Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Leeswijzer

Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht (begroting en/of premie) per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2006 tot aan de stand ontwerpbegroting 2007 opgenomen. Daarna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. In onderstaande paragrafen is specifieke informatie opgenomen met betrekking tot de begrotingsuitgaven of de premie-uitgaven.

Begrotingsuitgaven

In deze paragraaf is informatie opgenomen die betrekking heeft op de begrotingsuitgaven. Ten opzichte van afgelopen jaren zijn in het verdiepingshoofdstuk enkele wijzigingen doorgevoerd om het verdiepingshoofdstuk meer te laten aansluiten bij de behoefte die bestond bij de Tweede Kamerleden. Om deze reden is de opbouw van de verplichtingen in dit verdiepingshoofdstuk niet meer opgenomen. Ook verplichtingen- en ontvangstenmutaties worden niet apart toegelicht. Daarnaast geldt dat alle begrotingsuitgaven zijn toegelicht voorzover de kasbedragen in enig jaar meer dan € 2 miljoen bedragen. Tot slot zijn alle moties en amendementen opgenomen. Bij een overheveling tussen twee artikelen is volstaan met één toelichtende tekst. Deze toelichtende tekst is opgenomen bij het artikel dat bij deze overheveling wordt verhoogd. Bij het andere artikel is de toelichting beperkt tot de algemene tekst «Overheveling naar artikel».

Premie-uitgaven

Bij de premie-uitgaven geven de premietabellen voor de betreffende artikelen een overzicht van de premie-uitgaven en de financiering van die uitgaven.

Deze tabellen zijn verdeeld in drie blokken:

• De opbouw van de uitgavenstand sinds de VWS-begroting 2006 (A).

• Het financieringsblok (B).

• Het blok met de aansluiting tussen het financieringsniveau en het netto-BKZ (C).


De gegevens die in de verschillende blokken zijn vermeld, hebben betrekking op de uitgaven en financiering van het eerste en tweede compartiment.


A. De uitgaven in dit blok omvatten niet alleen mutaties die het resultaat zijn van politieke prioriteitenstelling (zowel intensiveringen als maatregelen) of autonome ramingsbijstellingen (bijv. loon- en prijsbijstellingen), herschikkingen en technische mutaties, maar ook mutaties die voortkomen uit de evaluatie van de uitgaven tot en met het jaar 2005.

B. Het financieringsblok geeft aan op welke wijze de uitgaven gefinancierd worden in het desbetreffende jaar. De financiering kan op diverse manieren plaatsvinden, namelijk via:

• De AWBZ;

• De Zvw;

• De eigen betalingen AWBZ;

• De eigen betalingen Zvw.

In verschillende tabellen is sprake van een «mutatie financieringsachterstand». Deze mutatie is te verklaren uit het verschijnsel dat de uitgaven en de financiering niet gelijk behoeven te zijn. Bij een financiering die lager is dan de uitgaven is sprake van een financieringsachterstand. Is de financiering hoger dan de uitgaven, dan is sprake van een financieringsvoorsprong. Een financieringsachterstand kan ontstaan in gebudgetteerde sectoren, onder andere als het vastgestelde budget (de uitgaven) niet geheel gedekt is door declaraties (financiering). Bij een financieringsvoorsprong is het tegenovergestelde het geval. De achterstand of voorsprong wordt in volgende jaren ingelopen door aanpassing van de tarieven.

C. Voor de zorg is een budgettair uitgavenplafond vastgesteld, het Budgettair Kader Zorg. De uitgaven die aan dit kader worden getoetst, zijn de netto BKZ-uitgaven, dat wil zeggen de bruto BKZ-uitgaven verminderd met de BKZ-ontvangsten (eigen betalingen van cliënten).


Na deze onderdelen volgt een inhoudelijke toelichting op de (belangrijkste) nieuwe mutaties sinds de 1e suppletore wet 2006. Indien nodig worden ook één of meer belangrijke mutaties uit de 1e suppletore wet 2006 genoemd en inhoudelijk toegelicht.

Beleidsartikel 41: Volksgezondheid

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  695 918 690 122 672 639671 511 702 091  
Mutatie Nota van Wijziging 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
Mutatie amendementen  690 40 40 40 40 
Mutatie 1e suppletore wet  42 065 30 57031 388 30 714 23 641  
Nieuwe mutaties 17 828 49 89753 47963 68872 5767 000
Nieuwe nominale wijzigingen  4 663 4 416 4 3594 357 4 465  
        
Stand ontwerpbegroting 2007552 940 771 164785 045771 905780 310812 813816 342
Ontvangsten (x € 1000) 20052006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  8 623 8 623 8 623 8 6238 623  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 13 1098 623 8 623 8 623 8 623 8 6238 623

Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 20062007 2008 2009 2010 2011
De subsidie voor de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers en het Nationaal Actiecomité Drugsoverlast is overgeheveld van artikel 44 naar artikel 41. Deze overheveling is een gevolg van een amendement van de Tweede Kamerleden Vietsch en Verbeet ( kamerstuk 30 300XVI, nr. 38) om deze subsidie te continueren na 1 juli 2006. 4040 40 40 40 40
       
Overheveling van het ministerie van Justitie als gevolg van een amendement van de Tweede Kamerleden Van Miltenburg en Van der Laan ( kamerstuk 30 300 XVI, nr. 97). Dit amendement heeft tot doel om voor de jaren 2006 en 2007 honderd behandelplaatsen voor chronischheroïneverslaafden te financieren onder medefinanciering van de betreffende gemeenten. 650 0 0 0 0 0
       
Als gevolg van de motie-Verhagen ( kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9) worden middelen beschikbaar gesteld voor preventief jeugdbeleid. 10 000 10 00010 000 10 000 10 000 10 000
       
Overheveling vanuit artikel 43. In het AWBZ-convenant zijn financiële (premie-) middelen gereserveerd voor innovatie in de care. De middelen worden via de begroting bij ZonMw weggezet.3 956 3 806 3 656 3 429 0 0
       
Overheveling naar artikel 42. – 2 500 – 2 000– 2 000 – 2 000 0 0
       
Er worden middelen ingezet voor de digitalisering van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker om de continuïteit en de kwaliteit veilig te stellen. 0 1 100 3 000 2 000 1 000 0
       
Overheveling naar artikel 98. – 2 139 – 2 080– 2 078 – 2 078 – 2 078 – 2 078
       
Er worden middelen ingezet voor het voorkomen van infectieziekten. Het gaat hier om drie clusters, te weten de voorbereiding op de grieppandemie, «gewone» infectieziekten en SOA-bestrijding. 10 662 27 45230 687 32 187 31 587 33 387
       
