Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF


In deze bedrijfsvoeringsparagraaf gaan we in op de onderwerpen in de bedrijfsvoering die specifiek in 2007 aan de orde zullen zijn. De paragraaf heeft uitdrukkelijk het karakter van een uitzonderingsrapportage. Over deze onderwerpen zullen we verantwoording afleggen in het jaarverslag 2007.

1. Financieel en materieel beheer

Subsidiebeheer

VWS heeft in een plan van aanpak maatregelen geformuleerd om het subsidiebeheer te verbeteren. Dit is gebeurd in reactie op het voornemen van de Algemene Rekenkamer om bezwaar te maken tegen het subsidiebeheer dat VWS in 2005 gevoerd heeft. Deze maatregelen zijn in 2006 doorgevoerd en houden onder andere het volgende in:

• Het opstellen van nieuwe subsidieregelgeving;

• de oprichting van een intern expertisecentrum subsidies;

• een striktere toepassing van bestaande sanctieregels richting subsidieontvangers bij onvoldoende naleving van de subsidievoorwaarden.

Daarnaast lanceren we in 2006 het zogenoemde subsidieplein. Dit is een digitaal subsidievolgsysteem. We verwachten dat de eerste effecten van deze verbetermaatregelen in 2007 zichtbaar zullen zijn.

Zorgtoeslag

In 2007 zullen voor het eerst de voorschotten van de zorgtoeslag worden afgerekend die het ministerie van Financiën in 2005 en 2006 heeft uitgekeerd. De minister van VWS is zowel beleidsinhoudelijk als budgettair verantwoordelijk voor de uitgaven die voortvloeien uit de Wet op de zorgtoeslag. De minister van Financiën is wettelijk verantwoordelijk gesteld om de zorgtoeslag uit te voeren. Hij zal zich in 2007 verantwoorden over de stand en de mutaties in de openstaande voorschotten.

2. Overige bedrijfsvoeringsaspecten

Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB)

De VWS-begroting heeft een nieuwe opzet. Op 6 maart 2006 heeft de minister van VWS de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Het doel van deze verandering past binnen een breder proces om beter verantwoording af te leggen over het beleid dat in de begroting gepresenteerd wordt. De artikelen in deze begroting zijn opnieuw ingedeeld om de begroting transparanter en toegankelijker te maken, en om ons meer te richten op resultaten. Die nieuwe indeling is aangepast aan de beleidsterreinen van VWS. Binnen elk artikel zijn de doelstellingen geconcretiseerd en aangepast aan de actuele beleidsontwikkelingen. Vervolgens hebben we de doelstellingen meetbaar gemaakt door prestatie-indicatoren op te nemen en zo duidelijk te maken wat we gaan doen met het geld voor een bepaalde doelstelling.

Risicomanagement

Binnen VWS werken we er in 2007 systematisch aan het risicobewustzijn verder te vergroten en meer te sturen op risico’s. Deze ontwikkeling is in lijn met het kabinetsstandpunt over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) «Regeldruk en Controletoren» en heeft als doel zowel beleids- als bedrijfsvoeringsprocessen efficiënter te beheersen.

Organisatie

VWS zal de opgelegde bezuinigingen in 2007 (efficiency, volume en het inhuren van externen) realiseren volgens de vastgestelde planning. Bij die bezuinigingen wil VWS het primaire proces zo veel mogelijk ontzien. De bezuinigingen in de bedrijfsvoering worden vooral bereikt door processen verder te stroomlijnen, overlap weg te nemen en interne dienstverlening te verminderen.

Managementinformatie

In 2007 zal binnen het kerndepartement door het management worden gestuurd op een aantal bedrijfsvoeringsonderwerpen. Hiervoor gaan we de Meetlat Indicatoren Bedrijfsvoering gebruiken, een instrument om de kwaliteit van de managementinformatie te verbeteren.

Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens

Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geven wettelijke richtlijnen over hoe om te gaan met informatiebeveiliging en (persoons)gegevens. In de tweede helft van 2005 is het kerndepartement een traject gestart waarmee zowel het VIR als de WBP verder wordt ingevoerd, gewaarborgd en onderhouden. In 2007 worden de belangrijkste maatregelen uit dit traject ook bij de laatste directies van het kernministerie ingevoerd.

Interactief Financieel Informatie Systeem (IFIS)

Is VWS met het centrale administratiesysteem IFIS goed voorbereid op de toekomst? Om deze vraag te beantwoorden, heeft VWS in 2006 een onderzoek afgerond. Dit onderzoek toont aan dat het systeem technisch robuust en stabiel is, maar dat met het oog op de toekomst een visie nodig is om te bezien of IFIS vervangen moet worden. In die visie zullen aspecten als interdepartementale samenwerking en integratie van beleids- en bedrijfsvoeringsinformatie een belangrijke rol spelen. In 2007 zullen we aan de hand van deze visie een principebesluit nemen of VWS doorgaat met IFIS, of dat het eventueel moet worden vervangen.