Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

CONVERSIETABELLEN

A. Begroting

Was-wordt-tabel
Artikel 2006Artikel 2007
Doelstelling/uitgavensoort 2006 Doelstelling/uitgavensoort 2007
21 – Preventie en gezondheidsbescherming 41 – Volksgezondheid
Bestrijden van infectieziekten Bescherming tegen infectie- en chronische ziekten
Bevorderen gezonde en veilige leefomgeving Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg
Consumenten- en productveiligheid Voedsel- en productveiligheid
Consumenten- en productveiligheid Voorkomen gezondheidsschade door ongevallen
Coördinatie/nazorg bij crises en rampenDoelmatige lokale preventieve gezondheidszorg
Gedragsgerichte gezondheidsbevordering Bevorderen van een gezonde leefstijl
Programmering onderzoek/ontwikkelingBescherming tegen infectieen chronische ziekten
Programmering onderzoek/ontwikkeling Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg
Toegankelijkheiden kwaliteit preventieve zorg Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg
Vermijden ziektelast door chronische ziekten Bescherming tegen infectie- en chronische ziekten
VerslavingszorgBevorderen van een gezonde leefstijl
Voorkomen drugsgebruik Bevorderen van een gezonde leefstijl
Personeel en materieel kernministeriePersoneel en materieel kernministerie
  
22 – Curatieve zorg 42 – Gezondheidszorg
Eerstelijns zorg Consument kiest zorgverzekeraar en zorgaanbieder
Eerstelijns zorg Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod
Effectieve en efficiënte zorgverlening Consument kiest zorgverzekeraar en zorgaanbieder
Spoedeisende medische hulpverleningBetaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg
Tweedelijns zorg Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod
Tweedelijns zorg Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
23 – Geneesmiddelen en medische technologie 42 – Gezondheidszorg
Geneesmiddelen Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg
Medische technologie en transplantaten Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod
Medische technologieen transplantaten Realisatie toegankelijk zorgaanbod
Vernieuwingen in de zorg Realisatie toegankelijk zorgaanbod
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
25 – AWBZ-brede zorg 43 – Langdurige zorg
Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ) Tijdige en goede indicatie
Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ) Keuze kwalitatief voldoende zorgaanbod
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
26 – Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid 43 – Langdurige zorg
Bevorderen rechtspositie van mensen met beperking Tijdige en goede indicatie
Gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningenKeuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod
Regelen randvoorwaarden voor zorg, wonen en MO Keuze kwalitatief voldoende zorgaanbod
Verbeteren doelmatigheid zorg- en dienstverlening LZ is collectief en voor cliënt betaalbaar
  
26 – Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid 44 – Maatschappelijke ondersteuning
Bevorderen rechtspositie van mensen met beperking Actieve participatie in maatschappelijke verbanden
Bevorderen rechtspositie van mensen met beperking Prof. ondersteuning voor burgers met beperkingen
Gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen Actieve participatie in maatschappelijke verbanden
Gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuning
Gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen Prof. ondersteuning voor burgers met beperkingen
Regelen randvoorwaarden voor zorg, wonen en MO Prof. ondersteuning voor burgers met beperkingen
Verbeteren doelmatigheid zorg- en dienstverleningActieve participatie in maatschappelijke verbanden
Verbeteren doelmatigheid zorg- en dienstverlening Prof. ondersteuning voor burgers met beperkingen
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
27 – Verpleging, verzorging en ouderen 43 – Langdurige zorg
Coördinatie en communicatie ouderenbeleid Keuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod
Doelmatigheid ouderenzorg LZ is collectief en voor cliënt betaalbaar
Kwaliteit ouderenzorg Keuze kwalitatief voldoende zorgaanbod
Passendheid en keuzevrijheid ouderenzorgKeuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod
Samenwerking mantel- en professionele ouderenzorgKeuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod
Tijdigheid en toegankelijkheid ouderenzorg Keuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod
Personeel en materieel kernministeriePersoneel en materieel kernministerie
  
