Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren «Baten-lastendienst College ter Beoordeling van Geneesmiddelen», «Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg», «Nederlands Vaccin Instituut» en «Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu» voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

(bedragen x € 1 000)

Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL13 292 76313 589 47435 131
     
 Beleidsartikelen13 037 04713 326 96131 751
     
41Volksgezondheid567 556785 04513 123
42Gezondheidszorg5 625 4755 634 77210 954
43Langdurende zorg4 825 3704 826 470144
44Maatschappelijke ondersteuning476 019485 1100
45Jeugdbeleid1 073 3881 090 4007 530
46Sport65 487100 8160
47Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II403 752404 3480
     
 Niet-beleidsartikelen255 716262 5133 380
     
98Algemeen272 472279 2693 380
99Nominaal en onvoorzien– 16 756– 16 7560

Mij bekend,


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat behorende bij de wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Onderdeel Baten-lastendiensten

(bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo van baten en lasten
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen30 94030 9400
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 16 01715 927 90
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu159 903159 9030
Nederlands Vaccin Instituut153 240153 15090
Totaal360 100359 920180

Naam Baten-lastendienst Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 2000
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 2 1991 325
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 5 3370
Nederlands Vaccin Instituut 23 70020 100
Totaal 31 43621 425

Mij bekend,


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)kst99345_1_01.gif

Uitgaven (bedragen x € 1 000)kst99345_1_02.gif