Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

16 Megaprojecten niet-Verkeer en vervoer

Omschrijving van de samenhang in het beleid

In deze begroting is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer vallen:

• Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR);

• Ruimte voor de Rivier;

• Maaswerken.


Het projectartikel is gerelateerd aan Beleidsartikel 35 Mainports en logistiek.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
16. Megaproj. niet-Verk. en Verv.200620072008200920102011
Verplichtingen123 085136 484160 525262 485291 707362 637
Uitgaven128 935137 973167 078269 038288 873362 637
16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam24 97819 29017 71118 02514 42011 880
16.01.01 Planstudie PMR2 7252 13361456518101
16.01.02 Realisatieprogramma PMR22 25317 15717 09717 46014 23911 880
16.02 Ruimte voor de Rivier37 75169 573114 977213 319258 234317 862
16.03 Maaswerken66 20649 11034 39037 69416 21932 895
Van totale uitgaven:      
– Bijdrage aan baten-lastendienst19 91022 07333 12350 52644 35548 208
– Restant128 935137 973167 078269 038288 873745 451
16.09 Ontvangsten0000020 000

1 Vanaf 2011 zijn er voor een drie tal projecten/programma’s binnen het FES gelden gereserveerd op artikel 15 Projecten in voorbereiding. Dit zijn: PMR, de Noordvleugel incl Zuidas en envelop Nota Mobiliteit. Ondanks dat er overeenstemming is over de totale reservering in het FES voor deze programma’s, kunnen deze gelden op dit moment nog niet aan de begroting van VenW worden toegevoegd. Dit omdat formeel het vrijgeven, dus de verwerking in de begroting, pas kan plaatsvinden als deze projecten voldoende zijn uitgewerkt en/of er besluitvorming over heeft plaatsgevonden.
kst99346_2_07.gif

PMR (16.01)

De deelprojecten zijn allen bestuurlijk verplicht. Bij de parlementaire instemming met PKB, Bestuursakkoord en Uitwerkingsovereenkomsten worden deze bestuurlijke verplichtingen omgezet in juridische verplichtingen. De uitgaven voor de Uitvoeringsorganisatie zijn complementair noodzakelijk.

16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Motivering

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:

• het versterken van de positie van de mainport Rotterdam en

• het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.

In vier deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Naast het deelproject Natuurcompensatie zijn dat «Bestaand Rotterdams Gebied» (uitgevoerd door gemeente Rotterdam), «750 hectare natuur- en recreatiegebied» (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en «Landaanwinning» (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR).

VenW beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn neergelegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarvan RWS is belast met de uitvoering. LNV en VROM zijn het aan te spreken vakdepartement voor respectievelijk 750ha en BRG. VenW is het vakdepartement voor de landaanwinning.


VenW is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van VenW verantwoordelijkheid voor de overall-projectbeheersing. Daarnaast heeft de Minister van VenW de projectbeheersing zodanig ingericht dat zij adequaat sturing kan geven aan en rapporteren over de processen die leiden tot het herstellen van de PKB en de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt.

Producten

In januari 2005 heeft de Raad van State de acht in de Planologische Kernbeslissing-Plus (PKB+) opgenomen concrete beleidsbeslissingen vernietigd. Na het herstel van de door de Raad van State gesignaleerde gebreken in 2005 en 2006 wordt in de tweede helft van 2006 een nieuw PKB deel 3 (zonder plus) in behandeling gebracht. De Kamer zal dan tegelijkertijd met de behandeling van de PKB om een definitief oordeel worden gevraagd over het Bestuursakkoord en de uitwerkingsovereenkomsten. Een basisrapportage conform de Procedureregeling Grote Projecten zal ook bij dit pakket worden gevoegd. Gedurende 2007 worden de reguliere beroepsprocedures doorlopen ter zake van de bestemmingsplan- en vergunningsprocedures. De start van daadwerkelijke aanlegwerkzaamheden van de landaanwinning staat gepland in 2008.

De volgende producten worden onderscheiden:

1. Landaanwinning: Dit betreft de vaste bijdrage van de Rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour.

2. BTW: Dit betreft de niet-compensabele BTW over de bijdrage van de Rijksoverheid aan de buitencontour en de Natuurcompensatie.

3. Onvoorzien: Deze post dient ter dekking van die projectposten, waarvoor bij de bepaling van het budget nog onvoldoende mogelijkheden waren om een 100%-raming op te stellen (bij voorbeeld in het geval dat de ramingen nog niet voldoende hard kunnen worden gemaakt). Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de post Onvoorzien, indien er sprake is van een volledig nieuwe situatie (zgn. Onvoorzien onvoorzien). Deze post onvoorzien heeft alleen betrekking op alle risico’s die bij Rijk liggen (met name natuurcompensatie).

