Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

23 Re-integratie

Bevorderen van de uitstroom naar regulier werk van die uitkeringsgerechtigden en werklozen die dat niet op eigen kracht kunnen.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om belemmeringen weg te nemen bij die uitkeringsgerechtigden en werklozen die niet op eigen kracht regulier werk kunnen verkrijgen. Met re-integratievoorzieningen wordt ondersteuning geboden bij het verkleinen van de afstand tot regulier werk, opdat de kans op het verkrijgen van regulier werk wordt vergroot. Re-integratie richt zich op de uitstroom naar regulier werk, waarmee wordt bijgedragen aan de vergroting van de netto arbeidsparticipatie en de vermindering van uitkeringsafhankelijkheid.

Verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor:

• het toezicht op een rechtmatige uitvoering van de WWB door gemeenten (flexibel re-integratiebudget);

• de uitvoering van re-integratie-inspanningen door UWV;

• de uitvoering van de ESF en EQUAL programma’s;

• de uitvoering Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met Werkloosheid bedreigde werknemers (SVWW) door de RWI;

• wet- en regelgeving (medewetgever) in relatie tot re-integratie.

Succesfactoren

Behalen van deze doelstelling hangt af van:

– Effectieve uitvoering van de wetten door gemeenten;

– goede samenwerking tussen de uitvoerende instanties (gemeenten, UWV) onderling en met CWI;

– goed inspelen op conjuncturele ontwikkelingen door de uitvoerende instanties;

– realiseren van een sluitende aanpak voor (niet)uitkeringsgerechtigden (zowel volwassenen als jongeren);

– optimale benutting van ESF en EQUAL programma’s;

– optimale werking van de re-integratiemarkt.

Effectgegevens

Behalen van deze doelstelling heeft als effecten dat:

• instroom in de langdurige werkloosheid wordt beperkt;

• langdurige uitkeringsafhankelijkheid wordt beperkt.

Outcome-indicatorRealisatie 2005Streven 2007
Percentage uitstroom naar regulier werk na volgen re-integratietraject (totaal: jongeren en volwassenen, alle uitstroom)34% (voorlopige éénmeting)33%

Bron: CBS Uitstroom naar werk, UWV Uitstroom naar werk en SZW/FEZ Uitstroom naar werk (bewerking SZW). Als gevolg van verschillen in definitie of methode zijn de percentages opgebouwd uit niet vergelijkbare cijfers over gemeentelijk en UWV-domein.

Toelichting indicator

In de begroting 2005 van SZW staat de doelstelling opgenomen dat de uitstroom uit re-integratietrajecten naar regulier werk in 2007 met 25 procent moet zijn toegenomen t.o.v. 2004 (de zgn. 25%-doelstelling). In het Kwartaalbericht arbeidsmarkt september 2005 is de nulmeting gepresenteerd en in het Kwartaalbericht arbeidsmarkt december 2006 wordt de definitieve éénmeting van de doelstelling gepresenteerd. De nulmeting betreft de uitstroom naar regulier werk maximaal 24 maanden na de start van trajecten in 2002, de éénmeting betreft de uitstroom naar regulier werk maximaal 24 maanden na de start van trajecten in 2003. In september 2007 wordt de tweemeting gepresenteerd en ten slotte in september 2008 de eindmeting.

De invulling van de doelstelling geldt over het totaal van alle re-integratietrajecten (WW, WAO, Bijstand en NUG). De toename moet onder meer gerealiseerd worden via een goed functionerende re-integratiemarkt.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 23.1: Begrotingsuitgaven artikel 23 (x € 1 000):
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Verplichtingen1 734 3131 805 0221 729 5011 698 1251 689 3571 684 9201 684 923
Uitgaven1 886 2951 799 3221 735 2011 698 1251 689 3571 684 9201 684 923
        
Programmauitgaven1 875 4451 786 7691 721 6051 689 0791 680 6521 676 3581 676 361
Waarvan juridisch verplicht  99%0%0%0%0%
Operationele doelstelling 1       
Flexibel re-integratiebudget1 618 4711 629 2701 629 2701 629 2701 629 2701 629 2701 629 270
Agenda voor de Toekomst45 49221 9196120000
RSP6 5337 8957 6005 900   
Stimuleringsregeling ID-banen73 08635 80118 0003 0006 00000
SZW cofinanciering Equal6654 9447 0203 093000
Praktijkscholing60 0005 14700000
RWI/SVWW14 32421 50211 7976 0966 0966 0966 098
Re-integratieWajong43 32439 95837 75732 56130 14231 84531 845
Re-integratieWajonguitvoeringskosten6 1833 0972 9852 1522 1372 1402 140
Handhaving032000000
Subsidies7 13915 1505 6886 1316 1316 1316 132
Overig2281 766876876876876876
        
