Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

22 Activerend arbeidsmarktbeleid

Zorgdragen voor een toename van de netto arbeidsparticipatie.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om te bevorderen dat het aandeel werkenden in de leeftijdscategorie 15 tot en met 64 jaar (verder) toeneemt.

SZW creëert voorwaarden via wet- en regelgeving en overleg sociale partners om verhoging van de arbeidsparticipatie te stimuleren.

Verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor:

• beleid en maatregelen die moeten bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen voor, en waar nodig stimuleren van, deelname op de arbeidsmarkt;

• het stimuleren van de samenwerking tussen de sociale partners, de gemeenten, UWV en CWI.

Succesfactoren

Behalen van deze doelstelling hangt af van:

• goed inspelen op conjuncturele ontwikkelingen door de uitvoerende instanties;

• bereidheid tot samenwerking in de keten van werk en inkomen;

• of de door SZW veroorzaakte administratieve lasten dalen.

Effectgegevens

Behalen van deze doelstelling heeft als effecten dat:

• de netto arbeidsparticipatie stijgt;

• de (langdurige) werkloosheid wordt teruggedrongen.

Indicatoren
 Realisatie 2003Realisatie 2004Realisatie 2005Streven 2006Streven 2007
netto participatie 15- 64 jaar (%)64,263,363,26465

Bron: CPB, Centraal Economisch Plan

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 22.1: Begrotingsuitgaven artikel 22 (x € 1 000):
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Verplichtingen413 509429 986360 433312 668310 838309 821308 742
Uitgaven411 477426 986361 433317 668311 439309 821308 742
        
Programmauitgaven389 972405 987345 235317 668311 439309 821308 742
Waarvan juridisch verplicht  94%0%0%0%0%
Operationele doelstelling 2       
Duale trajecten0000000
Operationele doelstelling 3       
Stimulering arbeidsparticipatie9 87725 67619 6685 0476484747
Overig4 0434 1871 0180000
Operationele doelstelling 4       
Centra voor Werk en Inkomen367 541367 504316 506304 579302 748301 730300 651
BKWI8 5118 6208 0438 0428 0438 0448 044
        
Apparaatsuitgaven21 50520 99916 1980000
Apparaatsuitgaven21 50520 99916 1980000
        
Ontvangsten4 64724 60014 60014 60014 60014 60014 600

Toelichting:

Stimulering arbeidsparticipatie

In aanvulling op en ter versterking van het algemene arbeidsmarktbeleid is besloten tot het uitvoeren van een aantal aanvullende acties. Hiervoor is in 2007 een budget van € 19,7 miljoen beschikbaar. Dit budget zal worden ingezet ten behoeve van de onderdelen langer doorwerken, hoger opgeleide vluchtelingen, drempelslechting, diversiteitsmanagement, bestrijding van jeugdwerkloosheid en de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

CWI

De programma-uitgaven van CWI hebben betrekking op de uitvoeringskosten. CWI verzorgt hiervan de dienstverlening aan werkzoekenden (voorkomen dan wel bekorten van uitkeringssituatie door onder meer ondersteuning/bemiddeling/activering) en werkgevers (zorgdragen voor actueel en toegankelijk CV-bestand en op verzoek actieve bijdrage aan snelle vacaturevervulling; ontslag- en tewerkstellingsvergunningen).

Hiertoe onderhoudt CWI een netwerk van 130 vestigingen. Daarnaast voert CWI onder meer de Wsw-indicatiestelling uit. Dit wordt verantwoord op artikel 24.


Het reguliere basisbudget is door efficiencymaatregelen vanaf 2002 geleidelijk verminderd met € 65 mln in 2005. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren middelen ter beschikking gesteld om het transformatieproces te stimuleren.

Het transformatieprogramma is in 2005 afgerond. Vanaf 2006 zullen dan ook geen transformatiemiddelen meer worden verstrekt. Vanaf 2007 en de volgende jaren zal een structureel lager niveau regulier basisbudget zijn bereikt.


In bijlage 9 «De bijlage inzake ZBO’s en RWT’s» wordt ingegaan op het budget en de prestatieindicatoren van het CWI.

BKWI

Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) vormt een verbindende schakel in de SUWI-keten door het onderhouden van voorzieningen en standaarden waarmee de SUWI-organisaties gegevens op een efficiënte en betrouwbare manier kunnen uitwisselen. Voor BKWI is in 2007 een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de bestuurlijke boeten in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Tabel 22.2: Fiscale uitgaven artikel 22 (x €1 000)
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Belastinguitgaven       
        
Operationele doelstelling 2       
Afdrachtvermindering onderwijs187217224235247260273
Afdrachtvermindering lage lonen186 
Afdrachtvermindering langdurig werklozen3919 
        
Operationele doelstelling 3       
Arbeidskorting voor ouderen104106114116118120123
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid  1010101010

Bron: Belastingdienst.


