Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9 BIJLAGE INZAKE ZBO’S EN RWT’S

Deze bijlage bevat een overzicht van de zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) die onder de verantwoordelijkheid van het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vallen. Indien een ZBO of een RWT uit de departementale begroting en/of via de premie-uitgaven een bijdrage ontvangt, is het beleidsartikel vermeld waarin het ZBO of de RWT is opgenomen, alsmede de daarbijbehorende raming van de totale bijdrage voor 2007.

Tabel 9.1: Overzicht van ZBO’s en RWT’s van SZW
 RWTZBOBeleidsartikelBijdrage OB 2007 (x € 1 miljoen)
Raad voor Werk en Inkomen (RWI)Ja Artikel 2312
Kunstenaars&COJa Artikel 302
Centrale organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) inclusief BKWI JaArtikel 22 en 24366
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)JaJaArtikel 23, 25, 30, 31 en 321 649
Sociale Verzekeringsbank (SVB) JaArtikel 32 en 33244
Inlichtingenbureau (IB)Ja Artikel 305
Diverse certificerende instellingen op het terrein van arbeidsomstandigheden en veiligheid JaArtikel 29
Vereveningsinstantie JaArtikel 28 en 31
Onderlinge Waarborgmaatschappij MAAV JaArtikel 28 en 31

* Deels via premiegefinancierde uitgaven

Raad voor Werk en Inkomen

Kunstenaars&CO

SUWI

In de Wet SUWI is de rechtspersoonlijkheid van de ZBO’s op het terrein van de uitvoering van werk en inkomen geregeld.

Tabel 9.2: (x € 1 mln)20042005200620072008200920102011
UWVtotaal *1 821,71 851,11 635,31 649,0    
Reguliere kosten1 552,11 485,71 294,51 549,0    
Transformatie- en frictiekosten156,2155,8150,0100,0    
Kwaliteitsbudget55,0111,9159,9    
Overige projecten58,497,730,90    
         
SVBtotaal210,0227,0218,0244,2240,9222,4200,0196,9
Reguliere kosten210,0227,0218,0244,2240,9222,4200,0196,9
         
CWI totaal**412,3360,9335,9358,3349,2348,2347,1346,1
Reguliere kosten372,8346,3334,9358,3349,2348,2347,1346,1
Transformatiekosten39,514,61,0
         
BKWItotaal10,08,58,38,08,08,08,08,0
Reguliere kosten7,36,87,58,08,08,08,08,0
Projectkosten2,71,80,8
         
IB totaal5,67,64,85,05,05,05,05,0
Reguliere kosten4,54,84,85,05,05,05,05,0
Projectkosten1,12,8

De uitvoeringskosten UWV, SVB, CWI, BKWI en IB zijn gebaseerd op de meibrieven 2007 en zijn vermeld op prijsniveau 2006.

* De uitvoeringskosten van het UWV zijn alleen tot en met het jaar 2007 aangegeven, omdat tussen UWV en SZW een discussie gaande is over het financiële kader voor de periode erna.Hiertoe worden onderzoeken verricht naar het kostenniveau van het UWV. Verwacht wordt dat dit in januari 2007 zal leiden naar een meerjarig financieel beeld ten behoeve van de besluitvorming voor de Voorjaarsnota 2007.

** Vooralsnog is in de reguliere middelen 2007–2011 uitgegaan van een budget WSW-indicatiestelling van € 22,3 mln, conform de vergoeding 2006.

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (www.uwv.nl) is een zelfstandig bestuursorgaan dat tijdelijke uitkeringen verstrekt als blijkt dat werken op dat moment onmogelijk is. Naast het verstrekken van uitkeringen, stimuleert en ondersteunt UWV bij re-integratie. Hiertoe schakelt UWV re-integratiebedrijven in die uitkeringsgerechtigden trajecten op maat bieden. Op die manier ontstaat uitzicht op werk en kan de duur van een uitkering beperkt blijven.


In 2006 heeft een extern onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar het kostenniveau van het UWV. De aanbevelingen die hieruit zijn voortgekomen bevatten richtlijnen voor structurele efficiencybesparingen en zijn meegenomen in het budgettaire kader voor 2007. De aanbevelingen zullen worden uitgewerkt in een vervolgonderzoek dat input geeft voor een transparante financiële planning 2008–2011.


Het beschikbare kader UWV vertoont vanaf 2007 een daling vanwege de invoering van de WIA, van de WW/SER-maatregelen en van WALVIS/SUB. Verder zal de herbeoordelingsoperatie halverwege 2007 afgerond worden. Dit zorgt ook voor een daling in het beschikbare budget.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank ( www.svb.nl) is een zelfstandig bestuursorgaan dat regelingen uitvoert voor verschillende overheidsorganisaties. Voor het ministerie van SZW voert de SVB de AOW, Anw, AKW, TOG en de TAS uit. Bij de SVB is een dalende lijn in de reguliere kosten zichtbaar. Door het Verandertraject (SVB10), dat tot 2010 loopt, kunnen incidenteel kosten ontstaan. Op termijn staan hier besparingen tegenover.

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen (www.cwinet.nl) is een zelfstandig bestuursorgaan en werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CWI is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkgevers kunnen bij CWI terecht voor personeelsbemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen bij CWI terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW of bijstandsuitkering. Daarnaast verleent CWI ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen en geeft arbeidsrechtelijke informatie.