Apparaatsuitgaven10 85012 55313 5969 0468 7058 5628 562
Personeel en materieel2 8163 1063 5420000
Vergoedingen Agentschap SZW8 0349 44710 0549 0468 7058 5628 562
        
Ontvangsten102 770226 49315 50030 500500500500

Tabel 23.2: Premie-uitgaven artikel 23 (x € 1 000)
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Totaal uitgaven430 493536 811473 773385 697360 380358 917364 644
        
Programmauitgaven430 493536 811473 773385 697360 380358 917364 644
Operationele doelstelling 1       
Re-integratieWAZ/WAO/WIA349 676278 558240 335176 901151 489144 344144 343
Re-integratieWW0161 000130 000110 000105 000105 000105 000
Uitvoeringskosten WAZ/WAO/WIA80 81737 25335 01425 49325 77725 70425 602
Uitvoeringskosten re-integratieWW060 00060 00060 00060 00060 00060 000
Nominaal008 42413 30318 11423 86929 699

Toelichting:

1. Programmauitgaven

Flexibel re-integratiebudget gemeenten

Dit budget is bedoeld ter financiering van de ondersteuning bij arbeidsinschakeling van personen uit de gemeentelijke doelgroepen. De uitvoeringskosten worden niet gefinancierd uit dit budget.

Agenda voor de Toekomst

Het betreft de uitfinanciering van middelen voor de prestatie-afspraken met gemeenten en de projecten die in het kader van de Agenda voor de Toekomst worden uitgevoerd. In 2006 voor 1 oktober ontvangt de Tweede Kamer een eindrapportage over de Agenda voor de Toekomst.

RSP

Het kabinet kiest met de regeling dienstverlening aan huis – zoals voorgesteld in het Belastingplan 2007 – expliciet niet voor de weg van subsidiëring van vraag of aanbod op de markt om zo de prijs van persoonlijke dienstverlening te verlagen. De huidige regeling schoonmaakdiensten particulieren (RSP) is geen oplossing gebleken voor het stimuleren van de markt voor persoonlijke dienstverlening, noch voor het stimuleren van de onderkant van de arbeidsmarkt. Het kabinet schaft deze regeling daarom per 1 januari 2007 af. De middelen in 2007 en 2008 zijn nodig voor de eerder met de OSB afgesproken afbouwregeling voor de bedrijven en werknemers die gebruik maken van de RSP subsidie, alsmede voor voorlichting over de nieuwe regeling Dienstverlening aan huis.

Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen

De middelen voor 2007 zijn nodig voor de uitfinanciering van de toegekende subsidies in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10 000 ID-banen en Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten. Het gewenste doel van de laatstgenoemde regeling is dat de werknemer (na afloop van het leerwerktraject) een reguliere, niet gesubsidieerde baan heeft. De doelgroep van de regeling omvat de mensen die vóór 1-1-2004 via gesubsidieerde arbeid werkten en nu nog in het kader van de WWB, dus zowel WIW-ers als ID-ers.

SZW cofinanciering EQUAL

Voor de eerste tranche EQUAL projecten is cofinanciering in de begroting opgenomen. Een deel van de beschikbare gelden is bedoeld als subsidie voor aanvragers buiten SZW die onvoldoende cofinanciering op kunnen brengen om EQUAL-subsidie aan te vragen. Een ander deel van de beschikbare gelden is bestemd voor cofinanciering voor departementale aanvragers. De eerste tranche is inmiddels afgelopen. Het bedrag dat nu op de begroting staat is bedoeld voor eerste tranche projecten waarvan de einddeclaratie vertraging heeft opgelopen en voor tweede tranche projecten van SZW. Cofinanciering voor externe projecten is in de tweede tranche niet meer mogelijk.

RWI/SVWW

Het hier opgenomen bedrag betreft de apparaatskosten van de RWI. Het structurele budget hiervoor bedraagt ruim op € 6 miljoen. Voor 2007 is tevens een budget voor de uitfinanciering van de SVWW opgenomen.

Re-integratie Wajong

De begrotingsuitgaven voor re-integratie Wajong worden vanwege de samenhang toegelicht bij de premiegefinancierde uitgaven voor WAZ/WAO/WIA.

