Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

8 DE BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

8. Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 1999–2000 Stand per 1 september 2006
 VindplaatsOmschrijvingStand van zaken
126 674, nr. 15Motie-Schimmel/Blok over het ongedaan maken van instemmingsrechtenAfgehandeld bij indiening van het wetsvoorstel Pensioenwet d.d. 20-12-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 413).
226 711, nr. 25Motie-Schimmel/Van Zijl over ongehuwd samenwonende partnersAfgehandeld bij indiening van het wetsvoorstel Pensioenwet d.d. 20-12-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 413).

Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2003–2004
 VindplaatsOmschrijvingStand van zaken
126 824 BMotie-Meulenbelt c.s. over een regeling voor asbestslachtoffers (EK)In voorbereiding.Planning: september 2006
226 448, 113Motie-Verburg c.s. over versterking van het toezicht op ZBO’sAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 26-5-2005 over Kabinetsreactie op IBO-rapport (Kamerstukken II, 2005/2006, 25 268, nr. 20).
326 448, nr. 115Motie-Noorman den Uyl c.s. over een analyse naar de bestuurscultuur in publieke en semi-publieke organisatiesAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 26-5-2005 over Kabinetsreactie op IBO-rapport (Kamerstukken II, 2005/2006, 25 268, nr. 20).
428 447, nr. 84Motie-Gerkens/Tonkens over een verplichting om met een bemiddelingsbureau te werkenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 7-11-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 447, nr. 116).
529 529, nr.16Motie-Weekers/Noorman den Uyl over heroverweging van de beslis- en bezwaartermijnenAfgehandeld bij indiening van het Wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving wordt een verkorting van de fiscale beslistermijnen voor- gesteld. Het betreft een aanpassing van de AWR in die zin dat de beslistermijn van een jaar wordt teruggebracht naar dertien weken d.d. 8-10-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 322).

Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2004–2005
 VindplaatsOmschrijvingStand van zaken
117 050, nr. 272Motie-Noorman den Uyl over het begrip gezamenlijke huishouding in de AOWAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 4-4-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 17 050, nr. 323).
229 760, nr. 48Motie-Verburg over een voorstel m.b.t. een voorziening voor beschikbaarheid LLR in periode waarin vrijwillig geen dienstbetrekking bestaat, de dienstbetrekking vrijwillig is verkleind of demotie is overeengekomenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 28-06-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 804, nr. 23).
329 760, nr. 49Motie-de Vries over bewerkstelligen dat opgebouwde prepensioenrechten slechts gebruikt kunnen worden voor pensioen of LLRAfgehandeld. Plaatsing in de Staatscourant 2005, 220, pagina nr. 16.
429 800 XV, nr. 55Motie-Verburg/Bibi de Vries over halvering van de arboregel- en administratiedrukAfgehandeld bij indiening van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandigheden- wet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid d.d. 9-5-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 552).
529 817, nr. 2Motie-Weekers c.s. over onderzoek naar de kostenstructuur van en het huidige en toekomstige beroep op de WSWAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 15-6-2005 (Kamerstukken II, 2004/2005, 29 817, nr. 7).
629 817, nr. 3Motie-Bussemaker c.s. over structurele compensatie voor afschaffing van de SPAKAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 15-6-2005 (Kamerstukken II, 2004/2005, 29 817, nr. 7).
724 515, nr. 63Motie-Huizinga-Heringa c.s. over een integrale aanpak van de schuldhulpverleningAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 14-11-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 71).
824 515, nr. 64Motie-Huizinga-Heringa c.s. over certificering van minnelijke schuldhulpverleningAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 14-11-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 71).
929 764–29 765, nr. 26Motie-Omtzigt c.s. over Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Motie met verzoek om een overzicht van de marginale druk en werkloosheidsvallen bij verschillende huishoudens en inkomensniveaus, vergezeld van een meerjarige aanpak van dit probleemAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 26-10-2005, (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 764/29 765, nr. 41).
1025 695, nr. 26Motie-Douma/Van Dijk over een SER-uitspraak over de toekomst van product- en bedrijfschappenAfgehandeld bij brieven aan Tweede Kamer d.d. 26-8-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 25 695, nr. 34 en d.d. 23-5-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 25 695, nr. 35).
1117 050, nr. 287Motie-Bruls c.s. over een systeem van zelfregulering voor uitzendorganisatiesDe Tweede Kamer geïnformeeerd bij brieven d.d. 23-4-2004 (10 750, nr. 261 en d.d. 8-6-2005 (17 050, nr. 300). Naar verwachting gaat er eind september een brief naar de TK ter voorbereiding op het thans geplande AO van 5 oktober 2006.
1217 050, nr. 288Motie-Bussemaker c.s. over de bestrijding van fraude en illegale arbeid via uitzendbureausAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 8-6-2005 (Kamerstukken II, 2004/2005, 17 050, nr. 300)
1329 800 XV, nr. 45 herdrukMotie-Koşer-Kaya c.s. over een tegemoetkoming in kosten voor kinderopvang voor zieke mensen met een WAO uitkeringAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 7-10-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 447, nr. 112).
1429 719, nr. 12Motie-Bruls over het afschaffen van de uitbestedingsverplichting voor gemeentenAfgehandeld bij de nota nav het verslag Wijziging van de Wet werk en bijstanden enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor re-integratie voor gemeenten d.d. 13-10-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 202, nr. 5).
1528 719, nr. 16Motie-Rouvoet c.s. over het niet-passend verklaren van banen in de prostitutiesector voor ex-prostitueesAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 31-5-2005 (Kamerstukken II, 2004/2005, 28 719, nr. 19).
1629 804, nr. 5Motie-Verburg/Bussemaker over opnemen van de factor investeringscholing van de werknemer in het ontslagrechtWordt betrokken bij de kabinetsreactie op het middellangetermijnadvies van de SER. Dit advies wordt najaar 2006 verwacht. Planning: november 2006
1729 804, nr. 6Motie-Bussemaker over een integrale reactie op de adviezen en notitie van verschillende organisaties over NAWIAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 28-06-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 804, nr. 23).
1829 804, nr. 8Motie-Weekers over het ontvangen van een bouwstenennotitie over sociale zekerheidAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 28-06-2006 over de Notitie Ontwikkelingen en keuzes in het stelsel van werk en inkomen (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 804, nr. 23).
1930 016, nr. 9Motie-Noorman den Uyl/Bruls over waarborgen voor werkloze werknemers van eigenrisicodragende overheidswerkgeversAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 17-8-2005 (Kamerstukken II, 2004/2005, 30 016, nr. 11).
2027 233, nr.68Motie-Bussemaker/Weekers over een actief vervolgingsbeleid van discriminatie op de arbeidsmarktAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 4-10-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 223, nr. 73).
2129 517, nr. 25Motie-Bussemaker c.s. over handhaving van de RSP en gebruikmaking van de afbouwregelingAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer 5-7-2005 (Kamerstukken II, 2004/2005, 29 544, nr. 31).
2229 544, nr. 27Motie-Weekers c.s. over een onderzoek naar BTW-vrijstelling voor vormen van persoonlijke dienstverleningAfgehandeld bij brieven aan Tweede Kamer d.d. 8-11-2005 (29 544, nr. 27 en d.d. 9-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 62).
2328 862, nr. 46Motie-Smilde/Noorman den Uyl over het aanpassen van de regeling betreffende de vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozenDe Tweede Kamer bij brief d.d. 31-8-2005 geïnformeerd (28 862, nr. 47).Voor het AO over WW d.d. 1-9-2006 zal minister de Tweede Kamer informeren.Afgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 31-8-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 862, nr. 47).
2429 407, nr. 22Motie-Bruls/Weekers over opheffing van de vrijstelling van de individuele arbeidsmarkttoets voor internationale chauffeursAfgehandeld bij brieven aan Tweede Kamer d.d. 5-9-2005 (aanhangsel der Handelingen nr. 2320 en d.d. 12-9-2005 aanhangsel der Handelingen nr. 2380).
2530 034/30 118, nr. 52Gewijzigde motie-Vendrik c.s. over regels mbt de keuring van mensen met CVS/MEAfgehandeld. Besproken in AO d.d. 7-9-2005 (30 034/30 118, nr. 65 en bij brief d.d. 12-9-2005 (Kamerstukken II, 2004/2005, 28 333, nr. 65).
2630 034/30 118, nr. 45Motie-Verburg c.s. over het opnemen in de WGA van een vrijstellingsregeling voor sollicitatiepichtAfgehandeld bij Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA.
2730 034/30 118, nr. 47Motie-Huizinga-Heringa c.s. over een oplossing van het probleem van de zogenoemde «bran- dende huizen»Afgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 17-2-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 034/30 118, nr. 55).