Er worden middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 20 miljoen wordt € 5 miljoen ingezet op artikel 45 voor de verwijsindex. 20 0000 0 0 0 0
       
Overheveling uit de generale middelen in verband met een trendmatige verhoging voor de screeningsprogramma’s. De uitgaven liggen met name op het terrein van bevolkingsonderzoeken voor borst- en baarmoederhalskanker en van de griepvaccinatie. 0 0 0 0 015 057
       
Er zijn generaal middelen beschikbaar gesteld voor de vroegsignalering en opvoedondersteuning van risicogezinnen. Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor het Centrum Gezond Leven. Dit centrum richt zich op het ondersteunen van preventieprogramma’s op onder meer de terreinen overgewicht, roken en alcoholmisbruik door jeugdigen. 7 500 15 000 15 00015 000 15 000 15 000
       
Overheveling uit de premiemiddelen in verband met een trendmatige verhoging voor de screeningsprogramma’s. De uitgaven liggen met name op het terrein van bevolkingsonderzoeken voor borst- en baarmoederhalskanker en van de griepvaccinatie.0 0 3 590 7 254 11 074 0
       
Uit de premiemiddelen zijn gelden voor preventieovergeheveld naar dit artikel. Deze gelden zijn bedoeld voor Advies, Instructie en Voorlichting (AIV). Deze middelen passen niet meer in de AWBZ, omdat de AWBZ bedoeld is voor langdurende zorg en niet voor op genezing gerichte zorg.0 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
       
Het opdrachtgeversbudget RIVM voor het infectieziekteprogramma wordt overgeheveld van artikel 98 naar artikel 41. 4 3374 237 4 237 4 237 4 237 4 237
       
Overheveling van artikel 42 naar artikel 41 in verband met doelmatigheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door ZonMw.350 850 1 783 2 584 3 020 2 670
       
NVI is bezig met de ontwikkeling van een vaccin tegen RSV (Respiratoir Syncytieel Virus). In de volgende ontwikkelingsfase zal NVI gaan samenwerken met een contractpartner. Voor de periode 2007–2010 zullen de ontwikkelingskosten voor NVI € 27,9 miljoen bedragen (2007: € 4,5 miljoen; 2008: € 3,7 miljoen; 2009: € 8,1 miljoen en 2010: € 11,6 miljoen). Deze bedragen worden vanuit het Fonds economische structurversterking voorgefinancierd. 4 5003 7008 10011 6007 000
       
De voorfinanciering moet nog nader worden uitgewerkt. Voor deze begroting is ervan uitgegaan dat de bijdrage aan het NVI via het moederdepartement wordt verstrekt en dat succesvolle ontwikkeling van het vaccin terugbetaling vanaf 2011 mogelijk maakt.      

Premie
Bedragen in € 1 000 000 20062007 2008 2009 2010 2011
A. Opbouw uitgaven vanaf Begroting 2006      
       
Uitgavenniveau stand Begroting 2006 61,8 60,2 60,2 60,3 60,2 60,2
Mutaties 1e SW – 2006 3,2 3,2 3,2 3,2 3,23,2
Nieuwe mutaties – 3,3 – 10,6 – 10,6– 10,6 – 10,6 – 10,6
Nieuwe nominale wijzigingen– 0,6 – 0,6 – 0,6 – 0,6 – 0,6 – 0,6
Uitgavenniveau stand Begroting 2007 61,1 52,252,2 52,3 52,2 52,2
       
B. Financiering      
AWBZ 57,5 52,2 52,252,3 52,2 52,2
Mutatie financieringsachterstand 3,6     
       
C. Aansluiting op Budgettair Kader Zorg       
Bruto BKZ-uitgaven 57,5 52,2 52,2 52,3 52,252,2
BKZ-ontvangsten      
Netto BKZ-uitgaven57,5 52,2 52,2 52,3 52,2 52,2

Toelichting (bedragen x € 1 000 000)
Omschrijving2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toelichting belangrijkste mutaties 1e SW 2006
Omschrijving 2006 2007 20082009 2010 2011
Op basis van gegevens van CVZ en NZAio zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele tegenvaller van € 3,6 miljoen.3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties      
Uit de herziene afrekening blijkt ten opzichte van de afrekening in maart een meevaller van € 3,1 miljoen.– 3,1 – 3,1 – 3,1 – 3,1 – 3,1 – 3,1
       
Enkele onderzoekssubsidies van het CVZ worden overgeheveld naar de VWS-begroting. – 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,2– 0,2 – 0,2
       
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen voor prenatale zorg en voedingsvoorlichting naar de begroting. – 7,3 – 7,3 – 7,3 – 7,3– 7,3
Toelichting nieuwe nominale wijzigingen       
De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op niet-beleidsartikel 99. Daar staat de raming voor 2006–2011. De tranche 2006 wordt nu toebedeeld aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van artikel 99). Voor deze sector resulteert dit in een structurele bijstelling van € 0,8 miljoen. Daarnaast valt de realisatie 2005 voor de loon- en prijsbijstelling mee met € 1,4 miljoen. Dit betekent dat de gehanteerde loonsom bij de verdeling van de middelen in de begroting 2006 voor deze sector te hoog is geweest.– 0,6 – 0,6 – 0,6 – 0,6 – 0,6– 0,6

Beleidsartikel 42: Gezondheidszorg

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  4 768 291 5 106 8775 460 499 5 860 060 5 951 892  
Mutatie 1e suppletore wet  28 737 28 504 44 906 39 01835 397  
Nieuwe mutaties – 96 827498 080291 76470 963305 327 
Nieuwe nominale wijzigingen  1 453 1 3111 237 1 236 1 233  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 520 379 4 701 654 5 634 7725 798 406 5 971 277 6 293 849 6 579 502
Ontvangsten (x € 1000) 20052006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  2 363 2 363 2 363 2 3632 363  
Mutatie 1e suppletore wet  11 097 8 5918 670 3 203 582  
        
Stand ontwerpbegroting 200715 967 13 460 10 954 11 033 5 566 2 9454 648

Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 20062007 2008 2009 2010 2011
Overheveling naar artikel 43. – 3 393 – 3 393 – 3 393 – 3 393– 3 393 – 3 393
       
Er worden middelen overgeheveld vanuit de premie ter bevordering van ICT in de zorg (invoering van het elektronisch medicatiedossier en waarneemdossier huisartsen (emd/wdh) en de activiteiten van VWS in het kader van het programma Administratieve Lasten).1 370 19 270 37 370 38 000 38 000 38 000
       
De bijdrage in de exploitatiekosten van het nieuwe digitale radionetwerk voor mobiele communicatie van hulpdiensten (C2000) is overgeheveld naar het ministerie van BZK. – 6 400 0 00 0 0
       
Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 41. 2 500 2 000 2 0002 000 0 0
       
Er worden middelen ingezet voor de invoering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de categorale instellingen. 504 2 093 0 0 0 0
       
Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de inningskosten van verzekerden in het buitenland. 3 000 1 000 1 0001 000 0 0
       
Er is besloten in 2006 een inhaalslag te plegen met de invoering van de dbc’s, omdat een aantal in 2005 geplande dbc-activiteiten is vertraagd. 6 793 0 0 00 0
       
Vanuit de eindejaarsmarge wordt in 2006 een aantal opdrachten betaald waarvan in 2005 geen factuur is binnengekomen.2 550 0 0 0 0 0
       
Betreft toekenning van Fonds Economische Structuur (FES)-middelen voor zogenaamde Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking/Kennisinfrastructuur(ICES/KIS)-projecten. 11 152 8 646 8 725 3 258637 2 340
       
Aanpassing van de rijksbijdrage voor kinderen in de Zorgverzekeringswet. 0 0 0 00 104 200
       
Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor een zorgvuldige voorlichting aan alle burgers om ervoor te zorgen dat de implementatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag zo goed mogelijk verloopt. 7 700 00 0 0 0
       
De bedragen voor zorgtoeslagdie staan vermeld in de begroting, zijn de bedragen die op kasbasis worden uitgekeerd in een bepaald jaar. Zo staat in 2005 1/12 van de zorgtoeslag voor 2006. Bij de bepaling van het bedrag dat in 2010 is opgenomen in de begroting, is abusievelijk alleen 11/12 van de zorgtoeslag van 2010 opgenomen en niet 1/12 van de zorgtoeslag van 2011. Met deze mutatie wordt het bedrag van 2010 gecorrigeerd. Daarnaast wordt het bedrag voor het jaar 2011 bijgesteld. 0 0 0 0 340 200 673 300
       
Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor het verhogen van het aantal donoren door gebruik te maken. De gewijzigde Wet op de orgaandonatie biedt de mogelijkheid tot het aanschrijven van doelgroepen. Voornemen is de meest kansrijke groep te gaan aanschrijven. 0 4 000 0 0 0 0
       
Overboeking naar artikel 43. – 3 000 0 0 00 0
       
Om een kwalitatief goede en doelmatige geneesmiddelenvoorziening tegen aanvaardbare kosten te handhaven na afloop van de convenantafspraken zijn flankerende maatregelen nodig in de geneesmiddelenketen. Dit zal onder meer inhouden dat meer onderzoeken uitgevoerd worden naar de doelmatigheid en dat innovaties in de keten worden bevorderd. 3 000 10 000 10 000 10 000 10 00010 000
       
Vanuit de premiemiddelen zijn middelen overgeheveld naar dit artikel voor de exploitatiekosten van C2000 en om de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg in te richten.2 760 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
       
Overheveling naar artikel 41 – 350 – 850– 1 783 – 2 584 – 3 020 – 2 670
       
De opleidingskosten voor de erkende medische en tandheelkundige specialismen en de erkende bètaberoepen (ziekenhuisapotheker, klinisch fysicus en klinisch chemicus) worden vanaf 2007 uit het opleidingsfonds betaald. Met deze zogeheten eerste tranche opleidingen is een bedrag van € 636,7 miljoen gemoeid. De eerste tranche opleidingen wordt in 2007 vanuit de VWS-begroting gefinancierd. 6%36 700     
       
De rijksbijdrage voor kinderen is neerwaarts bijgesteld sinds de ontwerpbegroting 2006. Deze bijstellingen resulteren uit bijstellingen van de geraamde premie en het geraamde aantal kinderen. De rijksbijdrage wordt bepaald als de helft van de geraamde nominale premie (na aftrek van de geraamde gemiddelde no claimteruggave) maal het aantal kinderen. In de begroting 2006 werd voor 2007 gerekend met een premie van € 1 064 en 3,67 miljoen kinderen. In de begroting 2007 wordt voor 2007 gerekend met een premie van € 1 075 en 3,56 miljoen kinderen. De daling in 2007 wordt dus met name veroorzaakt door de daling van het aantal Zvw-verzekerde kinderen.0– 96 500– 31 100– 74 100– 95 500– 125 100
       
De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de hoogte van de standaardpremie en de inkomensverdeling. Als de standaardpremie hoger uitvalt, stijgt de zorgtoeslag. Als de inkomensstijging hoger is en/of het aantal mensen met een laag inkomen lager is dan eerder geraamd, valt de zorgtoeslag mee.Voor het jaar 2006 zijn er thans alleen actuelere inzichten in de inkomensverdeling die leiden tot een lagere raming van de zorgtoeslag. Deze effecten werken door naar 2007. In dat jaar is verder de raming van de standaardpremie verhoogd maar is ook aangenomen dat de inkomens sneller groeien, zodat ook in dit jaar gerekend wordt op een lagere zorgtoeslag.– 99 700– 58 500311 300134 30050 300– 73 800

Premie
Bedragen in € 1 000 000 20062007 2008 2009 2010 2011
A. Opbouw uitgaven vanaf Begroting 2006      
       
Uitgavenniveau stand Begroting 2006 24 899,3 25 889,7 25 996,2 26 079,726 189,6 26 189,6
Mutaties 1e SW – 2006– 223,3 – 216,3 – 216,5 – 216,5 – 216,5– 216,5
Nieuwe mutaties 331,9 – 620,5 9,39,3 9,3 9,3
Nieuwe nominale wijzigingen 370,0394,7 413,3 413,6 413,8 414,1
Nieuwe bouwmutaties       
Uitgavenniveau stand Begroting 2007 25 377,9 25 447,6 26 202,3 26 286,126 396,2 26 396,5
       
B. Financiering      
AWBZ 304,4 306,6304,4 305,0 306,1 306,1
Zvw 25 062,525 141,0 25 897,9 25 981,1 26 090,1 26 090,4
Mutatie financieringsachterstand 11,0     
       
C. Aansluiting op Budgettair Kader Zorg       
Bruto BKZ-uitgaven 25 366,9 25 447,6 26 202,326 286,1 26 396,2 26 396,5
BKZ-ontvangsten       
Netto BKZ-uitgaven 25 366,9 25 447,6 26 202,326 286,1 26 396,2 26 396,5