27 – Verpleging, verzorging en ouderen44 – Maatschappelijke ondersteuning
Coördinatie en communicatie ouderenbeleid Actieve participatie in maatschappelijke verbanden
Passendheid en keuzevrijheidouderenzorg Actieve participatie in maatschappelijke verbanden
Samenwerking mantel- en professionele ouderenzorg Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuning
  
28 – Wet Voorzieningen Gehandicapten 43 – Langdurige zorg
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
28 – Wet Voorzieningen Gehandicapten 44 – Maatschappelijke ondersteuning
Maatschappelijke participatieouderen+gehandicapte Prof. ondersteuning voor burgers met beperkingen
  
29 – Arbeidsmarktbeleid42 – Gezondheidszorg
Regulier maken gesubsidieerde banen Realisatie toegankelijk zorgaanbod
Terugdringen personeelstekorten Realisatie toegankelijk zorgaanbod
  
29 – Arbeidsmarktbeleid 98 – Algemeen
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
30 – Marktordening, opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid 41 – Volksgezondheid
Ethisch verantwoord handelen Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg
  
30 – Marktordening, opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid 42 – Gezondheidszorg
Moderniseringberoepenstructuur Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod
Modernisering beroepenstructuurRealisatie toegankelijk zorgaanbod
Vernieuwingen in de zorg Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod
  
30 – Marktordening, opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid 43 – Langdurige zorg
Evenwicht in de marktpositiesToegang vergelijkbare informatie zorgaanbod
Informatie over het zorgaanbod Toegang vergelijkbare informatie zorgaanbod
Regulering van de zorg Toegang vergelijkbare informatie zorgaanbod
Regulering van de zorg Keuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod
  
30 – Marktordening, opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid98 – Algemeen
Personeel en materieel kernministeriePersoneel en materieel kernministerie
  
31 – Zorgverzekeringen 42 – Gezondheidszorg
Stelselherziening Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg
  
32 – Rijksbijdrage volksgezondheid42 – Gezondheidszorg
Rijksbijdrage kinderen tot 18Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg
  
32 – Rijksbijdrage volksgezondheid 43 – Langdurige zorg
Dekking uitgaven AWBZ LZ is collectief en voor cliënt betaalbaar
  
33 – Jeugdbeleid 45 – Jeugdbeleid
Betaalbaarheid jeugdzorg Tijdig juiste hulp voor geïndiceerde kinderen
Betaalbaarheidjeugdzorg Betaalbare jeugdzorg
Kwaliteit jeugdzorg Kwalitatief goede jeugdzorg
Ontwikkeling van jeugdigen Tijdige ondersteuning bij opvoeden en verzorgen
Toegankelijkheidjeugdzorg Tijdige indicatie ernstig bedreigde kinderen
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
34 – Maatschappelijke ondersteuning 44 – Maatschappelijke ondersteuning
Afbouw/overdracht van taken Actieve participatie in maatschappelijke verbanden
Maatschappelijke en vrouwenopvang Tijdelijke ondersteuning van burgers met beperking
Maatschappelijke participatie en leefbaarheidActieve participatie in maatschappelijke verbanden
Maatschappelijke participatie en leefbaarheidBeschikbaarheid vrijwillige ondersteuning
Transparantie en kwaliteit maatschappelijke zorg Actieve participatie in maatschappelijke verbanden
Zelfredzaamheid van burgers Actieve participatie in maatschappelijke verbanden
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
35 – Sportbeleid 46 – Sport
Gezond door sport Gezond door sport
Meedoen door sportMeedoen door sport
Normen en waarden door sport Meedoen door sport
Sport aan de top Sport aan de top
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
36 – Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II
Infrastructuur herinnering WO II Herinnering en bewustzijn WO II
Kwaliteit stelsel hulpverlening oorlogsgetroffenenWetten, regelingen en rechtsherstel WO II
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
37 – Inspecties 45 – Jeugdbeleid
Inspectiejeugdzorg Inspectie jeugdzorg
  
