Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

13 Spoorwegen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
13 Spoorwegen200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 775 8402 021 9371 910 9741 942 6171 911 9732 153 893
Amendement nr. 16, leden van Hijum en v.d. Ham105 000     
Amendement nr. 16, leden van Hijum en v.d. Ham– 105 000     
1e suppletore wet 200639 346– 38 662– 22 485292  
Nieuwe mutaties85 688404 708388 892427 682421 774450 850
Stand ontwerpbegroting 20071 900 8742 387 9832 277 3812 370 5912 333 7472 604 743

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven200620072008200920102011
1. Loonbijstelling 20063 3352 8632 8812 9162 9162 630
2. Prijsbijstelling 200610 01411 53510 76011 11610 90810 270
3. Gebruiksvergoeding– 3 561– 6 909– 3 350– 4 350– 4 050– 4 050
4. Kasschuif48 000– 25 000– 23 000   
5. Van FIN: overheveling BTW 422 000401 000408 000402 000402 000
6. Van HSL: risicoreservering17 000     
7. Van WVS: Valys10 000     
8. Versnelling Ben O     40 000
9. Slimme Benuttingsmaatr. Spoor, Moordrecht   10 00010 000 
Overige mutaties900219601000
Totaal85 688404 708388 892427 682421 774450 850

ad 1 en 2. Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2006.


ad 3. Door een verschuiving van spoorlijnen naar de decentrale overheden (BDU) en de toevoeging van een aantal spoorlijnen contractsector aan het hoofdrailnet zijn de hiermee corresponderende overboekingen doorgevoerd tussen Hoofdstuk XII (artikel 34 Vervoer conform Concessiewet en BDU) en het Infrastructuurfonds (IF 03.02 Onderhoud en vervanging). Omdat de decentrale vervoerders een gebruiksvergoeding gaan betalen aan ProRail, kan de subsidie van het Rijk aan ProRail worden verminderd. Hier tegenover staat dat afgesproken is dat de decentrale vervoerders via de BDU gecompenseerd worden voor de gebruiksvergoeding die ze aan ProRail betalen.


ad 4. Deze schuif is noodzakelijk om de middelen voor Beheer en Instandhouding beter aan te laten sluiten op de financiële behoefte van ProRail zoals die blijkt uit het beheerplan 2006.


ad 5. Tussen Financiën en VenW is afgesproken om voor de onderdelen exploitatie spoorvervoer, capaciteitsmanagement, exploitatie stad/streek vervoer en aanleg en onderhoud spoorinfra met ingang van 2007 af te stappen van verrekening van BTW door Financiën (declaratiebasis). In plaats daarvan zal de te compenseren BTW aan de begroting van VenW worden toegevoegd. Dit geschiedt door een overheveling van de middelen vanuit de BTW-compensatieregeling van Financiën naar de begrotingen van VenW. Voor de HSL en BR blijft het oude compensatieregime gelden. Dit omdat deze projecten aflopen op korte termijn. Met name bij de BDU kan de nieuwe werkwijze leiden tot een forse administratieve lastenbesparing voor de regio en voor VenW. In plaats van aanvraag en verantwoorden kan de BTW nu immers via de verdeelsleutel worden verdeeld.


ad 6. In de 18e Voortgangsrapportage HSL is melding gemaakt van de definitieve afrekening met betrekking tot de maatregelen voor de geluidsschermen als gevolg van de vogelproblematiek. Deze is nu verwerkt.


ad 7. Het gaat hier om een overboeking vanuit VWS voor de onderuitputting 2006 op de Valys regeling (bovenregionaal vervoer van gehandicapten). Binnen VenW worden deze gelden ingezet voor maatregelen op het gebied toegankelijkheid.


Ad 8. In de uitkomsten van de Midterm Review van de plannen van aanpak Beheer en Onderhoud is aangegeven dat een verschuiving van middelen voor de sectoren spoor en weg noodzakelijk is om de beschikbare middelen beter te laten aansluiten op het onderhoudsprogramma. Met deze kasschuif geeft VenW hieraan een eerste gedeeltelijk invulling. Deze kasschuif loopt via het FES (zie verdiepingsbijlage art 19.10).


Ad 9. De maatregel betreft de aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor het spoor op de spoorlijn Gouda-Rotterdam (Moordrecht). Deze spoorwegovergang is per uur 15 tot 20 minuten gesloten. In 2020 zullen naar verwachting 36 000 motorvoertuigen de spoorlijn kruisen. De belangrijkste bate is tijdwinst voor het wegverkeer. Deze uitgaven worden uit het FES gefinancierd.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
13 Spoorwegen200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200638 20080 000101 000123 000131 000148 000
1e suppletore wet 2006      
Nieuwe mutaties– 14 100900600   
Stand ontwerpbegroting 200724 10080 900101 600123 000131 000148 000

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Ontvangsten200620072008200920102011
1. Ontvangsten HSA– 15 000     
Diversen900900600   
Totaal– 14 100900600000

ad 1. De gebruiksvergoeding is het door High Speed Alliance (HSA) te betalen bedrag voor het recht om vervoer aan te bieden op de HSL-Zuid alsmede het daadwerkelijke gebruik van de infrastructuur. Het betreft een exclusief recht op binnenlandsvervoer over de HSL infrastructuur. De ontvangstenderving 2006 komt voort uit de aanpassing van de begindatum van 1-oktober-2006 naar 1-april-2007.