2830 034/30 118, nr. 48Motie-Bibi de Vries c.s. over zorgvuldige moni- toring van de totstandkoming van het hybride stelsel binnen de WGA-regelingAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 09-06-2006 over duur eigenrisicodragen wga en omvang rentehobbel (30 034/30 118, nr. 68)
2930 034/30 118, nr. 50Motie-Dittrich c.s. over voorkoming van dubbele premieheffingvoor eigen-risicodragers WGAAfgehandeld bij brief d.d. 7-7-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 034, nr. 73).
3030 034/30 118, nr. 51Motie-Dittrich c.s.over naleving van de loondoorbetalingsafspraakPlanning: augustus 2007

Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2005–2006
 VindplaatsOmschrijvingStand van zaken
130 300, nr. 26Motie-Van As c.s. over een tegenprestatie van mensen die een bijstandsuitkering genietenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 05-12-2005 (29 544, nr. 42); de uitwerking van deze motie is meegenomen in het beleidstraject rond het wetsvoorstel Terugkeerbanen dat op 14-7-2006 is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 650).
230 109, nr. 12Motie-Verburg/Noorman den Uyl over het betrekken van de beperking van bovenmatige gouden handdrukken en het onmisbaarheidscriterium bij het middellangetermijnadvies van de SERAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 10-10-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 109, nr. 15).
330 300, nr. 45Motie-Bakker c.s. vraagt om een overzicht met middelen voor re-integratie voor bijstandsgerechtigden en de effectiviteit daarvan te zenden voor de begrotingsbehandeling SZWAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 29-11-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 719, nr. 28).
428 333, nr. 69Motie-Verburg c.s. over kwartaalinformatie over de resultaten van de afspraken met het UWVAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer over klant tevredenheidsonderzoek UWV 2005d.d. 28-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 282).
530 300 XV, nr. 45Motie-Bussemaker/Verburg over bij NAWI II verschillende alternatieven presenteren om de levensloopregeling of een soortgelijke constructie voor zelfstandigen mogelijk te makenDe Tweede Kamer geïnformeerd bij brief d.d. 15-3-2006 (30 300 XV/29 760, nr. 96) over Levensloop en zelfstandigen. Het onderzoek naar de behoeften van zelfstandigen aan een levensloopachtige regeling en rapportage hierover in het kader van NAWI II volgt in september 2006.
630 300 XV, nr. 56Motie-Mosterd c.s. over het in overleg met de deelnemers van de pensioenkijker komen tot een projectsubsidie gedurende drie jaar die tot een duurzame en door het veld gedragen pensioenkijker leidtAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 22-12-2005 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300 XV, nr. 78).
730 300 XV, nr. 51Motie-Verburg c.s. over de Kamer voor 1 juli 2006 informeren langs welk traject wordt toe- gewerkt naar het structureel kostendekkend maken van de sociale fondsenAfgehandeld bij brief d.d. 7-7-2006 aan Tweede Kamer over Lastendekkende premies (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300 XV, nr. 123).
830 300 XV, nr. 46Motie-Bussemaker/Bibi de Vries over Mantelzorgers als gemeentelijke doelgroep onder de kinderopvangbrengenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 29-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 447, nr. 132).
930 300 XV, nr. 57Motie-Mosterd c.s. over de groep die vor 1981 gescheiden is, doorgaans vrouwen, en geen gebruik kan maken van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, regeling treffen die tegemoet komt aan hun problemen en de Kamer voor 1 juni 2006 informerenDe Tweede Kamer bij brief van 23-6-06 geïnformeerd over stand van zaken onderzoek.Planning: november 2006
1030 300 XV, nr. 68Motie-Koşer Kaya c.s. over vernieuwde ontslagrecht ook van toepassing laten zijn op ambtenarenIn voorbereidingMinister BZK coördineert. Planning: oktober 2006
1130 300 XV, nr. 65Motie-Van Gent c.s. over onderzoek naar grote aantal vrijstellingen van sollicitatieplicht dat gemeenten verlenen. De Tweede Kamer bij brieven d.d. 22-12-2005 (30 300 XV,nr. 78) en 7-7-2006 bericht over de afwikkeling van de motie (24 515, nr. 95)Planning: november 2006
1230 300 XV, nr. 55Motie-Mosterd/Koşer-Kaya over werkafspraken met VNG en IPO inzake terugdringen niet-gebruik + inzetten op preventie en sanering van schulden voor mensen die dat nodig hebben.Bij brief d.d. 22-12-2005 Tweede Kamer geïn- formeerd (30 300 XV, nr. 78). Vertraging rond oplevering rapport (verwachting is dat rapport in juli opgeleverd wordt) en vanwege de nadere afspraken die n.a.v. de rapportage (ook in relatie tot schuldenproblematiek) met VNG zullen worden gemaakt. Planning: september 2006
1330 300 XV, nr. 54Motie-Mosterd c.s. over uitkomsten van het verdeelmodel voor nadeelgemeentenBij brief d.d. 22-12-2005 Tweede Kamer geïnformeerd (30 300 XV, nr. 78) Afgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 27-04-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 545, nr. 1).
1430 300 XV, nr. 52Motie-Verburg c.s. over zowel belanghebbenden als de Kamer informeren over verschillende mogelijkheden voor inkomensvoorzie- ning na de WAO, inclusief mogelijke voortzetting van de uitkering tijdens scholingstraject, voorzien van concrete voorbeeldenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 27-1-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300 XV, nr. 80).
1530 300 XV, nr. 71Motie-Koşer Kaya over voor 1 maart 2006 alsnog uitwerking naar de Kamer sturen van de mogelijkheden voor sociale activering van volledige en duurzame arbeidsongeschiktenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 24-2-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300 XV, nr. 91).
1630 300 XV, nr. 63Motie-Van de Sande c.s. over fictieve dienstbetrekking niet meer van toepassing verklaren op stagiairs en vrijgestelde stagevergoeding invoeren; een en ander concreet uitwerken en implementerenDe motie is in de adviesaanvraag aan de SER meegenomen. Vervolg wordt bezien na ommekomst van SER-advies. Planning: december 2006
1729 738, nr. 27Motie-Koşer Kaya/Weekers: verzoek om te rapporteren over mogelijkheden voor het verder beperken van het aantal pro forma ontslagzakenWordt meegenomen in kabinetsreactie op middellangetermijnadvies van de SER. Dit advies wordt najaar 2006 verwacht. Planning: november 2006
1829 738, nr. 24Motie-Verburg c.s. over actieve informatie door UWVover de maatwerkaanpakAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 26-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 277).
1928 447, nr. 121Motie-Hamer c.s. over wettelijke bescherming van de oudercommissie (Kamerstukken II 2005/06, 28 447, nr. 121)Planning: februari t/m mei: stimuleren overleg tussen convenantpartijen kinderopvang om te komen tot zelfregulering april t/m juni: overleg met Stichting Klachtencommissie Kinderopvang i.o. over de voorwaarden m.b.t. instellen klachtenkamer voor oudercommissies Planning: september 2006
2028 447, nr. 122Motie-Smilde over een oproep tot een voor- lichtingsoffensief samen met de brancheorganisaties om de betaalbaarheid van kinderopvangvoor alle inkomensgroepen beter bekend te maken, ofwel verbetering van het imago van de prijs cq ouderbijdrage kinderopvang.Afgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 29-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 447, nr. 132).
2130 300 VIII, nr. 190Motie-Jan de Vries over de uitvoerbaarheid van plannen voor- en naschoolse opvang voor kleine scholen en plattelandsscholen28 april 2006 is een stappenplan naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitvoering motie Van Aartsen/Bos (30 300 VIII, nr. 226). In september gaat naar verwachting een wets- voorstel wijziging WPO naar de TK.Planning: september 2006
2230 300 VIII, nr. 192Motie-Koşer Kaya c.s. over waarborging van de kwaliteit van personeel en opvangvoorzieningenIn voorbereidingPlanning: november 2006
2329 544, nr. 49Motie-Koşer-Kaya over de vormgeving van participatiebanenAfgehandeld bij indiening van het wetsvoorstel Terugkeerbanen d.d. 14-7-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 650).
2430 300 XV, nr. 89Motie-Van Gent c.s. over reparatie van de koopkrachtgevolgen van de gestegen energie- prijzen voor lagere en middeninkomensAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 21-4-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 003, nr. 100).
2529 544, nr. 51Motie-Van Hijum/Bussemaker over een no-risk voor werkgevers die jongeren zonder start- kwalificatie aannemenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 28-2-2006 (TK 2005–2006 29 544, nr. 55) en Staatscourant 2006, 131, pg. 8.
2629 544, nr. 52Motie-Van Hijum/Van de Sande over schoolverlaters met gedragsproblemenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 28-2-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 55).
2729 544, nr. 48Motie-Bussemaker/Van de Sande over het uitkeren van een maandelijkse bonusAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 11-04-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 59).
2830 300 XV, nr. 87Motie-Verbug c.s. over een heropening van het arbeidsvoorwaardenoverleg van rijksambtenarenAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 21-4-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 003, nr. 100).
