Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6. BIJLAGE OVERZICHTSCONSTRUCTIE NOTA RUIMTE: NOORDVLEUGEL


In de nota Ruimte is geconcludeerd dat in met name vier regio’s in Nederland het beleid van de ministeries van VenW, VROM, LNV en EZ zeer met elkaar verbonden is. Het kabinet heeft daarom besloten voor elk van deze gebieden een coördinerend bewindspersoon aan te stellen. Om de reikwijdte van die coördinerende verantwoordelijk aan te geven, wordt in de respectievelijke begrotingen van deze vier ministeries een overzichtsconstructie opgenomen van de voor de betreffende regio te nemen besluiten, de primaire verantwoordelijkheidsverdeling en de relatie met de verschillende begrotingen. Dit is het overzicht van de coördinerende verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Overzichtsconstructie Noordvleugelprogramma
CLUSTERS TE NEMEN BESLUITENVERANTWOORDELIJKHEIDS- VERDELINGBEGROTINGOPERATIONEEL DOELBEDRAG
Planstudie Schiphol-Almere     
* startnotitiefaseuitbrengen richtlijnen door Bevoegd Gezag (april 2005)Vakministerie: VenW (VROM mede-bevoegd gezag)InfrastructuurfondsIF artikel 12.05.02In 2006 wordt een besluit genomen over de financiele reserving voor dit project. Afhan- kelijk van het te kiezen alternatief variëren de ramingen van 1,240 tot 4,205 mld (prijspeil 2005). Daarnaast wordt tussen de 168 en 354 mln aan investeringskosten voorzien voor groenblauwe projecten, afhankelijk van het planstudie-alternatief waar voor gekozen wordt. Tot slot is 286 mln gereserveerd voor de A10 Zuidas (zie ook onder Zuidas). Voor de financiering van het totale Noordvleugelprogramma (planstudie, inclusief groenblauwe projecten en Zuidas) is in het FES een bedrag van maximaal 4,5 mld (prijspeil 2004) gereserveerd voor de periode 2011–2020.
* TN/MER-fase 1besluit tussen Stroomlijn- en A6/A9-alternatief op hoofdlijnen (2006)Trekker: VenW-RWS(via FES)  
* TN/MER-fase 2standpunt (2008)    
* (O)TB-faseontwerptracèbesluit (2008) en tracèbesluit (2009)    
 
Zuiderzeelijn     
StructuurvisieUitwerking structuurvisiefase op basis van medio 2005 vastgestelde plan van aanpak. Besluit over nut en noodzaak, alsmede (eventueel) vervolgproces, op basis van de defi- nitieve structuurvisie inclusief inspraak en advies (medio 2006) «Gezamenlijke verantwoordelijkheid van EZ, VROM en VenW; VenW is trekker van de structuurvisiefase»InfrastructuurfondsIF artikel 17.05Het kabinet heeft 2851 mln (pp 2005, ncw 2010) gereserveerd voor de ZZL. Regionale overheden hebben in het verleden aangegeven bereid te zijn om een financiele bijdage te leveren. In 2006 wordt ihkv de Structuurvisie per uitgewerkt alternatief een finan- cieringsoverzicht gemaakt van publieke (rijk en regio) en private financieringsmogelijk- heden. Besluit over nut en noodzaak, als- mede (eventueel) vervolgproces, op basis van de definitieve structuurvisie inclusief inspraak en advies (medio 2006)
Zuidas     
 Trajectnota/m.e.r. voor infrastructuur: spoor en A10. Op basis daarvan Standpunt over uit te werken alternatief (2006).VROM heeft «overall»-ver- antwoordelijkheid. VenW is verantwoordelijk voor Tracè/MER (i.o.m. VROM) en is opdrachtgever voor het infrastructuurdeel. InfrastructuurfondsIF artikel 13.05.01Totaal € 406 mln voor:NSP Station (planstudie) € 91 mln (pp. 2006)A’dam Zuid WTC (planstudie € 315 mln (pp. 2006)
   Infrastructuurfonds (via claim FES-claim voor Noordvleugel)IF artikel 12.05«Totaal 286 mln (A10, flanken A10 en weggerelateerde risico’s). De A10 Zuidas maakt geen direct onderdeel uit van de planstudie Schiphol-Almere maar ligt wel in het studiegebied van deze planstudie. Keuzes voor oplossingen in de planstudie Schiphol-Almere hebben vekeerskundige relaties met (oplossingen voor de planstudie) A10 Zuidas. De voorgenomen rijksbijdrage in de finan- ciering van de A10 Zuidas (inclusief de aansluitende infrastructuur) wordt daarom ingepast in het eerste deel van het voorlopige FES-budget van 2 miljard dat voor de periode 2011–2014 beschikbaar is voor de Noordvleugel (totale budget 4,5 miljard). Hierover zal in 2006 besluitvorming plaatsvinden.»
 
