt.

6 en 7. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200655 733000000
        
Stand ontwerpbegroting 200755 733000000

Artikel 35: Emancipatie

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200612 57513 04410 29510 32310 32310 32310 323
        
Mutatie 1e suppletore begroting0317– 114– 116– 116– 116– 116
        
Nieuwe mutaties:0662 635177178178178
1. Loonbijstelling 20060887676777777
2. Prijsbijstelling 20060104101101101101101
3. Budgettair neutrale herschikkingen0– 12600000
        
Apparaatuitgaven       
4. Toerekening personeel002 0620000
5. Toerekening materieel003960000
        
Stand ontwerpbegroting 200712 57513 42712 81610 38410 38510 38510 385

Nieuwe mutaties:

1. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

2. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting

4 en 5. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006159000000
        
Stand ontwerpbegroting 2007159000000

Artikel 97: Aflopende Regelingen

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006701201182182182182182
        
Mutatie 1e suppletore begroting095190024014010140
        
Nieuwe mutaties:00190000
        
Ondersteuning vorming BVG       
1. Uitvoeringskosten regeling BVG0– 7700000
        
Apparaatuitgaven       
2. Uitvoeringskosten regeling BVG07700000
3. Toerekening personeel00180000
4. Toerekening materieel0010000
        
Stand ontwerpbegroting 20077011 1521 101422322192322

1 en 2. Van de regeling Bedrijfsverzamelgebouwen is € 77 duizend overgeheveld naar het Agentschap SZW als bijdrage in de uitvoeringskosten 2006 van deze regeling.

3 en 4. De mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200611 071000000
        
Stand ontwerpbegroting 200711 071000000

Artikel 98: Algemeen

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006188 344219 099306 682306 280307 429307 429307 429
        
Mutatie 1e suppletore begroting0– 8391 335– 161– 161– 161– 161
        
Nieuwe mutaties:07 148– 91 0219 7439 2319 8109 848
        
Handhaving       
1. Invulling taakstelling Burger Service Nummer0– 700– 700– 700– 700– 700– 700
2. Prijsbijstelling 20060172142141141141143
3. Loonbijstelling 20060176184184184184185
4. Budgettair neutrale herschikkingen0– 3 483789789789789789
        
Primair proces       
5. Prijsbijstelling 20060181414141414
6. Budgettair neutrale herschikkingen035000000
        
Subsidies       
7. Prijsbijstelling 20060109103101101101101
8. Budgettair neutrale herschikkingen0– 56700– 60100
        
Voorlichting       
9. Invulling taakstelling Overheidscommunicatie00– 400– 400– 400– 400– 400
10. Prijsbijstelling 20060808071717171
        
Onderzoek       
11. Prijsbijstelling 20060191191191191191191
12. Budgettair neutrale herschikkingen02600000
        
Personeel       
13. Loonbijstelling 200603 6323 1133 0933 1143 1093 108
14. Van BZK aanvulling CAO2005–20060896663619651634639
15. Van belastingdienst 10 SIODformatieplaatsen0353571571571571571
16. Toerekening apparaatkosten00– 89 3950000
17. Budgettair neutrale herschikkingen01 9682 0311 9021 7731 7731 790
        
Materieel       
18. Prijsbijstelling 20060467502538571571588
19. Naar BZK bijdrage IMC0– 1800000
20. Toerekening apparaatkosten00– 11 2290000
21. Invulling diverse taakstellingen0– 27– 622– 150– 150– 150– 150
22. Budgettair neutrale herschikkingen01 704– 83– 280– 151– 151– 151
        
Huisvesting       
23. Prijsbijstelling 20060637637637637637637
24. Budgettair neutrale herschikkingen0161161161161161161
        
Automatisering       
25. Prijsbijstelling 20060367267267267267267
26. Invulling taakstelling investesteringen Rijksweb00– 309– 278– 278– 278– 278
27. Budgettair neutrale herschikkingen0– 631 5871 5871 5871 5871 587
27b. Kasschuif0– 2 8002 8000000
        
Bijdrage moederdepartement aan IWI       
28. Prijsbijstelling 20060152152152152152152
29. Loonbijstelling 20060364325327330330330
30. Budgettair neutrale herschikkingen0– 169– 169– 169– 169– 169– 169
        
Stand ontwerpbegroting 2007188 344222 256219 422315 487316 124316 703316 744

Nieuwe mutaties:

1, 9, 21 en 26. De ombuigingstaakstellingen Burger Service Nummer, Overheidscommunicatie, Investeringen Rijksweb, PIA organisatie, Instituut Collectie Nederland, Arbeidsmarktcommunicatie en Depot Nationaal Archief zijn ingevuld door deze ten laste te brengen van de genoemde budgetten.