2930 300 XV, nr. 88Motie-Verburg c.s. over een heropening van het arbeidsvoorwaardenoverleg over de gevol- gen van de wettelijke werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering aan de arbeidsvoor- waardelijke bijdrage van de werkgeverAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 21-4-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 003, nr. 100).
3026 448, nr. XX, was nr. 253Motie-Verburg c.s. over verkorting van de behandelingstermijn van het UWVAfgehandeld bij brieven aan Tweede Kamer d.d. 20-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 277) en d.d. 25-8-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 291).
3126 448, nr. 247Motie-Noorman den Uyl/Verburg over op korte termijn oplossen van de problemen bij het UWVAmbtelijk loopt overleg om zorg te dragen voor een overzicht van verbeteracties die UWV in 2006 uitvoert en het monitoren van deze acties, zodat voor 1 december hierover adequaat kan worden gerapporteerd. Planning: december 2006
3229 407, nr. 34Motie-Hijum c.s. over verhoging van de pakkans voor ontduiking van de Wet minimumloon, zwart werk en schijnconstructiesNieuw beleid wordt ontwikkeld. Planning: november 2006
3329 407, nr. 35Motie-Hijum/Bussemaker over een zeer vraag- gerichte toeleiding van schoolverlaters en werkzoekenden naar regulier « vaste banen»In voorbereiding. Planning: november 2006
3424 515, nr. 89Motie-Koşer Kaya over een onderzoek naar problemen van bijstandsmoeders bij de overstap van uitkering naar werkAfgehandeld bij brieven d.d. 30-5-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 93) en d.d. 7-7-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 95).
3529 407, nr. 40Motie-Bussemaker/Van Hijum over huisvesting van werknemers uit de MOE-landenHet wetgevingstraject loopt– overleg met CWI is rond, overleg met gemeenten en werkgevers loopt– over de structurele inbedding wordt de Tweede Kamer uiterlijk in november 2006 geïnformeerd in de brief over het flankerend beleid.Planning: november 2006
3630 300 XV, nr. 110Motie-Verburg/Noorman den Uyl over maatwerkondersteuning via de bijzondere bijstand aan gezinnen met kinderenDe Tweede Kamer zal over de uitwerking van de motie middels een brief op de hoogte worden gesteld. Planning: september 2006
3724 515, nr. 82Motie-Verburg c.s. over nadrukkelijke aandacht voor samenwerking tussen energiemaatschap- pijen en gemeenten tijdens regionale bijeen- komstenTijdens verschillende werkbezoeken van de staatssecretaris in het land is dit punt aan de orde geweest. Tijdens de bestuurlijke conferentie over schul- den van 26 juni zijn vervolgafspraken gemaakt over hoe te komen tot een extra impuls voor de aanpak van de schuldenproblematiek. Dit wordt op twee manieren uitgewerkt: via themagroepen, waaraan de deelnemers aan de conferentie in verschillende samenstelling gaan deelnemen en via de regionale bijeenkomsten over armoede en schulden. Kort na het zomerreces wordt de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang op dit onderwerp. Planning: september 2006
3824 515, nr. 83Motie-Verburg c.s. over een convenant met de woningbouwcorporaties en de brancheorga- nisaties Aedes waarin huisuitzetting maximaal wordt voorkomen.Afwikkeling van deze motie is besproken in bestuurlijke conferentie over armoede en schuldhulpverlening op 26 juni 2006.Planning: september 2006
3924 515, nr. 85Motie-Noorman den Uyl/Verburg over het vergoeden door het UWV van kosten van schulden door te late en te lage uitbetaling van de uitkeringAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 20-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 277).
4024 515, nr. 86Motie-Noorman den Uyl/Verburg over actieve voorlichting door het UWV over de kopjes regeling en de toeslagenwetAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 20-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 277).
4130 034/28 333, nr. 63Motie-Verburg over een prognose van de instroom IVA en verhoging van de IVA-uitkeringPlanning: september 2006
4230 034/28 333, nr. 64Motie-Verburg over het verstrekken van informatie over het herbeoordelingstrajectWordt betrokken bij toezegging de Tweede Kamer te informeren over inventarisatie knelpunten en verbeteracties. Planning: september 2006
4330 034/28 333, nr. 61Motie-Bussemaker/Bibi de Vries over ondersteuning van sociale ondernemingen die kwetsbare groepen in dienst nemenDe Tweede Kamer bij brief d.d. 20-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 333, nr.  61) geïnformeerd. Planning: november 2006
4429 738/30 370, nr. 28Motie-Noorman den Uyl over effect beperking verwijtbaarheidstoets op ontslagkosten en administratieve lastenIn voorbereiding.Planning: juni 2008
4529 544, nr. 68Motie-Van de Sande c.s. over een adviesaanvraag aan de Raad voor Werk en Inkomen: verzoekt het Presidium een adviesaanvraag aan de Raad voor Werk en Inkomen voor te bereiden, om de eerder genoemde varianten in het RWI-advies zowel afzonderlijk als in combinatie in detail voor 1 oktober verder uit te werken en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan:– de beleidstechnische haalbaarheid en uitvoerbaarheid;– de handhaafbaarheid en in het bijzonder ten aanzien van verdringing en tegengaan van zwart werk;– en met een gezaghebbende derde de budgettaire consequenties zowel in termen van werkgelegenheid en financiële middelen te onderzoeken,NB De motie richt zich tot het Presidium van TK.
4630 300 XV DMotie-Klink c.s. inzake het inkomensafhankelijk maken van de arbeidskorting als instrument om arbeidsparticipatie te bevorderenAfgehandeld bij brief aan Eerste Kamer d.d. 1-9-2006
4729 738, nr. 24Motie-Verburg c.s. over actieve informatie door UWV over de maatwerkaanpakAfgehandeld bij brief aan Tweede Kamer d.d. 26-6-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 719/29 461, nr. 39).

8b Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen

Stand van zaken per 1 september 2006

Vergaderjaar 1994–1995
NrOmschrijvingVindplaatsStand van zaken
1Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van ILO-verdrag nr. 178 (Arbeidsinspectie zeevarenden)Brief d.d. 30-3-1995 (Soza-98–306)De standpuntbepaling zal worden meegenomen in het standpunt ten aanzien van het nieuwe Maritieme verdrag van 23 februari 2006. Planning: oktober 2006

Vergaderjaar 1996–1997
NrOmschrijvingVindplaatsStand van zaken
1Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (arbeidsinspectie)Brief d.d. 29-10-1996 25 478, nr. 4)Het verdrag zal mogelijk in 2006 aangenomen worden. Behandeling kan echter nog 1 tot 2 jaar in beslag nemen.Planning: december 2006

Vergaderjaar 2002–2003
NrOmschrijvingVindplaatsStand van zaken
1De staatssecretaris zal laten onderzoeken of het mogelijk is een overzicht op te stellen van de concrete gevolgen van het pensioenconvenant voor de samenstelling van pensioenfondsbesturen.12-12-2002 Plenaire behandeling van begroting SZW hoofdstuk XV, voor het jaar 2003Looptijd medezeggenschapsconvenant is verlengd tot 1 januari 2008. Vervolgens zal een evaluatie plaatsvinden waarin dit zal meelopen. Planning: november 2008
2De minister heeft toegezegd in de Integrale Rapportage Handhaving over 2001 in te gaan op het fraudebegrip. Op een later moment, in het aan de TK aangeboden Handhavingsprogramma 2003–2006, heeft hij meegedeeld dat begrippen op het gebied van handhaving zullen worden geüniformeerd.26-3-2003, AO vaste cie SZW TK over de integrale rapportage Handhaving 2001 en Handhavingsprogramma 2003–2006 en 27-02-2002 AO d.d. 27-02-2002 over Integrale Rapportage Handhaving 2000(Kamerstukken II 2002/2003, 28 000 XV/26 955, nr. 41)In het kader van de voorbereiding van het nieuwe Handhavingsprogramma 2007–2010, heeft de betreffende projectleider de projectdeelnemers een door directeur HAL vastgestelde lijst met begrippen (w.o. fraude) met per begrip de gekozen definitie daarvan, verstrekt, onder mededeling dat de projectleden van die definities moeten uitgaan bij de opstelling van hun tekstbijdragen.Planning: september 2006
3Intensivering arbeidsveiligheid- en stoffenbeleid. De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer jaarlijks rapporteren over de uitvoering van het programma Versterking Arbeidsveiligheid en het programma Versterking Arbobeleid StoffenBrief d.d. 27-06-2003 over Intensivering Arbeidsveiligheidbeleid(Kamerstukken II, 2002/2003, 25 883, nr. 17)In september 2005 is de tweede rapportage aan de Tweede Kamer aangeboden.Planning: november 2006
