Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Omschrijving van de samenhang in het beleid

In deze begroting is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten Verkeer en Vervoer vallen:

• Westerscheldetunnel;

• Betuweroute;

• Hogesnelheidslijn-zuid;

• Anders betalen voor mobiliteit;

• Zuiderzeelijn.


Het projectartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen op hoofdstuk XII:

• artikel 32: de veiligheid van personen op de weg en over het spoor, alsmede de sociale veiligheid in het OV, permanent verbeteren;

• artikel 34: betrouwbare netwerken en acceptabele reistijden realiseren;

• artikel 35: mainports en logistiek/het versterken van de Nederlandse Mainports en het realiseren van een efficiënt goederenvervoersysteem en luchtvaartbestel, binnen randvoorwaarden voor geluid, veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
17. Megaprojecten Verkeer en Vervoer2005200620072008200920102011
Verplichtingen 335 875135 00039 51167 992303 778303 564
Uitgaven869 116720 030338 62042 73267 992303 778309 214
17.01 Westerscheldetunnel2387 549     
17.02 Betuweroute342 499376 841184 7315 3542 316  
17.03 Hoge snelheidslijn522 100315 451128 8896 496000
17.03.01 Realisatie HSL-Zuid460 733298 142124 8846 496   
17.03.02 Realisatie HSL-Zuid spoorwegen 4 2686    
17.03.03 Realisatie HSL-Zuid hoofdwegen61 36713 0413 999    
17.04 Anders betalen voor mobiliteit 7 913     
17.05 Zuiderzeelijn4 27912 27625 00030 88265 676303 778309 214
Apparaatsuitgaven: 21000000
Baten-lastendiensten 58 52917 0852000
Restant 647 943325 40142 16767 992303 778309 214
17.09 Ontvangsten38 75337 26400000kst99346_2_08.gif

17.01 Westerscheldetunnel

Motivering

Op 14 maart 2003 is de Westerscheldetunnel voor het publiek opengesteld. Op 10 december 2004 is de eindevaluatie in het kader van de procedureregeling Grote Projecten aan de Kamer aangeboden. Er resteert nog een 15-tal claims in het kader van claimafhandeling en nadeelcompensatie.

Deze zullen vermoedelijk in 2006 worden afgerond.

Producten

17.02 Betuweroute

Motivering

Het project Betuweroute behelst de aanleg van een 160 kilometer lange, tweesporige lijn die exclusief bestemd en ontwikkeld is voor goederenvervoer. De route wordt aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar–Emmerich. De stroom containershuttles per spoor naar het Europese achterland groeit sterk. Goederenvervoer per spoor is belangrijk voor de bereikbaarheid van de Nederlandse industrie en zeehavens. De Betuweroute wordt aangelegd om in de toenemende vraag naar goederenvervoer over spoor te voorzien.

Producten

De bouw van de Betuweroute vordert gestaag. De Betuweroute kan ruwweg opgedeeld worden in twee delen namelijk:

1. de havenspoorlijn en

2. het A15 deel.


Het gedeelte Havenspoorlijn, het bestaande stuk spoor tussen de Maasvlakte en de Waalhaven in het Rotterdamse Havengebied is dubbelsporig gemaakt en wordt geëlektrificeerd, emplacementen zijn uitgebreid en knelpunten opgeheven. De havenspoorlijn is op 10 juli 2004 officieel in dienst genomen, zij het voorlopig nog met dieseltractie en beveiligingssysteem ATB-EG. Het geëlektrificeerd in dienst nemen met het beveiligingssysteem ETCS level 2 is gepland in september 2007.


Voor driekwart van de totale lengte wordt de Betuweroute tegen de A15 aangelegd. Op deze wijze kan de goederenspoorlijn zo goed mogelijk in het bestaande landschap worden ingepast en worden dorpen en steden zoveel mogelijk ontzien. De onderbouw van de A15-lijn is nagenoeg gereed. Alle grote bovenbouwcontracten zijn inmiddels opgedragen aan de aannemers.

Het in dienst nemen van de A15, geëlectrificeerd en voorzien van ECTS level 2, is gepland per 1 januari 2007.

Financiering

Van de Europese Unie worden voor het project Betuweroute bijdragen (onder andere TEN-gelden) ontvangen. Deze bijdragen worden jaarlijks aangevraagd bij de Europese Unie en in fasen uitgekeerd. In de totale financiering van het project wordt uitgegaan van € 176 mln.