37 – Inspecties 98 – Algemeen
Inspectie GezondheidszorgInspectie Gezondheidszorg
  
38 – Tegemoetkoming in zorgkosten 42 – Gezondheidszorg
Tegemoetkomen in de kosten van zorg Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg
  
38 – Tegemoetkoming in zorgkosten 43 – Langdurige zorg
Tegemoetkoming buitengewone uitgaven LZ is collectief en voor cliënt betaalbaar
  
38 – Tegemoetkoming in zorgkosten 98 – Algemeen
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
98 – Algemeen 98 – Algemeen
Internationale samenwerking Internationale samenwerking
GezondheidsraadGezondheidsraad
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
Raad voor Gezondheidsonderzoek Raad voor Gezondheidsonderzoek
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Sociaal en Cultureel Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau
Strategisch onderzoek NVI Strategisch onderzoek NVI
Strategisch onderzoek RIVM Strategisch onderzoek RIVM
  
99 – Nominaal en onvoorzien 99 – Nominaal en onvoorzien
Loonbijstelling Loonbijstelling
Onvoorzien Onvoorzien
Prijsbijstelling Prijsbijstelling
Taakstelling Taakstelling

Wordt-was-tabel
Artikel 2007Artikel 2006
Doelstelling 2007 Doelstelling 2006
41 – Volksgezondheid 21 – Preventie en gezondheidsbescherming
Bevorderen van een gezonde leefstijl Verslavingszorg
Voedsel- en productveiligheid Consumenten- en productveiligheid
Voorkomen gezondheidsschade door ongevallenConsumenten- en productveiligheid
Bescherming tegen infectie- en chronische ziektenProgrammering onderzoek/ontwikkeling
Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg Toegankelijkheiden kwaliteit preventieve zorg
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
41 – Volksgezondheid 30 – Marktordening, opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid
Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg Ethisch verantwoord handelen
  
42 – Gezondheidszorg 22 – Curatieve zorg
Consument kiest zorgverzekeraar en zorgaanbieder Eerstelijns zorg
Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod Tweedelijns zorg
Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg Tweedelijns zorg
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
42 – Gezondheidszorg 23 – Geneesmiddelen en medische technologie
Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod Medische technologie en transplantaten
Realisatie toegankelijk zorgaanbod Medische technologie en transplantaten
Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg Geneesmiddelen
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
42 – Gezondheidszorg 29 – Arbeidsmarktbeleid
Realisatie toegankelijk zorgaanbod Terugdringen personeelstekorten
  
42 – Gezondheidszorg 30 – Marktordening, opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid
Realisatie kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod Moderniseringberoepenstructuur
Realisatie toegankelijk zorgaanbodModernisering beroepenstructuur
  
42 – Gezondheidszorg 31 – Zorgverzekeringen
Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorg Stelselherziening
  
42 – Gezondheidszorg 32 – Rijksbijdrage volksgezondheid
Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorgRijksbijdrage kinderen tot 18
  
42 – Gezondheidszorg 38 – Tegemoetkoming in zorgkosten
Betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijk zorgTegemoetkomen in de kosten van zorg
  
43 – Langdurige zorg 25 – AWBZ-brede zorg
Tijdige en goede indicatie Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ)
Keuze kwalitatief voldoende zorgaanbodVraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ)
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
43 – Langdurige zorg 26 – Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid
Tijdige en goede indicatie Bevorderen rechtspositie van mensen met beperking
Keuze kwalitatief voldoende zorgaanbod Regelen randvoorwaarden voor zorg, wonen en MO
Keuze voldoende en gevarieerd zorgaanbodGedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen
LZ is collectief en voor cliënt betaalbaar Verbeteren doelmatigheid zorg- en dienstverlening
  