2. Overige programmauitgaven

Subsidies

Dit is een samengestelde post, waar ondermeer bedragen voor ESF en EQUAL staan opgenomen. Deze post bevat voor ESF en EQUAL activiteiten ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de regelingen zoals publiciteit, voorlichting.

3. Apparaatsuitgaven

Vergoedingen aan Agentschap SZW

Een aantal subsidieregelingen wordt uitgevoerd door het Agentschap SZW. Een aantal taken, o.a. coördinatie, bewaking, onderzoek en evaluatie, wordt door onderdelen van het ministerie of door derden uitgevoerd. Voor de programmaperiode 2000–2006 worden ESF 3 en het Communautair Initiatief EQUAL uitgevoerd. Voor de uitvoeringskosten van deze regelingen is alleen het deel dat de lidstaat inzet opgenomen. De Europese subsidie voor de uitvoering is niet in de rijksbegroting opgenomen.

4. Ontvangsten

De voor 2007 geraamde ontvangsten hangen samen met terugbetalingen uit hoofde van afwikkeling van de subsidies voor de Agenda voor de Toekomst.

5. Re-integratie sociale verzekeringen

Re-integratie Wajong

Dit betreft de totale bijdrage aan het arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten voor de re-integratie van jonggehandicapten. Subsidies en voorzieningen die vóór 1 januari 2006 zijn gestart, worden uit het re-integratiefonds betaald (het re-integratiefonds wordt mede gevoed vanuit het arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten). Het re-integratiefonds wordt sinds de invoering van de WIA geleidelijk afgebouwd en uiteindelijk in 2010 opgeheven. Trajecten die vanaf 1 januari 2006 zijn ingezet, worden rechtstreeks gefinancierd vanuit het arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. Voorzieningen voor jonggehandicapten als werknemer worden net als voor andere werknemers gefinancierd uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Beleid is dat het UWV voor jongeren met een Wajong-uitkering die de school verlaten een re-integratievisie opstelt waarin de mogelijkheden tot werken worden verkend en waarin de eventuele noodzakelijke ondersteuning wordt vastgesteld alsmede de rechten en plichten worden opgenomen.

Re-integratie WAZ/WAO/WIA

Dit betreft middelen voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden in de premiegefinancierde arbeidsongeschiktheidsregelingen WAZ, WAO en WIA. Subsidies en voorzieningen die vóór 1 januari 2006 zijn gestart, worden uit het re-integratiefonds betaald (het re-integratiefonds wordt gevoed vanuit de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsfondsen). Het re-integratiefonds wordt sinds de invoering van de WIA geleidelijk afgebouwd en uiteindelijk in 2010 opgeheven. Subsidies en voorzieningen die vanaf 1 januari 2006 worden ingezet, worden rechtstreeks vanuit de relevante arbeidsongeschiktheidsfondsen gefinancierd.

De re-integratie voor WAZ en WAO betreft re-integratieondersteuning van herbeoordeelden van wie de uitkering wordt verlaagd of beëindigd. Beoogd is de herbeoordelingen in 2007 af te ronden. De re-integratieinspanningen van herbeoordeelden lopen nog twee jaar door gezien de duur van trajecten.


In tabel 23.3 worden de premie- en begrotingsgefinancierde uitgaven aan de re-integratie van WAZ-, WAO-, Wajong- en WIA-gerechtigden (exclusief uitvoeringskosten) nader uiteengezet in verschillende posten.

Tabel 23.3: Uitgaven re-integratie WAZ/WAO/Wajong/WIA (x € 1 miljoen)
 2005200620072008200920102011
1. Werkgeversvoorzieningen10999999
2. Werknemersvoorzieningen84887874737373
3. Inkoop trajecten174146136103797373
4. Extra re-integratie Wajong(Verburg)5433333
5. Overig120725221181818
Totaal UL393319278210182176176

De Werkgeversvoorzieningen bestaan uit een subsidieregeling voor arbeidsplaatsvoorzieningen voor werknemers en loondispensatie. De werknemersvoorzieningen bestaan uit de meeneembare werkplekvoorzieningen en de vervoersvoorzieningen leef-werk, intermediairs visueel/auditief, persoonlijke ondersteuning, proefplaatsing en loon- en inkomenssuppletie. Doel van deze instrumenten is om belemmeringen bij re-integratie weg te nemen en werkgevers zo te stimuleren om gedeeltelijk arbeids(on)geschikten in dienst te nemen of te houden en om werknemers en gedeeltelijk arbeids(on)geschikten te stimuleren om (aangepast) werk te kunnen blijven doen of te aanvaarden.