Toelichting (bedragen x € 1 000 000)
Omschrijving2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toelichting belangrijkste mutaties 1e SW 2006
Op basis van gegevens van CVZ, NZAio en Vektis zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele meevaller van € 179,9 miljoen. Hogere uitgaven dan geraamd deden zich onder andere voor bij fysiotherapie(€ 28,6 miljoen), tandheelkundige specialistische zorg (€ 17,8 miljoen), ergotherapie (€ 0,8 miljoen) en overig curatieve zorg (€ 16,3 miljoen). Daarnaast was sprake van meevallers bij de uitgaven voor geneesmiddelen (€ 104,9 miljoen), hulpmiddelen (€ 96,9 miljoen) en de kraamzorg (€ 35,6 miljoen).– 179,9 – 179,9 – 179,9 – 179,9 – 179,9– 179,9
       
Deze mutatie betreft de compensatie uit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de Academische Ziekenhuizen voor de hogere werkgeverslasten ten gevolge van de invoering van de Zorgverzekeringswet. 22,0 22,022,0 22,0 22,0 22,0
       
De prijsstijging van ruim 5% in 2006 in de fysiotherapie levert € 17 miljoen meerkosten op. 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
       
Deze mutatie betreft de toevoeging van middelen ten behoeve van een duurzame en toegankelijke geneesmiddelenvoorziening.3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
       
Dit betreft de geraamde meeropbrengst van het geneesmiddelenconvenant in 2006. – 88,0 – 88,0– 88,0 88,0 – 88,0 – 88,0
Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties      
Op basis van gegevens van CVZ, NZAio en Vektis zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele meevaller van € 179,9 miljoen. Hogere uitgaven dan geraamd deden zich onder andere voor bij fysiotherapie (€ 28,6 miljoen), tandheelkundige specialistische zorg (€ 17,8 miljoen), ergotherapie (€ 0,8 miljoen) en overig curatieve zorg (€ 16,3 miljoen). Daarnaast was sprake van meevallers bij de uitgaven voor geneesmiddelen(€ 104,9 miljoen), hulpmiddelen (€ 96,9 miljoen) en de kraamzorg (€ 35,6 miljoen).40,240,240,240,240,240,2
       
Er komen meer dure geneesmiddelen op de markt, die meer dan voorzien in de ziekenhuizen worden toegepast. De raming voor de ziekenhuizenw ordt hiervoor opgehoogd. 112,0120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
       
Dit betreft de geraamde meeropbrengst van het geneesmiddelenconvenant in 2007. 128,0128,0128,0128,0128,0
       
Deze mutatie hangt samen met de wijziging in de vergoeding IVF. Per 1 januari 2007 wordt de eerste IVF-poging vergoed via het basispakket van de zorgverzekering.  10,0 10,0 10,010,0 10,0
       
De in de 1e SW aan de premiemiddelen toegevoegd middelen ten behoeve van borging convenant geneesmiddelen op de lange termijn worden nu naar de VWS-begroting overgeheveld. – 3,0 – 10,0 – 10,0– 10,0 – 10,0 – 10,0
       
Overheveling naar de VWS-begroting van de exploitatiekosten van C2000 en de kosten van het inrichten van de Landelijke Meldkamer Ambulancezorg.– 3,1 – 3,1 – 3,1 – 3,1 – 3,1 – 3,1
       
Enkele onderzoekssubsidies van het CVZ worden overgeheveld naar de VWS-begroting. – 9,1 – 9,8 – 9,8 – 9,8– 9,8 – 9,8
       
Uit de nieuwe cijfers van het NZAio blijkt dat de volumeontwikkeling in 2005 bij de ziekenhuizen hoger is dan in het prestatiecontract Ziekenhuizen/convenant UMC’s is overeengekomen. Hierdoor ontstaat een structurele tegenvaller van € 192 miljoen in 2006, die naar verwachting in 2007 zal oplopen tot € 291 miljoen.192,0291,0291,0291,0291,0291,0
       
Om de bovenvermelde volumeoverschrijding te compenseren wordt vanaf 2007 een macrokorting van € 192 miljoen doorgevoerd. In 2007 wordt een aanvullende kortingsmaatregel genomen indien de restantproblematiek niet binnen het prestatiecontract Ziekenhuizen/convenant UMC’s wordt opgelost. – 291,0– 291,0– 291,0– 291,0–291,0
       
Deze mutatie betreft de overheveling vanuit de AWBZ van de kortdurende GGZ 2 778,82 764,82 764,82 764,82 764,8
       
De opleidingskosten voor de erkende medische en tandheelkundige specialismen en de erkende bètaberoepen (ziekenhuisapotheker, klinisch fysicus en klinisch chemicus) worden vanaf 2007 uit het opleidingsfonds betaald. Met deze zogeheten eerste tranche opleidingen is een bedrag van ruim € 636,7 miljoen gemoeid. De eerste tranche opleidingen wordt in 2007 vanuit de VWS-begroting gefinancierd. – 636,7    
Toelichting nieuwe nominale wijzigingen       
De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op niet-beleidsartikel 99. Daar staat de raming voor 2006–2011. De tranche 2006 wordt nu toebedeeld aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van artikel 99). Daarnaast valt de realisatie 2005 voor de loon- en prijsbijstelling mee met € 0,2 miljoen. Dit betekent dat de gehanteerde loonsom bij de verdeling van de middelen in de begroting 2006 voor deze sector te hoog is geweest. 370,0 394,7 413,3413,6 413,8 414,1

Beleidsartikel 43: Langdurende zorg

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  5 201 024 5 464 3775 562 491 5 564 472 5 564 472  
Mutatie 1e suppletore wet  51 504 17 443 13 400 10 37510 375  
Nieuwe mutaties – 67 737– 657 035– 684 595– 609 606– 531 706 
Nieuwe nominale wijzigingen  1 826 1 685 1 672 1 6821 682  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 5 564 6575 186 617 4 826 470 4 892 968 4 966 9235 044 823 5 124 023
Ontvangsten (x € 1000) 20052006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  0 0 0 0 0  
Mutatie 1e suppletore wet  578 144 0 0 0 
        
Stand ontwerpbegroting 2007 4 399 578 1440 0 0 0

Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 20062007 2008 2009 2010 2011
Vanuit de premiemiddelen wordt geld overgeheveld naar dit artikel om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en de cliënten. Dit gebeurt door consulententeams samen te stellen, zorgplannen op te stellen, een landelijk plan dementie op te zetten, een gezant te benoemen die verpleeghuizen gaat bezoeken en door onderzoek te doen naar de kwaliteit van de verpleeghuizen. 7 0000 0 0 0 0
       
Het budget voor het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) is overgeheveld van artikel 42 naar dit artikel. 3 393 3 393 3 3933 393 3 393 3 393
       
