Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

14 BIJLAGE GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AbwAlgemene bijstandswet
AGArbeidsgehandicapten
AIArbeidsinspectie
AKOAlgemeen Keten Overleg
AKWAlgemene kinderbijslagwet
ANWAlgemene nabestaandenwet
AofArbeidsongeschiktheidsfonds
AOWAlgemene Ouderdoms Wet
ArboArbeidsomstandigheden
ATBArbeidstijdenbesluit
ATWArbeidstijdenwet
AVVAlgemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
AWFAlgemeen Werkloosheidsfonds
BbzBesluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BiaWet Beperking inkomensgevolgen Arbeidsongeschiktheidscriteria
BIKKBijdrage in de kosten van kortingen
BKWIBureau Keteninformatisering Werk en Inkomen
BoreaBranche organisatie re-integratiebedrijven
BVGBedrijfsverzamelgebouwen
BWBurgerlijk Wetboek
BZKMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAOCollectieve Arbeidsovereenkomst
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CPBCentraal Planbureau
CWICentra voor Werk en Inkomen
DGADirecteur grootaandeelhouder
DivDiversiteitsmanagement
EBBEnquête Beroepsbevolking
ECEuropese Commissie
EEREuropese Economische Ruimte
EqualTransnationaal programma van de Europese Unie gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt
EMUEuropese Monetaire Unie
ESFEuropees Sociaal Fonds
EUEuropese Unie
EVCErkenning van Verworven Competenties
EZMinisterie van Economische Zaken
FarboFinanciële ondersteuning arbeidsmiddelen
FTEFulltime Equivalent
HAHoordlijnenakkoord
HRMHuman Resource management
HVSHoofdelijk Versnelde Scholing
IASInstituut Asbestslachtoffers
IBInlichtingenbureau
ICEInterdepartementale commissie Emancipatiebeleid
ID-banenInstroom, doorstroombanen
IHSIndividuele Huursubsidie
IIAVInternationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
ILOInternational Labour Organization
IOAWWet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZWet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOWInkomensondersteuning oudere werklozen
IVAInkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
IWIInspectie Werk en Inkomen
KMZKwaliteit Medezeggenschap
KOARegeling Kinderopvangen buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw
MEVMacro-Economische Verkenning
MLT-adviesMiddellange Termijn-advies
NAPNationaal Aktieplan
NGONon Gouvernementele Organisaties
NIBUDNationaal Instituut Budgetvoorlichting
NUGNiet Uitkeringsgerechtigden
OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
PaVEMParticipatie Vrouwen Etnische Minderheden
PBOPubliek Rechterlijke Bedrijfsorganen
PIAProfessioneel Inkomen en Aanbesteden
PITProgramma Inkoop Taakstelling
POROSZPeriodiek Onderzoek Regelovertreding Sociale Zekerheid
REARe-integratie Arbeidsgehandicapten
RGDRijksgebouwendienst
RI&ERisico Inventarisatie en Evaluatie
RKBRegeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang
RSPRegeling schoonmaakdiensten particulieren
RUKRegeling Uitkeringen Kinderopvang 2004
RWIRaad voor Werk en Inkomen
RWTRechtspersoon met een wettelijke taak
SBCMStichting Beheer Collectieve Middelen
SERSociaal Economische Raad
SIODSociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
SLAService Level Agreement
SPASubsidie Preventie Arbeidsuitval
SUWIStructuur Uitvoering Werk en Inkomen
SVBSociale Verzekeringsbank
SVWWStimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheidbedreigde Werknemers
SZASociale Zekerheid en Arbeidsmarkt
SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TASRegeling Tegemoetkoming asbestslachtoffers
TBAWet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
TbiaWet bescherming inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
TOGTegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapten
TRITijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten
TSS AbwTijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband Abw
TWToeslagenwet
UAWUitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
UWVUitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen
VNGVereniging Nederlandse Gemeenten
VROMMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid
VUTVervroegde Uittreding
VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAJONGWet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong Gehandicapten
WalvisWet administratieve lastenverlichting in de Sociale verzekeringen
WAMILWet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Militairen
WAOWet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAVWet Arbeid Vreemdelingen
WAZWet arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
WboWet op de bedrijfsorganisatie
WEORWet op de Europese Ondernemingsraden
WGAWerkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten
WIAWet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIWWet Inschakeling Werkzoekenden
WKAWet koppeling met afwijkingsmogelijkheid
WKOWet Kinderopvang
WMKWet Medische Keuringen
WMLWet Minimumloon
WMOWet Maatschappelijke Ondersteuning
WORWet op de ondernemingsraden
WOZWet onroerende zaak
WSFWet op studiefinanciering
WSWWet sociale werkvoorziening
WTOSWet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
WTVWerktijdverkorting
WVAWet Vermindering Afdracht Loonbelasting en premie Volksverzekeringen
WWWerkloosheidswet
WWBWet Werk en Bijstand
WWIKWet Werk en Inkomen Kunstenaars
ZBOZelfstandig Bestuursorgaan
ZWZiektewet