4. Aan- en ontsluitende infrastructuur: Vanuit het project PMR wordt een bijdrage verschaft aan de aanpassing van de achterlandverbindingen (A15 en aansluiting op de Betuweroute).

5. Uitvoeringsorganisatie: Dit betreffen de kosten, die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing.

6. 750 ha Natuur- en recreatiegebied: Dit betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden.

7. Groene Verbinding: Dit betreffen de kosten voor verbinding tussen Midden-IJsselmonde en stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een VenW-bijdrage.

8. Bestaand Rotterdams Gebied: Dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

9. Natuurcompensatie:

Dit betreft de instelling van het Zeereservaat, de aanleg van de Duincompensatie Delfland en de zeereep Brouwersdam en het Monitorings- en Evaluatieprogramma.

Meetbare gegevens

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

• 2006: Vaststelling PKB., deel 3 en definitieve instemming Bestuursakkoord en Uitwerkingsovereenkomsten door TK;

• 2007: start deelprojecten 750ha en BRG (t.a.v. BRG is een deel al in uitvoering met niet rijksmiddelen);

• 2007: Positief doorlopen notificatie staatssteun;

• 2007: Start procedures t.b.v. landaanwinning (incl. bestemming daarvan);

• 2008: zeereservaat is ingesteld en start uitvoering duincompensatie;

• Na bereiken van de mijlpalen 1, 3 t/m 5; eerste plons Landaanwinning;

• 2013/2014: Landaanwinning gereed; eerste overslag;

• 2021: deelprojecten 750 ha natuur- en recreatiegebied en BRG; afgerond;

• 2033: Tweede Maasvlakte volledig gerealiseerd en in werking.

Projectoverzicht bij 16.01.01 PMR; planstudie

Planstudie IF 16.01.01
Bedragen in € mlnRaming kostenBudget       Uitvoering
Projectomschrijvingmin.max.taakstellend200620072008200920102011laterperiode
CATEGORIE 1           
 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam   pr uo    2006–2020
Landaanwinning  638        
BTW Buitencontour  121        
BTW Natuurcompensatie  9        
Aan- en ontsluitende infrastructuur  318        
Onvoorzien  101        
Totaal categorie 1  1187        

Legenda

pr procedures rond

uo uitvoeringsopdracht (beschikking)

Projectoverzicht bij 16.01.02 PMR; realisatie

Realisatie IF 16.01.02
Budget in € mlnTotaal        Oplevering
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
CATEGORIE 0            
 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam            
Uitvoeringsorganisatie1251166432112pmpm
750 ha3010 222222182020pm
Groene verbinding2821   7777 20112011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)125 11111162020pm
Landaanwinning            
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma2211      20072006
Voorfinanciering FES natuurcompensatie8830 1311353152pmpm
Totaal categorie 0185 723181617141278  
Begroting (IF 16.01.02)   231816171412   

1 Als gevolg van uitspraak van Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ is een hersteltraject gestart. De kosten hiervan zijn opgenomen onder uitvoeringsorganisatie.

16.02 Ruimte voor de rivier

Motivering

In 2005 heeft het kabinet deel 1 van de PKB Ruimte voor de Rivier vastgesteld en samen met de milieueffectrapportage ter inzage gelegd. Na de inspraakronde (deel 2) heeft het kabinet op 22 december 2005 in deel 3 een definitief standpunt ingenomen ( PKB, TK 2004–2006, 30 080, nrs. 1–6). De parlementaire behandeling is thans in volle gang. Daarna kan de uitvoering beginnen.

Met deze PKB wil het kabinet twee doelstellingen bereiken:

1. Het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen. Dit houdt in dat de veiligheid langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de bedijkte Maas (vanaf Hedikhuizen) uiterlijk in 2015 in overeenstemming moet worden gebracht met de wettelijke vereiste norm.

2. Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Daarmee wordt het rivierengebied economisch, ecologisch en landschappelijk versterkt.

Producten

De PKB bevat een besluit over de voor 2015 uit te voeren maatregelen én de plaats waar ze getroffen moeten worden. Hierbij wordt bovendien een doorkijk naar de verdere toekomst gegeven. Om flexibiliteit in te bouwen is gekozen voor een programmatische aanpak. De kosten van het basispakket zijn geraamd op € 2,2 miljard.