Er worden middelen overgeheveld naar dit artikel vanuit de premie om ICT in de zorg te bevorderen. Die middelen zijn enerzijds bedoeld om het elektronisch medicatiedossier en het waarneemdossier huisartsen (emd/wdh) in te voeren en anderzijds voor activiteiten in het kader van het programma Administratieve Lasten. 4 287 3 249 3 000 3 000 3 0003 000
       
Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ.5 000 2 500 750 0 0 0
       
Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de kwaliteit in de careinclusief de jeugdzorg. 0 4 000 2 000 00 0
       
Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de vergoeding aan gemeenten van de kosten die zijn veroorzaakt door de centralisatie van de indicatiestelling. 5 500 0 0 0 0 0
       
Beschikbare middelen voor het indiceren van mensen die op dit moment zorg ontvangen zonder geldige indicatie. 5 300 0 00 0 0
       
Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. 17 2000 0 0 0 0
       
Uit de premiemiddelen(artikel 25) worden middelen overgeheveld naar dit artikel. Het gaat om financiële premiemiddelen die in het AWBZ-convenant zijn gereserveerd om de care te vernieuwen. Deze middelen worden gebruikt voor een programma van ZonMw. 4 224 3 806 3 656 3 429 00
       
Overheveling naar artikel 21. – 3 956– 3 806 – 3 656 – 3 429 0 0
       
Overheveling uit de premiemiddelen van gelden voor stageplaatsen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en voor mentoren en cliëntondersteuning.11 000 0 0 0 0 0
       
Overheveling uit de premiemiddelen van gelden voor patiënten en cliëntenondersteuning in de WMO. De middelen worden via het fonds PGO uitgekeerd. 5 000 0 0 0 0 0
       
Overheveling naar artikel 44 0 – 16 800– 16 800 – 16 800 – 16 800 – 16 800
       
Overheveling van de premiemiddelen naar de begroting van de subsidie voor de Centra voor Consultatie en Expertise (CCE).0 13 100 13 100 13 100 13 10013 100
       
Via de Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK) wordt het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) gecompenseerd voor de premiederving die het gevolg is van de belastingherziening 2001. De hoogte van de BIKK wordt bepaald door de mate waarin heffingskortingen neerslaan in de AWBZ. De daling van de BIKK in 2006 hangt samen met anders geraamde heffingskortingen. De forse daling in 2007 en lagere jaren resulteert uit de daling van de AWBZ-premie als gevolg van de overheveling van de WMO. Door de lagere AWBZ-premie wordt een kleiner deel van de heffingskortingen toegerekend aan de AWBZ, waardoor er een kleinere premiederving optreedt die gecompenseerd moet worden.– 12 700– 588 100– 613 200– 537 000– 459 100– 379 900

Premie
Bedragen in € 1 000 000 20062007 2008 2009 2010 2011
A. Opbouw uitgaven vanaf Begroting 2006      
       
Uitgavenniveau stand Begroting 2006 22 080,3 22 987,7 23 132,0 23 192,023 218,0 23 218,0
Mutaties 1e SW – 2006 23,1– 0,3 0,8 1,1 4,5 4,5
Nieuwe mutaties– 17,4 – 1 640,2 – 1 565,7 – 1 565,7– 1 640,7 – 1 671,7
Nieuwe nominale wijzigingen209,3 215,9 224,8 225,4 225,4 225,6
Nieuwe bouwmutaties       
Uitgavenniveau stand Begroting 2007 22 295,3 21 563,1 21 791,9 21 852,821 807,2 21 776,4
       
B. Financiering      
AWBZ 20 478,5 19 951,520 180,8 20 243,0 20 197,4 20 166,6
Particuliere verzekering 2,8 1,8 1,3   
Eigen betaling AWBZ 1 783,61 609,8 1 609,8 1 609,8 1 609,8 1 609,8
Mutatie financieringsachterstand 30,4     
       
C. Aansluiting op Budgettair Kader Zorg       
Bruto BKZ-uitgaven 22 264,9 21 563,1 21 791,921 852,8 21 807,2 21 776,4
BKZ-ontvangsten 1 783,6 1 609,8 1 609,81 609,8 1 609,8 1 609,8
Netto BKZ-uitgaven 20 481,3 19 953,3 20 182,120 243,0 20 197,4 20 166,6

Toelichting (bedragen x € 1 000 000)
Omschrijving2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toelichting belangrijkste mutaties 1e SW 2006
De eerder bij begroting 2006 doorgevoerde intertemporele schuif van € 34 miljoen uit 2006 naar 2005 wordt teruggedraaid.34,0      
Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties       
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar het Gemeentefonds in het kader van de invoering van de WMO.  – 1 392,1 – 1 392,1– 1 392,1 – 1 392,1 – 1 392,1
       
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen ten behoeve van forensische zorg naar Justitie.  – 213,8 – 213,8 – 213,8– 213,8 – 213,8
       
Deze mutatie betreft de overheveling van AWBZ-middelen naar de begroting (artikel 44) ten behoeve van de OGGZ-activiteiten. Het betreft een uitbreiding van de specifieke uitkering maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid met OGGZ-activiteiten samenhangend met de invoering van de WMO – 60,6– 60,6– 60,6– 60,6– 60,6
       
Naar aanleiding van het NZAio-rapport over verpleeghuizen zijn voor 5 jaar extra middelen toegekend ten behoeve van de verhoging van de doelmatigheid in verpleeghuizen. 63,0138,0138,063,032,0
       
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen voor Advies, Instructie en Voorlichting (AIV) preventie naar de begroting. – 3,2 – 3,2 – 3,2 – 3,2 – 3,2
       
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar de begroting (artikel 43) ten behoeve van de omzetting subsidieregeling centra voor Consultatie en Expertise. –13,1– 13,1– 13,1– 13,1– 13,1
       
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen uit de CVTM-regeling naar het Gemeentefonds ten behoeve van wittevlekken mantelzorg. – 9,5– 10,0– 10,0– 10,0– 10,0
Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar het Gemeentefonds naar aanleiding van de GGZ-knip – 9,5– 9,5– 9,5– 9,5– 9,5
       
Overheveling naar de VWS-begroting van middelen voor cliënten/patiëntenparticipatie WMO. Dekking hiervan komt uit verwachte onderbesteding van de AWBZsubsidieregeling «Diensten bij wonen met zorg». – 5,0     
       
Uit de groeiruimte 2006 worden middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Het betreft middelen voor stageplaatsen in de Gehandicaptenzorg en GGZ (€ 8,0 miljoen) en middelen voor mentoren/cliëntondersteuning (€ 3,0 miljoen). – 11,0     
       
