Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

TOEZEGGINGEN

WAT IS TOEGEZEGD?VINDPLAATS STAND VAN ZAKEN
Evaluatie Wet foetaal weefselPlenaire behandeling wetsvoorstel Foetaal weefsel d.d. 6 november 2001 Het evaluatieplan wordt opgesteld. Opdracht voor de evaluatie zal nog in 2006 worden verstrekt.
   
De TK wordt in het najaar 2006 geïnformeerd in hoeverre het RAAK-pilot landelijke verspreiding en implementatie behoeft Nota-overleg Jeugdzorg d.d. 9–2-2004 Een volgende tussenrapportage wordt opgenomen in het Voortgangsbericht Jeugdzorg dat in dec. 2006 aan de TK wordt gezonden.
   
Wetsvoorstel inzake gebruik lichaamsmateriaal (zeggenschap) Planningsbrief 2004 d.d. 18 mei 2004 Het wetsvoorstel zal in het najaar van 2006 aan de Tweede Kamer worden gezonden.
   
Het vervolgonderzoek door de IGZ naar huisartsenposten (HAP’s) AO huisartsenzorg d.d. 1 december 2004 De Kamer heeft op 30 juni 2005 een rapportage ontvangen over telefonische bereikbaarheid van HAP’s (kenmerk brief CZ/EZ-2594454). De bevindingen van het vervolgonderzoek worden in oktober 2006 verwacht.
   
Bundeling van regelingen vergoedingssystematiek hulpmiddelen in 1 regelingPlenair debat d.d. 28 oktober 2004 over begrotingsbehandeling 2005 Het CVZ brengt advies uit over de vergoedingssystematiek van hulpmiddelen. Dit advies is nog niet ontvangen. Naar verwachting zal de Kamer eind 2006 hierover worden geïnformeerd.
   
Derde evaluatie Wet op de orgaandonatie AO Orgaandonatie d.d. 19 januari 2005 De evaluatie zal eind 2006 aan de Kamer worden gezonden.
   
Voortgangsrapportage diagnostiek en behandeling van dyslexie Planningsbrief voorjaar 2005 d.d. 24 maart 2005 CVZ heeft gerapporteerd over eerste fase ontwikkeling diagnose-instrument en behandelprotocol dyslexie. CVZ heeft opdracht gekregen voor de tweede fase. Deze fase loopt. Het CVZ-advies wordt in het najaar/eind 2006 verwacht.
   
Beleidsbrief chronische ziektenPlanningsbrief voorjaar 2005 d.d. 24 maart 2005 De Kamer wordt hierover voor eind 2006 geïnformeerd.
   
Integrale nota allergiePlanningsbrief voorjaar 2005 d.d. 24 maart 2005 De GR komt naar verwachting in het najaar van 2006 met een advies. Hierna zal de Kamer binnen de gebruikelijke 3 maanden het kabinetsstandpunt ontvangen.
   
Voortgangsrapportage Transparante en integrale tarievenPlanningsbrief d.d. 2 december 2005 Het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen aantreedt, zal verdere uitspraken moeten doen over de kapitaallastenproblematiek.
   
Evaluatie dure geneesmiddelen Plenair debat d.d. 10 november 2005 over begroting 2006 De Kamer wordt voor het eind van 2006 geïnformeerd.
   
Brief over afbouw van meerbedskamersPlanningsbrief d.d. 2 december 2005 De brief zal in september 2006 aan de Kamer worden gezonden.
   
Nieuwe preventienota Brief d.d. 10 november 2005 met antwoorden op vragen tijdens begrotingsbehandeling Een brief over preventiebeleid wordt in oktober 2006 aan de Kamer gezonden.
   
Standpunt van de minister op het advies over het uurtarief van medisch specialisten AO DBC d.d. 13 december 2005De Kamer ontvangt het standpunt op de gegevens van de Orde zo spoedig mogelijk na het zomerreces.
   
Onderzoek naar orthodontietarieven Plenaire behandeling WMG d.d. 9 maart 2006Het CTG/ZAio doet onderzoek. De Kamer wordt voor het eind van 2006 geïnformeerd over de nieuwe tarieven.
   
Uitkomsten van de CTG/Zaio monitor naar transparantie en kwaliteit van het instrument zorgveiling AO Kraamzorg d.d. 1 september 2005 De Kamer wordt na de zomer over de uitkomsten van de CTG/Zaio-monitor geïnformeerd.
   
Ontwikkelen van normen voor aanvaardbare wachttijden in de jeugdzorg AO Jeugdzorg d.d. 16 maart 2006 Aan de MO-groep is om een voorstel verzocht. De TK wordt in september hierover bij brief geïnformeerd.
   
Analyse over wachtlijsten/doorlooptijden AMK’sBrief d.d. 29 mei 2006 over voortgangsbericht jeugdzorgDe Kamer zal na de zomer worden geïnformeerd.
   
De TK informeren over evaluatie eigenbijdrageregeling AO Jeugdzorg d.d. 7 december 2005 Dit wordt onderdeel van een onderzoek naar een aantal financiële regelingen, o.a. in de pleegzorg. Het onderzoek start in de zomer 2006. De Tweede Kamer zal dan naar verwachting eind 2006/begin 2007 worden geïnformeerd.
   
CTG-tarieven op basis van informatie uit de Wmo-pilots t.b.v. invoering zorgzwaartefinanciering Plenaire behandeling begroting VWS 2006 d.d. 10 november 2005 De CTG-tarieven worden in november aan de Kamer gezonden.
   
Voortgangsrapportage invoering zorgzwaartefinanciering AO zorgzwaartefinanciering d.d. 13 juni 2006 De Kamer ontvangt de volgende voortgangsrapportage in oktober 2006.
   
Overleg voeren met vrijwilligersorganisaties over de knelpunten vrijwilligersorganisaties en vervoer AO Valys d.d. 29 maart 2006 De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de uitkomst van het overleg met vrijwilligersorganisaties.
   
Derde evaluatie van de Wet op de Orgaandonatie zal eind 2006 aan de TK worden gestuurd AO orgaandonatied.d. 19 januari 2006 Het evaluatierapport zal eind 2006 aan de Kamer worden gezonden.
   
Onderzoek naar de verkoop van de morning-afterpil Brief d.d. 6 juni 2006 over verkoop morning-afterpil Voor het eind van 2006 wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek van de Rutgers Nisso Groep.
   
Een internationale vergelijking van salarissen van bestuurders AO governance d.d.20 april 2006 De Kamer zal in oktober 2006 worden geïnformeerd.
   
Toezending standpunt Evaluatie Embryowet Brief d.d. 19 mei 2006 De Kamer krijgt het standpunt over de evaluatie in september 2006 toegezonden.
   
Beleidsbrief Seksuele gezondheid Brief d.d. 23 mei 2006 met reactie op actieplan «seks onder je 25ste». De Kamer zal de beleidsbrief aan het eind van 2006 ontvangen.
   
Schriftelijke reactie op beleidsnotitie dovensport Notaoverleg Sport d.d. 14 november 2005 De Kamer zal de reactie eind 2006 ontvangen.
   
Voortgangsrapportage ZorgverzekeringswetAO voortgang zorgverzekeringswet d.d. 28 juni 2006De Kamer zal in september de achtste voortgangsrapportage ontvangen.