Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

MOTIES

AANGENOMEN MOTIESKAMERSTUK STAND VAN ZAKEN
Motie-Smilde c.s. over een aangepaste regeling voor zittend ziekenvervoer 29 763, nr.77 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 oktober 2005 (30 300 XVI, nr. 24).
   
Motie-Smits c.s. over zelfstandig wonen voor mensen met een ernstige handicap 26 631, nr. 122 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 30 juni 2005 (26 631, nr. 143).
   
Motie-Çörüz c.s. over onderzoek naar de werkwijze van bureaus jeugdzorg en aanbevelingen voor verbetering daarin29 815, nr. 16 AFGEHANDELD Zie brief minister van Justitie d.d. 25 augustus 2005 (29 815, nr. 37).
   
Motie-Kalsbeek c.s. over wettelijke verankering van de norm dat bescherming van het kind primaire doelstelling is in de jeugdzorg 29 815, nr. 15AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 september 2005 (29 815, nr. 40).
   
Motie Soutendijk-van Appeldoorn inzake rapportage met betrekking tot verschillende aspecten van de werking van de wet op de jeugdzorg 28 168, nr. F De rapportage zal in de tweede helft van 2006 aan de Kamer worden gezonden.
   
Motie-Vietsch c.s. over tijdschrijven door verpleegkundigen en verzorgenden 29 200-XVI, nr. 85 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 9 juni 2006 (26 631, nr. 180).
   
Motie-Vietsch c.s. over de eigen bijdrage voor activerende en ondersteunende begeleiding bij PGB 26 631, nr. 124 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 november 2005 (26 631, nr. 153).
   
Gewijzigde motie-Van Miltenburg c.s. over een visienotitie over de vermaatschappelijking van de zorg 29 800 XVI, nr. 69AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 oktober 2005 (30 300 XVI, nr. 18).
   
Motie-Vietsch c.s. over afbouw en extramuralisering tegen de wens van in AWBZ-instellingen wonende cliënten 29 800 XVI, nr. 48 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 december 2005 (27 659, nr. 71).
   
Motie-Tonkens c.s. over concrete en meetbare criteria voor pilots 29 538, nr. 23 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 8 september 2005 (29 538, nr. 30).
   
Motie-Tonkens c.s. over toepassen van een emancipatie-effectrapportage op het wetsvoorstel WMO 29 538, nr. 24 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 december 2005 (29 538, nr. 35).
   
Motie-Verbeet/Tonkens over beoordeling van pilots op de mate van ontschotting 29 538, nr. 26 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 december 2005 (30 131, nr. 35).
   
Motie-Vietsch c.s. over budget voor AWBZ-instellingen voor terugkeer van patiënten na ziekenhuisopname 29 800 XVI, nr. 49 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 9 juni 2006 (26 631, nr. 180).
   
Motie-Lambrechts c.s. over een gezamenlijk onderzoek naar de verpleeghuiszorg door de Algemene Rekenkamer en het CTG 29 800 XVI, nr. 189 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 21 juni 2006.
   
Motie-Verbeet c.s. over nieuwe tarieven voor de verpleeghuiszorg 29 800 XVI, nr. 188 gewijzigd AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 september 2005 (30 300 XVI, nr. 4).
   
Motie-Veenendaal c.s. over bewustmaking van het grote belang van registratie 28 140, nr. 26 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 7 september 2005 (28 140, nr. 29).
   
Motie-Timmer over ondersteuning van het «Netwerk ff contact :-)»27 529, nr. 10 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 8 juli 2005 (27 529, nr. 16).
   
Motie Heemskerk c.s. over een ex ante toetsing van zorginstellingen 29 763, nr. 49 AFGEHANDELD Zie antwoord op kamervragen Heemskerk en Arib (2 040 511 960).
   
Motie van het lid Swenker c.s. inzake de vloeiende overgang naar het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 29 623, 29 762 en 29 763, EK-E AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 16 september 2005 (29 800, XVI, nr. 212).
   
Motie-Arib over een onderzoek naar de toegankelijkheid van medische zorg aan asielzoekers 29 484, nr. 6 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 juni 2006 (29 484, nr. 13).
   
Motie-Arib c.s. over periodieke controle door jeugdartsen, c.q. praktijkverpleegkundigen 22 894, nr. 32 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 augustus 2005 (22 894, nr. 66).
   