4Uitzondering krijgsmacht. De minister heeft in reactie op het amendement Bussemaker (28 170, nr. 8) toegezegd dat bij de evaluatie van de wet uitdrukkelijk naar de uitzondering voor de krijgsmacht zal worden gekeken. 03-09-2003 Plenaire behandeling wetsvoorstel gelijke behandeling leeftijd bij arbeid (28 170)3-9-2003 Plenaire behandeling Wetsvoorstel Gelijke Behandeling Leeftijd bij arbeid (28 170).Planning: december 2009
5Bij de evaluatie van de re-integratiemarkt bezien/betrekken de termijn waarop recht ontstaat op de langdurigheidstoeslag.26-08-2003 Plenaire behandeling wet Werk en Bijstand (28 870 + 28 690 en 07-10-2003 Plenaire behandeling EK wet Werk en Bijstand (28 870) + Invoeringswet (28 690)In voorbereiding.Planning: november 2006

Vergaderjaar 2003–2004
NrOmschrijvingVindplaatsStand van zaken
1De Wet verlenging loondoorbetaling wordt na 3 jaar geëvalueerd.18-11-2003 Plenaire afronding TK van de wetsvoorstellen wijz. van de werkloosheidswet ivm de afschaffing vd vervolguitkering (29 268) en de verlenging vd loondoorbetalingsverplichting door de werkgever bij ziekte (29 231)Evaluatie zal in 2006 starten. Planning: december 2006
2De minister zegt toe 2 jaar na de invoering van de VLZ de ontwikkeling van de re-integratiemarkt en de inzet van REA-middelen te meten.18-11-2003 Plenaire afronding TK van de wetsvoorstellen wijz. van de werkloosheidswet ivm de afschaffing vd vervolguitkering (29 268) en de verlenging vd loondoorbetalingsverplichting door de werkgever bij ziekte (29 231)Deze toezegging wordt geoperationaliseerd in de trendrapportage re-integra- tiemarkt 2006. Deze wordt samen met de suwi-evaluatie in de tweede helft van 2006 aan TK aangeboden.Planning: december 2006
3De Minister zegt toe dat tussentijdse evaluatie over de IRO jaarlijks zal plaatsvinden via het jaarverslag van het UWV. De verantwoordingsinformatie van het UWV wordt aangevuld met kwalitatieve evaluatie waarbij ook andere betrokken partijen als cliënten en re-integratiebedrijven worden betrokken. Een eindevaluatie vindt plaats na 4 jaar.17-12-2003 AO vaste cie SZW TK over het Ontwerpbesluit tot wijz. vh Besluit SUWI houdende regels omtrent de individuele re-integratieovereenkomst en over de Wijziging vd Regeling SUWI houdende regels omtrent de individuele re-integratieovereenkomst(Kamerstukken II, 2003/2004, 26 448, nr. 106)Jaarlijks evaluatie in Voortgangsrap- portages IRO; De 3e voortgangsrapportage verschijnt in september 2006.Planning evaluatie: april 2008
4Ongeval Amercentrale; De AI zal aansluitend op de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek een eigen rapport publiceren. De kwestie van de onderaannemers wordt bij het AI-onderzoek betrokken.15-4-2004 AO vaste cie SZW TK over Arbeidsomstandigheden (Kamerstukken II, 2003/2004, 25 883, nr. 27)Het OM heeft nog bezwaren tegen toezending van de rapportage aan de TweedeKamer.Planning: oktober 2006
5Tweede Kamer jaarlijks rapporteren over de stand van zaken zelfregulering; eerste rapportage voorjaar 2006.28-04-2004 Plenaire behandeling Wetsvoorstel Kinderopvang (28 447) en Heropening TK van het wetsvoorstel Kinderopvang(28 447)Rapportage wordt meegenomen in verzamelbrief kwaliteit kinderopvang.Planning: september 2006
6De Wet tot wijziging van de WAO ivm invoering branchegewijze premiedifferentiatie wordt geëvalueerd. Daarbij zal worden bezien of, zolang het nodig is om een systeem van premiedifferentiatie te hanteren, de premiedifferentiatie kan worden gebracht op het niveau van de branches. Ook wordt de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden bij de evaluatie meegenomen.26-05-2004 Plenaire behandeling wijz. WAO ivm invoering branchegewijze premiedifferentiatie (29 292)Evaluatie zal te zijner tijd worden gestart. Planning: december 2007
7De minister zal aan het einde van deze kabinetsperiode een visie neerleggen op de noodzaak van continuering van een coördinerende portefeuille voor emancipatie29-01-2004 AO vaste cies SZW, Defensie, BZK en BUZa over Meerjarennota emancipatiebeleid.(Kamerstukken II, 2003/2004, 27 061, nr. 21)Vanwege samenloop advisering VCE zal een standpuntbepaling niet voor januari 2007 plaatsvinden.Planning: juli 2007
8Bij de evaluatie van de Wet einde toegang verzekering WAZ zal ook worden betrokken de verantwoorde- lijkheidsverdeling tussen het publieke en private domein05-07-2004 Plenaire behandeling EK wetsvoorstel einde toegang verzekering WAZ(29 497)Planning: juni 2009
9Indien verzekeraars in hoger beroep in het gelijk worden gesteld tav de gehan- teerde uitsluitingen, of indien uit de raadpleging van de ILO en/of CGB voortvloeit dat de gehanteerde uitslui- tingen zich verstaan met internationale, Europese of nationale richtlijnen tav zwangerschap en gelijke behandeling, zal de regering haar standpunt opnieuw bepalen en aan EK zenden.5-7-2004 Plenaire behandeling EK wetsvoorstel einde toegang verzekering WAZ (29 497)In afwachting van hoger beroep. Planning: september 2006
10Jaarverslag IWI over tweedelijnstoezicht kinderopvang wordt ook naar de Eerste Kamer gezonden.06-07-2004 Antwoord regering re- en dupliek EK Wet Kinderopvang (28 447)Planning: eerste jaarverslag verschijnt december 2006.

Vergaderjaar 2004–2005
 OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
1De strekking van motie nr. 77 betrekken bij de evaluatie van De Wet kinderopvang in 2006 en daarbij ingaan op de consequenties in financiële en rand- voorwaardelijke zin van omzetten van informele kinderopvang in formele kinderopvang. 21-04-2004 Plenaire behandeling Wetsvoorstel Kinderopvang (28 447) en 28-04-2004 Heropening TK van het wetsvoorstel Kinderopvang(28 447)Planning: december 2006.
2De minister heeft toegezegd dat de maximering ZW-lasten uitzendsector in de loop van 2007 wordt geëvalueerd. Brief d.d. 11-10-2004 Nota naar aanleiding verslag/nota van wijz. wetsvoorstel maximering ZW-lasten uitzendsector (29 718, nr. 6)Planning: oktober 2007
3Minister heeft toegezegd dat recht op langdurend zorgverlof in relatie tot de financiële levensloopregeling (als financieringswijze) 3 jaar na de inwer- kingtreding van de financiële levensloopregeling zal worden geëvalueerd. Dat wil zeggen een evaluatie van het gebruik van het recht op langdurend zorgverlof en de mate waarin levensloopregeling daarvoor wordt gebruikt.14-10-2004 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Wijziging Wet arbeid en zorg; langdurend zorgverlof (28 467)Start onderzoek t.b.v. evaluatie is voorzien 3 jaar na inwerkingtreding levensloopregeling.Planning: maart 2009
4Prijsstijgingen buitenschoolse opvang. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over mogelijke prijsstijgingen bij de buitenschoolse opvang.02-11-2004 VAO over het ontwerp tijdelijk besluit kosten kinderopvang d.d. 14-10-2004Einddatum afhankelijk van de besluitvorming over evaluatie financieringsmodel. Planning: december 2006 of eerder indien relevante info eerder beschikbaar komt.Planning: december 2006
5Standpunt over inrichting ontslagstelsel en over ontslagvergoedingen. Na ommekomst van het advies van de SER over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn zal het kabinet een standpunt bepalen over de inrichting van het ontslagstelsel en de ontslagenvergoedingenKamerstukken II, 2004/2005, 30 109, nr. 1, pag. 42–43SER-advies over ontslag wordt najaar 2006 verwacht. Kabinetsstandpunt volgt na middellangetermijnadvies SER najaar 2006. Planning: december 2006
6De Staatssecretaris zal op korte termijn met opdrachtgevers en re-integratie- bedrijven bezien wat er nog meer gedaan kan worden om de aanbestedingsprocedure te vereenvoudigen. Brief d.d. 01-03-2005 over Effectiviteit van re-integratie (28 719, nr. 5)De resultaten van het partnershipproject worden tegelijkertijd aangeboden met de evaluatie re-integratie- markt.Planning: oktober 2006
7In de evaluatie van de bestuurlijke boete in de WAV (2006) zal worden bezien of eventuele verhoging van het boetebedrag gewenst is.Brief d.d. 8-6-2005 over Bestrijding fraude uitzendbranche(17 050, nr. 300)Evaluatie in voorbereiding.Planning: september 2006
8De Staatssecretaris gaat na of door de afschaffing van de SUWI-uitbeste- dingsverplichting sommige elementen in de voorziene evaluatie van de re-integratiemarkt aanpassing behoeven15-6-2005 AO vaste cie SZW TK over WWB-zaken(Kamerstukken II 2004/2005, 28 870, nr. 141)In voorbereiding.Planning: oktober 2006
