Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

AFKORTINGENLIJST

ACBG Agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen
Actal Adviescollege toetsing administratieve lasten
ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen
AFBZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
ags adrenogenitaal syndroom
aK acellulair kinkhoestvaccin
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
ao algemeen overleg
AOR Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
APJB Algemeen en Preventief Jeugdbeleid
A-topsporters topsporters op wereldniveau en olympisch niveau
AVVV Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZR AWBZ-brede zorgregistratie
BBAGBesluit bijdrage AWBZ-gemeenten
BBPbruto binnenlands product
BIG (Wet -) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
BIKK Bijdrage in de kosten van kortingen
BJZ Bureau Jeugdzorg
BKZBudgettair Kader Zorg
BMC Bureau Medicinale Cannabis
BMI body mass index
BOPZ (Wet -)Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
BOS Regeling buurt, onderwijs en sport
bsnBurgerservicenummer
BVKBestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, minister van
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van -
C&V Consument en Veiligheid, Stichting
CAHPS Consumer Assessment of Health Plans Survey
CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBZCollege bouw zorginstellingen
CCE Centra voor Consultatie en Expertise
CCBHCentrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden
CGR Stichting Code Geneesmiddelenreclame
CHT congenitale hypothyreoïdie
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, agentschap
CIPI Code Indeling Prestatie-Indicator
CIZ Centrum IndicatiestellingZorg
COPDChronische obstructieve longaandoeningen
CQ-indexConsumer Quality index
csacentrale sterilisatieafdeling
CSZ Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
CTZ College toezicht zorgverzekeringen
CVTMCoördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg
CVZ College voor zorgverzekeringen
CZ-IZ Curatieve Zorg/Intramurale Zorg
DaKTP-Hib difterie-, acellulair kinkhoest-, tetanus-, polio-, Haemophilus influenzae type b-vaccin
dbcdiagnose-behandelcombinatie
DBO Directie Bestuursondersteuning
DGB/OAG Directie Gehandicaptenbeleid/Ontwikkeling en Afstemming Gehandicapten
DGV Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening, stichting -
DJBJeugdbeleid, directie (van VWS)
DJJ Directie Justitieel Jeugdbeleid
DKTP-Hib difterie-, kinkhoest-, tetanus-, polio-, Haemophilus influenzae type b-vaccin
DMODienst Maatschappelijke Ontwikkeling
DoCoNedDoping Controle Nederland
DSP Directie Sanctie- en Preventiebeleid
DTP difterie, tetanus en polio
DVVO/ZV Directie Verpleging, Verzorgingen Ouderen/Zorgvraag
EC Europese Commissie
ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control
EDeANEuropean Design for All e-Accessibility Network
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
EK Eerste Kamer
EKDElektronisch Kind Dossier
emd elektronisch medicatiedossier
epd elektronisch patiëntendossier
ErfocentrumNationaal Kennis- en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid
EUEuropese Unie
EZ Economische Zaken, ministerie van -
Farmatec Farmacie en Geneeskundige Technologie
FBG Forum Biotechnologie & Genetica
FESFonds Economische Structuur
fte fulltime equivalent
ftofarmaco-therapeutisch overleg
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGD-NL Gemeentelijke Gezondheidsdienst-Nederland
ggz geestelijke gezondheidszorg
GGZ Nederland Geestelijke Gezondheidszorg Nederland
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIP Geneesmiddelen Informatie Project
gmp Good Manufacturing Practices
GMTGeneesmiddelen en Medische Technologie
GRGezondheidsraad
Gsbgrotestedenbeleid
gsr grootstedelijke regio’s
gvs geneesmiddelenvergoedingssysteem
hap huisartsenpost
HepB hepatitis B
HGISHomogene Groep Internationale Samenwerking
hiv humaan immunodeficiëntievirus
HKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOZ Herziening van het Overeenkomstenstelsel
HTA health technology assessment
IARCInternational Agency for Research on Cancer
IBInkomstenbelasting
IBO Interdepartementaal Beleidsonderzoek
ICTinformatie- en communicatietechnologie
id-baneninstroom-doorstroombanen
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
IJZ Inspectie Jeugdzorg
IVZ Informatievoorziening Zorg, stichting -
Jgz Jeugdgezondheidszorg
JJI justitiële jeugdinrichtingen
JONGJeugdbeleid Overheid Nu Gezamenlijk, operatie -
KcMIKenniscentrum voor Maatschappelijke Inzet
kdckinderdagcentrum
KIM Kennis, Innovatie, Meedoen, nota -
KLPDKorps Landelijke politiediensten
KMEVKoninginne-MEV (Macro Economische Verkenningen)
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KWF Koningin Wilhelmina Fonds
LADIS Landelijk Alcohol en DrugsInformatie Systeem
LMAZLandelijke Meldkamer Ambulance Zorg
Lareb Stichting Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen
LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
LCMR Landelijke Centrale Middelen Registratie
lemdlandelijk elektronisch medicatiedossier
LEVVLandelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging
LIPZLandelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg
LNV Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, ministerie van -
LOOT Landelijk Overleg Onderwijs Topsport
LOVE Landelijk Overleg Versterking Eerstelijnszorg
lvg licht verstandelijk gehandicapten
LVT Landelijke Vereniging voor de Thuiszorg
MC/MO Markt en Consument/Marktordening
mcg meervoudig complex gehandicapt
MEEVereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking
MenCmeningokokken C
mmt mobiel medisch team
MOgroep Maatschappelijk Ondernemers Groep
MRSAmethicillineresistente Staphylococcus aureus
MOOZMedefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden
MO/VOMaatschappelijke opvang/Vrouwenopvang
MO/VZMaatschappelijke opvang/Verslavingszorg
NEN Nederlands Normalisatie-instituut
NICAM Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media
NICTIZ Nationaal ICT Instituut in de Zorg
NIGZ Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
NISBNederlands Instituut voor Sport en Bewegen
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
npNurse practicioner
NPCF Nederlands Patiënten Consumenten Federatie
NPCG Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten
NPK Nationaal Programma Kankerbestrijding
NTSNederlandse Transplantatie Stichting
NVI Nederlands Vaccin Instituut
NVPNederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
NVV Nationale Vaccin Voorziening
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NZAio Nederlandse Zorgautoriteit
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van -
oggz openbare geestelijke gezondheidszorg
ok operatiekamer
OMS Orde van Medisch Specialisten
OSA Organisatie van Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
paPhysician assistant
PG/ZPPublieke Gezondheid/Ziektepreventie
pgbpersoonsgebonden budget
PGO, Fonds - Fonds voor Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden
pkb persoonlijk kilometerbudget
pku phenylketonurie
pNB prijsontwikkeling Nationale Bestedingen
POG/ZP Preventie en Openbare Gezondheidszorg/Ziektepreventie, directie -
psgplaatsvervangend secretaris-generaal
PUR Pensioen- en Uitkeringsraad
RAAK Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
rav regionale ambulancevoorziening
REACH Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals
RGO Raad voor Gezondheidsonderzoek
RGV Richtlijnen Goede Voeding
rhb rijkshoofdboekhouding
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RJZ Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
RMO Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
RNG Rutgers Nisso Groep
RSU-jgzTijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg
RSV respiratoir syncytieel virus
RUG Rijksuniversiteit Groningen
RVPRijksvaccinatieprogramma
RvS Raad van State
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
RWTrechtspersoon met een wettelijke taak
SAIP Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
SBOHStichting Beroepsopleiding tot Huisarts
sbv sectorale berichtenvoorziening
SBVz Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg
SCP Sociaal Cultureel Planbureau
sehspoedeisende hulp
SFK Stichting Farmaceutische Kengetallen
SGZ Staat van de Gezondheidszorg
soa seksueel overdraagbare aandoening
SPD NS Sociaal Pedagogische Dienst Nieuwe Stijl
STING Beroepsvereniging van de verzorging
StivoroStichting Volksgezondheid en Roken (voor een rookvrije toekomst)
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVM Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne
SZWSociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van -
TBSTerbeschikkingstelling
TBU Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven
TKTweede Kamer
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNS NIPONederlandse Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek
TRIP St. Transfusie Reacties in Patiënten
UvA/VU Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit
UZIUnieke Zorgverlener Identificatie
UZOVI Uniek Zorgverzekeraars Identificatie
V&VVerpleging en Verzorging
VBOK Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
VBTB Van Beleidsbegroting naar Beleidsverantwoording
vcp voedselconsumptiepeiling
VCP Programma Versterking CliëntenPositie
VEKTIS informatie & standaardisatie voor zorgverzekeraars
VGP/VLVoeding, Gezondheidsbescherming en Preventie/Voeding en Levensmiddelen, directie -
VIR Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
vmsveiligheidsmanagementsysteem
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ministerie van -
VWA Voedsel en Waren Autoriteit
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van -
WAZ Wet op de ambulancezorg
WBMV Wet bijzondere medische verrichtingen
WBP Wet bescherming persoonsgegevens
WBP-Z Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
WCPV Wet collectieve preventie volksgezondheid
wdh waarneemdossier huisartsen
Wgbh/cz Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
WGP Wet geneesmiddelenprijzen
WHOWorld Health Organisation – Wereldgezondheidsorganisatie
WILL Welzijn Informatie Landelijk en Lokaal (project)
WIV Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet
WMG Wet marktordening gezondheidszorg
WMK Wet medische keuringen
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
wo wereldoorlog
WOD Wet op de dierproeven
WOR Werkgroep Ontwikkeling Risicoverevening
WTG Wet tarieven gezondheidszorg
WTZ Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
WTZiWet toelating zorginstellingen
WUBO Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
WUV Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
WVG Wet voorzieningen gehandicapten
WVKL Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
WZT Wet op de zorgtoeslag
WZV Wet ziekenhuisvoorzieningen
Z/VUZorgverzekeringen/Verzekeringsaanspraken en Uitvoeringsorganisaties
Zaio Zorgautoriteit in oprichting
Zbo zelfstandig bestuursorgaan
ZFWZiekenfondswet
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZonMw Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen
ZVW Zorgverzekeringswet