Motie-Van Miltenburg/Smits over diagnostiek en behandeling van dyslexie 29 200-XVI, nr. 98 CVZ heeft gerapporteerd over eerste fase ontwikkeling diagnose-instrument en behandelprotocol dyslexie. CVZ heeft opdracht gekregen voor de tweede fase. Deze fase loopt. Het CVZ-advies wordt in het najaar/eind 2006 verwacht.
   
Motie-Rijpstra over een meerjarenplan om bewegingsarmoede terug te dringen 29 200-XVI, nr. 43 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 2 september 2005 (30 234, nr. 1).
   
Motie-Verbeet c.s. over vrijwilligerswerk in de sport 29 200-XVI, nr. 39 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 oktober 2005 (30 334, nr. 1).
   
Motie Atsma/Rijpstra over de toekenning van publieke en semi-publieke middelen door een onafhankelijke organisatie 29 800 XVI, nr. 87AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 2 september 2005 (30 234, nr. 1).
   
Motie Rijpstra over lichamelijke opvoeding in de leerplichtige leeftijd 29 800 XVI, nr. 88 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 2 september 2005 (30 234, nr. 1).
   
Motie Oudkerk over een verbod op happy-hours 27 565, nr. 8AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 5 april 2006 (29 894, nr. 7).
   
Motie Oudkerk over een verbod alcoholmarketing gericht op jongeren 27 565, nr. 7AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 maart 2006 (29 894/27 565, nr. 11)
   
Motie-Timmer/Van der Staaij over de effecten van afspraken over zelfregulering 29 894, nr. 6AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 maart 2006 (29 894/27 565, nr. 11).
   
Motie-Timmer/Van der Staaij over afspraken over maatregelen op het gebied van happy hours en stunten met alcoholprijzen 29 894, nr. 5 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 5 april 2006 (29 894, nr. 7/27 565, nr. 12).
   
Motie-Van der Staaij c.s over nakoming toezegging wettelijk verbod op verkoop van alcohol beneden de kostprijs29 894, nr. 7 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 5 april 2006 (29 894, nr. 7/27 565, nr. 12).
   
Motie-Hermann over duidelijke vermelding alcoholpercentage en leeftijdsgrens op verpakking en intensivering leeftijdscontrole bij verkoop 27 565, nr. 5 De Europese Commissie is met een consultatietraject gestart. Het tweede deel van de motie is uitgevoerd.
   
Motie Van der Vlies over een wettelijk verbod stuntaanbiedingen en dumpprijzen m.b.t. alcohol 27 565, nr. 16 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 14 december 2005 (30 300 XVI, nr. 104).
   
Motie-Van der Laan c.s. over structurele financiering van heroïnebehandelingsplaatsen 24 077, nr. 161AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 augustus 2005 (24 077, nr. 166).
   
Motie-Heemskerk over risicoselectie op het aanbod van aanvullende verzekeringen aan bestaande verzekerden30 124, nr. 21 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 7 december 2005 (29 689, nr. 46).
   
Motie-Heemskerk over het niet verzekerd zijn van minderjarigen 30 124, nr. 22AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 13 december 2005 (29 689, nr. 47).
   
Motie-Omtzigt over definitieve vaststelling en uitbetaling van de no-claim zonder de mogelijkheid van terugvordering 30 124, nr. 30 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 16 juni 2006 (29 483, nr. 27).
   
Motie-Omtzigt over aanvragen voor de zorgtoeslag 30 124, nr. 33AFGEHANDELD Zie brief van het Ministerie van Financiën (DGB 2005–5063 M).
   
Gewijzigde motie-Heemskerk c.s over de inhoud van polissen 29 763, nr. 86 AFGEHANDELD Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 september 2005 (29 689, nr. 18).
   
Motie-Arib over aanpassing van de pakketmaatregel psychotherapie 30 300 XVI, nr. 148 Begin oktober 2006 zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.
   
Motie Arib c.s. over aanscherping van de aanrijtijden 29 835, nr. 32 Deze motie wordt betrokken bij het op te stellen programma van eisen voor ambulancediensten.
   
Motie Koser Kaya over de maximale aanrijtijd 29 835, nr. 33 Deze motie wordt betrokken bij het op te stellen programma van eisen voor ambulancediensten.
   