Sinds begin 2006 heeft het UWV een protocol job coach opgesteld, aan de hand waarvan aanvragen voor de inzet van job coach worden beoordeeld.

In de voorheen geldende Regeling fondsbelasting Wet REA was een extra bijdrage van € 11,5 miljoen gereserveerd uit het Afj ten behoeve van het Re-integratiefonds ter uitvoering van de motie Verburg. Daarvan is € 6 miljoen in 2006 aangewend voor het permanent maken van de no-riskpolis voor Wajong-gerechtigden en € 7 miljoen in 2007 en verder. Deze bedragen zijn overgeheveld naar de Ziektewet in artikel 31 waaruit de no-riskpolis wordt gefinancierd zoals aangekondigd in de Re-integratieregeling (Staatscourant 22 december 2005, nr. 249/pag.41). Het resterend bedrag wordt aangewend om de re-integratie van Wajong-gerechtigden door middel van projecten en experimenten extra te bevorderen. Vanaf 2007 betreft dit circa € 3 miljoen zoals opgenomen in bovenstaande tabel en daarnaast circa € 2 miljoen uitvoeringskosten.

In de post Overig zitten in 2005, 2006 en 2007 nog uitgaven voor de no-riskpolis. Nieuwe gevallen vanaf 2006 worden rechtstreeks uit de Ziektewet gefinancierd, waarvoor de uitgaven zijn opgenomen in artikel 31. Behalve door de uitgaven in dit artikel wordt de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten ook bevorderd door een korting op de Aof- en Awf-premie.

Re-integratie WW

De middelen voor de re-integratie van WW-gerechtigden werden tot nu toe opgenomen in artikel 30 (Inkomensbescherming met activering). De re-integratiemiddelen WW worden vanaf de begroting 2007 in hoofdstuk 23 (Re-integratie) opgenomen. Zoals toegezegd geldt dit voor zowel de uitgaven aan re-integratie als aan uitvoering.

Naast de uitgaven aan re-integratie van WW-gerechtigden wordt de re-integratie van oudere WW-gerechtigden bevorderd door een premievrijstelling op de Aof-premie bij het in dienst nemen of houden van oudere werknemers en kunnen werkgevers gebruik maken van het instrument proefplaatsing en worden starters vanuit de uitkering gedurende 6 maanden ondersteund.

Grafiek Budgetflexibiliteit per Operationele doelstelling 2007kst99344_2_04.gif

Operationele doelstelling 1: Ondersteuning bij het verkleinen van de afstand tot regulier werk aan die uitkeringsgerechtigden en werklozen die dat niet op eigen kracht kunnen.

Motivering

Het re-integratiebeleid is gericht op uitstroom uit werkloosheid naar regulier werk van uitkeringsgerechtigden en werklozen met een grotere afstand tot regulier werk. Het re-integratiebeleid zet niet in op personen die op eigen kracht regulier werk kunnen verkrijgen. Gemeenten en UWV hebben de verantwoordelijkheid en de middelen om via maatwerk een passende voorziening aan te bieden.

Instrumenten

Instrumenten gericht op:

Uitvoerders:

• Flexibel re-integratiebudget WWB (gemeenten);

• Subsidie Agenda voor de Toekomst (gemeenten);

• Bijdrage aan UWV;

• Bijdrage aan RWI;

• Bijdrage aan Agentschap SZW;

• Subsidie voor praktijkscholing (HVS);

• Subsidie cofinanciering EQUAL.

Werkgevers/uitkeringsgerechtigden/nuggers/werknemers:

• Subsidie re-integratie WAJONG;

• Subsidie i.h.k.v. stimuleringsregeling ID-banen;

• Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren (RSP);

• Premiekorting/Subsidie aan werkgevers t.b.v. gedeeltelijk arbeidsgeschikten;

• Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met Werkloosheid bedreigde werknemers (SVWW).

Activiteiten

• Voeren van bestuurlijk overleg en algemeen ketenoverleg (AKO);

• Voeren van bestuurlijk overleg met belangenorganisatie gemeenten (VNG), RWI, BOREA en UWV;

• Kaders stellen voor de re-integratiemarkt;

• Onderhouden van wet- en regelgeving;

• Monitoren;

• Voorlichten en communiceren;

• Verrichten van onderzoek.

Doelgroepen

• Niet-uitkeringsgerechtigden;

• WW’ers;

• Bijstandsgerechtigden;

• Gedeeltelijk arbeids(on)geschikten;

• Anw’ers.