Een aantal projecten is als koploper aangewezen, wat betekent dat deze vooruitlopend op de vaststelling van de PKB Ruimte voor de Rivier al zijn gestart of kunnen starten met de planstudie. In 2007 zijn de koplopers:

• dijkverlegging Westenholte (Zwolle);

• uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (Zwolle);

• ontpoldering Noordwaard (Werkendam);

• ontpoldering Overdiepsche Polder (Waalwijk);

• berging op het Volkerak-Zoommeer;

• uiterwaardvergraving Bedrijventerrein Avelingen (Gorinchem);

• uiterwaardvergraving Meinerswijk (Arnhem);

• dijkverlegging Lent (Nijmegen);

• uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard (Deventer);

• uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden (Deventer).

Conform de procedureregeling uitvoering grote projecten ontvangt de Tweede Kamer ieder jaar twee voortgangsrapportages.

Meetbare gegevens

Ruimte voor de Rivier

Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn gebracht met een maatgevende afvoer van 16 000 m3/s bij Lobith.

Projectoverzicht bij 16.02.02 Ruimte voor de Rivier; realisatie

Ruimte voor de Rivier Realisatie IF 16.02.02
 Totaal MIT/SNIP in mln.        Oplevering
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
CATEGORIE 0            
 
Projecten (inter)nationaal            
Uitvoeringskosten1 9162 0416116439019524528897820152015
Planstudiekosten59581311141452  20102007
Projectorganisatie en projectmanagement15720361113111311105220152015
EU en projectgebonden ontvangsten100100      2080  
Totaal categorie 02 232 11038701152132583181 110  
Begroting (IF 16.02.02)   3870115213258318   

16.03 Maaswerken

Motivering

Op dit onderdeel worden de uitgaven van de Maaswerken verantwoord. Na de twee hoogwaters in de Rijn en de Maas, in december 1993 en januari 1995, is het Deltaplan Grote Rivieren tot stand gekomen. Voor de bestrijding van de wateroverlast langs de Maas is de Maaswerken opgestart met de twee projecten Zandmaas en Grensmaas. Belangrijkste doelstelling van de onderdelen Zandmaas en Grensmaas is het verbeteren van de bescherming van inwoners van Limburg en Noord Brabant tegen hoog water van de Maas. Binnen de Maaswerken wordt uitvoering gegeven aan de Maasroute. De Maasroute draagt bij aan een verbeterde bevaarbaarheid tussen Ternaaien en het Maas-Waalkanaal.

Producten

Het project Zandmaas kent de volgende doelstellingen:

• Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat de bevolking achter de kaden van de Zandmaas (die aangelegd zijn in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren) een beschermingsniveau van 1:250 jaar in 2015 wordt geboden.

• Het in de periode tot 2015 realiseren van beperkte natuurontwikkeling in de Zandmaas.


Het project Grensmaas kent de volgende doelstellingen:

• Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de Maas met als maatstaf dat uiterlijk in 2017 de gebieden, die door de op basis van de Deltawet Grote Rivieren aangelegde kades zijn beschermd, een beschermingsniveau van 1:250 hebben.

• Het tot ontwikkeling brengen van tenminste 1000 ha natuur binnen het Grensmaasgebied in de periode tot 2018. Dit gekoppeld aan het ecologisch herstel van de rivier zoals vastgelegd in de intentieverklaring voor het Maasdal in Limburg van 26 november 1992.

• Het winnen van tenminste 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte.


De uitvoering van de Maaswerken (de Zandmaas en de Grensmaas) loopt ook in 2007 door. Voor de Zandmaas (oplevering 2015) ligt de nadruk op de uitvoering van kadeversterkingen in stedelijk gebied (Roermond, Venlo, Gennep). In 2007 wordt daarnaast gestart met de realisatie van de hoogwatergeulen en verdiepingsmaatregelen. Voor de Grensmaas (oplevering 2017) ligt de nadruk op rivierkundige maatregelen. Conform de procedureregeling uitvoering grote projecten ontvangt de Tweede Kamer ieder jaar twee voortgangsrapportages.

Meetbare gegevens

Maaswerken

PrestatieindicatorenZandmaasGrensmaas
Hoogwaterbescherming70% in 2008/100% in 2015100% in 2017
Natuurontwikkeling570 ha (plus 60 ha compensatie)tenminste 1000 ha
Delfstoffen Tenminste 35 mln ton

Projectoverzicht bij 16.03 Maaswerken; realisatie

Maaswerken Realisatie IF 16.03.01 en IF 16.03.02
 Totaal MIT/SNIP        Oplevering
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
CATEGORIE 0            
 
Projecten (inter)nationaal            
Zandmaas51851615059483328122915820172017
Grensmaas1361315371110445620222022
Totaal categorie 0653 203664934381633214  
Begroting (IF 16.03.01 en IF 16.03.02)   664934381633