9Monitoren maatregelen die ERD nemen.29-06-2005 plenaire behandeling TK vd wetsvoorstellen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30 034) en de Invoeringswet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (30 118)Planning: december 2007
10Re-integratieresultaten UWV en verzekeraars meenemen in de evaluatie WIA29-06-2005 Plenaire behandeling TK vd wetsvoorstellen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30 034) en de Invoeringswet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (30 118)Planning: december 2007
11De Wet Flexibiliteit en Zekerheid zal in 2006 opnieuw worden geëvalueerd. Om effecten in de praktijk van de verschillende bepalingen van de Flexwet en hun uitwerking in CAO’s te kunnen blijven volgen is het kabinet voornemens in 2006 opnieuw onder- zoek hiernaar te laten uitvoeren. Over de resultaten hiervan zal de Kamer begin 2007 worden geïnformeerd.Kamerstukken II 2004/2005, 30 801, nr. 1, pag. 6– juli 2006 start onderzoek– november 2006 resultaten onderzoekPlanning: februari 2007
12Aanpassing vervangingsregeling oplosmiddelen voor corrosieve ondergronden, bloedende houtsoorten, kunststofvloerenBrief d.d. 31-08-2005 over de voortgang OPS/VOS-beleid 25 720/25 883, nr. 18)De regeling kan nu genotificeerd worden. De stand still periode van 3 maanden moet nog starten.Planning: december 2006
13Rapportage resultaten proefproject AWARE-systematiek; generiek instru- ment waarmee de vervanging van VOS-rijke producten kan worden gerealiseerdBrief d.d. 31-08-2005 over de voortgang OPS/VOS-beleid 25 720/25 883, nr. 18)In voorbereiding.Planning: januari 2007
14De staatssecretaris heeft toegezegd na te gaan welke initiatieven of projecten er lopen vanuit UWV of CWI of gemeenten en zonodig onderzoek te doen naar geslaagde initiatieven van oudere werkzoekenden die aan een baan zijn geholpenBrief d.d. 05-09-2005 over OECD-rapport «Ageing and Employment Policies Netherlands (29 544, nr. 36)Financiering is geregeld. Het onderzoek loopt. Het streven is erop gericht het rapport in september aan de Tweede Kamer aan te bieden. Planning: september 2006
15De rechterlijke uitspraak in cassatie m.b.t. minimumloon voor 13/14-jarigen (FNV vs De Staat) zal voorzien van een reactie aan de Kamer worden toegezonden.07-09-2005 AO vaste cie SZW TK over de uitbreiding vd Wet Gelijke Behan- deling o.g.v. leeftijd.(Kamerstukken II, 2004/2005, 28 170, nr. 42)De rechterlijke uitspraak wordt eind 2006 verwacht.Planning: januari 2007
16De Kamer wordt op de hoogte gehou- den van de verdere afwikkeling van de aangiften van vermeende fraude met ESF-gelden én de afwikkeling van de huisvestingsstichtingen.07-09-2005 AO inzake afwikkeling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Betrokken wordt: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werk- gelegenheid d.d. 28 april 2005 (Kamerstukken II 2004/2005, 21 477, nr. 92)De datum is afhankelijk van de voortgang van juridische procedures.Planning: januari 2007
17Ter gelegenheid van de SUWI-evalua- tie zal ook een juridische regeling om meer greep te krijgen op de ZBO’s worden meegenomen. Daarbij gaat het erom, de staat in de positie te brengen om tijdig de greep op de ZBO’s te verstevigen wanneer een ZBO zijn werkzaamheden moet gaan beeïndigen.07-09-2005 AO vaste cie SZW TK inzake afwikkeling van de Arbeidsvoorzie- ningsorganisatie. Betrokken wordt: de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 28 april 2005 (Kamerstukken II, 2004/2005, 21 477, nr. 92)De vraag is opgenomen in de startnotitie Sturing & Toezicht van de Suwi evaluatie.Planning: oktober 2006

Vergaderjaar 2005–2006
NrOmschrijvingVindplaatsStand van zaken
1Via een notitie zal de TK geïnformeerd worden over de toekomstbestendigheid van het arbeidsmarktbeleid.14-09-2005 AO vaste cie SZW TK over Arbeidsmarktbeleid(Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 40)In het laatste kwartaal van 2006 zal de notitie naar de TK worden gestuurd.Planning: oktober 2006
2Er zal een afschrift van de adviesaanvraag aan de SER over de maatschappelijke participatie van Wajongerechtigden aan de TK worden gezonden.15-09-2004 AO vaste cie SZW TK over de volgende adviezen van de commissie Het Werkend Perspectief: – een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap(Kamerstukken II, 2005/2006, 29 461, nr. 9)De adviesaanvraag wordt in oktober aan de SER gezonden met het verzoek om medio 2007 advies uit te brengen. Planning: oktober 2006.
3De Staatssecretaris zal in overleg met betrokken organisaties (ondermeer UWV en VNG) bezien of er een methode ontwikkeld kan worden waarmee de opdrachtgevers de activiteiten van re-integratiebedrijven kunnen controleren. De bevindingen van SIOD neemt hij hierin mee.15-09-2005 AO vaste cie SZW TK over de verzamelbrief re-integratie(Kamerstukken II, 2005/2006, 28 719, nr. 25)Inmiddels zijn UWV en VNG geconsulteerd en is er gesproken met de gemeente Den Haag.Planning: oktober 2006
4In de loop van 2006 zal de minister de Tweede Kamer nader berichten over de richting die hij voor ogen heeft met de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen.Brief d.d. 5-10-2005 Wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers (Kamerstukken II 2005/2006, 29 818, nr. 28 Herdruk)In voorbereiding.Planning: november 2006
5In de loop van 2007 neemt het kabinet een besluit of de huidige situatie waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van de kinderopvang van de sociaal medische doelgroep zal worden gecontinueerd en/of dat deze doelgroep onder een ander wettelijk regime komt, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning.Brief d.d. 07-10-2005 over Kinderopvang en de invulling van de intensivering van € 200 mln. (Kamerstukken II 2005/2006, 28 447, nr. 112)Planning: augustus 2007
6In de evaluatie van de WWB in 2007 zal ik aandacht besteden aan de doelmatigheid van de inzet van middelen die voor gemeenten beschikbaar zijn voor re-integratie en de kanttekeningen die het SEO-rapport geplaatst heeft.Brief d.d. 10-10-2005 over Verzamelbrief re-integratie (2) (28 719, nr. 24)Een aantal onderdelen m.b.t. doelmatigheid zijn voorgelegd aan de wetenschappelijke expertgroep (reactietermijn 15 sept.) Daarna wordt een onderzoek aanbesteed.Planning: december 2007
7Voortdurende campagne om beeldvorming gehandicapten bij werkgevers te verbeteren01-11-2005 Plenaire behandeling EK van de wetsvoorstellen WIA (30 034) en de invoeringswet WIA (30 118)Campagne is in mei 2006 gestart met 10 organisaties op website www.gekniptvoordejuistebaan.nlPlanning: december 2007
8IRO ook voor werknemers van ERD01-11-2005 Plenaire behandeling EK van de wetsvoorstellen WIA (30 034) en de invoeringswet WIA (30 118)Planning: december 2006
9Qua tempo streven naar 10 protocollen voor zomer 20061-11-2005 Plenaire behandeling EK wetsvoorstel WIA (30 034)Tien protocollen zullen waarschijnlijk zijn afgerond in oktober 2006 Planning: oktober 2006
10Monitoren van de hybride uitvoering: na enkele jaren een tussenrapportage naar parlement over de werking van het systeem1-11-2005 Plenaire behandeling EK wetsvoorstel WIA (30 034)Plan van aanpak volgt na de zomer. Planning: eind september 2006
11Beleidsdoorlichting arbeid en zorg. Het stelsel van verlofarrangementen en kinderopvangwordt bezien in het licht van de beleidsdoelstelling: bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combineren.13-12-2005 Plenaire behandeling begroting SZW voor 2006 en brieven d.d. 9-12-2005 (30 420, nr. 112) en brief d.d. 05-12-2005 (29 760, nr. 66)Wordt meegenomen in Begroting SZW 2007.Planning: september 2006
12Minister zegt toe in de kwartaalberichten Arbeidsmarkt die aan de Tweede Kamer worden gezonden, aandacht te schenken aan de uitstroom van oudere werknemers.13-01-2006 indiening Wetsvoorstel wijziging WW-stelsel en ontslagrecht (30 370)Vanaf het Kwartaalbericht arbeidsmarkt mei 2006 wordt structureel informatie opgenomen over uitstroom oudere werknemers.Planning: oktober 2006
13Er komt een voorlichtingscampagne over seksuele en andere intimidatie en de wijzigingen die het wetsvoorstel implementatie richtlijn 2002/73/EG voor werkgevers en werknemers met zich meebrengt.18-01-2006 Plenaire behandeling Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG (30 237)Plenaire behandeling EK is door een nadere schriftelijke vragenronde opgeschoven tot na de zomer. Planning voorlichtingscampagne schuift hiermee ook op. Planning: december 2006.
