Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

24 Sociale werkvoorziening

Het faciliteren van de arbeidsparticipatie van personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om voor personen uit de doelgroep die willen deelnemen aan het arbeidsproces arbeidsparticipatie mogelijk te maken en tevens een bijdrage te leveren aan het behouden en bevorderen van hun arbeidsbekwaamheid, aangepaste arbeid aanbieden aan personen uit de doelgroep.

Verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor:

• Het ter beschikking stellen en toekennen van de middelen ten behoeve van de uitvoering van de Wsw door de gemeenten;

• De regelgeving met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); in zijn hoedanigheid van medewetgever;

• Het toezicht op de uitvoering en handhaving van de naleving van de Wsw door gemeenten.

Succesfactoren

Behalen van deze doelstelling hangt af van het met behulp van subsidie:

• aanbieden van aangepaste arbeid aan personen uit de doelgroep door gemeenten

• aangepaste arbeid aanbieden die past bij de capaciteiten en mogelijkheden van de personen uit de doelgroep, zodat de arbeid bijdraagt aan het behouden en bevorderen van hun arbeidsbekwaamheid.

Effectgegevens

Behalen van deze doelstelling heeft als effecten dat:

• met het beschikbare budget voor zoveel mogelijk personen uit de doelgroep aangepaste arbeidsplaatsen worden gerealiseerd.

• de individuele arbeidsbekwaamheid van personen uit de doelgroep wordt vergroot

Indicatoren
 Realisatie 2005Streven 2006Streven 2007Streven 2011
Aantal Wsw-geïndiceerde personen dat werkzaam is op een aangepaste arbeidsplaats, ten opzichte van de totale doelgroep van Wsw-geïndiceerden87%190%90%90%

1 Voorlopig cijfer

Bronnen: gemeenten, voorlopige volume opgave Wsw, Wsw-statistiek 2005.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 24.1: Begrotingsuitgaven artikel 24 (x € 1 000):
Artikelonderdeel2005200620072008200920102011
Verplichtingen2 227 4192 258 8512 268 5232 263 9512 269 4022 272 1832 272 248
Uitgaven2 222 4962 248 2442 277 1442 267 3512 264 4022 269 3832 272 248
        
Programmauitgaven2 221 8842 247 2242 275 8242 267 3512 264 4022 269 3832 272 248
Waarvan juridisch verplicht  95%0%0%0%0%
Operationele doelstelling 1       
Wet sociale werkvoorziening2 221 8842 224 9242 243 0242 243 1512 243 6022 243 5832 243 648
Uitvoeringskosten indicatie door CWI022 30032 80024 20020 80025 80028 600
        
Apparaatsuitgaven6121 0201 3200000
Apparaatsuitgaven6121 0201 3200000
        
Ontvangsten459 695465 776438 236438 236438 236438 236438 236

Toelichting:

Programmauitgaven operationele doelstelling 1

De programma-uitgaven zijn onderverdeeld in uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de uitvoering van de indicatiestelling Wsw.

De uitgaven ten behoeve van de uitvoering van de Wsw zijn onderverdeeld in een centraal en een decentraal budget:

• Jaarlijks wordt een deel van de begroting «centraal» gereserveerd. Het centrale budget bedraagt in 2007 € 23,1 miljoen en is bestemd voor de Stichting Beheer Collectieve Middelen (SBCM, € 2,8 miljoen) en vooral de implementatie van de voorgenomen modernisering van de Wsw (€ 20,3 miljoen).

• Het decentrale deel van het Wsw budget bedraagt € 2 219,9 miljoen in prijspeil 2006 en is bedoeld ter financiering van het voor 2007 te realiseren minimumaantal arbeidsplaatsen. Niet gerealiseerde arbeidsplaatsen worden in latere jaren verrekend. Het aantal te realiseren arbeidsplaatsen, uitgedrukt in standaardeenheden, blijft 89 817.

