Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting 2006 van Verkeer en Waterstaat (XII).

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 39 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.

Daarnaast wordt op dit artikel de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) verantwoord.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
19. Bijdragen andere begrotingen Rijk2005200620072008200920102011
Ontvangsten5 840 2605 898 2236 816 4247 082 7907 252 7907 497 6076 089 343
19.09 T.l.v. begroting VenW4 383 9314 222 5464 756 6835 234 8645 398 1385 499 4595 379 019
19.10 T.l.v. FES1 456 3291 675 6772 059 7411 847 9261 854 6521 998 148710 3241

1 Vanaf 2011 zijn er voor een drie tal projecten/programma’s binnen het FES gelden gereserveerd op artikel 15 Projecten in voorbereiding. Dit zijn: PMR, de Noordvleugel incl Zuidas en envelop Nota Mobiliteit. Ondanks dat er overeenstemming is over de totale reservering in het FES voor deze programma’s, kunnen deze gelden op dit moment nog niet aan de begroting van VenW worden toegevoegd. Dit omdat formeel het vrijgeven, dus de verwerking in de begroting, pas kan plaatsvinden als deze projecten voldoende zijn uitgewerkt en/of er besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

19.09 Ten laste van begroting VenW

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

19.10 Ten laste van het FES

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Producten

In de volgende tabel wordt de bijdrage uit het FES uitgesplitst naar de verschillende categorieën van projecten.

Uitsplitsing bijdrage FES (x € 1 000)
 200620072008200920102011
Betuweroute7 4483 840     
HSL-Zuid78 517859    
Impuls f 1,9 mld31 4924 764     
12 mld impuls509 6821 095 312974 5421 067 0531 064 020 
Bor444 761316 825237 178230 839343 039 
FES-bruggetje275 042294 769284 563226 369193 912200 000
Voorfinanciering GIS  – 32 000– 33 000– 34 000  
Fileplan ZSM246 000246 000246 000246 000246 000246 000
BISK/Proces en systeem innovatie2 6102 6102 0303 890   
A2 Maastricht18 0005 0005 0005 0005 000 
Amsterdam Zuid-as  15 00025 00060 000 
Versterking dijken (amendement 18 Snijder-Hazelhoff)50 000     
Compartimentering dijken5001 000500   
Haaglanden 1 5001 000500   
Benutting HWN: Progr. Filevermindering8 21241 08615 702    
Benutting HWN: DVM 20 00030 000    
Benutting Spoor: Moordrecht   10 00010 000  
FES kasschuif met IF:      
– Versnelling hoofdwegen3 41426 17520 411  102 324
– Versnelling onderhoud weg en spoor     107 000
– Verbetermaatregelen waterkeringen  28 00023 00058 176 
– Zwakke schakels  20 00050 0005200055 000
Totaal art 19.101 675 6772 059 7411 847 9261 854 6521 998 148710 3241

1 Zie opmerking bij tabel «Budget, gevolgen van uitvoering».

19.09 Ten laste van begroting Verkeer en Waterstaat

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
19.09 Ten laste van begroting VenW200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20064 745 4544 553 0804 560 8544 666 6614 762 7774 888 802
1e suppletore wet 2006– 552 129113 590114 759292 723132 159– 68 392
Nieuwe mutaties29 22189 993559 251438 754604 523558 609
Stand ontwerpbegroting 20074 222 5464 756 6635 234 8645 398 1385 499 4595 379  019

Voor de toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder artikel 39 in de Verdiepingsbijlage bij de begroting van VenW (XII).