Toelichting:

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid stimuleert gedeeltelijk arbeidsongeschikten een eigen onderneming te starten en op deze wijze (gedeeltelijk) in het eigen inkomen te voorzien. De uitgaven aan de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid betreffen de uitgaven aan de aftrekpost waarop arbeidsongeschikten die een eigen bedrijf starten een beroep kunnen doen als zij voldoen aan een verlaagd urencriterium. De regeling treedt per 1 januari 2007 in werking.

Grafiek Budgetflexibiliteit per Operationele doelstelling 2007kst99344_2_03.gif

Operationele doelstelling 1: Beheerste ontwikkeling van de arbeidskosten.

Motivering

Om te komen tot een verantwoorde loonontwikkeling die investeringen en de concurrentiepositie van bedrijven bevordert en daarmee de werkgelegenheid en welvaart stimuleert.

Instrumenten/Activiteiten

• Scheppen van voorwaarden voor een beheerste ontwikkeling van de arbeidskosten via:

– De inzet van het belasting- en premie instrumentarium;

– Het niveau en de aanpassing van het wettelijk minimumloon;

– De wettelijke inkadering van het overleg tussen werkgevers en werknemers (CAO en AVV);

– Overleg van overheid met sociale partners.

Doelgroepen

Werkgevers en werknemers alsmede hun organisaties.

Indicatoren
 Realisatie 2005Streven 2006Streven 2007
Ontwikkeling loonkosten per eenheid product*0,3%– 3,5%– 2%
Omvang van wig inclusief werkgeverslasten naar inkomensniveau*45,4%44,3%44,1%
Administratieve lasten door SZW veroorzaakt ten opzichte van 2002– 15,3%– 21,4%– 25%

Bron: CPB: Centraal Economisch en halfjaarlijkse voortgangsrapportage AL voor bedrijven.

* Streefwaarden betreffen gecombineerde effecten van arbeid en economische ontwikkeling.

Operationele doelstelling 2: Stijging van het aandeel werkenden en werklozen in de beroepsbevolking met een startkwalificatie.

Motivering

Om duurzame arbeidsparticipatie te bevorderen. Het minimale niveau voor duurzame arbeidsparticipatie is het startkwalificatieniveau (MBO-2 of havo-vwo);

Instrumenten

• Fiscale faciliteiten voor werkgevers (WVA onderwijs waaronder WVA startkwalificatie: kabinetsvoorstellen voor uitbreidingen recent aan de Tweede Kamer aangeboden)

• Nieuwe ESF regeling;

Activiteiten

• Bevorderen van samenwerking gericht op de uitvoering van nieuwe duale en evc-trajecten;

• Bevordering van de toegankelijkheid van scholing en evc via een verbetering de evc – en advies infrastructuur.

Doelgroepen

Werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie.

Indicatoren
 Realisatie 2005Streven 2006Streven 2007
Aandeel (%) in de beroepsbevolking (25–65 jaar) met startkwalificatie van > 80% in 201077,1%77,9%78,7%

Bron: CBS: Enquête Beroepsbevolking (bewerking SZW)


Kengetallen
 Realisatie 2005Raming 2006Raming 2007
Extra EVC-trajecten (cumulatief)5 00020 000
Aantal duale trajecten15 000

Bron: OCW-begroting

Operationele doelstelling 3: Wegnemen van factoren die de arbeidsparticipatie van specifieke groepen belemmeren.

Motivering

Omdat de participatie van specifeke groepen anders achterblijft (In aanvulling op en ter versterking van het algemene arbeidsmarktbeleid).

Instrumenten/Activiteiten

Ouderen

• Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Kamerstukken II, 2003/2004, 27 046, nr. 5);

• Communicatietraject onder leiding van Regiegroep Grijs Werkt ( Kamerstukken II, 2003/2004, 27 046, nr. 8);

• Evaluatie experimenten (inter)sectorale mobiliteit ( Kamerstukken II, 2003/2004, 27 046, nr. 8).

Jongeren

• In 4 jaar 40 000 jeugdbanen genereren met behulp van de Taskforce Jeugdwerkloosheid ( Kamerstukken II, 2002/2003, 23 972, nr. 64). In 2007 met name via 2e Kans Beroepsonderwijs. Onderdeel hiervan is onder andere uitvoering No-riskpolis in G-36: tijdelijke stimulering van werkgevers tbv leerbanen voor jongeren (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 64);

• Uitvoering Pilot No-riskpolis in 3 gemeenten: effectstudie naar financiële afdekking van werkgeversrisico op loondoorbetaling bij ziekte voor jongeren op een BBL traject (Kamerstukken II, 2005/2006, 29 544, nr. 55);

• Inzetten drempelslechtingsbudget ten behoeve van extra jongerenadviseurs bij CWI;

• JongActief bemiddeling jongeren via CWI, LTO, MKB (Kamerstukken II, 2002/2003, 23 972, nr. 64);

• Operatie Jong, bijdrage aan de Landelijke Jeugdmonitor (Kamerstukken II 2004/2005 29 284, nr. 5).