Indicatoren

Sluitende Aanpak

Het huidige re-integratiebeleid richt zich op een actieve en op maat gesneden aanpak voor mensen die niet op eigen kracht aan de slag komen. Gemeenten, UWV en werkgevers hebben de verantwoordelijkheid en de middelen om de individuele ondersteuning bij de zoektocht naar werk, zoals bemiddeling, stages, scholing of een sollicitatietraining, zo effectief mogelijk te laten verlopen.


De Sluitende Aanpak is een van de manieren waarop de regering vorm heeft gegeven aan re-integratiebeleid. Het doel van de Sluitende Aanpak is het bevorderen van uitstroom uit de werkloosheid vóórdat voor volwassenen de grens van 12 maanden en voor jongeren de grens van 6 maanden werkloosheid is bereikt. Indien de uitvoerders verwachten dat een werkloze niet op eigen kracht binnen 12 maanden resp. 6 maanden uit de werkloosheid uitstroomt, gaat de uitvoerder in het kader van het sluitende aanpakbeleid met de werkloze een bemiddelingsgesprek aan of biedt een re-integratietraject aan.

De realisatie van het sluitende aanpakbeleid wordt jaarlijks gevolgd. Tot en met 2005 was dat in de vorm van de mate van sluitendheid, vanaf 2006 met het hiaatpercentage. De overstap van de mate van sluitendheid naar hiaatpercentage is gemaakt om nauwkeuriger de bijdrage van de uitvoerders en het kabinet in beeld te brengen. Het hiaatpercentage geeft inzicht in de vraag: wie heeft gedurende de eerste 12 maanden van werkloosheid geen hulp bij re-integratie ontvangen1.

 Realisatie 2005Streven 2006Streven 2007Streven 2011
Sluitende aanpak:    
– Hiaatpercentage volwassenen (23–65 jaar)n.v.t.000
– Hiaatpercentage jongeren (<23 jaar)n.v.t.000

KengetallenRealisatie 2005  
UWV Werk boven inkomen:   
Snelle start re-integratietrajecten WW1)42%  
Snelle start re-integratietrajecten AG 1)85%  
    
Kengetallen Toegekende re-integratieinstrumenten:   
Werkgeversvoorziening (her)plaatsingsbudget1 188  
Werkgeversvoorsziening meerkosten210  
Scholing3 029  
Voorzieningen auditief en/of visueel gehandicapten3 327  
Vervoersvoorzieningen3 808  
Meeneembare werknemersvoorzieningen916  
Persoonlijke ondersteuning5 413  
Subsidies personen overige werknemers1 719  
    
RSP:   
Aantal fte (op basis van 32 uur)620  
Subsidiebedrag (€)10 245  
    
UWVHandhaving:   
Percentages sancties op signalen onvoldoende inzet re-integratie AO29%  
Percentages sancties op signalen onvoldoende inzet re-integratie WW38%  

Bronnen: UWV Jaarverslag, UWV-Jaarplan, SZW-administratie.

1) Snelle start re-integratietraject betreft het aandeel uitkeringsrechtigden dat binnen 4 weken na ontvangst van de re-integratievisie van de CWI door het UWV is aangemeld bij een re-integatiebedrijf.


Tabel 23.5: Plaatsingsresultaten van gestarte re-integratietrajecten (x 1 000)
Jaar van instroomGestarte trajectenWaarvan realisatie plaatsingen tot en met ultimo 2005Plaatsingspercentage
AG   
2003441329
2004421023
20053227
WW   
2003301032
2004531529
200546510
Gemeenten   
20031052120
20041091917
2005931011

Bronnen: UWV Uitstroom naar werk, CBS Statistiek re-integratie door gemeenten (bewerking SZW).

Toelichting:

De re-integratiemiddelen voor 2007 voor trajecten uit de budgettaire tabellen 23.1 en 23.2 zijn bedoeld voor de trajecten uit deze tabel, die bij aanvang 2007 nog niet zijn afgerond, en voor in 2007 nieuw te starten trajecten.

Overzicht beleidsdoorlichtingen en effectonderzoeken

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid:
Soort onderzoekOnderwerp onderzoekAD/ODA. StartB. AfgerondVindplaats
BeleidsdoorlichtingArtikel 23 A. 2006B. 2007 
Effecten onderzoek ex postGeen   
Overig evaluatieonderzoekGeen   

1  Het hiaatpercentage gaat over de groep personen die 12 maanden (voor jongeren 6 maanden) na instroom in de werkloosheid nog steeds werkloos is. Het hiaatpercentage geeft weer, welk deel van deze groep geen aanbod heeft ontvangen voor een activiteit gericht op arbeidsre-integratie of sociale activering.