43 – Langdurige zorg 27 – Verpleging, verzorging en ouderen
Keuze kwalitatief voldoende zorgaanbodKwaliteit ouderenzorg
Keuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod Tijdigheid en toegankelijkheidouderenzorg
LZ is collectief en voor client betaalbaarDoelmatigheid ouderenzorg
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
43 – Langdurige zorg 28 – Wet Voorzieningen Gehandicapten
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
43 – Langdurige zorg 30 – Marktordening, opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid
Toegang vergelijkbare informatie zorgaanbod Regulering van de zorg
Keuze voldoende en gevarieerd zorgaanbod Regulering van de zorg
  
43 – Langdurige zorg 32 – Rijksbijdrage volksgezondheid
LZ is collectief en voor cliënt betaalbaarDekking uitgaven AWBZ
  
43 – Langdurige zorg 38 – Tegemoetkoming in zorgkosten
LZ is collectief en voor cliënt betaalbaar Tegemoetkoming buitengewone uitgaven
  
44 – Maatschappelijke ondersteuning 26 – Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid
Actieve participatie in maatschappelijke verbanden Verbeteren doelmatigheid zorg- en dienstverlening
Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuningGedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen
Prof. ondersteuning voor burgers met beperkingen Regelen randvoorwaarden voor zorg, wonen en MO
Personeel en materieel kernministeriePersoneel en materieel kernministerie
  
44 – Maatschappelijke ondersteuning 27 – Verpleging, verzorging en ouderen
Actieve participatie in maatschappelijke verbandenPassendheid en keuzevrijheid ouderenzorg
Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuning Samenwerking mantel- en professionele ouderenzorg
  
44 – Maatschappelijke ondersteuning 28 – Wet Voorzieningen Gehandicapten
Prof. ondersteuning voor burgers met beperkingen Maatschappelijke participatie ouderen+gehandicapte
  
44 – Maatschappelijke ondersteuning34 – Maatschappelijke ondersteuning
Actieve participatie in maatschappelijke verbandenAfbouw/overdracht van taken
Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuning Maatschappelijke participatie en leefbaarheid
Tijdelijke ondersteuning van burgers met beperking Maatschappelijke en vrouwenopvang
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
45 – Jeugdbeleid33 – Jeugdbeleid
Tijdige ondersteuning bij opvoeden en verzorgen Ontwikkeling van jeugdigen
Tijdige indicatie ernstig bedreigde kinderenToegankelijkheid jeugdzorg
Kwalitatief goede jeugdzorg Kwaliteit jeugdzorg
Tijdig juiste hulp voor geïndiceerde kinderenBetaalbaarheid jeugdzorg
Betaalbare jeugdzorg Betaalbaarheid jeugdzorg
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
45 – Jeugdbeleid37 – Inspecties
Inspectiejeugdzorg Inspectie jeugdzorg
  
46 – Sport 35 – Sportbeleid
Gezond door sportGezond door sport
Meedoen door sport Meedoen door sport
Sport aan de top Sport aan de top
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
47 – Oorlogsgetroffenen en herinnering36 – Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II
Wetten, regelingen en rechtsherstel WO IIKwaliteit stelsel hulpverlening oorlogsgetroffenen
Herinnering en bewustzijn WO II Infrastructuur herinnering WO II
Personeel en materieel kernministeriePersoneel en materieel kernministerie
  
98 – Algemeen 29 – Arbeidsmarktbeleid
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
98 – Algemeen 30 – Marktordening, opleidingen, informatie-, kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
98 – Algemeen 37 – Inspecties
Inspectie GezondheidszorgInspectie Gezondheidszorg
  
98 – Algemeen 38 – Tegemoetkoming in zorgkosten
Personeel en materieel kernministerie Personeel en materieel kernministerie
  