Enkele onderzoekssubsidies van het CVZ worden overgeheveld naar de VWS-begroting. – 1,3 – 1,3– 1,3 – 1,3 – 1,3– 1,3
Toelichting nieuwe nominale wijzigingen      
De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op niet-beleidsartikel 99. Daar staat de raming voor 2006–2011. De tranche 2006 wordt nu toebedeeld aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van artikel 99). Daarnaast valt de realisatie 2005 voor de loon- en prijsbijstelling tegen met € 0,9 miljoen. Dit betekent dat de gehanteerde loonsom bij de verdeling van de middelen in de begroting 2006 voor deze sector te laag is geweest. 209,3215,9 224,8 225,4 225,4 225,6

Beleidsartikel 44: Maatschappelijke ondersteuning

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 2006 2007 2008 2009 20102011
Stand ontwerpbegroting 2006  392 383380 583 368 049 367 719 367 760  
Mutatie amendementen  – 40 – 40 – 40 – 40 – 40 
Mutatie 1e suppletore wet  31 485 2 871– 754 – 754 – 754  
Nieuwe mutaties – 40 32299 824111 889111 809112 03465 000
Nieuwe nominale wijzigingen  1 867 1 872 1 8681 867 1 866  
        
Stand ontwerpbegroting 2007355 290 385 373485 110481 012480 601480 866479 773
Ontvangsten (x € 1000) 2005 2006 2007 20082009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  00 0 0 0  
Nieuwe mutaties  190 0 00 0  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 3 478 1900 0 0 0 0

Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 20062007 2008 2009 2010 2011
Overheveling naar artikel 41. – 40 – 40 – 40 – 40 – 40– 40
       
Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO). 0 3 000 0 0 0 0
       
Uit de algemene middelen worden gelden overgeheveld naar dit artikel om de beperking van het aantal te bereizen kilometers in de Valysregeling ongedaan te maken. De overheveling vloeit voort uit een amendement dat de Tweede Kamerleden Dijksma en Van der Ham hebben ingediend op de begroting 2005. 0 0 10 000 10 000 10 0009 000
       
Er worden middelen ingezet voor de Wet huisverbod. Deze wet geeft juridische mogelijkheden tot uithuisplaatsingen na geweld binnenshuis. Daarbij zal tegelijkertijd crisishulp worden geboden aan de pleger, de slachtoffers en eventueel betrokken kinderen.0 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600
       
Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld in verband met de invoeringskosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO). 30 000 0 0 0 0 0
       
Vanuit artikel 43 worden middelen overgeheveld naar dit artikel voor de uitvoeringskosten van de WMO. VWS hevelt deze middelen over naar het Gemeentefonds. 0 16 800 16 80016 800 16 800 16 800
       
Met ingang van 1 januari 2007 zal de WMO in werking treden. Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor een aantal voorzieningen uit de AWBZ overgedragen aan gemeenten. Om dit te realiseren worden middelen overgeboekt naar het Gemeentefonds. – 30 000– 42 000 – 42 000 – 42 000 – 42 000– 42 000
       
Overheveling naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) van de middelen uit het amendement Dijksma en Van der Ham (Valys-regeling). Bij de begrotingsbehandeling 2005 is voor de jaren 2005, 2006 en 2007 € 10 miljoen overgeheveld van de begroting van V&W naar de begroting van VWS ten behoeve van het ongedaan maken van de limitering van het aantal te bereizen kilometers in de Valys-regeling. Na een gerechtelijke uitspraak bleek dat deze middelen voor de jaren 2005 en 2006 niet rechtmatig via de VWS-begroting konden worden besteed. Om deze reden worden de middelen teruggeboekt naar de begroting van V&W.– 10 000 0 0 0 0 0
       
Overheveling uit de premiemiddelen van AWBZ-middelen voor activiteiten in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Het betreft een uitbreiding van de specifieke uitkering maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid met OGGZ-activiteiten samenhangend met de invoering van de WMO. 0 60 600 60 60060 600 60 600 60 600
       
Naar aanleiding van het amendement van kamerlid Van der Vlies (aangenomen bij de behandeling van het belastingplan 2006), wordt vanaf 2007 65 mln. structureel extra uitgegeven voor de ondersteuning van mantelzorgers. De te ontwerpen regeling komt in de plaats van een fiscale stimulans voor mantelzorgers. 65 00065 00065 00065 00065 000

Premie
Bedragen in € 1 000 000 20062007 2008 2009 2010 2011
A. Opbouw uitgaven vanaf Begroting 2006      
       
Uitgavenniveau stand Begroting 2006 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7
Nieuwe nominale wijzigingen 1,8 1,8 1,8 1,8 1,81,8
Uitgavenniveau stand Begroting 2007 156,5156,5 156,5 156,5 156,5 156,5
       
B. Financiering      
AWBZ 156,5 156,5156,5 156,5 156,5 156,5
       
C. Aansluiting op Budgettair Kader Zorg      
Bruto BKZ-uitgaven 156,5156,5 156,5 156,5 156,5 156,5
BKZ-ontvangsten      
Netto BKZ-uitgaven156,5 156,5 156,5 156,5 156,5156,5

Toelichting (bedragen x € 1 000 000)
Omschrijving2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toelichting nieuwe nominale wijzigingen
De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op niet-beleidsartikel 99. Daar staat de raming voor 2006–2011. De tranche 2006 wordt nu toebedeeld aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van artikel 99). Voor deze sector resulteert dit in een structurele bijstelling van € 1,8 miljoen. 1,8 1,8 1,81,8 1,8 1,8

Beleidsartikel 45: Jeugdbeleid

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  960 350 971 740 964 314 964 174964 286  
Mutatie 1e suppletore wet  80 14391 844 43 898 39 969 40 113  
Nieuwe mutaties 281 20 637 20 963 22 782 22 782 
Nieuwe nominale wijzigingen  6 120 6 1796 133 6 132 6 133  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 923 057 1 046 894 1 090 4001 035 308 1 033 057 1 033 314 1 033 314
Ontvangsten (x € 1000) 20052006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  7 530 7 530 7 530 7 5307 530  
Mutatie 1e suppletore wet  1 256 0 00 0  
Nieuwe mutaties  161 0 0 0 0 
        
Stand ontwerpbegroting 2007 12 259 8 9477 530 7 530 7 530 7 530 7 530

Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 2006 2007 20082009 2010 2011
Er worden middelen ingezet voor de verwijsindex. Naast deze € 5 miljoen wordt € 20 miljoen ingezet op artikel 41 voor het elektronisch kinddossier. 5 000 0 00 0 0
       
Van het ministerie van Justitie zijn middelen overgeheveld naar dit artikel om de jeugdzorg te optimaliseren door een alternatief zorgaanbod te realiseren voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen. 7 200 00 0 0 0
       