Overzichtsconstructie Noordvleugelprogramma
 Ondernemingsplan PPS-Zuidas door Kwartiemaker (in 2005). Kabinetsbesluit over aanbesteding van het aandeelhouderschap (voorzien voor 1–1-2006, zie brief VROM aan TK dd 23–2-2005). Voorleggen Kabi- netsbesluit aan TK (eveneens voorzien voor 1–1-2007). Hoofdstuk XI (via FES)H XI artikel 5.2.1Uit de NSP 1 gelden 70,3 mln nominaal voor de periode 2008–2010 (geen indexering). Obv bestuurlijke afspraken van 23 feb 2005 toevoeging door VROM van 50 mln NCW 2003
 medio 2006 besluit nut en noodzaak van alternatieven obv info uit prospectus, standpuntbepaling MER, KBA, risicoanalyse kwartiermaker NV. Indien gekozen wordt voor het dok, zal een besluit genomen worden over het vrijgeven van de prospectus, oprichting NV en over aandeelhouderschap Staat FinancienRisicodragende financiele participatie in NVTotaal te investeren bedrag ca 130 mln: storting aandelenkapitaal voor 20% aandelen NV schatting waarde 60/70 mln, investering in zero bonds door financien schatting ca 65 mln (=50% van totaal, rest moet door private partijen worden opgebracht).
 
Utrecht     
Verkenning (ook netwerkanalyse)Voor het uitkomen van PKB III besluit nemen over de scope van de verkenning. Vakministerie en trekker: VenWPM IF artikel 12.05.01PM
 Op basis van de verkenning bezien of er een planstudie gestart moet worden (of meerdere planstudies) vanuit het rijk of vanuit de regio.Verstedelijkingsopgave UtrechtVakministerie en trekker: VROM  
VerstedelijkingVerstedelijkingsopgave UtrechtVakministerie en trekker: VROM   
 
Mainport Schiphol     
 Uitvoering Actieprogramma Kabinetsstandpunt SchipholVakministerie en trekker: VenW  Kosten zijn voor zover mogelijk in kader gebracht in het kader van het kabinetsstandpunt; dekking wordt gezocht in het kader van het kabinetsstandpunt.
 Analyse van de landzijdige ontsluiting van Schiphol. Vakministerie en trekker: VenW   
 
Almere     
 Plan van aanpak ontwikkeling AlmereVakministerie en trekker: VROMHoofdstuk XIArtikel 5 gebieds ontwikkeling en nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Betreft alleen personele inzet.
 Beslisdocument over groei bevolking en de daaraan gerelateerde behoefte aan woningen.    
 Beslisdocument over risicodragende betrokkenheid van het rijk bij de gebiedsontwikkeling van Almere Pampus.    
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer     
 Gebiedsuitwerking opgesteld door de Regio in opdracht van het RijkVROM is opdrachtgever en regio is trekker. PM PM
 Standpunt Rijk over de gebieds- uitwerking