Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

12 Hoofdwegennet

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
12 Hoofdwegennet200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20062 542 9512 784 8812 918 3622 686 2202 797 9751 793  891
amendement nr. 43, lid Gerkens cs.– 50 000     
1e suppletore wet 2006– 542 563194 833242 062343 740144 928– 56 315
Nieuwe mutaties– 68 252– 224 673184 603106 24137 061– 363 917
Stand ontwerpbegroting 20071 882 1362 755 0413 345 0273 136 2012 979 9641 373 659

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)
Verplichtingen/uitgaven200620072008200920102011
1 Lening aan B&O Hoofdvaarwegennet– 45 000 45 000    
2 Lening tbv verdieping IJ-geul hoofdvaarwegennet– 2 142   2 142 
3 Lening aan het Delta-instituut– 7 000   7 000 
4 Luchtproblematiek– 47 243– 319 56585 16185 000 65 770
5 Oplossen kasritmeproblematiek IF  – 18 4061 3114 122– 23 436
6 FES: Ondertunneling A2 Maastricht9 000  5 0005 000 
7 Desaldering rw34 Omleiding Ommen 14 000    
8 Verwerking leenfaciliteit RWS– 16 736– 16 0455 3979 40211 5808 611
9 Benutting HWN: Programma Filevermindering15 6715200619 993    
10 Benutting HWN: Dynamisch verkeersmanagement 20 00030 000   
11 Aanbestedingsresultaten – 38 300– 38 300– 19 150– 18 384 
12 Extrapolatiebijstelling     – 608 097
13 Netwerkanalyses 37 00029 000   
14 Versnelling BenO     67 000
15 Hoofdwegen aanleg     102 324
16 Loonbijstelling 20066 0465 2785 0664 7544 8824 401
17 Prijsbijstelling 200619 34720 95421 69219 92520 72019 510
Overige mutaties– 195– 0– 0– 0– 0 
Totaal– 68 252– 224 673184 603106 24137 061– 363 917

ad 1. Het gaat hier om een intertemporele verschuiving met het basispakket B&O Hoofdvaarwegennet (artikel 15). De terugbetaling geschiedt in 2008. Met deze kasschuif kan RWS beter aan de prestaties zoals opgenomen in de SLA’s voldoen.


ad 2. Dit betreft een intertemporele verschuiving met het artikel Hoofdvaarwegennet voor de financiering van de verdieping van de IJ-geul.


ad 3. Voor de financiering van de oprichting van het Delta-instituut (hoofdstuk XII) vindt een intertemporele verschuiving plaats uit het realisatieprogramma hoofdwegennet met terugbetaling in 2010.


ad 4. Door de problematiek rond de luchtkwaliteit is het kasritme van de hoofdwegenprojecten aangepast.


ad 5. Deze mutatie is aangebracht voor de oplossing van kasritmeproblematiek op het IF.


ad 6. Dit betreft de bijdragen uit het FES ten behoeve van de ondertunneling A2-Maasticht. Totaal is € 38 mln door het FES toegezegd. Dit is deels al verwerkt in eerdere begrotingen. Het restant wordt nu verwerkt.


ad 7. Van de regio wordt in 2007 een bijdrage ontvangen in de Rw34 Omleiding Ommen.


ad 8. Rijkswaterstaat is per 1 januari 2006 een baten-lastendienst geworden. Als baten-lastendienst heeft RWS een (initiële) lening afgesloten bij het Ministerie van Financiën voor de financiering van de activa. Daarnaast doet RWS een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor nieuwe investeringen. Zowel de initiële lening als het beroep op de leenfaciliteit voor nieuwe investeringen is in deze begroting verwerkt.


Ad 9. Het «Programma Filevermindering» is in 2006 gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen met andere maatregelen die snel realiseerbaar zijn. Daarvoor zijn in korte tijd duizenden ideeën gegenereerd, waaruit een selectie voortkwam van de meest kansrijke en meest effectieve maatregelen.


Ad 10. Met het investeringsprogramma voor meer dynamisch verkeersmanagement kunnen verkeersstromen afhankelijk van de drukte gerichter worden gestuurd met als doel optimale benutting van de beschikbare infrastructuur. Het totale op te stellen programma heeft weliswaar een looptijd tot 2020, maar VenW wil in 2007 een voortvarende start maken met enkele quick wins zoals signalerings- en monitoringsmaatregelen.


Ad 11. De herijking van de in 2004 berekende aanbestedingsresultaten heeft geleid tot een additioneel verwacht aanbestedingsresultaat van € 149 miljoen over de periode 2005 tot en met 2010. Dit bedrag wordt ingezet voor waterveiligheid, de uitkomsten van de netwerkanalyses en het Programma Filevermindering.


Ad 12. De reservering in het FES voor de Noordvleugel (incl. Zuidas) en de enveloppe Nota Mobiliteit kunnen op dit moment nog niet aan de begroting van VenW worden toegevoegd. Dit omdat formeel het vrijgeven, en daarmee de verwerking in de begroting, pas kan plaatsvinden als deze projecten voldoende zijn uitgewerkt en/of er besluitvorming over heeft plaatsgevonden.


Ad 13. De regionale netwerkanalyses voor de belangrijkste stedelijke gebieden moeten inzicht bieden in de beste manieren om bestaande en toekomstige knelpunten in de verbindingen van deur-tot-deur op te heffen, met gebruik van verschillende vervoerwijzen en door een betere samenhang tussen lokale, regionale en nationale infrastructuur waarbij de inzet is de toegang tot de steden te verbeteren. Met dit bedrag kan een nader te bepalen selectie van maatregelen die uit de netwerkanalyses komen, worden uitgevoerd.


Ad 14. In de uitkomsten van de Midterm Review van de plannen van aanpak Beheer en Onderhoud is aangegeven dat een verschuiving van middelen voor de sectoren spoor en weg noodzakelijk is om de beschikbare middelen beter te laten aansluiten op het onderhoudsprogramma. Met deze kasschuif geeft VenW hieraan een eerste gedeeltelijk invulling. Deze kasschuif loopt via het FES (zie verdiepingsbijlage art 19.10).


Ad 15. Betreft een verschuiving van middelen binnen het aanleg wegen programma om de middelen beter te laten aansluiten bij het actuele programma. Deze kasschuif loopt via het FES (zie verdiepingsbijlage art 19.10). ad 16/17. Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2006.


ad 16/17. Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2006.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
12 Hoofdwegennet200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200632 76426 40394 52722 0017 665 
1e suppletore wet 2006– 3 700     
Nieuwe mutaties 14 000    
Stand ontwerpbegroting 200729 06440 40394 52722 0017 665 

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1000)
ontvangsten200620072008200920102011
1. rw34 omleiding Ommen 14 000    
Totaal 14 000    

ad 1. Zie hiervoor het gestelde onder de uitgaven (ad 7.).