19.10 Ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
19.10 Ten laste van het fonds economische structuurversterking200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 500 7911 931 4031 732 3131 766 1521 872 972446 000
amendement nr. 18, lid Snijder-Hazelhoff50 000     
1e suppletore wet 2006 103 7604 699   
Nieuwe mutaties21 126123 639115 61388 500125 176264 324
Stand ontwerpbegroting 20071 675 6772 059 7411 847 9261 854 6521 998 148710 324

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
 200620072008200920102011
Amendement      
1. Amendement nr. 18, lid Snijder-Hazelhoff50 000     
Mutaties:      
2. Compartimentering dijken5001 000500   
3. Haaglanden 1 5001 000500  
4. Ondertunneling A2 Maastricht9 000  5 0005 000 
5 FES-bruggetje 33 878    
6 Benutting HWN: Progr. Filevermindering8 21241 08615 702   
       
7 Benutting HWN: DVM 20 00030 000   
8 Benutting Spoor: Moordrecht   10 00010 000 
9 FES kasschuif met IF:3 41426 17568 41173 000110 176264 324
– Versnelling hoofdwegen3 41426 17520 411  102 324
– Versnelling onderhoud weg en spoor     107 000
– Verbetermaatregelen waterkeringen  28 00023 00058 176 
– Zwakke schakels  20 00050 0005200055 000
Totaal21 126123 639115 61388 500125 176264 324

Amendement:

ad 1. Door middel van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff wordt € 50 mln uit het FES overgeheveld voor het aanpakken van zwakke schakels kust en het versterken van dijken.


Nieuwe mutaties:

ad 2. In de jaren 2006 t/m 2008 wordt in totaal € 2 mln uit het FES toegevoegd voor een verkenningstudie naar compartimentering van dijken bij Den Bosch en langs het Amsterdam Rijn Kanaal ter bescherming van vitale infrastructuur van nationaal belang bij een overstroming.


ad 3. In de jaren 2007 t/m 2009 wordt in totaal € 3 mln uit het FES toegevoegd voor de kennisontwikkeling van het Haaglanden initiatief. Binnen Haaglanden bestaat de doelstelling om wateroverlast te voorkomen/verminderen. Met het project worden innovaties en kennis ontwikkeld die doorvertaald worden naar andere regio’s (in verstedelijkte delta’s) in binnen- en buitenland en die de internationale marktpositie van bedrijven en kennisinstituten in de watersector vergroot.


ad 4. Dit betreft de bijdrage uit het FES ten behoeve van de ondertunneling A2-Maasticht. Totaal is € 38 mln door het FES toegezegd. Dit is deels al verwerkt in eerdere begrotingen. Het restant wordt nu verwerkt.


ad 5. De nadeelcompensatie in verband met de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee wordt ten laste van het Waddenfonds gebracht. Dit Waddenfonds wordt gevoed uit het FES. Nu het Waddenfonds nog niet operationeel is, wordt een gedeelte van het voor nadeelcompensatie benodigde budget vanuit het FES aan de LNV-begroting toegevoegd.


ad 6. Betreft de FES-bijdrage voor het «Programma Filevermindering». Dit programma is in 2006 gestart om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te ondersteunen met andere maatregelen die snel realiseerbaar zijn. Daarvoor zijn in korte tijd duizenden ideeën gegenereerd, waaruit een selectie voortkwam van de meest kansrijke en meest effectieve maatregelen.


ad 7. Met het investeringsprogramma voor meer dynamisch verkeersmanagement (DVM) kunnen verkeersstromen afhankelijk van de drukte gerichter worden gestuurd met als doel optimale benutting van de beschikbare infrastructuur. Het totale op te stellen programma heeft weliswaar een looptijd tot 2020, maar VenW wil in 2007 een voortvarende start maken met enkele quick wins zoals signalerings- en monitoringsmaatregelen. Hiertoe is vanuit het FES € 50 mln. beschikbaar gesteld.


ad 8. Betreft de FES-bijdrage voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor het spoor op de spoorlijn Gouda-Rotterdam. Deze spoorwegovergang is per uur 15 tot 20 minuten gesloten. In 2020 zullen naar verwachting 36 000 motorvoertuigen de spoorlijn kruisen. De belangrijkste bate is tijdwinst voor het wegverkeer.


ad 9. Het kabinet heeft besloten € 545 mln. uit het FES aan te wenden voor onder meer de versnelling van aanleg en onderhoud infrastructuur, verbetermaatregelen waterkeren en zwakke schakels kust. De middelen vloeien in de periode na 2011 weer terug in het FES, waardoor er dan additionele ruimte in het FES ontstaat die dan weer geheel wordt ingezet voor FES-waardige projecten.