14Op verzoek van uw kamer is er op dit moment ook een werkgroep actief die kijkt naar de mogelijkheden voor integratie van de buitengewone uitgavenregeling en de zorgtoeslag. Deze werkgroep kijkt niet alleen naar de mogelijkheden van integratie, maar heeft ook aandacht voor vereenvoudiging, terugdringen van niet-gebruik en zorgen voor een adequate compensatie regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De compensatie van niet-medische kosten of verborgen kosten zal hierin dan ook een plaats krijgen. Het rapport van deze werkgroep zal op een dusdanig tijdstip worden aangeboden dat het nog mogelijk is om voor het zomerreces 2006 hierover met elkaar van gedachten te wisselen.Brief d.d. 25-01-2006 (30 300 XV, nr. 80/30 034, nr. HIn de MRHZ van 9 juni 2006 is besloten dat het rapport eerst na het zomerreces 2006 gereed zal komen.Planning: december 2006
15ILO rapport Birma van maart 2006 wordt aan de TK gezonden met vermelding van een datum waarop de regering haar standpunt inzake Birma bepaalt26-1-2006 AO vaste cie SZW TK over de brief d.d. 17-11-2005 over IAO-verdragen (29 427, nr. 17) en de brief d.d. 30-11-2005 over Nederlandse rapportage aan de IAO inzake Birma(Kamerstukken II, 2005/2006, 29 427, nr. 19)Het overleg van de staatssecretaris van EZ met houtbranche staat gepland voor 21 augustus. Nadat de uitkomsten van dit overleg bekend zijn zal de Minister van SZW beslissen over het betrekken van een koepel Planning: september 2006
16– Het jaarlijks aan TK te zenden overzicht van ILO-verdragen zal voortaan met checklist opzeggingen & een overzicht van te bespreken nieuwe verdragen in ILC (m.n. gericht op integrated approach/clustering rond thema) worden aangeboden.– Alle in het overzicht genoemde verdagen worden in de loop 2006 voorgelegd aan de TK met een standpunt inzake het wel/niet bekrachtigen26-01-2006 AO vaste cie SZW TK over de brief d.d. 17-11-2005 over IAO-verdragen (29 427, nr. 17) en de brief d.d. 30-11-2005 over Nederlandse rapportage aan de IAO inzake Birma(Kamerstukken II, 2005/2006, 29 427, nr. 19)Het aanleveren van het overzicht m.b.t. checklist verdragen en wel/niet bekrach- tigen zal pas in het najaar van 2006 geleverd kunnen worden.Planning: september 2006
17De Staatssecretaris zegt toe een voorstel van de Nederlandse vereniging van banken (NVB)rond schuldenregistratie nader te zullen bezien.26-01-2006 AO vaste cie SZW TK over de nota «Het Rijk rond schulden»(Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 71)De Staatssecretaris wil dit voorstel ook bezien in relatie tot comm. Kortman, waarover de Tweede Kamer eind september zal worden bericht. Planning: september 2006
18De Staatssecretaris zegt t.a.v. de discussie rond schuldenregistratie toe, dat hij na zal gaan of het van betekenis is dat bepaalde schulden een hogere rangorde krijgen.26-01-2006 AO vaste cie SZW TK over de nota «Het Rijk rond schulden»(Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 71)Over dit punt is overleg en afstemming nodig met Financiën. De verwachting is dat de Kamer in oktober 2006 zal kunnen worden bericht over de uitkomsten van deze overleggen. Planning: oktober 2006
19Evaluatie Ambassadeursnetwerken27-1-2006 AO vaste cie SZW TK over emancipatie-onderwerpen.(Kamerstukken II, 2005/2006, 27 099/29 769, nr. 12)Eind november zal met de uitvoering begonnen worden.Planning: december 2006
20Bussemaker, Van Gent, De Wit (26 448, nr. 243): Verzoekt de regering overleg met UWV te voeren over het nemen van de basisbelastbaarheid als uit- gangspunt indien sprake is van wisselende belastbaarheid en de Kamer daarover voor 1 april te informeren. In reactie gaf de minister aan dat niet zozeer sprake zal zijn van een gesprek tussen de minister en UWV alswel een gesprek tussen UWV en de patiëntenorganisaties. In dit concrete geval een gesprek tussen UWV en NFK. De minister heeft er overigens geen bezwaar tegen indien ook andere patiëntenorganisaties overleg met UWV voeren. Aangezien de minister niet de agenda van dit overleg bepaalt kan hij niet toezeggen dat hierin het punt van de wisselende belastbaarheid wordt besproken. Wel zegt de minister desgevraagd toe dat de Kamer over de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd wordt, al dan niet voor 1 april aanstaande. In deze brief zal indien nodig ook op het punt van de wisse- lende belastbaarheid worden inge- gaan. Daarnaast wijst de minister op betrokkenheid van de patiëntenorga- nisaties bij de op te stellen protocollen door de Gezondheidsraad02-02-2006 AO vaste cie SZW TK over de stand van zaken van de herbeoordelingsoperatie WAO(Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 230)Informeren van de Kamer kan meegenomen worden in de brief die in september naar de Kamer gaat over de aanpak van knelpunten rond de herbeoordelingen.Planning: september 2006
21Halverwege dit jaar komt er zicht op de eerste resultaten van re-integratietrajecten. De Kamer zal daarover geïnformeerd worden via de kwartaalrapportages van UWV02-02-2006 AO vaste cie SZW TK over de stand van zaken van de herbeoordelingsoperatie WAO (Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 230)Vervolg bij tweede kwartaalverslag 2006Plannning: september 2006
22De aansluiting van inkomen (TRI/WW) op de herbeoordeling dient sluitend te zijn02-02-2006 AO vaste cie SZW TK over de stand van zaken van de herbeoor- delings-operatie WAO(Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 230)UWV heeft de gevraagde informatie slechts deels verstrekt. Hierop wordt in de SZW-reactie teruggekomen.Planning: januari 2008
23UWV zal gevraagd worden om conform het overleg met de Steungroep ME/CVS ook met de NFK te overleggen om uitvoeringsproblemen die gesignaleerd worden in de rapportage van de NFK te bespreken02-2-2006 AO over de stand van zaken van de herbeoordelingsoperatie WAO (Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 230)Informatie aan de Kamer wordt meegenomen worden in de brief die in september naar de Kamer gaat over het aanpak van knelpunten rond de herbeoordelingen.Planning: september 2006
24De minister zegt toe dat de vragen en opmerkingen van de Kamer met betrekking tot de Evaluatie SUWI worden meegenomen in het Plan van Aanpak. De Evaluatie SUWI wordt uiterlijk 1 oktober 2006 naar de Kamer gestuurd met de opvatting van het Kabinet. Tevens wordt bij de Evaluatie SUWI betrokken de resultaten/evaluatie van de (private) re-integratie (o.a. trendrapport 2006 en benchmark). De minister zal bij de Evaluatie SUWI zo helder mogelijk in kaart brengen waar de efficiëncy-doelstelling van 25% voor UWV concreet betrekking op heeft.15-02-2006 AO vaste cie SZW TK over de tiende voortgangsrapportage SUWI(Kamerstukken II, 2005/2006, 26 448, nr. 230)De Tweede Kamer is bij brief d.d. 7 april 2006 geïnformeerd over het plan van aanpak.Planning: oktober 2006
25De Staatssecretaris zal nagaan welke ideeën er bij de sector leven rond certificering particuliere schuldbemiddelaars. Hij zal daarbij kijken hoe hij zich zo nodig in kan zetten om het veld te laten overgaan tot vrijwillige certificering.23-03-2006 AO vaste cie SZW TK over de notitie «Het Rijk rond schulden»(Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 81)Op 20-04-2006 heeft een brede bijeen- komst met de sector plaatsgevonden. Over de uitkomsten daarvan is de Tweede Kamer bericht bij brief van 28-04-2006 (kenmerk: W&B/B&K/06/33 760). In deze brief heeft de Staatssecretaris. zijn toezegging herhaald om de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2006 te berichten over evt. vervolgstappen op terrein van certificering schuldbemiddeling en integrale schuldhulp- verlening. Planning: oktober 2006
26T.a.v. regelgeving voor minnelijke schuldhulpverlening heeft de Stas. aangegeven het raadzaam te vinden in deze het advies van de commissie Kortman af te wachten en het ook belangrijk te vinden om de visie van gemeenten te vernemen rond minnelijke schuldhulpverlening.23-03-2006 AO vaste cie SZW TK over de notitie «Het Rijk rond schulden»(Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 81)Mede gelet op verwachte oplevering van rapport cie Kortman in juli 2006 en de n.a.v. daarvan te maken nadere afspraken met gemeenten is de einddatum van deze toezegging voorzien in september 2006. Planning: oktober 2006
27De Staatssecretaris zegt toe dat hij er naar streeft de Kamer rond 1 oktober 2006 een beeld te kunnen geven over of er een vrijwillige vorm van certificering (minnelijke) schuldentraject kan komen.23-03-2006 AO vaste cie SZW TK over de notitie «Het Rijk rond schulden»(Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 81)Zie mededeling bij nr. 31.