Motie-Cörüz/Örgü over een onderzoek naar de precieze omvang en oorzaak van de wachtlijsten jeugdzorg per provincie 29 815, nr. 52 De Kamer wordt voor de Algemene Politieke Beschouwingen geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.
   
Motie-Mosterd c.s. over zorg en ondersteuning van mensen die niet voor de functie verblijf zijn geïndiceerd, maar wel blijvend veel AWBZ-zorg nodig hebben 30 131, nr. 75Aan de uitvoering van de motie wordt gewerkt. De Kamer wordt in het voorjaar van 2007 over de betreffende maatregelen geïnformeerd.
   
Motie-Mosterd/Bakker over de eigen bijdrage voor extramurale AWBZ-zorg 30 131, nr. 76 De uitvoering van deze motie wordt overgelaten aan het volgende kabinet.
   
Gewijzigde motie-Van Miltenburg/Smits over een plan van aanpak waarin het bevorderen van scheiden van wonen en zorg centraal staat 27 659, nr. 63 De Kamer is op 20 juni over de uitvoering van de motie geïnformeerd (kenmerk: DMO/PO-2 695 213).
   
Motie-Van Miltenburg/Bakker over onafhankelijke financiering van cliëntenraden30 131, nr. 96 De Kamer wordt hierover in september 2006 geïnformeerd in een brief over de stand van zaken over de uitvoering van de Wmo.
   
Motie-Atsma c.s. over een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en/of andere verzekeringen voor vrijwilligers en hun organisaties 30 300 XVI, nr. 73 Dit onderwerp wordt meegenomen in een stand van zaken brief vrijwillige inzet mantelzorg. Deze brief ontvangt de Kamer voor het eind van het zomerreces 2006.
   
Motie-Azough c.s. over extra middelen voor ondersteuning van mantelzorgers 30 131, nr. 88Hierover is nog overleg gaande met Mezzo. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk over de uitkomsten geïnformeerd.
   
Motie-Kant c.s. over de extra kosten voor rolstoelvoorzieningen in de gemeente Arnhem30 131, nr. 78 De Kamer wordt voor het einde van het zomerreces over de uitvoering van deze motie geïnformeerd.
   
Motie-Rouvoet over het betrekken van maatschappelijke instellingen en organisaties bij de invoering van de WMO30 131, nr. 84 De instellingen en organisaties participeren in de klankbordgroep implementatie WMO. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
   
Motie-Van Miltenburg c.s. over vertegenwoordiging van het Centrum Indicatiestelling Zorg bij alle zorgloketten30 131, nr. 95 Het CIZ is opgedragen te participeren in de lokale loketten en geeft hieraan uitvoering.
   
Motie-Verbeet c.s. over de huishoudelijke verzorging aan cliënten met een ernstige verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking30 131, nr. 80 In de handreiking hulp bij het huishouden wordt aangegeven op welke manier er aandacht besteed kan worden aan genoemde groepen.
   
Motie-Verbeet c.s. over het investeren in good practices 30 131, nr. 82 De motie is uitgevoerd door middel van de Wmo-pilots. Good practices worden verspreid via www.invoeringwmo.nl.
   
Motie-Verbeet/Bakker over de mediatiecommissie 30 131, nr. 81 Inmiddels is het overleg gestart met het Nederlands Centrum voor mediation.
   
Motie-Kraneveldt c.s. over aandacht voor kwaliteit en kwantiteit van gemeentelijke ondersteuning van het vrijwilligerswerk 30 131, nr. 93 De uitvoering van de motie wordt meegenomen in de opzet van de evaluatie Wmo.
   
Motie-Rouvoet c.s. over ondersteuning van en training aan lokale initiatieven ter mobilisering van vrijwillige inzet 30 131, nr. 85 Ter uitvoering van de motie heeft de Stichting Present een subsidieverzoek ingediend. Het besluit over dit verzoek wordt op korte termijn genomen.
   
Motie-Dittrich c.s. over een registratiesysteem voor delicten met een homofobe achtergrond27 017, nr. 20 Over de uitvoering van de motie is overleg gaande met de ministeries BZK en Justitie.
   
Motie-Dittrich c.s. over het homovriendelijker maken van de zorg 27 017, nr. 21Ter uitvoering van deze motie zal ANBO samen met het COC en de Schorerstichting een projectaanvraag indienen met een subsidieverzoek.
   