• Voor de uitvoering van de indicatiestelling Wsw door CWI is voor 2007 een bedrag van € 32,8 miljoen beschikbaar. Het voor de indicatiestelling door CWI beschikbare bedrag is in 2007 hoger dan in 2006 vanwege een verwachte toename van het aantal herindicaties in 2007.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan jaarlijks grotendeels uit de anticumulatiebaten. Dit zijn uitkeringen Waz, WAO of Wajong van personen met een Wsw-betrekking die worden «verrekend» met de Wsw-salarissen en daarom als ontvangsten worden verantwoord op de SZW-begroting. Voor 2007 gaat het om een bedrag van € 438,2 miljoen. Het totaalbedrag aan anticumulatiebaten is van jaar op jaar vrijwel constant.

Grafiek Budgetflexibiliteit per Operationele doelstelling 2007

Grafiek Budgetflexibiliteit per Operationele doelstelling 2007

Operationele doelstelling1: Het realiseren van aangepaste arbeid door personen met een Wsw-indicatie, waar mogelijk in een zo regulier mogelijke werkomgeving.

Motivering

Om de mogelijkheid van arbeidsparticipatie te bieden aan Wsw-geïndiceerde arbeidsgehandicapten die willen deelnemen aan het arbeidsproces, worden op de mogelijkheden van de cliënt afgestemde aangepaste arbeidsplaatsen in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving gecreëerd.

Instrumenten

• Toekenning van een Wsw-budget aan gemeenten voor het realiseren van Wsw-arbeidsplaatsen voor personen met een Wsw-indicatie

• Indicatiestelling Wsw voor arbeidsgehandicapten die zich daarvoor vrijwillig aanmelden en periodieke herindicatie van Wsw-geïndiceerden

Activiteiten

• Toekennen aan gemeenten van een Wsw-budget en een bijbehorend minimumaantal te realiseren Wsw-arbeidsplaatsen, uitgedrukt in standaardeenheden

• Toezien op en ondersteunen van de uitvoering

• Vaststellen van de Wsw-budgetverstrekking

• Uitvoeren van de indicatiestelling (door CWI)

• Voeren van Bestuurlijk Overleg met VNG

Doelgroepen

• Personen met een Wsw-indicatie (personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn)

Indicatoren
 Realisatie 2005Streven 2006Streven 2007Streven 2011
Realisatie van arbeidsplaatsen in relatie tot het aantal waarvoor subsidie is toegekend100%100%100%100%
Aantal Wsw-plaatsen per 1 000 000 subsidie (prijspeil 2006)40,540,540,540,5
Verblijfsduur op de wachtlijst Wsw11,6 mndMax.12 mndMax.12 mndMax.12 mnd

Bronnen: gemeenten, voorlopige volume opgave Wsw, jaarrapport 2005, Wsw-statistiek, Research voor Beleid.


Kengetallen
 Realisatie 2005Raming 2006Raming 2007
Wachtlijst in personen (jaargemiddelde)14 475  
Werknemersbestand in personen (jaargemiddelde)98 772  
    
Taakstelling arbeidsplaatsen in standaardeenheden89 817  
Realisatie arbeidsplaatsen in standaardeenheden/arbeidsjaren (jaargemiddelde)90 196  
    
Aantal gerealiseerde plaatsen in begeleid werken als percentage van de nieuwe instroom15,1%25%25%

Bronnen: gemeenten, voorlopige volume opgave Wsw, begrotingsadministratie, jaarrapport 2005, Wsw-statistiek, Research voor Beleid.

Overzicht beleidsdoorlichtingen en effectonderzoeken

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid:
Soort onderzoekOnderwerp onderzoekAD/ODA. StartB. AfgerondVindplaats
BeleidsdoorlichtingGeen   
Effecten onderzoek ex postGeen   
Overig evaluatieonderzoekOorzaken van regionale kostenverschillen bij de uitvoering van de WswODA. mei 2006 
 Resultaten eerste jaar indicatiestelling Wswdoor CWIADA. februari 2006