Er worden structureel middelen ingezet voor de terugdringing van wachtlijsten in de jeugdzorg.67 000 92 000 44 000 40 000 40 000 40 000
       
Er worden middelen ingezet voor het creëren van extra capaciteit bij gesloten jeugdvoorzieningen. 012 000 12 000 12 000 12 000 12 000
       
Overboeking van Justitie in verband met de groeimiddelen van Justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) voor het nieuwe zorgaanbod. 0 8 000 8 326 9 950 9 9509 950

Beleidsartikel 46: Sport

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  98 158 98 396 100 875 100 873 100 873 
Mutatie Nota van Wijziging  20 000 0 0 00  
Mutatie 1e suppletore wet  3 451 3 2692 899 2 950 2 950  
Nieuwe mutaties  2– 1 178 – 5 779 1 782 4 134  
Nieuwe nominale wijzigingen  302 329 369 383 387 
        
Stand ontwerpbegroting 2007 67 131 121 913100 816 98 364 105 988 108 344 98 109
Ontvangsten (x € 1000) 20052006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  31 31 31 31 31 
Mutatie 1e suppletore wet  – 31 – 31 – 31– 31 – 31  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 6540 0 0 0 0 0

Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 2006 2007 20082009 2010 2011
Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties rond scholen en buurten (motie-Verhagen: kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9). 10 000 0 0 0 0 0
       
Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor topsportfaciliteiten (motie-Van Aartsen: kamerstuk 30 300 XVI, nr. 16). 10 000 0 0 0 0 0
       
Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor innovatie in de sport. Het geld zal besteed worden aan de ontwikkeling van vernieuwingen op het gebied van sportproducten, voeding en trainingsmethoden. Voorwaarde is dat de sport (met name NOC*NSF), kennisinstituten (TNO en universiteiten) en het bedrijfsleven een even grote financiële bijdrage leveren aan het innovatieprogramma.3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0
       
Intertemporele schuif in verband met de aanvragen voor de Buurt Onderwijs Sport (BOS)-regeling 3e tranche. 0 0– 4 500 3 000 4 500 – 3 000

Beleidsartikel 47: Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 2006 2007 2008 2009 20102011
Stand ontwerpbegroting 2006  413 549393 730 375 447 360 584 346 317  
Mutatie 1e suppletore wet  4 240 8 306 12 434 14 56115 857  
Nieuwe mutaties  49 2 035 5 0355 035 35  
Nieuwe nominale wijzigingen  293277 262 262 262  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 406 197 418 131 404 348 393 178 380 442362 471 349 844
Ontvangsten (x € 1000) 2005 2006 2007 2008 2009 20102011
Stand ontwerpbegroting 2006  0 0 0 00  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 3 779 0 00 0 0 0

Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 2006 2007 20082009 2010 2011
Vanuit de generale middelen wordt de raming voor «wetten en regelingen oorlogsgetroffenen» naar boven bijgesteld in verband met een verwachte stijging van de uitgaven van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (WUV) en de Wet uitkeringen burgerslachtoffers 1940–1945 (WUBO). Deze stijging is een gevolg van het project Gerichte Benadering. 4 3008 369 12 497 14 624 15 857 3 230
       
Deze uitgaven zijn een bijdrage aan het programma Erfgoed van de oorlog, dat bedoeld is om via de conservering, digitalisering en/of ontsluiting van archiefmateriaal (papier, beeld, geluid), museumcollecties en door het toegankelijk maken van oorlogsmonumenten de herinnering aan WOII levend te houden. 2 0005 0005 000  

Niet Beleidsartikel 98: Algemeen

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  121 266 191 021 192 121191 672 191 924  
Mutatie 1e suppletore wet 10 451 9 411 6 700 9 809 9 476 
Nieuwe mutaties  84 460 77 350 77 78178 934 76 294  
Nieuwe nominale wijzigingen 1 826 1 487 1 508 1 508 1 511 
        
Stand ontwerpbegroting 2007 239 376 218 003279 269 278 110 281 923 279 205 280 756
Ontvangsten (x € 1000) 20052006 2007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  3 044 3 044 3 044 3 0443 044  
Mutatie 1e suppletore wet  86 336 336336 336  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 9 0923 130 3 380 3 380 3 380 3 3803 380

Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 20062007 2008 2009 2010 2011
Van beleidsartikel 41 zijn de middelen voor strategisch vaccinonderzoek door het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) overgeheveld naar dit artikel, omdat die middelen in de ontwerpbegroting 2005 ten onrechte op dat artikel waren geraamd. 2 139 2 080 2 078 2 078 2 0782 078
       
Aanpassing van de agentschapsbijdrage voor het RIVM. In het verleden is geen rekening gehouden met de verhoging van de agentschapsbijdrage voor het RIVM (conform de besluitvorming bij de decentralisatie van het rijkshuisvestingsstelsel in 1999). 0 00 4 000 4 000 4 000
       
Overboeking naar artikel 41 – 4 337 – 4 237 – 4 237 – 4 237– 4 237 – 4 237
       
Vanuit de premiemiddelen wordt geld overgeheveld ter bevordering van ICT in de zorg (invoering elektronisch medicatiedossier en waarneemdossier huisartsen (emd/wdh)WDH) en de activiteiten van VWS in het kader van het Programma Administratieve Lasten). 2 143 1 881 1 630 1 0001 000 1 000
       
Om de snelle verspreiding van hiv en aids onder drugsgebruikers een halt toe te roepen, zijn preventieve maatregelen dringend nodig en worden middelen beschikbaar gesteld aan het United Nations Office on Drugsand Crime (UNODC). Het UNODC voert projecten uit in landen die kampen met een enorme hiv/aids-epidemie en die steun nodig hebben voor hun projecten om hiv/aids onder drugsgebruikers te voorkomen.2 500 5 000 5 000 5 000 2 500 0
       
Er worden middelen beschikbaar gesteld aan het College voor zorgverzekeringen voor de uitvoering van werkzaamheden rond de buitenlandtaken. Als gevolg van de Zorgverzekeringswet is het CVZ aangewezen als zogenoemd bevoegd orgaan voor gepensioneerden en hun gezinsleden van werknemers die in het buitenland wonen. De extra werkzaamheden hebben betrekking op registratie, bijdrage heffing en inning, bezwaarschriften en klantencontacten. 3 000 0 00 0 0
       
Het onderzoeksbudget van het CVZ wordt overgeheveld van de premie naar de begroting, zodat de hele CVZ-begroting uit de VWS-begroting wordt gefinancierd. 10 00010 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en onvoorzien