Motie-Schippers c.s. over het in de begroting van 2007 voldoen aan de VBTB-systematiek 30 300-XVI, nr. 50 De motie wordt uitgevoerd in de begroting 2007.
   
Motie-Buijs c.s. over inzicht in nieuwe criteria voor het GVS29 359/28 494, nr. 86 Afhandeling van de motie wacht op GVS-rapport. Dit rapport wordt in oktober 2006 verwacht waarna de kamer wordt geïnformeerd.
   
Motie-Arib over scheiding van taken van de apotheker 29 359/28 494, nr. 69 De Kamer wordt voor september 2006 over de uitvoering van de motie geïnformeerd.
   
Motie-Vendrik c.s. over het omlaag brengen van het aantal doden als gevolg van verkeerd medicijngebruik 29 359/28 494, nr. 71De Kamer wordt voor het eind van 2006 hierover geïnformeerd.
   
Motie-Heemskerk over een onderzoek door de CTG-ZAio naar de praktijkvoering van orthodontisten 30 300 XVI, nr. 39 De Kamer wordt voor eind 2006 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van CTG-ZAio.
   
Motie-Heemskerk/Omtzigt over gelijkwaardige positionering van de Inspectie voor de gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit30 186, nr. 48 De Kamer wordt hierover in september 2006 geïnformeerd.
   
Motie-Arib over uitleg bij afwijking van de Good Governance Code 27 659, nr. 75 De Kamer ontvangt voor de begrotingsbehandeling van VWS een voorstel voor de uitvoering van de motie.
   
Motie-Omtzigt c.s. over een plan voor regelvrije zones30 186, nr. 47 De uitvoering van de motie wordt ter hand genomen na inwerkingtreding WMG.
   
Motie-Kant c.s. over een maximumsalaris in de zorg 27 659, nr. 74 De Kamer wordt in augustus 2006 geïnformeerd.
   
Motie-Kant c.s. over een plan voor de implementatie van de Perinatal Audit 29 323, nr. 24 De Kamer ontvangt voor het eind van 2006 een implementatieplan voor de perinatal audit.
   
Motie-Atsma c.s. over een herkenbaar anti-dopingbeleid voor sportscholen en fitnesscentra en een kwaliteitskeurmerk voor deze sector 30 300 XVI, nr. 72 Overleg met de branche en anti-dopingautoriteit Nederland is gaande. Het komende najaar worden nadere afspraken over de aanpak gemaakt.
   
Motie-Verbeet c.s. over de ontwikkeling van jeugdsportfondsen 30 300-XVI, nr. 81 Overleg is gaande met de Stichting Jeugdsportfonds om deze in facilitaire zin te steunen door een bijdrage aan de «back-office» op landelijk niveau.
   
Motie-Van der Sande c.s. over een notitie over de mogelijkheden van fiscale maatregelen die sport ondersteunen30 300-XVI, nr. 82 Het overleg met het ministerie van Financiën is afgerond. De Kamer is bij brief van 30 augustus geïnformeerd.
   
Motie-Verbeet over het structureel maken van de regeling voor het bevorderen van het zwemmen 30 300-XVI, nr. 70 Deze motie is tijdens het AO over het sportprogramma op 15 juni jl. door de staatssecretaris behandeld. De kamer wordt hierover op korte termijn geïnformeerd.
   
Motie-Atsma c.s. over het optimaal benutten van bestaande sportaccommodaties in wijk en buurt30 300-XVI, nr. 74 Er wordt overleg gevoerd met de partners (OCW en NOC*NSF) in de Alliantie School en Sport. De motie wordt betrokken bij de uitvoering van de motie Verhagen (30 300, nr. 9). Deze motie ligt primair op het terrein van OCW.
   
Motie-Schippers over aanpassing van het experiment persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet30 300-XVI, nr. 149 De Kamer wordt over de uitvoering van deze motie geïnformeerd in de achtste voortgangsrapportage over de zorgverzekeringswet (september 2006).
   
Gewijzigde motie-Kant over een registratiesysteem voor privéklinieken30 173, nr. 15 De Kamer zal eind 2006 hierover worden geïnformeerd.
   
Motie-Verbeet c.s. over het op nul stellen van de eigen bijdrage voor een rolstoel 29 538, nr. 37 Aan deze motie is uitvoering gegeven in het concept-Besluit maatschappelijke ondersteuning dat begin juli 2006 naar de Raad van State is gezonden.