Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2007, Stb. ...

Begroting 2007

Infrastructuurfonds

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (x € 1 000)

Art. OmschrijvingOorspronkelijke vastgestelde begroting
   VerplichtingenUitgavenOntvangsten
  TOTAAL 7 044 4346 988 311
      
11 Hoofdwatersystemen386 118530 7911 293
12 Hoofdwegennet2 378 6462 755 04140 403
13 Spoorwegen2 066 0872 387 98380 900
14 Regionaal, lokale infrastructuur320 058328 365
15 Hoofdvaarwegennet475 974516 58612 523
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer136 484137 973
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer135 000338 620
18 Overige uitgaven en ontvangsten45 31849 07536 768
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk 6 816 424

Mij bekend,


De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Begrote uitgaven Infrastructuurfonds 2007 (in mln €) (€ 7.044 mln)kst99346_1_01.gif

Begrote ontvangsten Infrastructuurfonds 2007 (in mln €) (€ 172 mln)kst99346_1_02.gif

Begrote uitgaven Infrastructuurfonds naar soort voor 2007 (in mln €)kst99346_1_03.gif