Begroting
Uitgaven (x € 1000) 2005 20062007 2008 2009 2010 2011
Stand ontwerpbegroting 2006  – 7 503 – 4 810 – 65456 4 929  
Mutatie 1e suppletore wet  10 6045 479 624 – 9 – 4 297  
Nieuwe mutaties 1 518 131 616 200 263  
Nieuwe nominale wijzigingen  – 18 350 – 17 556 – 17 408– 17 427 17 539  
        
Stand ontwerpbegroting 2007 0 – 13 731 – 16 756 – 16 822– 17 180 – 16 644 – 14 541
Ontvangsten (x € 1000) 20052006 2007 2008 2009 2010 2011
        
Stand ontwerpbegroting 2006  0 0 0 0 0 
        
Stand ontwerpbegroting 2007 0 0 0 0 00 0

Toelichting (bedragen x € 1 000 000
Toelichting belangrijkste mutaties (bedragen x € 1000)
Omschrijving 2006 20072008 2009 2010 2011
Dekking van de nog openstaande taakstellingen zoals doelmatig aanbesteden bouw, elektronische overheid, en inkoop en aanbesteding. 3 984 4 143 2 6982 819 2 857 2 857
       
Er worden middelen ter beschikking gesteld voor patiëntenondersteuning in de Zorgverzekeringswet (ZVW). 3 500 3 500 0 00 0
       
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2005 wordt ingezet ter dekking van algehele begrotingsproblematiek.– 547 – 1 355 – 1 533 – 1 531 – 6 499– 6 499
       
De restantreeks uit de besluitvorming over de projectsubsidietender van 2004 wordt ingezet ter dekking van algehele begrotingsproblematiek. 0 – 2 760 – 1 976– 2 846 – 2 846 – 2 846
       
De prijsbijstelling tranche 2006 wordt deels ingezet ter dekking van algehele begrotingsproblematiek. – 6 500 – 6 500– 6 500 – 6 500 – 6 500 – 6 500
       
Taakstellende onderuitputting ter dekking van algehele begrotingsproblematiek – 25 000 – 25 000 – 25 000– 25 000 – 25 000 – 25 000
       
Prijsbijstelling tranche 2006. 15 521 15 06014 465 14 421 14 921 15 777
       
Loonbijstelling tranche 2006. 19 744 18 040 17 911 18 06318 222 19 299
       
Toedeling van de loonbijstelling over de diverse artikelen. – 18 047 – 17 288 – 17 140– 17 159 – 17 271 – 17 271
       
Er worden via OCW middelen beschikbaar gesteld via de WTOS (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten) voor de compensatie zorgkosten voor studenten van 18 jaar en ouder die niet geprofiteerd hebben van de afschaffing van lesgeld8 3006 2006 2006 2006 2006 200
       
Overboeking naar OCW– 8 300– 6 200– 6 200– 6 200– 6 200– 6 200

Premie
Bedragen in € 1 000 000 20062007 2008 2009 2010 2011
A. Opbouw uitgaven vanaf Begroting 2006       
       
Uitgavenniveau stand Begroting 2006 447,9 1 129,4 3 373,1 5 829,08 449,6 8 449,6
Mutaties 1e SW – 2006 98,832,1 10,2 – 2,9 – 14,3 2 874,8
Nieuwe mutaties 0,1 5,6 12,6 12,7 12,7 12,7
Nieuwe nominale wijzigingen – 542,2 – 215,6 70,2 122,4150,9 186,2
Nieuwe bouwmutaties      
Uitgavenniveau stand Begroting 20074,6 951,5 3 466,1 5 961,2 8 598,911 523,3
       
B. Financiering      
AWBZ – 23,8 398,01 460,5 2 551,1 3 689,8 4 952,8
Eigen betaling AWBZ 20,6 55,1 101,4 155,6 239,7292,6
Eigen betalingen Zvw 2 052,7 2 047,02 064,9 2 117,2 2 141,0 2 197,1
Zvw– 1 979,9 – 1 548,6 – 160,7 1 137,32 528,4 4 080,8
Mutatie financieringsachterstand– 65,0      
       
C. Aansluiting op Budgettair Kader Zorg       
Bruto BKZ-uitgaven 69,6 951,5 3 466,1 5 961,28 598,9 11 523,3
BKZ-ontvangsten 2 073,32 102,1 2 166,3 2 272,8 2 380,7 2 489,7
Netto BKZ-uitgaven – 2003,7 – 1 150,61 299,8 3 688,4 6 218,2 9 033,6

Toelichting (bedragen x € 1 000 000)
Omschrijving2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toelichting belangrijkste mutaties 1e SW 2006
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2006 van het Centraal Planbureau (CPB). – 63,4– 113,5 – 114,2 – 123,6 – 131,2 1 115,4
       
Voor het jaar 2005 was rekening gehouden met een volume-effect dat verwacht werd door de invoering van de no-claimteruggaveregeling in de zorgverzekeringswet (€ 170 miljoen). Bij de raming van dit bedrag is destijds uitgegaan van CPB-ramingen. Deze raming van het totale gedragseffect was met grote onzekerheid omgeven. Dit was in nog sterkere mate het geval indien dit effect moest worden uitgesplitst naar de sectoren waarop het effect zich zou gaan voordoen. In verband daarmee is ervoor gekozen om het gedragseffect van de no-claimteruggaveregeling op de aanvullende post te parkeren. Ook achteraf is het gedragseffect van de no-claimteruggaveregeling niet goed meetbaar. Daarom is ervoor gekozen om alle sectoren af te rekenen zonder rekening te houden met het gedragseffect van de no claim en het bedrag op de aanvullende post af te boeken. Aangezien uit de afrekening forse meevallers zijn gebleken, is ervan uitgegaan dat het volume-effect van de no-claimteruggaveregeling structureel is gerealiseerd. 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0170,0
       
Deze mutatie betreft de overheveling van de premiemiddelen naar de begroting in verband met de inzet van budget voor investeringen in ICT en vermindering van de administratieve lasten. – 7,8 – 24,4– 42,0 – 42,0 – 42,0 – 42,0
Toelichting nieuwe nominale mutaties       
Uitdeling van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling aan de beleidsartikelen (tranche 2006). – 596,5 – 489,9– 498,5 – 491,2 – 484,8 – 478,6
       
Deze mutatie betreft compensatie voor de hogere overheidsbijdrage voor arbeidskosten in de zorg (OVA) als gevolg van de incidentele loonontwikkeling. 26,0 97,7 100,9 105,7 111,1116,9
       
De raming van de benodigde loon- en prijsbijstelling in de jaren vanaf 2007 wordt aangepast op basis van de Macro-Economische Verkenning 2007 (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB)31,2176,6467,8507,9524,6547,9