Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

13 BIJLAGE SUBSIDIES

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van SZW. Het opstellen van dit overzicht wordt bemoeilijkt doordat er verschillende definities van subsidies gebruikt worden. In deze bijlage worden twee definities toegepast die leiden tot verschillende standen van de subsidieuitgaven.

Algemene Wet Bestuursrecht

De eerst gehanteerde definitie is die volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4.21):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Artikel 4.21, lid 3 specificeert de definitie nader:

«De subsidietitel is niet van toepassing op de aanspraak op financiële middelen die wordt verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld.»

Uit lid 3 kan afgeleid worden dat specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies geen subsidies zijn.

ArtikelOmschrijving2005200620072008200920102011
22 OD 3Subsidies minderhedenbeleid1 0078 26611 03547474747
22 OD 3Subsidies stimulering leeftijdsbewust beleid4 0899 1768 100    
22 OD 3Overige subsidies stimulering arbeidsparticipatie7145 864 5 000   
22 OD 3Breed initiatief maatschappelijke binding2 6632 370533 601  
23 OD 1Regeling schoonmaakdiensten particulieren (RSP)6 5337 8957 6005 900   
23 OD 1Subsidies re-integratie (o.a. IPW) en Cliëntenraden*7 1142 106865280280280280
23 OD 1ESF-EQUAL Cofinanciering6654 9447 0203 093   
23 OD 1SVWW (via RWI)7 00613 4005 700    
23 OD 1Stichting Blik op werk 859     
23 OD 1Subsisieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (via UWV) 4 5006 2006 2009 30010 400 
25 OD 2Subsidieregeling Kinderopvang20062 9508 5618 9108 9108 9108 9118 911
26 OD 1Subsidieregeling Kwaliteit Arbeidsverhoudingen288306303302302302303
27 OD 1Subsidies Expertisecentrum Leeftijd430469343444444444444
27 OD 1Jaar van de gelijke kansen ** 2001 500100   
29 OD 1Farbo2 0356 6704 6744 6944 6784 6784 679
29 OD 1Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval (SPA)9411 2001 2001 2001 2001 2001 200
29 OD 1Subsidies arbeidsveiligheid (VASt, VAV)6 1633 9973 9435 0884 5434 5434 543
29 OD 1Overige subsidies arbeidsveiligheid1 2622 9562 5562 5562 5562 5562 556
29 OD 2Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden16 89918 23511 6452 487696696696
29 OD 2Arbosubsidies preventie en verzuim8 0748 7996 7556 2706 4396 4396 440
30 OD 1Achterstandsbudget/Incidentele subsidies bijstand3470     
30 OD 1Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006 21 500     
35 OD 2Subsidies instellingen emancipatie (o.a. Equality, IIAV)3 4293 5643 5523 5523 5533 5533 553
35 OD 2Subsidies emancipatieprojecten3 9864 3224 2604 2584 2584 2584 258
97 OD 1Regeling Bedrijfsverzamelgebouwen14279790024014010140
97 OD 1Regelingen ex-mijnwerkers182182182182182182182
98 OD 1NIBUD (aan de hand van onderzoeksprogramma)325331331331331331331
98 OD 1Projectsubsidies4347827 3437 4166 8157 4167 416
 Totaal Definitie AWB77 365142 321105 45068 55055 27556 24645 979

* De bijdragen aan Cliëntenraden worden verstrekt aan LCR, LKU, SMZBW/LNCO. Exclusief budget Overige beleidsuitgaven ESF.

** Tijdens het opstellen van deze bijlage was nog niet bekend welk deel van het budget Jaar van gelijke kansen wordt gereserveerd voor de subsidieregeling.


De subsidieuitgaven nemen na 2006 af doordat omvangrijke regelingen als de convenanten arbeidsomstandigheden, SVWW en de subsidies minderhedenbeleid en stimulering leeftijdsbewust beleid aflopen.

«Ruime» subsidiedefinitie

Naast de subsidiedefinitie uit de Algemene Wet Bestuursrecht wordt soms gebruik gemaakt van een «ruimere» subsidiedefinitie waarin ook specifieke uitkeringen worden meegenomen:

«Een gebonden inkomens- of een vermogensoverdracht van het rijk om-niet aan een natuurlijk of rechtspersoon in Nederland».

Het voornaamste onderscheid tussen de eerste en tweede definitie ligt in het feit dat specifieke uitkeringen aan gemeenten en provincies bij de tweede subsidiedefinitie wel als subsidie worden aangemerkt. Bij deze definitie wordt bijvoorbeeld de WSW als subsidie aangemerkt in tegenstelling tot de subsidiedefinitie van de AWB.

Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen zoals de AKW, TOG en de kinderopvangtoeslag zijn niet opgenomen in de tabel.

ArtikelOmschrijving2005200620072008200920102011
23 OD 1PraktijkscholingHVS60 0005 147     
23 OD 1Agenda voor de Toekomst***45 49221 919612    
23 OD 1Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10 000 ID-banen73 08635 80118 0003 0006 000  
23 OD 1Flexibel re-integratiebudget****1 618 4711 629 2701 629 2701 629 2701 629 2701 629 2701 629 270
24 OD 1WSW2 221 8842 224 9242 243 0242 243 1512 243 6022 243 5832 243 648
25 OD 2Kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (KOA)4 9085 092     
30 OD 1Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle Abw6 1549 6009 700    
 Totaal toevoegingen ’ruime’ definitie4 029 9953 931 7533 900 6063 875 4213 878 8723 872 8533 872 918
 Totaal beide definities4 107 3604 074 0744 006 0563 943 9713 934 1473 929 0993 918 897

*** Bedrag inclusief middelen voor bestuurlijke afspraken ten aanzien van realiseren aantallen trajecten en instroom, tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Bbz en IOAZ en tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw.

**** Flexibel re-integratiebudget is inclusief de oude regelingen I/D-banen, Werkervaringsplaatsen.


In vergelijking met de subsidiebijlage uit de ontwerpbegroting 2006 zijn er minder subsidies opgenomen onder de «ruime» definitie.

Dit wordt veroorzaakt omdat is gebleken dat enkele subsidies ook onder de AWB-definitie kunnen worden geschaard (o.a. SVWW, ESF-Equal co-financiering, Regeling Bedrijfsverzamelgebouwen). Daarnaast is de kinderopvangtoeslag niet meer opgenomen omdat deze via de Belastingdienst direct aan burgers wordt verstrekt. De Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle Abw is voor het eerst in dit overzicht opgenomen. Deze regeling is opgenomen onder de handhavingsuitgaven van artikel 30.