Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en onvoorzien

99.1 Algemeen

Dit artikel heeft een technisch-administratief karakter. Op het begrotingsdeel van dit niet-beleidsartikel worden middelen voor loon- en prijsbijstelling geraamd, voordat die middelen worden verdeeld over de beleidsartikelen. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

Begroting

Bij de 1e suppletore wet 2006 is een structurele ramingsbijstelling opgelegd. Gezien de ervaringen van voorgaande jaren wordt er namelijk op voorhand van uitgegaan dat op de begroting van VWS € 25 miljoen niet zal worden uitgegeven. De begroting van VWS wordt daarom structureel met een bedrag van € 25 miljoen naar beneden bijgesteld. Het bedrag van € 25 miljoen is «geparkeerd» op dit artikel omdat van tevoren niet bekend is waar de onderuitputting zich zal voordoen.

Premie

Op het premiedeel van dit artikel zijn verschillende bedragen opgenomen die nog niet aan de afzonderlijke beleidsartikelen zijn toegedeeld. Daarbij gaat het eveneens vooral om de onverdeelde loon- en prijsbijstelling voor 2007 en latere jaren. Daarnaast zijn enkele taakstellingen opgenomen die nog niet aan een beleidsartikel zijn toegedeeld, zijn er bedragen gereserveerd voor bouw, en is de groeiruimte geëxtrapoleerd tot het jaar 2011.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsbedragen x € 1 000
 2005 2006 2007 2008 20092010 2011
Verplichtingen 0 – 13 918– 16 756 – 16 822 – 17 180 – 16 644– 14 541
        
Uitgaven 0 – 13 731– 16 756 – 16 822 – 17 180 – 16 644– 14 541
        
Programma-uitgaven 0– 13 731 – 16 756 – 16 822 – 17 180– 16 644 – 14 541
Loonbijstelling 04 737 3 524 3 443 3 622 3 677 4 924
Prijsbijstelling 0 9 873 8 495 7 900 7 8568 356 9 212
Onvoorzien 0 0 0 0 00 0
Taakstelling 0 – 28 341 – 28 775– 28 165 – 28 658 – 28 677 – 28 677

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

2006 2007 2008 20092010 2011
Nominaal en onvoorzien 4,6 951,53 466,1 5 961,2 8 598,9 11 523,3
Totaal 4,6951,5 3 466,1 5 961,2 8 598,911 523,3