28De Staatssecretaris zegt toe binnen enkele maanden een inventarisatie van knelpunten en spanningen in beeld te zullen brengen rond integrale schuldhulpverlening.23-03-2006 AO vaste cie SZW TK over de notitie «Het Rijk rond schulden»(Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 72) en Brief d.d. 28-4-2006 over toezeggingen uit AO inzake notitie Rijk rond schulden (Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 91)Conceptrapportage is gereed. Tweede Kamer zal hierover na de zomer geïn- formeerd worden. Planning: september 2006
29De Staatssecretaris zegt toe na te zullen gaan of de doelgroep allochtonen wat betreft schuldpreventie een plaats kunnen krijgen in de Nibud programmering.23-03-2006 AO vaste cie SZW TK over de notitie «Het Rijk rond schulden»(Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 81)In najaar van 2006 wordt met Nibud gesproken over werkprogramma voor 2007, daarin kan aandachtspunt een plaats krijgen. Planning: december 2006
30De Staatssecretaris zegt toe het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te betrekken bij de privacy-gesprekken rond de schuldenregistratie.23-03-2006 AO vaste cie SZW TK over de notitie «Het Rijk rond schulden»Kamerstukken II, 2005/2006, 24 515, nr. 81)Dit aspect van schuldenregistratie zal ook betrokken worden in de bredere integrale berichtgeving aan de Tweede Kamer rond schuldhulpverlening die voorzien is in september 2006. Planning: september 2006
31De Regiegroep Allochtone vrouwen zal worden uitgebreid met 3 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven: 1 vanuit de werkgeversorganisaties, 1 vanuit de vakbonden en 1 vanuit de uitzendbranche;29-03-2006 AO vaste cie SZW TK aangaande emancipatie(Kamerstukken II, 2005/2006, nr. 16)Gesprekken zijn gaande over de rol van de nieuwe partners van de Regiegroep. Planning: september 2006
32Toezichtverdeling PFG. De toedeling van het geheel aan toezichtstaken die samenhangen met de Pensioenwet zal bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld. De besluitvorming over het toezicht op de principes voor pension fund governance zal dan ook in dat kader plaatsvinden.Brief d.d. 30-03-2006 (30 413, nr. 14)Loopt mee in traject wetsvoorstel Pensioenwet. Planning: december 2006
33Enqueterecht PFG. In de principes voor Pension fund governance staat aangegeven dat het verantwoordingsorgaan de mogelijkheid moet krijgen naar de Ondernemingskamer te gaan door gebruikmaking van het enquêterecht. Hiervoor is wijziging van het Burgerlijk Wetboek nodig. Dit vergt nadere bestudering omdat een eventuele wijziging een precedentwerking kan scheppen ten aanzien van stichtingen in het algemeen. Dit aspect sluit aan bij het lopende project Maatschappelijke Onderneming van het ministerie van Justitie.Brief d.d. 30-03-2006 (30 413, nr. 14)Voorbereiding AmvB naar de Kamer. Planning december 2006.
34Ik informeer u tijdig voor 1 januari 2007 of het flankerend beleid zo ver gevorderd is dat de grens open kan.12-4-2006 AO vaste cie SZW TK over het kabinetsstandpunt over het invoe- ren van een vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten uit Midden. en Oost-Europa (MOE-landen) (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 407, nrs. 31 en 32)De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het flankerend beleid. Planning: november 2006
35Onderzoek naar waarom weinig allochtonen vanuit de uitkering een eigen bedrijf starten. Tweede helft juni wordt een startnotitie gemaakt voor een onderzoek naar etnisch onder- nemerschap. Onderzoek start voor de zomervakantie en de resultaten moeten voor 1 december 2006 beschikbaar zijn. Aan de Tweede Kamer moet voor 1 december 2006 worden gerapporteerd.19-4-2006 AO vaste cie SZW TK over de eindrapportage project stimulering ondernemerschap(Kamerstukken II, 2005/2006, 29 804, nr. 22)Startnotitie is afgerond. Offertes worden aangevraagd. Het onderzoek start voor de zomervakantie en de resultaten moeten voor 1 december 2006 beschikbaar zijn.Planning: december 2006
36De Staatsscretaris zegt toe met stas OCW te overleggen over andere sturingsinstrumenten dan voorlichting om te bereiken dat jongeren kiezen voor opleidingen met perspectief.25-04-2006 Vragenuurtje Van Hijum (CDA) aan stas over niet ingevulde leerbanen in het MKB en de aanpak van jeugdwerkloosheidBij het bewindspersonenoverleg jeugdwerkloosheid met OCW op 6 september 2006 wordt overlegd over andere sturingsinstrumenten dan voorlichting aan jongeren over oplei- dingen met perspectief.Planning indiening wetsvoorsel Verzamelwet Sociale verzekeringen 2007: oktober 2006
37De Staatssecretaris zegt hierbij toe de Tweede Kamer een breed beeld te geven van de inzet, preventie, controle en sancties en van het nalevingsniveau dat daarmee bereikt zou kunnen worden.26-04-2006 VAO over vrij verkeer van werknemers uit nieuwe EU-lidstaten d.d. 12-4-2006Wordt in de brief over het flankerend beleid meegenomen. Planning: november 2006
38De brief over het flankerende beleid zal voor 15 november naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Een van de aspecten die hierbij ook aan de orde komen is de aanpak van schijnzelfstan- digen, waarop je kunt controleren en welke gaten er zijn tussen de mazen van de wet. Ook de huisvestingsproblematiek wordt hierin meegenomen.26-04-2006 VAO over vrij verkeer van werknemers uit nieuwe EU-lidstaten d.d. 12-4-2006In voorbereiding.Planning: november 2006
39De minister en staatssecretaris zullen de Tweede Kamer informeren over het tijdstip waarop de resultaten van onderzoek naar de kosten en opbrengsten van een re-integratietraject naar ondernemerschap, in vergelijking met kosten van re-integratie naar loondienst bekend zullen zijn.Brief d.d. 28-04-2006 over Toezeggingen AO d.d. 19-4-2006 stimulering ondernemerschap (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 804, nr. 21)In het kader van de evaluatie re-inte- gratiemarkt c.q. het trendrapport re-integratiemarkt loopt een onderzoek dat SZW meer inzicht moet bieden in de kosteneffectiviteit van re-integratie. Voor 1 december zullen wij hierover rapporteren. Bij deze gelegenheid zullen we aangeven op welke termijn het mogelijk is om de Tweede Kamer een onderzoek naar de kosten en baten van re-integratie naar ondernemerschap te sturen.Planning: december 2006
40Onder verwijzing naar de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Themacommissie ouderenbeleid in haar rapport «Lang zullen we leven» zal het kabinet uiterlijk in november 2006 de Tweede Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek naar de (toekomstige) inkomenspositie van ouderen en meer specifiek daarbinnen van de meest kwetsbare groepen waaronder (alleenstaande) vrouwen. De ontwikkelingen in de regelgeving rond de oudedagsvoorziening, de samenstelling van de bevolking, de arbeidsparticipatie en andere economische kernvariabelen zijn de basis van het onderzoek.Brief d.d. 28-04-2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 549, nr. 7)In voorbereiding.Planning november 2006
41Commissie Het Werkend Perspectief (CWP), toezenden eindresultaten met beleidsaanbevelingenBrief d.d. 28-4-2006 over het Werkplan 2006–2007 van de Commissie Het Werkend Perspectief (CWP) en de Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 (29 461, nr. 19)In voorbereidingPlanning: mei 2007
42Tweede Kamer wordt geïnformeerd over uitkomst gesprek Stas EZ met houtbranche en mogelijkheden om met sociale partners ontmoedigingsbeleid verder in te vullen23-05-2006 AO vaste cie SZW TK over de brief d.d. 17-05-2006 houdende de richtlijnen voor de delegatie naar de Internationale Arbeidsorganisatie. Hierbij kan worden betrokken het rapport van de Internationale Arbeids- organisatie over naleving van IAO-ver- drag nr. 29 (dwangarbeid) door Birmese autoriteiten (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 427, nr. 21)Het oorspronkelijk in juni te plannen overleg tussen de staatssecretaris van EZ en de houtbranche is verzet naar 21 augustus 2006. Op basis van de uitkomsten van dat overleg zal de minister van SZW besluiten al dan niet een koepel in te schakelen. Planning: september 2006
43Naar aanleiding van het rapport van het MKB en verbeterpunten in rapport van BPV&W: de voorstellen met betrekking tot re-integratie zullen besproken worden in de Stuurgroep re-integratie na herbeoordeling. Bericht aan de Tweede Kamer in september.31-05-2006 AO vaste cie SZW TK over arbeidsongeschiktheid.(Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300 XV, nr. 112)Planning: september 2006
