Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

11 Hoofdwatersystemen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
11 Hoofdwatersystemen200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006473 648516 258590 764637 267632 061632 276
Mutatie NvW 2006      
Mutatie amendement 200650 000     
1e suppletore wet 2006156 1869 664– 7 457– 9 210– 77– 77
Nieuwe mutaties– 7 1844 86991 800115 781168 74987 176
Stand ontwerpbegroting 2007672 650530 791675 107743 838800 733719 375

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
 200620072008200920102011
amendement      
1. amendement Sneijder-Hazelhoff50 000     
nieuwe mutaties:      
2. Loonbijstelling2 1571 6901 8971 9862 0541 852
3. Prijsbijstelling3 7473 9654 3924 7644 8164 534
4. Nederlek 4 9143 5503 3549 380 
5. Herfasering depot Hollands Diep 1 991– 5 1563 165  
6. Aanpassing planning H&I-programma 6 0006 000– 12000  
7. Verdrogingsgelden – 3 600– 3 600– 3 600– 3 600 
8. Haaglanden uit FES 1 5001 000500  
9. Compartimentering dijken uit FES5001 000500   
10. Verwerking leenfaciliteit– 3 966– 3 3541 7833 0163 5922 767
11. Uitvoeringscontracten– 7 200     
12. Aanbestedingsresultaten – 6 650– 6 650– 3 325–3 192 
13 Waterveiligheid uit aanbestedingsresultaten  21 00025 00024 000 
14 Waterveiligheid uit FES kasschuif met IF  28 00023 00058 176 
15 Exogene toevoeging voor waterveiligheid  25 00025 00025 00025 000
16 Zwakke schakels  20 00050 00052 00055 000
17 Overig mutaties– 2 422– 2 587– 5 916– 5 079–3 477– 1 977
Totaal– 7 1844 86991 800115 781168 74987 176

Amendement:

ad 1. Door middel van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff wordt € 50 mln uit het FES overgeheveld voor het aanpakken van zwakke schakels kust en het versterken van dijken.


Nieuwe mutaties:

ad 2/3. Betreft de loon- en prijsbijstellingsstranche


ad 4. Betreft de bijstelling voor de uitvoering van het project Nederlek.


ad 5. In verband met het aansluiten op de nieuwe planning van de aannemer vindt er t.a.v. de herfasering depot Hollands Diep een kasschuif plaats.


ad 6. Betreft een ramingsbijstelling van het H&I-programma in verband met voorbereidingsmaatregelen voor de ecologische doelen van de Kaderrichtlijn Water.


ad 7. Overheveling van verdrogingsgelden naar het ILG-budget bij LNV.


ad 8. In de jaren 2007 t/m 2009 wordt totaal € 3 mln. uit het FES toegevoegd voor de kennisontwikkeling van het Haaglanden initiatief. Binnen Haaglanden bestaat de doelstelling om wateroverlast te voorkomen/verminderen. Met het project worden innovaties en kennis ontwikkeld, die doorvertaald worden naar andere regio’s (in verstedelijkte delta’s) in binnen- en buitenland en die de internationale marktpositie van bedrijven en kennisinstituten in de watersector vergroot.


ad 9. In de jaren 2006 t/m 2008 wordt totaal € 2 mln. uit het FES toegevoegd en is bestemd voor een verkenningstudie naar compartimentering van dijken bij Den Bosch en langs het Amsterdam Rijn Kanaal ter bescherming van vitale infrastructuur van nationaal belang bij een overstroming.


ad 10. Rijkswaterstaat is per 1 januari 2006 een baten-lastendienst geworden. Als baten-lastendienst heeft RWS een (initiële) lening afgesloten bij het Ministerie van Financiën voor de financiering van de activa. Daarnaast doet RWS een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor nieuwe investeringen. Zowel de initiële lening als het beroep op de leenfaciliteit voor nieuwe investeringen is in deze begroting verwerkt.


ad 11. Betreft de bijdrage van VenW aan het ministerie van LNV voor diverse uitvoeringscontracten op het gebied van veiligheid natte natuur.


ad 12/13 De herijking van de in 2004 berekende aanbestedingsresultaten heeft geleid tot een additioneel verwacht aanbestedingsresultaat van € 149 miljoen over de periode 2005 tot en met 2010. Dit bedrag wordt ingezet voor aanpak maatregelen primaire waterkeringen, de uitkomsten van de netwerkanalyses en het Programma Filevermindering.


ad 14 Betreft een verschuiving van middelen om voortvarend te kunnen starten met de noodzakelijke verbetermaatregelen voor waterkeringen. Dit op basis van de uitkomsten van de wettelijke (2e) toetsing op de waterkeringen. Deze kasschuif loopt via het FES (zie verdiepingsbijlage art 19.10).


ad 15 Door het kabinet is € 100 mln. vrijgemaakt om voortvarend te kunnen starten met de noodzakelijke verbetermaatregelen voor de waterkeringen. Dit op basis van de uitkomsten van de wettelijke (2e) toetsing op de waterkeringen.


ad 16 De middelen ten behoeve van de bijdrage van VenW voor de aanpak van de zwakke schakels aan de kust worden meer in lijn gebracht met de meest actuele inzichten in de planningen van de provincies. Deze kasschuif loopt via het FES (zie verdiepingsbijlage art 19.10).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
11 Hoofdwatersystemen200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20066 1561 2939666666 
Mutatie NvW      
Mutatie amendement      
1e suppletore wet 2006      
Nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 20076 1561 29396666660