Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. BIJLAGE OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT NEDERLAND NIEUWE STIJL


De implementatie van de besluitvorming met betrekking tot de omvorming van het samenwerkingsverband Kustwacht tot een Kustwacht Nederland nieuwe stijl is in volle gang. De minister van VenW is als coördinerend minister voor Noordzeeaangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid, activiteitenplannen en begroting voor de Noordzee. De minister van Defensie is zorgbaas voor de Kustwacht wat betekent dat deze verantwoordelijk is voor de vertaling van de integrale beleidsdoelen in een activiteitenplan en tevens de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun eigen verantwoordelijkheid. Het integrale beleid en daarvan afgeleide activiteitenplannen en begroting waarover de ministerraad beslist worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht.


Het onderstaande overzicht kan worden beschouwd als een eerste basis voor het door Defensie op te stellen activiteitenplan 2007 en is door VenW samengesteld in de rol van coördinerend ministerie. De cijfers en toelichtingen zijn door de betreffende departementen bij VenW aangeleverd. Het komende jaar zal worden benut om in overleg met de deelnemende departementen te komen tot een nadere uitwerking van de overzichtsconstructie.


Aanvullend aan het overzicht zijn door de departementen de volgende opmerkingen gemaakt:

Justitie

• Vooralsnog is gebleken dat Justitie geen kosten maakt die specifiek zijn toe te rekenen aan de kustwacht.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

• Activiteiten en bedragen zijn afkomstig uit de agentschapsbegroting van de KLPD.

• Inzet helikopters geschiedt op afroep voor luchtwaarneming of spoedeisende zoekvluchten.

• De personele en materiële inzet betreft enerzijds de justitiële afwerking van geconstateerde strafbare feiten en strafrechtelijke onderzoeken alsmede de coördinatie en anderzijds de inzet bij calamiteiten van 5 zeevaartuigen, bomverkenners, duikers, Rampen Identificatie Team, speedboten, LOCC en mobiele communicatieunits.

Defensie

• Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum, nagenoeg de gehele personele bezetting is Defensiepersoneel. Het KWC is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.

• Salaris controller(-organisatie) nog niet opgenomen. Raming € 55 000 voor 2006 en € 137 000 voor 2007 en verder.

• In 2006 bedraagt de inzet van de Koninklijke Marechaussee 7 VTE’n. Voor 2007 en verder is nog geen planning bekend.

Verkeer en Waterstaat

• De inzet van het vliegtuig is gericht op beheer over de Noordzee, naleving wetgeving, opsporen drenkelingen en bestrijding van milieuverontreinigingen. In 2006 is contract gesloten voor de aanschaf van 2 vliegtuigen. 30% wordt betaald in 2006 en 70% in 2007. Voor onderhoud en exploitatie is een raming opgenomen.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

• Visserijtoezicht betreft uitsluitend de inzet van AID op het NCP. De LNV-opgave is exclusief inzet AID en Barend Biesheuvel buiten NCP (in internationaal verband) en inclusief RHIB’s.

• De uitgaven voor de exploitatie voor de Barend Biesheuvel maken deel uit van de totale exploitatiekosten van de Rederij van LNV. Niet alle kosten zijn eenduidig toe te rekenen aan de Barend Biesheuvel. In de businesscase civiele rijksrederij wordt dit nader uitgewerkt.

Overzichtsconstructie Kustwacht Nederland nieuwe stijl (x € 1 000)
Departementbegrotinginstrument/doelactiviteitdoel200520062007200820092010
BZKVIIHelikopter en personele inzetInzet helikopters op afroep en inzet luchtwaarnemers en planner (met alge- mene opsporingsbevoegdheid)Politietoezicht boven de Noordzee en opsporing van strafbare feiten op de Noordzee1 2301 2301 2301 2301 2301 230
BZKVIIpersonele en materiële inzetJustitiële afwerking van strafbare feiten en inzet bij calami- teitenStrafrechtelijke onderzoeken en inzet bij calamiteiten900 + pm900 + pm900 + pm900 + pm900 +pm900 + pm
           
FinanciënIXBSchip VisarendhandhavingUitvoeren kustwachttaken, waarbij handhavingsniveau Douane is gegarandeerd2 0021 8672 0621 8742 1631 881
           
FinanciënIXBSchip ZeearendhandhavingUitvoeren kustwachttaken, waarbij handhavingsniveau Douane is gegarandeerd1 8252 0551 9781 8721 8722 109
           
DefensieXKustwachtcentrum (KWC) Centraal informatie-centrum van de Noordzee 4 1084 1084 1364 1914 105
           
DefensieXLynx helicopter130 vlieguren per jaarinzet t.b.v. inspectie- en handhavingstaken372372372372372372
           
DefensieXSchip def/AMBV140 vaardagen per jaarinzet t.b.v. inspectie en handhavingstaken820820820820820820
           
DefensieXKoninklijke Marechausseepersonele inzet 2006  426pmpmpmpm
           
VenWXIISchip de WakerContinu beschikbaar voor kustwacht 2 1552 1552 1552 1552 1552 155
           
VenWXIIDiversenDiverse uitgaven t.b.v. KustwachtO.a. inhuur loodsen en onderhoud systemen 250250200200200
           
VenWIFVaarwegmarkeringInstandhouding vaste en drijvende vaarweg-markering met inzet van drietal schepen.Bijdrage aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.1 0001 6001 6001 6001 6001 600
           
VenWIFhandhaving toezicht algemeen (VTS)Afkondigen/hand- haven verkeersmaatregelenbijdrage aan veilig scheepvaartverkeer300300300300300300
           
VenWIFVliegtuigenSchouwen, hand- haven, SAR, RIB 3 79110 96220 6024 6124 6124 612
           
LNVXIVVisserij-toezichtToezicht op GVB op NCPBevorderen naleven GVB, voldoen aan EU-afspraken1 2571 2571 2571 2571 2571 257
           
LNVXIVSchip Barend BiesheuvelVisserijcontroles op NCP. Europese en internationale visgrondenControle NL-vissersschepen door AID op NCP of, in overleg met andere lidsta- ten, andere waterenpmpmpmpmpmpm
TOTAAL    pmpmpmpmpmpm