44Eventuele verhoging van de IVA-uitke- ring en afschaffing pemba (verzoek mw Verburg) per medio 2006: in augustus 2006 zal de minister aan de hand van de cijfers uit de tweede kwartaalrapportage beoordelen of er al een voldoende stabiel beeld is over de structurele IVA-instroom en over de CAO-afspraken met betrekking tot maximale loondoorbetaling van 170%. De minister zal de Kamer berichten waarna een debat kan volgen.31-05-2006 AO vaste cie SZW TK over de mogelijkheden van sociale activering(Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300XV, nr. 112);Planning: september 2006
45Op Prinsjesdag ontvangt de Tweede Kamer een overzicht van de lopende en te ondernemen activiteiten op het terrein van sociale innovatie. De rol van het CSI en Leven Lang Leren worden in dit overzicht meegenomen.14-06-2006 AO vaste cies EZ, OCW en SZW over de kabinetsreactie eindrapport van de Taskforce Sociale Innovatie «Sociale Innovatie, de andere dimensie»(Kamerstukken II, 2005/2006, 27 406, nr. 81);Juli/augustus inventariseren activiteiten op het terrein van sociale innovatie. Planning: september 2006
46De problematiek rond de studie van hoger opgeleide vluchtelingen met behoud van bijstandsuitkering in het BO met de VNG aan de orde stellen en terug te rapporteren aan de Tweede kamer.14-6-2006 AO vaste cie SZW TK over het Arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 71)In voorbereiding.Planning: september 2006
47In overleg met VluchtelingenWerk Nederland, Emplooi en UAF zal worden gekeken of naast de maatregelen die in gang zijn gezet aanvullende maatregelen nodig zijn.14-6-2006 AO vaste cie SZW TK over het Arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 71)Eind augustus wordt een rapportage ontvangen van Vluchtelingenwerk Nederland. Op basis daarvan wordt een gesprek gevoerd met de partijen die betrokken zijn bij het banenoffensief Vluchtelingen. Vervolgens worden conclusies getrokken.Planning: januari 2007
48De Staatssecretaris is voornemens de ontwikkelingen in de uitzendbranche op de voet te blijven volgen, via monitoring/onderzoek. Begin 2008 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal op dat moment worden bezien of het huidige pakket de beoogde trendbreuk heeft gerealiseerd dan wel of alsnog een vergunningenstelsel e/o een waarborgsom moet worden ingevoerd.Brief d.d. 15-06-2006 over bestrijding en fraude en illegaliteit in de uitzendbranche (17 050, nr. 326)In voorbereiding.Planning: april 2008
49De werking van de financieringsyste- matiek WWB wordt bezien met het oog op mogelijke effecten van afnemende meeropbrengsten (besparingen op de bijstandslasten) als gevolg van de budgetteringssystematiek. De resulta- ten worden betrokken bij de eindevaluatie WWB.15-06-2005 AO vaste cie SZW TK over de verdeel-modellen Werk en Bijstand (28 870, nrs. 134 en 135) de brief d.d. 10 juni 2005 over de voorstellen verdeelsystematiek WWB 2006(Kamerstukken II, 2005/2006, 28 870, nr. 139)In voorbereiding. Planning: december 2007
50De Staatssecretaris zegt toe dat met BZK nagegaan zal worden of in het onderhoudstraject voor het Gemeentefonds de budgetten voor uitvoeringskosten voor de Wwb goed blijven aansluiten bij de kosten. De Tweede Kamer zal hierover in september worden geïnformeerd.21-06-2006 AO vaste cie SZW TK over WWB-zaken(Kamerstukken II, 2005/2006, 30 545, nr. 2).Planning: eind september 2006
51Kabinetsstandpunt klokkenluiden. Na ontvangst reactie St.v.d.Arbeid zal het Kabinet de Kamer schriftelijk meedelen hoe het uitvoering heeft gegeven aan de tijdens het AO van 23-6-05 over de positie van klokkenluiders gedane toezeggingen (Kamerstukken II 28 244, nr. 105)Brief d.d. 26-06-2006 over Evaluatieonderzoek klokkenluidersprocedures in ondernemingen. (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 636, nr. 1)Na ontvangst van de (voor 1 oktober 2006 gevraagde) reactie van de STAR zal een kabinetsreactie worden opgesteld met bijdragen van EZ en Justitie.Planning: december 2006
52Eind 2006 wordt wederom een onderzoek naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens gestart. Over de uitkomsten zal de Kamer worden geïnformeerd.Brief d.d. 28-06-2006 over aanbieding CAO-onderzoeken (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300 XV, nr. 120)4e kwartaal 2006 start onderzoek 2e kwartaal 2007 afronding onderzoek Planning: juni 2007
53Verkenning verlicht arbeidsrechtelijk regiem 65-plussers. Doel van deze verkenning is om te bekijken of er op onderdelen een «verlicht» arbeidsrech- telijk regiem voor werknemers en ambtenaren vanaf de AOW-gerech- tigde leeftijd tot stand kan worden gebracht. In dit kader zal worden nagegaan in hoeverre dit in overeenstemming is met het verbod van onderscheid op grond van leeftijd en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG op dit terrein. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de overwegingen van de SER en het eventuele risico van verdringing van jongere leeftijdscategorieën. In het kader van deze verkenning zal ook aandacht worden besteed aan overheidsregelingen, die niet primair inkomensregelingen zijn, waarin een 65-jaargrens is opgenomen. De noodzaak van het handhaven van de desbetreffende bepalingen zal daarbij bekeken worden. De mogelijke rol van de zelfstandigenaftrek voor 65-plussers zal tevens worden meegenomen in de hiervoor aangekondigde verkenning naar een op onderdelen «verlicht» arbeidsrechtelijk regiem voor werk- nemers vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.Brief d.d. 23-6-2006 over Kabinetsstandpunt wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar (28 170, nr. 47)In voorbereidingPlanning: april 2007
54Voorlichting doorwerken na 65 jaar. Het kabinet zal inzetten op een publiciteitstraject gericht op enerzijds de oudere werknemers en ambtenaren en anderzijds werkgevers en P&O’ers (zowel marktsector als overheid). Het publiciteitstraject voor werknemers zal worden gericht op de bladen en websites die door ouderen veel gelezen worden. Hierbij zullen ook de media van ouderenbonden, vakbonden, pensioenuitvoerders en de site van Pensioenkijker.nl worden meege- nomen. Aan deze organisaties zullen artikelen worden aangeboden. In het kader van de voorlichting aan werk- gevers zullen artikelen worden aangeboden aan bladen gericht op (overheids)werkgevers en media van brancheorganisaties. Ook zal worden bekeken welke voor- lichtingsactiviteiten kunnen worden gestart i.s.m. het expertisecentrum Leeftijd en de Regiegroep GrijsWerkt (bijvoorbeeld actieweken in regio’s, contact opnemen met intermediairen, brochures voor werkgevers en werknemers). Gelet op de specifieke positie van allochtone werknemers is het belangrijk om organisaties van allochtonen bij het publiciteitstraject te betrekken. Ten slotte zullen ook de CAO-partijen worden benaderd om mogelijkheden voor voorlichting over doorwerken na 65 jaar te bezien.Brief d.d. 23-6-2006 over Kabinetsstandpunt wegnemen van belemmeringen voor doorwerkenna 65 jaar (28 170, nr. 47)Start voorlichtingstraject is gepland najaar 2006Planning: januari 2007
55Nader onderzoek hoe groei van dienstverlener in de markt voor persoonlijke dienstverlening naar eigen bedrijf in de persoonlijke dienstverlening mogelijk is.28-6-2006 AO vaste cie SZW TK inzake de brief d.d. 28 juni 2006 inzake de reactie op het advies van de Raad voor Werk en Inkomen «Huis houden op de markt» en introductie van de regeling dienstverlening aan huis (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 72)Planning: september 2006
56Het regeringsstandpunt over eventuele bekrachtiging van het maritieme arbeidsverdrag 2006 en de gevolgen daarvan op maritiem terrein wordt uiterlijk in februari 2007 aan de Tweede Kamer aangebodenBrief d.d. 3-7-2006 over Verslag van de 94e (maritieme) Internationale Arbeidsconferentie (29 427, nr. 28)Met toezending van het verslag van de 94e Maritieme zitting van de ILO (februari 2006) te Geneve, waarin gemeld werd dat de conferentie het maritieme arbeidsverdrag 2006 heeft aangenomen, is aangekondigd dat uiterlijk in februari 2007 het regeringsstandunt over bekrachtiging bekend zal zijn.Planning: maart 2007