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen ( www.bkwi.nl) werkt in opdracht van het ministerie van SZW en verleent diensten aan de Suwi-organisaties, die verenigd zijn in het Ketenoverleg (CWI, UWV, gemeentelijke sociale diensten en SVB). Het BKWI is opgericht om het geheel aan centrale voorzieningen en afspraken te beheren en door te ontwikkelen. Een onderdeel hiervan is het beheer van SUWI net.

IB

Het Inlichtingenbureau ( inlichtingenbureau.nl) ondersteunt gemeenten bij hun wettelijke taken in het kader van de sociale zekerheid. Deze ondersteuning bestaat uit coördinatie en dienstverlening op het gebied van gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden in de keten Werk en Inkomen. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats via de Sectorloket-applicatie (SLOG) van het Inlichtingenbureau, een belangrijke toepassing hiervan zijn de samenloopsignalen. Het doel is bestrijding van fraude en bevorderen van samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties op het terrein van de sociale zekerheid.

Prestatie-indicatoren

In onderstaande tabellen zijn de indicatoren opgenomen zoals deze in 2007 voor de ZBO’s van toepassing zijn.

Tabel 9.3: Prestatie-indicatoren UWV
Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom
1. Juistheid beoordeling re-integratieverslag
2. Percentage niet-herstelde vangnetgevallen
  
Resultaatgebied 2: juiste en tijdige uitkeringsverstrekking
Tijdigheid beschikking WW, WAO, ZW
3. Realisatie wettelijke termijnen over beschikkingen op aanvraag inclusief verlengingen.
4. Rechtmatigheid
Handhaving
5. Bekendheid met verplichtingen
6. Afdoening
Kengetallen handhaving
– aantal fraudesignalen
– fraudebedrag
– incassoratio
  
Resultaatgebied 3: bevorderen van re-integratie/uitstroom
7. Re-integratiequotes
8. Plaatsingspercentages
Kengetal bevorderen van re-integratie/uitstroom
– snelle start re-integratietrajecten
  
Resultaatgebied 4: klantgerichtheid
9. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek, werknemers – elke 2 jaar
  
Resultaatgebied 5: efficiency
10. Mate van efficiency

Bron: Meibrief 2007

Eind 2006 zullen de definitieve jaarplannen 2007 van de SUWI-organisaties aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Hierin zijn de definitieve normen 2007 en bijbehorende toelichting opgenomen.


Tabel 9.4: Prestatie-indicatoren CWI
Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom
1. PreventiequoteWW/WWB
2. UitstroomquoteWW/WWB
3. Aantal vervulde vacatures met verzoek voorwerk CWI en aantal ingediende vacatures met voorwerk CWI
4. Marktbereik vacatures
5. Aantal beschikbare vacatures CWI
6. Aantal beschikbare CV’s werk.nl
7. Aantal gebruikerssessies
  
Resultaatgebied 2: juiste en tijdige uitkeringsverstrekking
8. Volledigheid overdracht gegevens CWI mbt uitkeringsintake (CWI maakt onderscheid naar WW en WWB)
9. Tijdigheid overdracht gegevens CWI mbt uitkeringsintake (CWI maakt onderscheid naar WW en WWB)
10. Tijdige indicatie WSW (gem. doorlooptijd indicatieproces; max. 16 weken)
11. Tijdige herindicatie WSW (gem. doorlooptijd indicatieproces; max. 16 weken)
  
Resultaatgebied 3: bevorderen van re-integratie
12. Kwaliteitscijfer re-integratieadviezen
  
Resultaatgebied 4: klantgerichtheid
13. Klanttevredenheid bij CWI van bezoekers CWI/werkzoekenden – elke 2 jaar
14. Klanttevredenheid bij CWI van werkgevers – elke 2 jaar
15. Klanttevredenheid bij CWI van intermediairs – elke 2 jaar
  
Resultaatgebied 5: efficiency
16. Mate van efficiency

Bron: Meibrief 2007

Eind 2006 zullen de definitieve jaarplannen 2007 van de SUWI-organisaties aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Hierin zijn de definitieve normen 2007 en bijbehorende toelichting opgenomen.


Tabel 9.5: Prestatie-indicatoren SVB
Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom
Niet van toepassing op SVB
  
Resultaatgebied 2: juiste en tijdige uitkeringsverstrekking
Tijdigheid AOW, Anw, AKW, TOG, TAS
1. Realisatie wettelijke termijnen over beschikkingen op aanvraag en mutaties met rechtsgevolg, inclusief verlengingen – nationaal.
2. Realisatie wettelijke termijnen over beschikkingen op aanvraag en mutaties met rechtsgevolg, inclusief verlengingen internationaal
3. Rechtmatigheid (Anw, AKW, AOW)
Handhaving 
4. Bekendheid met verplichtingen
5. Afdoening (alleen strafrechtelijk)
Kengetallen handhaving 
– aantal fraudesignalen (alleen strafrechtelijk)
– fraudebedrag
– incassoratio
  
Resultaatgebied 3: bevorderen van re-integratie
Niet van toepassing op SVB
  
Resultaatgebied 4: klantgerichtheid
6. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek uitkeringsgerechtigden – elke 2 jaar
  
Resultaatgebied 5: efficiency
7. Mate van efficiency

Bron: Meibrief 2007. Eind 2006 zullen de definitieve jaarplannen 2007 van de SUWI-organisaties aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Hierin zijn de definitieve normen 2007 en bijbehorende toelichting opgenomen.