2, 5, 7, 10, 11, 18, 23, 25 en 28. De raming is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2006.

3, 13 en 29. De raming is aangepast voor de loonbijstelling 2006.

4, 6, 8, 12, 17 22, 24, 27, 27b en 30. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

14. De overboeking van het ministerie van BZK betreft een aanvulling op de loonbijstelling 2006 in verband met het CAO Rijk.

15. Een overboeking van de Belastingdienst in verband met de overgang van 10 formatieplaatsen van de FIOD naar de SIOD.

16 en 20. Deze mutaties hebben betrekking op de toerekening van de apparaatuitgaven aan de beleidsartikelen.

19. Een overboeking naar het ministerie van BZK als SZW-bijdrage in het Interdepartementaal Mobiliteits Centrum

Opbouw ontvangsten (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20067 6475 0245 0235 0205 0205 0205 020
        
Mutatie Amendement015 00000000
        
Mutatie 1e suppletore begroting0– 15 00000000
        
Nieuwe mutaties:03 675902576576576576
1. Exploitatie overschot Agentschap SZW02 80000000
2. Ontvangsten IWI en Agentschap SZW02993260000
3. Extra huuropbrengsten0576576576576576576
        
Stand ontwerpbegroting 20077 6478 6995 9255 5965 5965 5965 596

Nieuwe mutaties:

1. Het Agentschap heeft over 2005 een exploitatie-overschot gerealiseerd van 2,8 miljoen. Dit is teruggestort aan het moederdepartement.

2. Ontvangsten IWI en Agentschap voor doorbelaste kosten bedrijfsgezondheidszorg, kinderopvang, scholing en ontwikkeling.

3. Extra huuropbrengsten omdat een groter deel van de door SZW gehuurde panden wordt onderverhuurd.

Artikel 99: Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven (Euro * 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006046961621339292
        
Mutatie 1e suppletore begroting0107 06294 63394 45595 25895 26495 802
        
Nieuwe mutaties:0– 56 554– 73 123– 3 119– 4 224– 74 234– 74 422
Onvoorzien       
1. Budgetoverschrijding ESF-300070 00070 00000
        
Loonbijstelling       
2. Compensaties uit loonbijstelling0– 10 400– 28 332– 28 480– 28 931– 28 912– 28 977
3. Invulling taakstelling Depot Nationaal Archief00– 167– 167– 167– 167– 167
4. Invulling taakstelling transparante overheid0000– 850– 850– 850
5. Parkeren taakstelling overheidscommunicatie00– 819– 819– 819– 819– 819
6. Uitdelen van de loonbijstelling 20060– 32 519– 30 958– 31 230– 31 111– 31 127– 31 147
        
Prijsbijstelling       
7. Uitdelen van de prijsbijstelling 20060– 13 635– 12 847– 12 423– 12 346– 12 359– 12 462
        
Stand ontwerpbegroting 2007050 55421 60691 49891 16721 12221 472

Nieuwe mutaties:

1. De tweemaal 70 miljoen betreft een voorziening voor de budgetoverschrijding ESF-3. De afwikkeling over de programmaperiode 2000–2006 vindt successievelijk plaats in 2008 en 2009.

2. De loonbijstelling 2006 is deels gebruikt ter dekking van maatregelen.

3 en 4. De taakstellingen Depot Nationaal Archief en Transparante overheid zijn ingevuld door deze ten laste te brengen van de loonbijstelling.

5. De taakstelling Overheidscommunicatie is deels ingevuld met voorlichtingsgelden. Het restant is geparkeerd ten laste van de loonbijstelling en zal in een later stadium definitief worden ingevuld.

6 en 7. Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2006 naar de begrotingsartikelen.