Het kabinet wil het initiatief nemen om, binnen de bestaande kaders een start te maken met een nieuw wetstraject dat tot doel heeft probleemjongeren, die onvoldoende worden gestimuleerd door bestaande maatregelen, te verplichten om deel te nemen aan intensieve scholingstrajecten en begeleiding. Daarnaast gaat het kabinet projecten op lokaalniveau ondersteunen. De betrokken JONG-departementen (SZW, VWS, OCW, BZK en JUSTITIE) maken voor dit doel totaal € 10 mln vrij, verspreid over drie jaar. De budgettaire verwerking zal bij suppletoire wetten in 2006 en 2007 plaatsvinden.

Etnische minderheden

• Subsidiëren en begeleiden van activiteiten in het kader van «Breed Initiatief Maatschappelijke Binding»;

• 300 hoger opgeleide vluchtelingen aan werk helpen in 3 jaar (uitvoering door samenwerkingsverband VWS/EZ en OCW);

• Uitvoering afspraken Werktop inzake hoger opgeleide allochtonen.

(Allochtone) Vrouwen

• Samenwerking stimuleren tussen alle (keten)partners;

• Toepassen van methodieken om werkgevers en de doelgroep bij elkaar te brengen;

• Stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven;

• Ondersteunen van een traineeprogramma voor allochtone vrouwen;

• Onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende onderdelen van de PaVEM-cocktail.

Overig

• Financieren landelijk netwerk diversiteitsmanagement (DIV);

• Handhaven WAV door de Arbeidsinspectie in samenwerking met de Vreemdelingenpolitie en de Belastingdienst.

Doelgroepen

• Ouderen;

• Jongeren;

• Etnische minderheden;

• (Allochtone) Vrouwen.

Indicatoren
 Realisatie 2005Streven 2006Streven 2007Streven 2010
Netto-arbeidsparticipatie van etnische minderheden46,9%evenredigevenredigevenredig
Percentage werkloze jongeren (15–22 jaar)15,0%10–15%  
Netto participatiegraad ouderen (banen = 12 uur)39,7% 40%45%
Netto-participatiegraadvrouwen54,1%59,8%61,0%65%
Percentage bezochte bedrijven met overtreding WAV25%25%  
Nalevingsniveau WAV81%1  85% in 2008

Bronnen: CBS: Enquête Beroepsbevolking (bewerking SZW), a.i. jaarverslag, regioplan

1 Betreft nalevingsniveau 2004.

Operationele doelstelling 4: Verhogen van het aandeel ingeschrevenen bij de Centrale Organisatie Werk en Inkomen dat wordt bemiddeld naar werk

Motivering

Om een (mogelijk) langdurig beroep op een uitkering te voorkomen (preventie) dan wel te beperken (uitstroombevordering) – de SUWI doelstelling «werk boven uitkering».

Om er aan bij te dragen dat mensen niet langdurig aan de kant staan (verhogen van arbeidsparticipatie van werklozen).

Om bij te dragen aan een snelle vacaturevervulling voor werkgevers.

Instrumenten

• Bijdrage aan Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI) en bijdrage aan Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI);

• Regelgeving (Wet SUWI).

Activiteiten

Activiteiten SZW

• Opstellen beleid en regelgeving met betrekking tot CWI;

• Aansturen van en toezicht houden op CWI.

Activiteiten CWI

• Activiteiten gericht op het voorkomen van een uitkering (preventie);

• Onafhankelijke diagnose en indicatie stellen en beoordelen van competenties van werkzoekenden;

• Bemiddelen en activeren, gericht op duurzame plaatsing (bemiddelingsgesprekken, vacature-matching);

• Verstrekken van overdrachtsrapportages aan de ketenpartners met arbeidsmarktkansenanalyse;

• Uitvoeren van de uitkeringsintake;

• Dienstverlenen aan werkgevers (aanbieden geschikte kandidaten voor vacatures).

Doelgroepen

• Ingeschreven werkzoekenden;

• Werkgevers.

Indicatoren
 Realisatie 2005Streven 2006Streven 2007
PreventiequoteWW20,1%20%18%
PreventiequoteWWB48,0%46%48%
UitstroomquoteWW route An.v.t.52%52%
Uitstroomquote WWB route An.v.t.40%40%
Vervullingquote van vacatures31,1%41%31%

Bron: CWI Jaarverslag

Overzicht beleidsdoorlichtingen en effectonderzoeken

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid:
Soort onderzoekOnderwerp onderzoekAD/ODA. StartB. AfgerondVindplaats
BeleidsdoorlichtingGeen   
Effecten onderzoek ex postGeen   
Overig evaluatieonderzoekSUWI-evaluatien.v.t.A + B: 2006