98 – Algemeen 98 – Algemeen
Sociaal en Cultureel Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
GezondheidsraadGezondheidsraad
Raad voor Gezondheidsonderzoek Raad voor Gezondheidsonderzoek
Personeel en materieel kernministeriePersoneel en materieel kernministerie
Strategisch onderzoek RIVM Strategisch onderzoek RIVM
Strategisch onderzoek NVIStrategisch onderzoek NVI
Internationale samenwerkingInternationale samenwerking
  
99 – Nominaal en onvoorzien 99 – Nominaal en onvoorzien
Loonbijstelling Loonbijstelling
PrijsbijstellingPrijsbijstelling
Onvoorzien Onvoorzien
TaakstellingTaakstelling

B. Premie

Was-wordt-tabel
Artikel 2006Artikel 2007
Premie-informatie 2006 Premie-informatie 2007
21 – Preventie en gezondheidsbescherming 41 – Volksgezondheid
Preventieve zorgPreventieve zorg
Ouder- en kindzorg Ouder- en kindzorg
Groeiruimte preventie en gezondheidsbeschermingGroeiruimte Volksgezondheid
  
22 – Curatieve zorg42 – Gezondheidszorg
HuisartsenzorgHuisartsen
Gezondheidscentra Subsidies gezondheidszorg
Tandheelkundige zorg Tandheelkunde en tandheelkundige specialistische zorg
FysiotherapieParamedische hulp
Logopedie Paramedische hulp
Ergotherapie Paramedische hulp
Verloskundige zorgVerloskunde en kraamzorg
Kraamzorg Verloskunde en kraamzorg
Algemene en categorale ziekenhuizen Algemene en categorale ziekenhuizen
Academische Ziekenhuizen Academische Ziekenhuizen
Overig curatieve zorg Overig curatieve zorg
Medisch specialistische hulp Medisch specialististen
Tandheelkundige specialistische zorg Tandheelkunde en tandheelkundige specialistische zorg
AmbulancevervoerAmbulancevervoer
Overig ziekenvervoer Overig ziekenvervoer
Grensoverschrijdende zorg Grensoverschrijdende zorg
Dieetadvisering Dieetadvisering
Groeiruimte ziekenhuizen en medisch specialistenGroeiruimte ziekenhuizen en medisch specialisten
Demo extramurale zorg Groeiruimte extramurale zorg
Demo overig curatieve zorg Groeiruimte overig curatieve zorg
Demo overig curatieve zorg Groeiruimte ziekenvervoer
  
23 – Geneesmiddelen en medische technologie 42 – Gezondheidszorg
Farmaceutische hulp Farmaceutische hulp
SubsidiesSubsidies gezondheidszorg
  
25 – AWBZ-brede zorg 43 – Langdurige zorg
GGZGeestelijke gezondheidszorg
Psychiatrische afdelingen Algemene Ziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg
Subsidieregelingen GGZ Subsidies langdurige zorg
PGB’s PGB’s
Groeiruimte AWBZGroeiruimte langdurige zorg
  
26 – Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid42 – Gezondheidszorg
Hulpmiddelen Hulpmiddelen
Hulpmiddelen Subsidies gezondheidszorg
  
26 – Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid 43 – Langdurige zorg
Gehandicaptenzorg intramuraal Gehandicaptenzorg
Overige subsidies art. 39 WFV gehandicapten Subsidies Langdurige zorg
  
26 – Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid 44 – Maatschappelijke ondersteuning
MEE (voorheen Sociaal pedagogische diensten) MEE-instellingen
  
27 – Verpleging, verzorging en ouderen43 – Langdurige zorg
VerpleeghuizenVerpleging & Verzorging
Verzorgingshuizen Verpleging & Verzorging
ThuiszorgVerpleging & Verzorging
Subsidieregelingen V&V Subsidies Langdurige zorg
  
31 – Zorgverzekeringen 43 – Langdurige zorg
Beheerskosten verzekeraars en uitvoeringsorganen Beheerskosten/diversen AWBZ
Beheerskosten ZBO’s topstructuur zorgsectorBeheerskosten/diversen AWBZ
Diversen (premie)Beheerskosten/diversen AWBZ
Groeiruimte beheer zorgverzekeringen Beheerskosten/diversen AWBZ
  