De op dit productartikel opgenomen bedragen zijn voor het totale project als volgt opgebouwd:

• reguliere SVV middelen;

• bijdrage uit het FES;

• bijdrage private financiering voorgefinancierd uit FES;

• bijdrage van de Europese Unie;

• bijdrage Gelderland;

• bijdrage VROM voor geluidsmaatregelen Calandbrug;

• bijdrage ProRail.


Tot en met 2005 is door de Europese Unie € 139 mln. betaald. De bijdrage van de Europese Unie (onder andere TEN-gelden) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de door VenW ingediende aanvragen.


Een toelichting op de reeds gedane uitgaven en de verdere planning en organisatie van het project is opgenomen in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer in het kader van de procedureregeling grote projecten.

Meetbare gegevens bij 17.02 Betuweroute

De verwachte indienststellingsdatum van de gehele Betuwelijn is 1 januari 2007.kst99346_2_09.gif

Projectoverzicht 17.02 Betuweroute

Betuweroute Realisatie IF 17.02.01
Budget in € mlnTotaal MIT/SNIP        Oplevering MIT/SNIP
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterperiode
CATEGORIE 0           
 
Betuweroute         20062006
Reguliere SVV-middelen71970826230015052    
FES-middelen2 8142 8142 814        
Privaat84382883274      
Financiering Prorail9797333331      
Bijdrage Gelderland888        
Bijdrage VROM141414        
EU-ontvangsten16716713037       
Totaal categorie 04 662 4 09337718552    
Begroting (IF 17.02.01)   37718552    

17.03 Hogesnelheidslijn-zuid

Motivering

Met het vaststellen van de PKB HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-zuid bewerkstelligt een milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een belangrijke schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer.

Producten

Hogesnelheidslijn-zuid

Op 29 april 1997 is de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid door het kabinet goedgekeurd en op 15 april 1998 is het Tracébesluit genomen door de ministers van VenW en VROM. In december 1999 is het boortunnelcontract gegund, in juli 2000 zijn de vijf contracten voor de civiele onderbouw gegund en begin 2001 ook het contract railaansluitingen. Langs het tracé zijn de bouwwerkzaamheden aan het zuidelijke deel tussen Rotterdam en de Belgische grens gereed. De bouwwerkzaamheden aan het noordelijke deel tussen Rotterdam en de aansluiting op het bestaande spoor bij Hoofddorp zijn bijna afgerond. Voor de ontwikkeling van de HSL-stations wordt gestreefd naar aparte lokale vormen van publiekprivate samenwerking. Dit wordt nader uitgewerkt in de Nieuwe Sleutelprojecten. In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico’s zoveel als mogelijk worden beheerst.

Hogesnelheidslijn-Zuid: railwegen personenvervoer

Dit product betreft de realisatie van de aansluiting van station Breda CS via bestaand spoor op het hogesnelheidsspoor. De gelijktijdige realisatie van deze aansluiting is door VenW toegezegd aan de gemeente Breda.

Hogesnelheidslijn-Zuid: hoofdwegen

Bij de verbreding en verlegging van de A16 (Moerdijk–Galder) en de A4 (Burgerveen–Leiden) bestaan grote raakvlakken met de planning en bouw van de HSL-Zuid. Daarom is besloten dat de verbreding en verlegging van de A16 en het deel van de A4 waar deze parallel loopt met de HSL-Zuid, worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie HSL-Zuid.

Financiering

De in dit productartikel opgenomen bedragen zijn als volgt opgebouwd:

• reguliere SVV-middelen;

• een bijdrage uit het FES;

• de bijdrage uit private financiering;

• de bijdragen van de Europese Unie;

• ontvangsten derden;


De ontvangsten van de HSA worden verantwoord op artikel 13 van deze begroting.

Meetbare gegevens

HSL-Zuid

Vanaf begin 2002 wordt de risico-analyse per kwartaal geactualiseerd. In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico’s zo veel als mogelijk worden beheerst. De planning van de aanleg van de HSL-Zuid is weergegeven in het onderstaande balkenschema, en is conform de 18e Voortgangsrapportage.kst99346_2_10.gif

Projectoverzicht 17.03 HSL-Zuid

Hogesnelheidslijn (HSL) Realisatie IF 17.03
Budget in € mlnTotaal MIT/SNIP        Oplevering MIT/SNIP
Projectomschrijvinghuidigvorigt/m 2005200620072008200920102011laterhuidigvorig
CATEGORIE 0            
HSL-Zuid (IF 17.03.01)5 8025 6875 3702991256 2006/20072006/2007
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)2 5302 6042 2261721246      
– Fes regulier1 7101 7111 811– 101        
– Privaat9409367601791       
– EU-ontvangsten1761761751        
– Ontvangsten derden795079         
– Risicoreservering36721031948        
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)1151151114        
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)991997974134       
Totaal categorie 0 (excl. reeks Infraprovider)6 908 6 4553161296   
Begroting (IF 17.03)   3161296    

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

Motivering

In de Nota Mobiliteit deel 1 is aangegeven dat het kabinet een andere manier van betalen voor het gebruik van de weg als een kosteneffectief middel ziet om de bereikbaarheid te verbeteren.

Producten

Het kabinet kiest voor een eerlijke en transparante wijze van betalen voor mobiliteit en gaat voortvarend aan de slag met de kilometerprijs. Invoering in 2012 wordt nagestreefd. Voorwaarde hierbij is dat de invoeringskosten aanzienlijk lager uitvallen dan geraamd in het advies van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit en dat de uitvoerings- en handhavingkosten in redelijke verhouding staan tot de opbrengsten.


Op weg naar de invoering van de kilometerprijs neemt het kabinet de noodzakelijke eerste stappen zoals geschetst in het advies. Met de opbrengsten worden knelpunten (versneld) aangepakt.


Bij de uitwerking staat samenwerking met de omgeving centraal. In het «Werkprogramma Anders Betalen voor Mobiliteit» worden de aanbevelingen van de TCI overgenomen. Dit vindt zijn uitwerking ondermeer in gefaseerde besluitvorming met go/no go momenten.


In 2007 worden de volgende specifieke activiteiten uitgevoerd:

• Voorbereiding invoering van de kilometerprijs in 2012;

• Voortzetting gezamenlijk feitenonderzoek, waarbij de uitkomsten van de kostenmonitor een belangrijke plaats innemen. Dit moet leiden tot een concept voorstel van de wet en een concept implementatiestrategie;

• Uitwerken van versnellingsprijs en tolprojecten;

• Uitwerken onderzoek Anders Organiseren Wegbeheer.


De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen met behulp van halfjaarlijkse voortgangsrapportages. Indien op enig moment parlementaire besluitvorming gewenst is, wordt dit separaat voorgelegd.


Op dit moment is er voor de uitvoering van de in het Werkprogramma genoemde activiteiten budget gereserveerd tot en met 2007. Op basis van parlementaire besluitvorming wordt de budgetreservering voor Anders Betalen voor Mobiliteit nader bezien.


Binnen het FES is € 100 mln gereserveerd voor dekking van de initiële kosten van de voorfase van prijsbeleid.

17.05 Zuiderzeelijn

Motivering

Na het TCI debat heeft de Tweede Kamer in juni 2005 ingestemd met het Plan van Aanpak voor de Structuurvisie Zuiderzeelijn. In het najaar 2006 wordt een standpunt van het kabinet verwacht over de definitieve structuurvisie Zuiderzeelijn.

Producten

De Structuurvisie Zuiderzeelijn heeft als doel de discussie over de nut- en noodzaak van het project en de besluitvorming hierover te faciliteren.


Nut en noodzaak van een Zuiderzeelijn tussen Schiphol en Groningen zijn niet aangetoond in de Structuurvisie. De ruimtelijke en economische meerwaarde zijn zeer beperkt.

Het kabinet wil wel investeren in sterke projecten die de Nederlandse economie versterken. Voor het Noorden gaat het om maatregelen voor de verdere transitie naar een meer kennisgerichte economie en het verbeteren van de regionale bereikbaarheid. Voor de Noordvleugel wil het kabinet de gesignaleerde knelpunten in het openbaar vervoer oplossen ter versterking van de internationale concurrentiepositie.


Het Rijk heeft tot op heden voor de realisatie van een snelle verbinding € 2,87 mld (prijspeil 2006, NCW 2010) gereserveerd. De nieuwe allocatie van deze reservering maakt onderdeel uit van definitieve besluitvorming over de Structuurvisie Zuiderzeelijn in 2006.

Projectoverzicht 17.05 Zuiderzeelijn

Zuiderzeelijn Planstudie IF 17.05.01
Bedragen in € mlnRamingBudgetPlanningUitvoering
Projectomschrijvingmin.max.taakstellend200520062007200820092010laterperiode
CATEGORIE 1           
 
Projecten (inter)nationaal           
Zuiderzeelijn 2 870   tn1    pm
Totaal categorie 1 2 870         

1 Afhankelijk van de uitkomst van de besluitvorming op basis van de Structuurvisie Zuiderzeelijn (ZZL).

Gezien de recente ontwikkelingen is er op dit moment nog geen duidelijkheid over het vervolg van het project.


Legenda

tn trajectnota of projectnota