99 – Nominaal en onvoorzien 99 – Nominaal en onvoorzien
Aanvullende post Nominaal en onvoorzien

Wordt-was-tabel
Artikel 2007Artikel 2006
Premie-informatie 2007 Premie-informatie 2006
41 – Volksgezondheid 21 – Preventie en gezondheidsbescherming
Preventieve zorgPreventieve zorg
Ouder- en kindzorg Ouder- en kindzorg
Groeiruimte Volksgezondheid Groeiruimte preventie en gezondheidsbescherming
  
42 – Gezondheidszorg 22 – Curatieve zorg
HuisartsenHuisartsenzorg
Tandheelkunde en tandheelkundige specialistische zorg Tandheelkundige zorg
Tandheelkunde en tandheelkundige specialistische zorg Tandheelkundige specialistische zorg
Paramedische hulp Fysiotherapie
Paramedische hulp Logopedie
Paramedische hulpErgotherapie
Verloskunde en kraamzorg Verloskundige zorg
Verloskunde en kraamzorg Kraamzorg
DieetadviseringDieetadvisering
Groeiruimte extramurale zorg Demo extramurale zorg
Algemene en categorale ziekenhuizenAlgemene en categorale ziekenhuizen
Academische ziekenhuizen Academische Ziekenhuizen
Medisch specialisten Medisch specialistische hulp
Overig curatieve zorg Overig curatieve zorg
Groeiruimte ziekenhuizen en medisch specialistenGroeiruimte ziekenhuizen en medisch specialisten
Groeiruimte overig curatieve zorg Demo overig curatieve zorg
AmbulancevervoerAmbulancevervoer
Overig ziekenvervoer Overig ziekenvervoer
Groeiruimte ziekenvervoer Demo overig curatieve zorg
Grensoverschrijdende zorg Grensoverschrijdende zorg
Subsidies Gezondheidszorg Gezondheidscentra
  
42 – Gezondheidszorg 23 – Geneesmiddelen en medische technologie
Farmaceutische hulp Farmaceutische hulp
Subsidies Gezondheidszorg Subsidies
  
42 – Gezondheidszorg 26 – Gehandicapten- en hulpmiddelen beleid
Hulpmiddelen Hulpmiddelen
Subsidies Gezondheidszorg Hulpmiddelen
  
43 – Langdurige zorg25 – AWBZ-brede zorg
Geestelijke gezondheidszorg GGZ
Persoonsgebonden budgettenPGB’s
Groeiruimte langdurige zorg Groeiruimte AWBZ
  
43 – Langdurige zorg 26 – Gehandicapten- en hulpmiddelen beleid
Gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg intramuraal
Subsidies langdurige zorg Overige subsidies art. 39 WFV gehandicapten
  
43 – Langdurige zorg 27 – Verpleging, verzorgingen ouderen
Verpleging & Verzorging Verpleeghuizen
Verpleging & Verzorging Verzorgingshuizen
Verpleging & VerzorgingThuiszorg
Subsidies langdurige zorgSubsidieregelingen V&V
  
43 – Langdurige zorg 31 – Zorgverzekeringen
Beheerskosten/diversen AWBZ Beheerskosten verzekeraars en uitvoeringsorganen
Beheerskosten/diversen AWBZ Beheerskosten ZBO’s topstructuur zorgsector
Beheerskosten/diversen AWBZDiversen (premie)
Beheerskosten/diversen AWBZGroeiruimte beheer zorgverzekeringen
  
44 Maatschappelijke ondersteuning 26 Gehandicapten en hulpmiddelen beleid
MEE-instellingen MEE (voorheen Sociaal pedagogische diensten)
  
99 – Nominaal en onvoorzien 99 – Nominaal en onvoorzien
Nominaal en onvoorzien Aanvullende post